Strona główna BIP
Urząd Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Plany polowań
Informacje
Plan zagospodarowania przestrzennego
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr instytucji kultury
Konsultacje
Petycje
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring
Umowy IOD

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Spis rolny / ludności
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Wójt Gminy
Sołectwa
Rada Gminy

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006
Raporty o stanie gminy

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Statystyki wyświetleń stron

Tytuł strony
Liczba wyświetleń
Uchwała nr XV/106/11 Rady Gminy Iwaniska z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.402
Uchwała Nr XXI/135/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie zamiaru zmiany stopnia organizacji Szkoły Filialnej w Wygiełzowie działajacej w strukturze organizacyjnej I-VI z oddziałem przedszkolnym w Szkołę Filialną w Wygiełzowie dz402
Uchwała Nr XLI/345/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 25 marca 2009r. w sprawie: regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółwoy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny pona401
Uchwała Nr LIX/439/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 07 grudnia 2009r. w sprawie poboru opłat z tytułu należności za wodę i ścieki wprowadzone do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością Gminy Iwaniska401
Uchwała Nr XLI/349/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie: zmian w budzecie gminy na 2009r.400
Uchwała Nr LV/417/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 8 października 2009r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009r.400
Uchwała Nr LIX/442/09 Rady Gminy Iwaniska z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie opłaty targowej na obszarze gminy Iwaniska400
Zarządzenie Nr 7/10 Wójta Gminy w Iwaniskach z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok.400
Uchwała nr XVI/108/11 Rady Gminy Iwaniska z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011- 2023.400
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 26 listopada 2014r. w sprawie zwołania I sesji Rady Gminy Iwaniska400
Komunikacja zbiorowa na terenie Gminy - konsultacje400
Zaproszenie na sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 23.06.2014r.399
Podanie do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do procedury z udziałem społeczeństwa i wyłożeniu do publicznego wglądu dokumentacji w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. 399
Uchwała Nr LVII/430/09 Rady Gminy Iwaniska z dnia 4 listopada 2009r. w sprawie: zmian w budzecie Gminy na 2009r.399
Uchwała Nr LXI/457/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie: przedłużenia umowy dzierżawy autobusu399
Uchwała Nr XXI/130/2011 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie w użyczenie przez Gminę Iwaniska nieruchomości połozonej w obrębie Iwaniska, gmina Iwaniska 399
Uchwała Nr XXXVII/319/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 31 grudnia 2008r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008r.398
Uchwała Nr XLI/351/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2009 rok398
Uchwała Nr L/389/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 16 lipca 2009 roku w sprawie: zmian w budzecie gminy na 2009r.398
Uchwała Nr LVII/428/09 Rady Gminy Iwaniska z dnia 4 listopada 2009r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009r.398
Uchwała Nr IV/16/10 z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: przyjęcia Programu współpracy Gminy Iwaniska z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2011 398
Uchwała Nr IV/17/10 z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych" w Gminie Iwaniska na rok 2011 398
Uchwała nr VIII/64/11 z dnia 26 lutego 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok 398
Uchwała Nr XXXVII/219/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 20 sierpnia 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Iwaniska398
Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy Iwaniska - 2 miesiące przed upływem kadencji398
Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Iwaniska za 2014 rok398
Uchwała Nr XLVII/373/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 03 czerwca 2009 roku w sprawie zmian w budzecie gminy na 2009r.397
Uchwała Nr LI/395/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 04 sierpnia 2009r. w sprawie: zmian w budzecie gminy na 2009 rok397
Uchwała nr VII/57/11 z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie opinii projektu uchwały Rady Powiatu w Opatowie w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki zdrowotnej w Opatowie poprzez likwidację Oddziału Pomocy Doraźnej 397
Uchwała Nr XXIII/153/11 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Iwaniska na 2012 rok397
Uchwała nr IX/71/11 z dnia 15 marca 2011r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych świadczone przez gminne jednostki organizacyjne oraz podmioty posiadające zezwolenie na prowadzenie t396
Uchwała nr X/72/11 z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011rok 396
Uchwała nr XII/82/2011 RADY GMINY IWANISKA z dnia 2 maja 2011r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2023.396
Zarządzenie Nr 5/2010 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w obrębie Dziewiątle gmina Iwaniska.396
Zarządzenie Nr 40/2010 Wójta Gminy w Iwaniskach z dnia 31 lipca 2010 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego396
Uchwała Nr XIV/96/2011 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie: przedłużenia umowy najmu396
Uchwała Nr XX/125/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 października 2011 r w sprawie zmian w budzecie gminy na 2011 rok396
Uchwała Nr XXII/143/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie zwolnienia w podatku rolnym396
Uchwała Nr XXII/146/2011 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 12 grudnia 2011 roku w sprawie: przedłużenia umowy najmu396
Uchwała Nr XXIII/155/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie: zmiany stawki czynszu najmu lokalu przy ul. Opatowskiej 30396
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 [32] 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl