Strona główna BIP
Urząd Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Plany polowań
Informacje
Informacja Urzędowa
Plan zagospodarowania przestrzennego
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr instytucji kultury
Konsultacje
Petycje
Deklaracja dostępności
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring
Umowy IOD

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Spis rolny / ludności
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Wójt Gminy
Sołectwa
Rada Gminy

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006
Raporty o stanie gminy

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Statystyki wyświetleń stron

Tytuł strony
Liczba wyświetleń
Uchwała Nr LXXI/519/10 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 14 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy.462
Uchwała Nr LXXIII/524/10 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 20 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.462
Uchwała Nr XXXIII/283/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 30 października 2008r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok462
Uchwała Nr XXXVIII/325/09 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Gminy Iwaniska.462
Uchwała nr VI/40/11 z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie: opinii w sprawie zbycia przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Opatowie mienia ruchomego w postaci samochodu specjalnego Forda Transita 461
Uchwała Nr XXII/142/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na obszarze gminy Iwaniska461
Uchwała Nr LXXV/531/10 Rady Gminy Iwaniska z dnia 9 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.461
Uchwała Nr XXXIV/295/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie opłaty targowej na obszarze gminy Iwaniska.461
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 26.08.2013r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: ,,Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości461
Uchwała Nr XXIII/156/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany stawki czynszu najmu lokalu przy ul. Opatowskiej 30461
Uchwała Nr LIII/406/2009 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 17 września 2009r. w sprawie zatwierdzenia taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków świadczonych przez Gminę Iwaniska461
Uchwała Nr LVI/422/09 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 października 2009r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok461
Uchwała Nr LXVI/496/10 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie nabycia nieruchomości położonej w obrębie Iwaniska461
Uchwała Nr V/26/2011 z dnia 20 stycznia 2011r. w sprawie: zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego 460
Uchwała nr VIII/59/11 z dnia 26 lutego 2011r. w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Mydłowie w filię Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwaniskach 460
Uchwała Nr XXXIV/305/2008 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie: przyjęcia Programu współpracy Gminy Iwaniska z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2009.460
Uchwała Nr LII/402/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany do uchwały Nr LI/391/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 4 sierpnia 2009r. dotyczącej udzielenia pomocy rzeczowej460
Uchwała Nr LXII/475/10 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 20 stycznia 2010r. w sprawie: zasad przyznawania pomocy w formie zasiłku celowego dla rodzin mieszkańców Gminy Iwaniska dotkniętych zwolnieniami grupowymi w zakładzie Collar Textil.460
Uchwała Nr V/30/2011 z dnia 20 stycznia 2011r. w sprawie upoważnienia do podpisania ankiety bezpieczeństwa osobowego w celu przeprowadzenia zwykłego postępowania sprawdzającego w zakresie dostępu do informacji niejawnych 459
Uchwała Nr XXXIV/304/08 Rady Gminy Iwaniska z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie: dokonania zmian w uchwale Rady Gminy Iwaniska Nr XXV/220/08 w sprawie przystąpienia Gminy Iwaniska do Lokalnej Grupy Działania Powiatu Opatowskiego.459
Uchwała Nr LIX/441/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 07 grudnia 2009 roku w sprawie: przedłużenia umowy najmu459
Sprawozdanie Rb-27S za IV kwartał 2011459
Zarządzenie Nr 1/2011 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie: Zarządzenia na terenie Gminy Iwaniska przeprowadzenia wyborów sołtysów, oraz ustalenia harmonogramu tych wyborów.458
Zarządzenie Nr 46/10 Wójta Gminy w Iwaniskach z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok.458
Uchwała Nr LXXV/530/10 Rady Gminy Iwaniska z dnia 9 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.458
Uchwała Nr XLVIII/376/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 18 czerwca 2009 roku w sprawie: zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego usytuowanego w budynku Szkoły w Mydłowie458
Uchwała Nr IV/13/10 z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: przedłużenia umowy najmu 457
Uchwała nr VII/56/11 z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie zbycia nieruchomości przez Gminę Iwaniska 457
Uchwała Nr XXXV/310/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.457
Uchwała Nr LXVI/499/10 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie: intencji zwiększenia dotacji dla Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujaździe w latach 2010-2023457
Zarządzenie Nr 9/10 Wójta Gminy w Iwaniskach z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie: zmian w Zarządzeniu Nr 94/2006 z dnia 31 grudnia 2006 roku dotyczącego ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie Gminy w Iwaniskach456
Uchwała nr VIII/65/11 z dnia 26 lutego 2011r. w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Publicznych Szkół w Iwaniskach 456
Zarządzenie Nr 48/10 Wójta Gminy w Iwaniskach z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie wyznaczenia miejsc,w których dop. się sprzedaż, podawanie i spożyw. nap. alk. zawierających więcej niż4,5% w czasie imprez na otwartym pow. na terenia- Stadion Sportowy w I456
Uchwała Nr XX/128/11 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 października 2011r. w sprawie: regulaminu okreslajacego wysokosć stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny po456
Uchwała Nr LXXII/522/10 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.456
zaproszenie na sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 15.01.2014r.456
Uchwała Nr XXXVII/322/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 31 grudnia 2008 roku w sprawie: ustalenia wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008.456
Uchwała Nr XXI/129/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: przyjęcia Programu współpracy Gminy Iwaniska z organizacjami pozarzadowymi oraz z iinymi podmiotami prowadzącymi działalność pozytku publicznego w roku 2012456
Uchwała Nr LIII/407/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 17 września 2009r w sprawie: nabycia nieruchomości położonej w obrębie Iwaniska456
Uchwała Nr LXIV/481/10 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 17 lutego 2010r. w sprawie: zmian do uchwały Nr LXII/469/10 z dnia 20 stycznia 2010r. dotyczącej ustalenia nszczegółowości wydatków budżetu gminy na 2010r.456
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 [22] 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl