Strona główna BIP
Urząd Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Plany polowań
Informacje
Plan zagospodarowania przestrzennego
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr instytucji kultury
Konsultacje
Petycje
Deklaracja dostępności
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring
Umowy IOD

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Spis rolny / ludności
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Wójt Gminy
Sołectwa
Rada Gminy

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006
Raporty o stanie gminy

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Statystyki wyświetleń stron

Tytuł strony
Liczba wyświetleń
Zarządzenie Nr 14/2010 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 22.04 2010 r. w sprawie: powołania Komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na wykonanie "Remont murka oporowego przy drodze gminnej w m. Iwaniska, ul. Zaldowska384
Zarządzenie Nr 24/2010 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 28.05.2010r. w sprawie: powołania Komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na wykonanie zadania pn.384
Zarządzenie Nr 55/2010 Wójta Gminy w Iwaniskach z dnia 02.09.2010 r. w sprawie odwołania alarmu powodziowego dla Gminy Iwaniska.384
Zarządzenie Nr 58/11 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 02 września 2011 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia czynności związanych z głosowaniem korespondencyjnym.384
Uchwała Nr 46/2013 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budzetu Gminy Iwaniska za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytor384
Uchwała Nr LV/289/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Iwaniska z wykonania budżetu za 2012r.384
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej w roku 2017384
Uchwała Nr LV/418/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 8 października 2009r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok383
Zarządzenie Nr 16/2010 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 10 Maja 2010 r. w sprawie: powołania Komisji do odbioru końcowego zadania p.n. Odbioru Robót dodatkowych inwestycji I Etap Budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami.383
Uchwała nr XV/100/11 Rady Gminy Iwaniska z dnia 18 lipca 2011 r w sprawie powołania Zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Opatowie383
Uchwała nr XVII/110/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 8 września 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków świadczonych przez Gminę Iwaniska.383
Uchwała Nr XXIV/164/2012 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie: zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Iwaniska383
Uchwała Nr XXIX/186/2012 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 11 maja 2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe za 2011r.383
UCHWAŁA NR XXXVIII/222/2012 RADY GMINY IWANISKA z dnia 14 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.383
Uchwała Nr LXI/467/09 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie: przyjęcia ,,Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych" w Gminie Iwaniska na rok 2010382
Uchwała Nr XXIII/152/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie okreslenia jednostek budzetowych, źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielony382
Uchwała Nr XXIII/160/2011 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia ,,Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych" w Gminie Iwaniska na rok 2012.382
Uchwała Nr XXIX/190/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 11 maja 2012r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2023382
Uchwała Nr L/269/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 25 marca 2013r. w sprawie uznania skargi za bezzasadną382
Uchwała Nr LIV/414/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 28 września 2009r. w sprawie: zmian w budzecie gminy na 2009 rok381
Uchwała Nr LVI/424/09 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 października 2009r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok 381
Uchwała Nr XX/124/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2023381
Uchwała Nr XLVIII/256/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie podziału Gminy Iwaniska na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych381
Podanie do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa budynków inwentarskich dla trzody chlewnej o maksymalnej o381
Uchwała Nr III/6/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie: ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Iwaniska380
Uchwała Nr XII/83/2011 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 02 maja 2011 r. w sprawie: pozytywnej opinii projektu Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przekształcenia Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy poprzez likwidację Oddziału 380
Zarządzenie Nr 2/2011 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 25.02.2011 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa gróg gminnych380
Uchwała Nr XXIX/187/2012 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 11 maja 2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Iwaniskach za 2011r.380
Uchwała Nr LVII/429/09 Rady Gminy Iwaniska z dnia 4 listopada 2009r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009r.379
Uchwała Nr LIX/446/09 Rady Gminy Iwaniska z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej379
Zarządzenie Nr 47/2010 Wójta Gminy w Iwaniskach z dnia 18 sierpnia 2010 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie zad. p.n. Dodatkowe roboty przy budowie sieci wodociągowej w m. G. Iwaniska - Kamieniec, Kuj379
Zarządzenie Nr 52/10 Wójta Gminy w Iwaniskach z dnia 01.09.2010 r. w sprawie ogłoszenia stanu pogotowia przeciwpowodziowego dla Gminy Iwaniska.379
Zarządzenie Nr 67/10 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 05.10. 2010 r. w sprawie: powołania Komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na wykonanie zadania pn. Odbudowa dróg gminnych: 1/ Dziewiątle -Łagowica Nowa o gł. 0,570 km, 2/ Budy- Kisiołki- Kopi379
Uchwała Nr XXI/134/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmian w budzecie gminy na 2011 rok379
Uchwała Nr XXVIII/184/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy379
Zarządzenie Nr 22/2010 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie: powołania Zespołu do realizacji zadań związanych z projektem p.n." e- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"378
Zarządzenie Nr 39/2010 Wójta Gminy w Iwaniskach z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego378
Zarządzenie Nr 51/10 Wójta Gminy w Iwaniskach z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok.378
Zarządzenie Nr 59/10 Wójta Gminy w Iwaniskach z dnia 10 września 2010 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w obrębie Mydłów gmina Iwaniska.378
Uchwała Nr XXXII/195/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011r.378
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 [37] 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl