Strona główna BIP
Urząd Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Plany polowań
Informacje
Plan zagospodarowania przestrzennego
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr instytucji kultury
Konsultacje
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring
Umowy IOD

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Wójt Gminy
Sołectwa
Rada Gminy

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006
Raporty o stanie gminy

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Statystyki wyświetleń stron

Tytuł strony
Liczba wyświetleń
Uchwała Nr XXI/133/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2023.349
Uchwała Nr XXIV/162/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Iwaniska349
Uchwała Nr XXIV/164/2012 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie: zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Iwaniska349
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 13.10.2014r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą ,,Budowa sieci gazowej średniego cisnienia, z rur PE Dn 110 mm, Dn 63 mm przy ul. Rynek, K349
Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej przez Wójta Gminy Iwaniska decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie stacji paliw w Kopalni ,,Piskrzyn" na działkach o nr ewid. 242, 243, 244, 245, 246/2,348
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - rok 2017348
Uchwała Nr XXXIX/338/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009r.348
Uchwała Nr LI/392/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 04 sierpnia 2009r. w sprawie: zmian w budzecie gminy na 2009 rok348
Uchwała Nr XX/124/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2023348
Uchwała Nr XXIII/152/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie okreslenia jednostek budzetowych, źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielony348
Uchwała Nr XLVI/365/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 11 maja 2009 roku w sprawie: zmian w budzecie gminy na 2009r.347
Uchwała Nr LIII/412/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 17 września 2009r. w sprawie: zmiany do uchwały Nr LII/400/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego i zabezpieczenia jego spłaty347
Zarządzenie Nr 14/2010 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 22.04 2010 r. w sprawie: powołania Komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na wykonanie "Remont murka oporowego przy drodze gminnej w m. Iwaniska, ul. Zaldowska347
Zarządzenie Nr 22/2010 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie: powołania Zespołu do realizacji zadań związanych z projektem p.n." e- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"347
Zarządzenie Nr 23/2010 Wójta Gminy w Iwaniskach z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.347
Uchwała Nr XXIII/160/2011 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia ,,Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych" w Gminie Iwaniska na rok 2012.347
Uchwała Nr XXIX/186/2012 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 11 maja 2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe za 2011r.347
Oświadczenie majątkowe wicedyrektora Zespołu Publicznych Szkół w Iwaniskach za rok 2015347
Oświadczenie majątkowe kierownika Zespołu Publicznych Szkół w Iwaniskach filia w Mydłowie za rok 2015346
Uchwała Nr LVI/424/09 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 października 2009r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok 346
Zarządzenie Nr 30/2010 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 9 czerwca 2010 r. w spr: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania p.n. "Rozbudowa budynku remizy Ochtniczej straży poż. w Ujeździe na potrzeby świetlicy Wiejsk346
Sprawozdanie Rb-Z za II kwartał 2011r.346
Zarządzenie Nr 45/2010 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 02.08.2010 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania p.n. "Udzielenie kredytu długoterminowego".345
Zarządzenie Nr 24/2010 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 28.05.2010r. w sprawie: powołania Komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na wykonanie zadania pn.345
Zarządzenie Nr 39/2010 Wójta Gminy w Iwaniskach z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego345
Zarządzenie Nr 47/2010 Wójta Gminy w Iwaniskach z dnia 18 sierpnia 2010 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie zad. p.n. Dodatkowe roboty przy budowie sieci wodociągowej w m. G. Iwaniska - Kamieniec, Kuj345
Zarządzenie Nr 65/10 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 30 września 2010 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie zad. p.n. Dostawa oleju opałowego do kotłowni szkół podst., gimn., biblioteki i ośrodka zdr. na tr345
Zarządzenie Nr 58/11 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 02 września 2011 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia czynności związanych z głosowaniem korespondencyjnym.345
Uchwała Nr XXXII/195/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011r.345
Uchwała Nr LV/289/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Iwaniska z wykonania budżetu za 2012r.345
Oświadczenie majątkowe kierownika Zespołu Publicznych Szkół w Iwaniskach filia w Jastrzębskiej Woli za rok 2015345
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 04.03.2016r. zawiadamiajace o przesłaniu odwołań od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach344
Regulamin 2009344
Uchwała Nr LVI/425/09 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 października 2009r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok344
Uchwała Nr LXI/468/09 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie: przyjęcia ,,Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii" w Gminie Iwaniska na rok 2010344
Uchwała Nr XLIV/243/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/216/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 20 sierpnia 2012r. w sprawie przystąpienie do sporządzenia Zmiany Nr 5 Studium uwarunkowań i kierunków zagospoda344
Uchwała Nr L/269/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 25 marca 2013r. w sprawie uznania skargi za bezzasadną344
Uchwała nr XVI/109/11 Rady Gminy Iwaniska z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Iwaniska, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu w343
Uchwała Nr XLVI/361/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 11 maja 2009r. w sprawie: nadania imienia marszałka Józefa Piłsudskiego Publicznemu Gimnazjum w Iwaniskach342
Uchwała Nr XLVII/371/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 03 czerwca 2009r. w sprawie: zmian w budzecie gminy na 2009 rok.342
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 [37] 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl