Strona główna BIP
Urząd Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Plany polowań
Informacje
Plan zagospodarowania przestrzennego
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr instytucji kultury
Konsultacje
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring
Umowy IOD

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Wójt Gminy
Sołectwa
Rada Gminy

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006
Raporty o stanie gminy

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Statystyki wyświetleń stron

Tytuł strony
Liczba wyświetleń
Zarządzenie Nr 11/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 11 marca 2015r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w obrębie Wojnowice, gmina Iwaniska213
Zarządzenie Nr 67/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 5 października 2015r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego obsługi informatycznej w wyborczych do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 pa213
Uchwała Nr XVIII/72/2015 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 15 września 2015 w sprawie zmiany uchwały nr XXV/174/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 27 lutego 2012 r. z późn. zm. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przysta213
Uchwała Nr XXIV/99/2015 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.213
Zarządzenie Nr 7/2016 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 10 marca 2016r. w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Iwaniskach213
Uchwała Nr LXXXI/392/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 27 października 2014r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2014-2023212
Zarzadzenie Nr 23/2013 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 26.07.2013r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pn.: 1. Odbudowa drogi nr 327039T Zielonka - Stobiec Porąbki Dolne o dł 792 mb od km 0+520 do km 1+312, 2. Odbudowa dro212
Zarządzenie Nr 73/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 23 października 2015r. w sprawie powołania Komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na realizację zadania212
Uchwała Nr VII/28/2015 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodzin w Gminie Iwaniska na lata 2015-2017211
Uchwała Nr XXI/80/2015 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok211
Uchwała Nr XXII/85/2015 Rady Gminy Iwaniska z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze gminy Iwaniska211
Sesja nr III/2018211
Uchwała Nr III/5/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.210
Zarządzenie Nr 11/2016 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 6 kwietnia 2016r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości-lokalu przeznaczonego do oddania w najem położonego przy ul. Opatowskiej 30 w Iwaniskach.210
Zarządzenie Nr 21/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok209
Zarządzenie Nr 10/2016 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 5 kwietnia 2016r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gry obronnej.209
Zarządzenie Nr 52/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych208
Uchwała Nr XXIII/96/2015 Rady Gminy Iwaniska z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na realizację zadania pn. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 757 w miejscowości Iwaniska od km. 13+914 do km. 14+530208
Uchwała Nr XXVII/116/2016 Rady Gminy Iwaniska z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie dokonania zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwaniskach208
Uchwała Nr XXVIII/119/2016 Rady Gminy Iwaniska z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe za 2015r.208
Zarządzenie Nr 8/2015 Wójta Gminy w Iwaniskach z dnia 19 lutego 2015 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2015 rok207
Zarządzenie Nr 12/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 11 marca 2015r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w obrębie Przepiórów, gmina Iwaniska207
Zarządzenie Nr 24/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie powołania komisji do spraw naboru na wolne stanowisko urzędnicze207
Zarządzenie Nr 35/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 15 czerwca 2015r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania pn. "Budowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z modernizacją systemów grzewczych w budynkach komunalnych"207
Zarządzenie Nr 40/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.207
Zarządzenie Nr 91/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizowania praktyk w Urzędzie Gminy Iwaniska207
Projekty uchwał na XXVII sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 14.03.2016r.207
Zarządzenie Nr 9/2016 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.207
Zarzadzenie Nr 19/2013 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 1 lipca 2013r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w obrebie Ujazd, gmina Iwaniska206
Zarządzenie Nr 19/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 15 kwietnia 2015r. w sprawie zwolnienia Dyrektora Zespołu Publicznych Szkół w Iwaniskach z obowiązku tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych , wychowawczych i opiekuńczych206
Uchwała Nr XXII/90/2015 Rady Gminy Iwaniska z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie przedłużenia umowy najmu206
Zarządzenie Nr 12/2013 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 13.05.2013r. w sprawie powołania Komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na wykonanie zadania205
Uchwała Nr XIII/48/2015 Rady Gminy Iwaniska z dnia 14 maja 2015r. w sprawie: przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Iwaniska za 2014r.205
Zarządzenie Nr 33/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 22 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok205
Zarządzenie Nr 44/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 12 sierpnia 2015r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania205
Uchwała Nr XVII/67/2015 Rady Gminy Iwaniska z dnia 10 sierpnia 2015r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2015-2029205
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 9.01.2017r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Przebudowa obiektu mostowego o nr ewid. (JNI): 30000622 w km 3+793 w ciągu drogi powiatowej nr 07205
Zarządzenie Nr 22/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.204
Zarządzenie Nr 34/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 3 czerwca 2015r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr 146/4 położonej w obrębie Przepiórów, gmina Iwaniska204
Zarządzenie Nr 38/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia Planu Wykorzystania Gminnego Zasobu Nieruchomości204
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 [51] 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl