Strona główna BIP
Urząd Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Plany polowań
Informacje
Informacja Urzędowa
Plan zagospodarowania przestrzennego
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr instytucji kultury
Konsultacje
Petycje
Deklaracja dostępności
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring
Umowy IOD

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Spis rolny / ludności
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Wójt Gminy
Sołectwa
Rada Gminy

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006
Raporty o stanie gminy

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Statystyki wyświetleń stron

Tytuł strony
Liczba wyświetleń
Uchwała Nr XXIV/100/2015 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2015-2029.247
Uchwała Nr XXV/104/2016 Rady Gminy Iwaniska z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie przedłużenia umowy najmu247
Zarządzenie Nr 23/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie powołania Komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na realizację zadania246
Zarządzenie Nr 62/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 5 października 2015r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania246
Film edukacyjny pt. "Afrykański pomór świń - zasady ochrony świń przed chorobą".246
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 31.01.2017r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Przebudowa obiektu mostowego o nr ewid. (JNI): 30000622 w km 3+793 w ciągu drogi powiatowej nr 0246
Uchwała Nr XX/78/2015 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 14 października 2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.245
Uchwała Nr XXXI/136/2016 Rady Gminy Iwaniska z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.245
Zarządzenie Nr 81/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 43/13 z dnia 28-10-2013244
Uchwała Nr XXIII/94/2015 Rady Gminy Iwaniska z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.244
Uchwała Nr XXII/89/2015 Rady Gminy Iwaniska z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Iwaniska miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.243
Zarządzenie Nr 86/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania243
Zarządzenie Nr 90/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie powołania Komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na realizację zadania243
Uchwała Nr XXVIII/120/2016 Rady Gminy Iwaniska z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Iwaniskach za 2015r.243
Informacja Wójta Gminy Iwaniska o wywieszeniu wykazu nieruchomości - lokalu przeznaczonego do oddania w najem usytuowanego w budynku przy ul. Opatowskiej 6 w Iwaniskach243
Uchwała Nr XXIII/95/2015 Rady Gminy Iwaniska z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2015-2029.242
Uchwała Nr XXIV/97/2015 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie: przedłużenia umowy dzierżawy242
Zarządzenie Nr 12/2016 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 6 kwietnia 2016r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Iwaniskach do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawach świadczenia wychowawczego - Pr242
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 5.01.2017r. w sprawie wydania postanowienia stwierdzającego brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie drogi woje242
Korekty oświadczeń majątkowe radnych w roku 2017242
Zarządzenie Nr 18/2018 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 28 marca 2018r. w sprawie ustalenia wysokości prewspółczynnika oraz współczynnika proporcji VAT do stosowania w Urzędzie Gminy Iwaniska w 2018 roku242
Uchwała Nr XXI/81/2015 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 pażdziernika 2015r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2015-2029241
Uchwała Nr XXVII/118/2016 Rady Gminy Iwaniska z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2016-2029.241
Projekty uchwał na XXVIII sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 12.04.2016r.241
Zarządzenie Nr 2/2016 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 12 stycznia 2016r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 5/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 20.01.2015 roku o powołaniu Zespołu Interdyscyplinarnego.241
Zarządzenie Nr 70/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 19 października 2015r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania240
Uchwała Nr XXVIII/125/2016 Rady Gminy Iwaniska z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2016-2029.240
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 9.03.2017r. w sprawie wydania postanowienia stwierdzającego brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na Budowie kanalizacji s240
Zarządzenie Nr 71/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 22 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.239
Uchwała Nr XXXVIII/161/2016 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie: przyjęcia Programu Współpracy Gminy Iwaniska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.239
Wykaz nieruchomości lokalu przeznaczonego do oddania w najem239
Uchwała Nr XXIV/103/2015 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przedłużenia umowy najmu238
Zarządzenie Nr 72/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 22 października 2015r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr 146/4 położonej w obrębie Przepiórów, gmin236
Zarządzenie Nr 96/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Iwaniskach.236
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 10.02.2017r. podające do publicznej wiadomości że została wydania decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znak RG.6220.5.2016 dla przedsięwzięcia pod nazwą "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 758 na odc. Ujazd-Kopr236
Uchwała Nr XXIV/98/2015 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie: przedłużenia umowy najmu235
Uchwała Nr XXVII/115/2016 Rady Gminy Iwaniska z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/105/2016 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 11 lutego 2016r.235
Uchwała Nr XXXI/135/2016 Rady Gminy Iwaniska z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Iwaniska z tytułu wykonania budżetu za 2015 r.235
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 10.02.2017r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, znak RG.6220.5.2016 dla przedsięwzięcia pod nazwą "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 758 na odc. Ujazd-Koprzywnica od miejscowości Ujazd w km ok. 3+64235
Sesja nr VI/2018235
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 [48] 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl