Strona główna BIP
Urząd Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Plany polowań
Informacje
Informacja Urzędowa
Plan zagospodarowania przestrzennego
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr instytucji kultury
Konsultacje
Petycje
Deklaracja dostępności
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring
Umowy IOD

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Spis rolny / ludności
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Wójt Gminy
Sołectwa
Rada Gminy

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006
Raporty o stanie gminy

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Statystyki wyświetleń stron

Tytuł strony
Liczba wyświetleń
Uchwała Nr XX/128/11 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 października 2011r. w sprawie: regulaminu okreslajacego wysokosć stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny po460
Uchwała Nr IV/13/10 z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: przedłużenia umowy najmu 460
Oświadczenia majątkowe w roku 2019460
Uchwała nr VI/39/11 z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Iwaniska 459
Uchwała nr VII/48/11 z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie dokonania zmian w statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Iwaniskach 459
Uchwała Nr LXXVIII/540/10 Rady Gminy Iwaniska z dnia 15 października 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia Aneksu nr 1 do Planu Odnowy Miejscowości Przepiórów459
Uchwała nr III/9/10 z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010r.459
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar obrębu nr 7 - Jastrzębska Wola459
Uchwała Nr XLI/346/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 25 marca 2009r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok459
Uchwała Nr XXI/129/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: przyjęcia Programu współpracy Gminy Iwaniska z organizacjami pozarzadowymi oraz z iinymi podmiotami prowadzącymi działalność pozytku publicznego w roku 2012459
Uchwała Nr XXII/141/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od srodków transportowych na obszarze gminy Iwaniska458
Uchwała Nr LXIV/482/10 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 17 lutego 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok458
Podanie do publicznej wiadomosci informacji o wydaniu przez Wójta Gminy Iwaniska decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa budynków inwentarskich dla trzody chlewnej o maksymalnej obsadzie 572 DJP wraz z infrastrukturą towa457
Oświadczenie majątkowe wicedyrektora Zespołu Publicznych Szkół w Iwaniskach filia w Wygiełzowie za rok 2015457
Uchwała Nr V/28/2011 z dnia 20 stycznia 2011r. w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Iwaniska 457
UCHWAŁA NR XXXVIII/224/2012 RADY GMINY IWANISKA z dnia 14 września 2012 r. w sprawie dokonania zmian w statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Iwaniskach.457
Uchwała Nr XXXVIII/329/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok457
Formularz B/6/09457
Uchwała Nr XLIV/245/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody457
Uchwała Nr XXXVII/217/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 20 sierpnia 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany Nr 6 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Iwaniska457
Uchwała Nr LXI/463/09 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok457
Uchwała Nr XXII/139/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu 1 q żyta przyjętej za podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Iwaniska456
Uchwała nr III/6/10 z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w prowadzeniu instytucji kultury w Gminie Iwaniska456
Uchwała nr XXXV/307/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych świadczonych przez gminne jednostki organizacyjne oraz podmioty posiadaj456
Uchwała Nr XXXVII/320/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 31 grudnia 2008r. w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2008 rok.456
Uchwała Nr XXXVII/324/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 31 grudnia 2008 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008r.456
Uchwała Nr XL/340/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie: zbycia nieruchomości przez Gminę Iwaniska456
Uchwała Nr L/390/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 16 lipca 2009 roku 456
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 20.03.2014r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu ,,Programu usuwania wyrobów zawi456
Uchwała Nr LXII/471/10 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 20 styczeń 2010r. w sprawie: wydziarżawienia nieruchomości położonej w obrębie Dziewiątle456
Uchwała Nr LXVII/502/10 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 10 maja 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010456
Zarządzenie Nr 8/2010 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie:powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania p.n. 455
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 28.05.2015r. zawiadamiające strony postępowania o możliwości zapoznania się z dokumentacją w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.,,Budowa na terenie Gminy Iw455
Formularz B/2/10455
Uchwała Nr XXXVIII/333/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009r.455
Uchwała Nr XXXVII/216/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 20 sierpnia 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany Nr 5 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Iwaniska455
Uchwała Nr LIII/411/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 17 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok455
Zarządzenie Nr 44/2010 Wójta Gminy w Iwaniskach z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok.454
Zaproszenie na sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 07.04.2014r.454
Uchwała Nr LXIX/513/10 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie: sprostowania do uchwały Nr LXVIII/506/10 z dnia 08 czerwca 2010r. dotyczącej zaciągnięcia kredytu długoterminowego i zabezpieczenie jego spłaty.454
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [23] 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl