Strona główna BIP
Urząd Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Plany polowań
Informacje
Informacja Urzędowa
Plan zagospodarowania przestrzennego
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr instytucji kultury
Konsultacje
Petycje
Deklaracja dostępności
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring
Umowy IOD

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Spis rolny / ludności
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Wójt Gminy
Sołectwa
Rada Gminy

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006
Raporty o stanie gminy

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Statystyki wyświetleń stron

Tytuł strony
Liczba wyświetleń
Zarządzenie Nr 35/2010 Wójta Gminy w Iwaniskach z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok.404
Zarządzenie Nr 52/10 Wójta Gminy w Iwaniskach z dnia 01.09.2010 r. w sprawie ogłoszenia stanu pogotowia przeciwpowodziowego dla Gminy Iwaniska.404
Zarządzenie Nr 53/10 Wójta Gminy w Iwaniskach z dnia 01.09.2010 r. w sprawie ogłoszenia alarmu powodziowego dla Gminy Iwaniska.404
Zarządzenie Nr 55/2010 Wójta Gminy w Iwaniskach z dnia 02.09.2010 r. w sprawie odwołania alarmu powodziowego dla Gminy Iwaniska.404
uchwała Nr XXXII/196/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 22 czerwca 2012r.w spr. absolutorium dla Wójta Gminy Iwaniska z wykonania budżetu za 2011r. 404
UCHWAŁA NR XXXVIII/222/2012 RADY GMINY IWANISKA z dnia 14 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.404
Uchwała Nr XLI/343/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 25 marca 2009r. w sprawie: ustalenia przebiegu drogi gminnej Borków - Kamieniec Kolonie znajdujacej się na terenie sołectw: Borków i Kamieniec403
Uchwała Nr XLII/352/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 31 marca 2009r. w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2009 rok403
Uchwała Nr LVI/424/09 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 października 2009r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok 403
Zarządzenie Nr 63/10 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 20 września 2010 r. w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Publicznych Szkół w Mydłowie Pani Grażynie Krakowiak403
Uchwała Nr LIV/414/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 28 września 2009r. w sprawie: zmian w budzecie gminy na 2009 rok402
Uchwała Nr LX/456/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie: wprowadzenia zmian do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Iwaniska na lata 2007-2013.402
Zarządzenie Nr 64/10 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 30 września 2010 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok.402
Uchwała Nr XXIV/164/2012 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie: zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Iwaniska402
Uchwała Nr XLVI/361/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 11 maja 2009r. w sprawie: nadania imienia marszałka Józefa Piłsudskiego Publicznemu Gimnazjum w Iwaniskach401
Uchwała Nr LII/400/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego i zabezpieczenia jego spłaty401
Uchwała Nr LXI/467/09 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie: przyjęcia ,,Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych" w Gminie Iwaniska na rok 2010401
Uchwała nr XV/100/11 Rady Gminy Iwaniska z dnia 18 lipca 2011 r w sprawie powołania Zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Opatowie401
Uchwała Nr XXV/173/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 27 lutego 2012 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2015.401
Uchwała Nr XXIX/186/2012 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 11 maja 2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe za 2011r.401
UCHWAŁA NR VI/20/2015 RADY GMINY IWANISKA z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Iwaniska na 2015 r.401
Zarządzenie Nr 22/2010 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie: powołania Zespołu do realizacji zadań związanych z projektem p.n." e- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"400
Zarządzenie Nr 47/2010 Wójta Gminy w Iwaniskach z dnia 18 sierpnia 2010 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie zad. p.n. Dodatkowe roboty przy budowie sieci wodociągowej w m. G. Iwaniska - Kamieniec, Kuj400
Zarządzenie Nr 93/2010 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia oceny ofert na wykonanie zadania pn. Usługa cateringowa- dostawa posiłków dla dzieci z Oddziału Przedszkolnego przy Publicznej Szkole Po400
Uchwała nr XVII/110/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 8 września 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków świadczonych przez Gminę Iwaniska.400
Uchwała Nr XXIX/190/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 11 maja 2012r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2023400
Uchwała Nr LV/289/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Iwaniska z wykonania budżetu za 2012r.400
Uchwała Nr XII/83/2011 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 02 maja 2011 r. w sprawie: pozytywnej opinii projektu Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przekształcenia Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy poprzez likwidację Oddziału 399
Zarządzenie Nr 2/2011 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 25.02.2011 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa gróg gminnych399
Uchwała Nr XX/124/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2023399
Uchwała Nr XXIII/152/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie okreslenia jednostek budzetowych, źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielony399
Uchwała Nr XXVI/179/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 15 marca 2012r. w sprawie zmian w budzecie gminy na 2012 rok399
Uchwała Nr XXVIII/184/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy399
Sprawozdanie Rb-Z na koniec I kwartału 2013r399
Uchwała Nr XLVI/365/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 11 maja 2009 roku w sprawie: zmian w budzecie gminy na 2009r.398
Uchwała Nr LVII/429/09 Rady Gminy Iwaniska z dnia 4 listopada 2009r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009r.397
Uchwała Nr LXI/468/09 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie: przyjęcia ,,Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii" w Gminie Iwaniska na rok 2010397
Uchwała Nr XXIX/187/2012 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 11 maja 2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Iwaniskach za 2011r.397
Uchwała Nr XXXII/195/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011r.397
Uchwała Nr XLVIII/256/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie podziału Gminy Iwaniska na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych397
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 [32] 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl