Strona główna BIP
Urząd Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Plany polowań
Informacje
Plan zagospodarowania przestrzennego
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr instytucji kultury
Konsultacje
Petycje
Deklaracja dostępności
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring
Umowy IOD

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Spis rolny / ludności
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Wójt Gminy
Sołectwa
Rada Gminy

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006
Raporty o stanie gminy

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Statystyki wyświetleń stron

Tytuł strony
Liczba wyświetleń
Projekty uchwał na XL sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 22.10.2020r.22
Zarządzenie Nr 55/2019 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 29 października 2019r. w sprawie wprowadzenia procedury rozliczania podatku VAT w Gminie Iwaniska i jej jednostkach organizacyjnych za pośrednictwem metody podzielonej płatności21
Zarządzenie Nr 70/2019 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2019 rok.21
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 20.08.2020r. zawiadamiające o wydaniu decyzji w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Przebudowa istniejącej napowietrznej słupowej stacji transformatorowej SN/nN Tę21
Uchwała Nr XXXV/136/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opatowskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pn." Zakup ambulansu sanitarnego typu A na potrzeby podmiotu leczniczego tj. Szpita20
Uchwała Nr XXXVI/145/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2020-203320
Zarządzenie Nr 63/2019 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 25 listopada 2019r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości- lokalu przeznaczonego do oddania w najem położonego przy ul. Rynek 1 w Iwaniskach.20
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 13.07.2020r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Przebudowa istniejącej napowietrznej słupowej stacji tra19
Uchwała Nr XXXVII/150/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2020-203319
Uchwała Nr XXXVI/141/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Iwaniska wotum zaufania .18
Uchwała Nr XXXVI/142/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Iwaniska za 2019 r.18
Zarządzenie Nr 60/2019 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 20 listopada 2019r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na wykonanie zadania pn. Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania, przeprowadzenie modernizacji systemów dziedzinowych oraz18
Zarządzenie Nr 61/2019 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 22 listopada 2019r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2019 rok.18
Zarządzenie Nr 58/2019 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 14 listopada 2019r. w sprawie: projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2020-2033 roku.17
Zarządzenie Nr 59/2019 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 14 listopada 2019r. w sprawie: projektu uchwały budżetowej Gminy Iwaniska na 2020 rok.17
Uchwała Nr XXXVII/151/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie zmiany ,,Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020''14
Sesja nr XXXIX/202013
Uchwała Nr XXXIX/163/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 7 października 2020 r. W sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Iwaniska konsultacji dotyczących wniosku o nadanie statusu miasta miejscowości Iwaniska.12
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 21.09.2020r. o wystąpieniu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o wydanie opinii/uzgodnienie warunków realizacji planowanego przedsięwz9
Uchwała Nr XXXVIII/161/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 18 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.8
Ogłoszenie Wójta Gminy Iwaniska o konsultacjach projektu "Programu Współpracy Gminy Iwaniska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie n7
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 27.10.2020r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia, z przy7
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 27.10.2020r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia, z przy6
Uchwała Nr XXXVIII/155/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 18 września 2020 r. w sprawie: rezygnacji przez Gminę Iwaniska z prawa pierwokupu nieruchomości położonych w obrębie Iwaniska, gmina Iwaniska6
Uchwała Nr XXXVIII/156/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 18 września 2020 r. W sprawie podjęcia procedury związanej z nadaniem miejscowości Iwaniska statusu miasta.5
Uchwała Nr XXXVIII/159/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 18 września 2020 r. w sprawie zwolnienia Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwaniskach z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opie5
Uchwała Nr XXXVIII/160/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 18 września 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/147/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 20 lipca 2020r. w sprawie opłaty targowej5
Sesja nr XL/20205
Zawiadomienie O wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, dla obrębów ewidencyjnych Gminy Iwaniska4
Uchwała Nr XXXVIII/157/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 18 września 2020 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Iwaniska oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 24
Uchwała Nr XXXVIII/158/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 18 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Iwaniska4
Uchwała Nr XXXVIII/162/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 18 września 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2020-2033 4
Uchwała Nr XL/166/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 22 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.3
Uchwała Nr XL/164/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 22 października 2020 r. w sprawie : wprowadzenia zmian w Uchwale Rady Gminy Iwaniska Nr XXXVIII /157/2020 z dnia 18 września 2020 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzo2
Uchwała Nr XL/165/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 22 października 2020 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Rady Gminy Iwaniska Nr XXXVIII /159/2020 z dnia 18 września 2020 r. w sprawie zwolnienia Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwaniskac2
Uchwała Nr XXXVIII/154/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 18 września 2020 r. w sprawie: nabycia nieruchomości w użyczenie2
Uchwała Nr XXXVIII/153/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 18 września 2020 r. w sprawie: nabycia nieruchomości w użyczenie1
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 [78]

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl