Strona główna BIP
Urząd Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Plany polowań
Informacje
Plan zagospodarowania przestrzennego
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr instytucji kultury
Konsultacje
Petycje
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring
Umowy IOD

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Wójt Gminy
Sołectwa
Rada Gminy

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006
Raporty o stanie gminy

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Statystyki wyświetleń stron

Tytuł strony
Liczba wyświetleń
Sprawozdanie Rb-27S za 2010r.429
Uchwała Nr VI/31/11 z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie rozwiązania Zespołu Publicznych Szkół w Mydłowie 429
Uchwała Nr VI/35/11 z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe w filię Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwaniskach 429
Uchwała nr VI/38/11 z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Rady Gminy Iwaniska Nr II/5/2010 z dnia 3 grudnia 2010r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy 429
Zarządzenie Nr 21/2010 Wójta Gminy w Iwaniskach z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w obrębie Krępa gmina Iwaniska.429
Uchwała Nr XXXV/309/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie: przedłużenia umowy najmu.428
Uchwała Nr XXXIX/334/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie: zbycia nieruchomości przez Gminę Iwaniska.428
Uchwała Nr LII/403/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie: uchwalenia Zmiany Nr 1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Iwaniska428
Uchwała Nr LXXI/519/10 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 14 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy.428
Sprawozdanie Rb-UN na koniec 2010r.428
Uchwała Nr XLII/235/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 7 listopada 2012r.428
Projekt Zmiany nr 4 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Iwaniska, obejmującej obszar w obrębie 24-Wojnowice, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wyłożony do publicznego wglądu428
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 08.08.2014r. zawiadamiające o wydaniu przez Wójta Gminy Iwaniska decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: ,,Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia, z rur PE Dn 40 mm 427
Zaproszenie na sesję Rady miny Iwaniska w dniu 11.12.2014r.427
Formularz A/2/09427
Uchwała nr IX/66/11 z dnia 15 marca 2011r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Iwaniska w sprawie opłaty targowej na obszarze gminy Iwaniska 427
Formularz B/4/09426
Uchwała Nr LIX/438/09 Rady Gminy Iwaniska z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na obszarze gminy Iwaniska426
UCHWAŁA NR LXXX/546/10 RADY GMINY IWANISKA z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy.426
Uchwała Nr XXV/176/2012 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie zatwierdzenia opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych (szamb) beczką asenizacyjną realizowanych przez Gminę Iwaniska426
Oświadczenie majątkowe za 2008r.425
Uchwała Nr LXVIII/510/10 Rady Gminy Iwaniska z dnia 8 czerwca 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Iwaniska425
Sprawozdanie Rb-Z na koniec II kwartalu 2010r.425
Uchwała nr VII/55/11 z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej 425
zaproszenie na sesję Rady Gminy w Iwaniskach w dniu 23.12.2013r.425
Oświadczenia majątkowe radnych za 2013 rok425
Oświadczenia majątkowe za 2006 rok424
Uchwała Nr XXXII/279/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 15 października 2008 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008r.424
Uchwała Nr LXVI/496/10 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie nabycia nieruchomości położonej w obrębie Iwaniska424
Uchwała Nr XXII/145/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych424
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 26.08.2013r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: ,,Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości424
Uchwała Nr XXXIII/283/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 30 października 2008r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok423
Uchwała Nr LXIV/484/10 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 17 lutego 2010r. w sprawie: zmian do uchwały Nr LXII/477/10 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 20 styczna 2010r. w sprawie przystąpienia do Projektu inwestycyjnego pod nazwą e- świętokrzyskie .423
Sprawozdanie Rb-27S za 2008r.423
UCHWAŁA NR LXXIX/543/10 RADY GMINY w Iwaniskach z dnia 28 października 2010 r. w sprawie: zbycia nieruchomości przez Gminę Iwaniska.423
Uchwała nr III/7/10 z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXI/168/2004 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 25 czerwca 2004r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej 423
Uchwała nr VIII/61/11 z dnia 26 lutego 2011r. w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe w filię Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwaniskach 423
Uchwała Nr XIV/95/2011 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie: przedłużenia umowy najmu423
Uchwała Nr VI/22/2015 Rady Gminy Iwaniska z dnia 19 stycznia 2015r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Przepiórowie podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej w Iwaniskach wchodzacej w skład Zespołu Publicznych Szkół w Iwaniskach423
Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Iwaniskach w dniu 29.01.2014r.422
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 [24] 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl