Strona główna BIP
Urząd Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Plany polowań
Informacje
Informacja Urzędowa
Plan zagospodarowania przestrzennego
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr instytucji kultury
Konsultacje
Petycje
Deklaracja dostępności
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring
Umowy IOD

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Spis rolny / ludności
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Wójt Gminy
Sołectwa
Rada Gminy

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006
Raporty o stanie gminy

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Statystyki wyświetleń stron

Tytuł strony
Liczba wyświetleń
Uchwała Nr XXXVI/141/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Iwaniska wotum zaufania .29
Zarządzenie Nr 60/2019 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 20 listopada 2019r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na wykonanie zadania pn. Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania, przeprowadzenie modernizacji systemów dziedzinowych oraz29
Projekty uchwał na XLII sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 30.12.2020r.29
Zarządzenie Nr 58/2019 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 14 listopada 2019r. w sprawie: projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2020-2033 roku.28
Zarządzenie Nr 59/2019 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 14 listopada 2019r. w sprawie: projektu uchwały budżetowej Gminy Iwaniska na 2020 rok.27
Uchwała Nr XXXVII/151/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie zmiany ,,Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020''25
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 27.10.2020r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia, z przy25
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 27.10.2020r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia, z przy25
Sesja nr XL/202024
Ogłoszenie Wójta Gminy Iwaniska o konsultacjach projektu "Programu Współpracy Gminy Iwaniska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie n23
Zawiadomienie O wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, dla obrębów ewidencyjnych Gminy Iwaniska22
Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 9.11.2020r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2MW na działkach nr 831 i 22
Projekty uchwał na XLI sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 2.12.2020r.21
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Iwaniska z dnia 30.11.2020r.21
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 5.11.2020r. że na wniosek Inwestora – Gmina Iwaniska zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na Wykonanie urządze21
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 21.09.2020r. o wystąpieniu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o wydanie opinii/uzgodnienie warunków realizacji planowanego przedsięwz21
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Iwaniska z dnia 30.11.2020r.20
Uchwała Nr XXXVIII/156/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 18 września 2020 r. W sprawie podjęcia procedury związanej z nadaniem miejscowości Iwaniska statusu miasta.19
Uchwała Nr XXXVIII/161/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 18 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.19
Uchwała Nr XXXVIII/155/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 18 września 2020 r. w sprawie: rezygnacji przez Gminę Iwaniska z prawa pierwokupu nieruchomości położonych w obrębie Iwaniska, gmina Iwaniska18
Uchwała Nr XXXVIII/158/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 18 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Iwaniska18
Uchwała Nr XXXVIII/159/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 18 września 2020 r. w sprawie zwolnienia Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwaniskach z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opie18
Uchwała Nr XXXVIII/162/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 18 września 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2020-2033 18
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 7.12.2020r. zawiadamiające o wydaniu decyzji w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia, z przyłączami gazowymi do budy18
Uchwała Nr XXXVIII/157/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 18 września 2020 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Iwaniska oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 217
Uchwała Nr XXXVIII/160/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 18 września 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/147/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 20 lipca 2020r. w sprawie opłaty targowej17
Oświadczenie majątkowe kierownika filii w Wygiełzowie za 2013 rok16
Oświadczenie majątkowe kierownika filii w Wygiełzowie za 2014 rok16
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 7.12.2020r. zawiadamiające o wydaniu decyzji w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia, z przyłączem gazowym do budynk16
Sesja nr XLI/202015
Uchwała Nr XL/166/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 22 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.15
Uchwała Nr XL/164/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 22 października 2020 r. w sprawie : wprowadzenia zmian w Uchwale Rady Gminy Iwaniska Nr XXXVIII /157/2020 z dnia 18 września 2020 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzo14
Uchwała Nr XLI/172/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 2 grudnia 2020 r. W sprawie zajęcia stanowiska w przedmiocie wysokości opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych ustalonych przez Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki.14
Uchwała Nr XL/165/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 22 października 2020 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Rady Gminy Iwaniska Nr XXXVIII /159/2020 z dnia 18 września 2020 r. w sprawie zwolnienia Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwaniskac14
Uchwała Nr XXXVIII/153/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 18 września 2020 r. w sprawie: nabycia nieruchomości w użyczenie14
Uchwała Nr XXXVIII/154/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 18 września 2020 r. w sprawie: nabycia nieruchomości w użyczenie12
Budżet Gminy 202111
Uchwała Nr XLI/170/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.10
Sesja nr XLII/20209
Uchwała Nr XLI/168/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie obniżenia ceny skupu 1dt żyta przyjętej za podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Iwaniska9
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 [76] 77

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl