Strona główna BIP
Urząd Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Plany polowań
Informacje
Plan zagospodarowania przestrzennego
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr instytucji kultury
Konsultacje
Petycje
Deklaracja dostępności
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring
Umowy IOD

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Spis rolny / ludności
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Wójt Gminy
Sołectwa
Rada Gminy

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006
Raporty o stanie gminy

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Statystyki wyświetleń stron

Tytuł strony
Liczba wyświetleń
Zarządzenie Nr 3 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 09 lutego 2010 r. w sprawie zmiany w Regulaminie Wynagrodzenia441
Uchwała Nr IV/13/10 z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: przedłużenia umowy najmu 441
Uchwała nr VIII/59/11 z dnia 26 lutego 2011r. w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Mydłowie w filię Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwaniskach 441
Uchwała Nr XXXVII/322/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 31 grudnia 2008 roku w sprawie: ustalenia wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008.441
Uchwała Nr XLIV/245/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody441
Uchwała Nr XLVIII/376/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 18 czerwca 2009 roku w sprawie: zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego usytuowanego w budynku Szkoły w Mydłowie441
Uchwała Nr LIII/407/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 17 września 2009r w sprawie: nabycia nieruchomości położonej w obrębie Iwaniska441
UCHWAŁA NR XXXVIII/224/2012 RADY GMINY IWANISKA z dnia 14 września 2012 r. w sprawie dokonania zmian w statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Iwaniskach.441
Uchwała Nr XX/128/11 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 października 2011r. w sprawie: regulaminu okreslajacego wysokosć stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny po440
Uchwała Nr V/30/2011 z dnia 20 stycznia 2011r. w sprawie upoważnienia do podpisania ankiety bezpieczeństwa osobowego w celu przeprowadzenia zwykłego postępowania sprawdzającego w zakresie dostępu do informacji niejawnych 440
Zarządzenie Nr 9/10 Wójta Gminy w Iwaniskach z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie: zmian w Zarządzeniu Nr 94/2006 z dnia 31 grudnia 2006 roku dotyczącego ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie Gminy w Iwaniskach440
Uchwała Nr XXII/139/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu 1 q żyta przyjętej za podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Iwaniska440
Zaproszenie na sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 05.03.2014r.440
Zarządzenie Nr 1/2011 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie: Zarządzenia na terenie Gminy Iwaniska przeprowadzenia wyborów sołtysów, oraz ustalenia harmonogramu tych wyborów.440
Zarządzenie nr 04/2011 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 25 luty 2011 r.w sprawie: powołania Komisji Konkursowej kierującej eliminacjami konkursu plastycznego pod hasłem "Powódź, pożar dniem czy nocą - straż przychodzi ci z pomocą"440
Uchwała Nr V/28/2011 z dnia 20 stycznia 2011r. w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Iwaniska 439
Uchwała Nr XXXVIII/333/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009r.439
Uchwała Nr XIV/93/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Iwaniska z wykonania budżetu za 2010 r.438
Uchwała nr III/6/10 z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w prowadzeniu instytucji kultury w Gminie Iwaniska438
Uchwała Nr XXXVIII/328/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie: przyjęcia statutu Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki.438
Formularz B/6/09438
Uchwała Nr XXXVII/216/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 20 sierpnia 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany Nr 5 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Iwaniska438
Uchwała Nr L/390/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 16 lipca 2009 roku 438
Uchwała Nr LXI/463/09 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok438
Uchwała Nr LXVII/502/10 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 10 maja 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010438
Uchwała Nr XXIII/154/11 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2012-2023437
Zaproszenie na sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 30.06.2014r.437
Zarządzenie Nr 70/10 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 15 października 2010 r. w sprawie: wyznaczenia na obszarze Gminy Iwaniska miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych.437
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar obrębu nr 7 - Jastrzębska Wola437
Zarządzenie Nr 2/2010 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 04 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia normy zużycia paliw dla samochodu marki Renault Trafic nr rejestracyjny TOP 55FJ437
Uchwała Nr XXXIII/281/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 30 października 2008r. w sprawie: zatwierdzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miejscowości Iwaniska na lata 2007-2015.437
Uchwała Nr XXXIV/294/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na obszarze gminy Iwaniska.437
Uchwała Nr XXXVIII/329/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok437
Uchwała Nr XLI/346/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 25 marca 2009r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok437
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 14.08.2014r. zawiadamiające strony postępowania o przedłożeniu przez Inwestora korekty do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowa na ter437
Zarządzenie Nr 8/2010 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie:powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania p.n. 436
Uchwała Nr XXXVII/324/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 31 grudnia 2008 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008r.436
Uchwała Nr XXXVIII/331/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok.436
Uchwała Nr XL/340/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie: zbycia nieruchomości przez Gminę Iwaniska436
Uchwała Nr LXII/471/10 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 20 styczeń 2010r. w sprawie: wydziarżawienia nieruchomości położonej w obrębie Dziewiątle436
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [23] 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl