Strona główna BIP
Urząd Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Plany polowań
Informacje
Plan zagospodarowania przestrzennego
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr instytucji kultury
Konsultacje
Petycje
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring
Umowy IOD

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Wójt Gminy
Sołectwa
Rada Gminy

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006
Raporty o stanie gminy

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Statystyki wyświetleń stron

Tytuł strony
Liczba wyświetleń
Uchwała Nr LXIX/351/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 5 marca 2014r. w sprawie zmian w budzecie gminy na 2014 rok290
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 12.04.2016r. zawiadamiające strony postępowania o przesłaniu przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach zlecenia przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego w celu uzupełnienia dowodów zebranych 290
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 12.07.2016r. zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: ,,Budowa targowiska wiejskiego wraz z budynkiem handlowo-gastronomicznym z sanitari290
Zarządzenie Nr 8/2013 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 27 marca 2013r. w sprawie: zasad przygotowania i zatwierdzania arkuszy organizacji szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Iwaniska na rok szkolny 2013/2014289
Uchwała Nr XIII/53/2015 Rady Gminy Iwaniska z dnia 14 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r. 289
Uchwała Nr LVII/299/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 2 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok289
Uchwała Nr LXIII/327/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok288
Uchwała Nr LXVIII/346/2014 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie programu zapobiegającego bezdomności zwierząt na terenie Gminy Iwaniska288
Uchwała Nr V/14/2014 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie: ustalenia wysokosci ekwiwalentu pienięznego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych 288
Uchwała Nr LV/293/2013 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 18 czerwca 2013r. w sprawie zbycia nieruchomości przez Gminę Iwaniska287
Uchwała Nr LXIII/326/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2014-2023286
Uchwała Nr LX/313/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 października 2013r. w sprawie dokonania zmian w uchwale Nr IX/68/11 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 15 marca 2011 roku w sprawie poboru opłat z tytułu należnosci za wodę i scieki wprowadzone do urządzeń 284
Zarządzenie Nr 1/2013 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 3 stycznia 2013r. zmieniające Zarządzenie Nr 6/2011 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 1 marca 2011r. w sprawie Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości283
Uchwała Nr LXXII/359/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe za 2013r.283
Uchwała Nr LXXVII/378/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 4 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.283
Uchwała Nr LXVIII/350/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 12 lutego 2014r. w sprawie przedłużenia umowy najmu282
Uchwała Nr LX/316/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 października 2013r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2013-2023282
Zarządzenie Nr 4/2013 Wójta Gminy w Iwaniskach z dnia 11 marca 2013r. w sprawie organizacji stałych dyzurów na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa281
Uchwała Nr LXX/354/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 27 marca 2014r. w sprawie uznania skargi za bezzasadną.281
Aneks do oświadczenia majątkowego z dnia 10 grudnia 2014r. Przewodniczącego Rady Gminy Iwaniska281
Informacja Wójta Gminy Iwaniska o wywieszeniu wykazu nieruchomości - lokalu przeznaczonego do oddania w najem usytuowanego w budynku przy ul. Opatowskiej 30 w Iwaniskach281
Uchwała Nr LXVI/340/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 15 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Iwaniska280
Uchwała Nr XII/46/2015 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.280
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 24.10.2016r. że zostało wydane postanowienie stwierdzające konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie na terenie miejscowo280
Uchwała Nr LX/312/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 października 2013r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy280
Uchwała Nr LXVI/341/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 15 stycznia 2014r. w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Iwaniska279
Zarządzenie Nr 16/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 26 marca 2015r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Iwaniska za 2014 rok279
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 16.05.2016r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: przebudowa budynku komunalnego na mieszkania socjalne wraz z przynależną infrastrukturą technicz278
Sprawozdanie z audytu organizacyjnego finansowego placówek oświatowych Gminy Iwaniska278
Uchwała Nr LXXII/361/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/174/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 27 lutego 2012r. z póżn. zm. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystank277
Uchwała Nr LXX/357/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2014-2023 277
Uchwała Nr LXVI/338/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 15 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem 276
Uchwała Nr III/7/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie dokonania zmian w statucie Gminy Iwaniska276
Uchwała Nr XI/40/2015 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 16 kwietnia 2015r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Iwaniskach za 2014r.276
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 10.10.2016r. podające do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą "Powiązanie L.SN-15kV Klimo276
Uchwała Nr LXXIII/366/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwaniskach za 2013r.275
Uchwała Nr LXXII/358/2014 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Iwaniskach za 2013r.274
Uchwała Nr XVII/68/2015 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 10 sierpnia 2015r. w sprawie: wyrażenia zgody na zabezpieczenie środków finansowych niezbędnych na realizację zadania pn. ,,Przebudowa drogi gminnej Planta - Kabza - Ujazd wraz z infrastrukturą towarz274
Uchwała Nr LXVIII/347/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 12 lutego 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok273
Uchwała Nr LXVIII/348/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 12 lutego 2014r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2014-2023273
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 [45] 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl