Strona główna BIP
Urząd Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Plany polowań
Informacje
Plan zagospodarowania przestrzennego
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr instytucji kultury
Konsultacje
Petycje
Deklaracja dostępności
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring
Umowy IOD

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Spis rolny / ludności
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Wójt Gminy
Sołectwa
Rada Gminy

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006
Raporty o stanie gminy

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Statystyki wyświetleń stron

Tytuł strony
Liczba wyświetleń
Uchwała Nr LXXIV/528/10 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków świadczonych przez Gminę Iwaniska.444
Uchwała Nr LXXV/531/10 Rady Gminy Iwaniska z dnia 9 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.444
Uchwała nr IV/23/10 z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010r.444
Uchwała Nr XXXVIII/325/09 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Gminy Iwaniska.443
Uchwała Nr XLVII/370/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 03 czerwca 2009r. w sprawie: zmian w budzecie gminy na 2009 rok443
Uchwała Nr LXIV/481/10 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 17 lutego 2010r. w sprawie: zmian do uchwały Nr LXII/469/10 z dnia 20 stycznia 2010r. dotyczącej ustalenia nszczegółowości wydatków budżetu gminy na 2010r.443
Uchwała nr VI/40/11 z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie: opinii w sprawie zbycia przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Opatowie mienia ruchomego w postaci samochodu specjalnego Forda Transita 443
Uchwała nr VII/49/11 z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Iwaniska z dnia 7 grudnia 2009r (Nr LIX/437/09) w sprawie określenia wysokoci stawek w podatku od nieruchomości na obszarze gminy Iwaniska 443
Uchwała nr IX/67/11 z dnia 15 marca 2011r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso 443
Uchwała Nr XIV/92/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 r.443
Uchwała Nr XXXIV/295/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie opłaty targowej na obszarze gminy Iwaniska.442
Uchwała Nr XXXIV/304/08 Rady Gminy Iwaniska z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie: dokonania zmian w uchwale Rady Gminy Iwaniska Nr XXV/220/08 w sprawie przystąpienia Gminy Iwaniska do Lokalnej Grupy Działania Powiatu Opatowskiego.442
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 06.05.2014r. zawiadamiające strony postępowania o przedłożeniu przez inwestora ujednoliconego raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowa na terenie gminy Iwaniska elektrowni wiat442
Oświadczenie majątkowe Sekretarza Urzędu Gminy Iwaniska za rok 2015442
Uchwała Nr XXXIV/305/2008 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie: przyjęcia Programu współpracy Gminy Iwaniska z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2009.441
Uchwała Nr LXII/475/10 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 20 stycznia 2010r. w sprawie: zasad przyznawania pomocy w formie zasiłku celowego dla rodzin mieszkańców Gminy Iwaniska dotkniętych zwolnieniami grupowymi w zakładzie Collar Textil.441
Uchwała Nr LXXIII/524/10 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 20 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.441
Uchwała Nr LXXV/530/10 Rady Gminy Iwaniska z dnia 9 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.441
Uchwała nr XII/80/2011 RADY GMINY IWANISKA z dnia 2 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r441
Zarządzenie Nr 48/10 Wójta Gminy w Iwaniskach z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie wyznaczenia miejsc,w których dop. się sprzedaż, podawanie i spożyw. nap. alk. zawierających więcej niż4,5% w czasie imprez na otwartym pow. na terenia- Stadion Sportowy w I441
Uchwała Nr XXXIV/293/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na obszarze gminy Iwaniska.440
Uchwała Nr LVI/422/09 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 października 2009r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok440
Uchwała Nr LIX/441/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 07 grudnia 2009 roku w sprawie: przedłużenia umowy najmu440
Uchwała Nr LXXII/522/10 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.440
Zarządzenie Nr 46/10 Wójta Gminy w Iwaniskach z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok.440
Uchwała Nr XXI/129/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: przyjęcia Programu współpracy Gminy Iwaniska z organizacjami pozarzadowymi oraz z iinymi podmiotami prowadzącymi działalność pozytku publicznego w roku 2012440
Sprawozdanie Rb-27S za IV kwartał 2011440
Uchwała Nr XXXV/310/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.439
Oświadczenie majątkowe za 2008r.439
Uchwała Nr XLVI/364/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 11 maja 2009 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009r.439
Uchwała Nr LII/402/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany do uchwały Nr LI/391/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 4 sierpnia 2009r. dotyczącej udzielenia pomocy rzeczowej439
Uchwała Nr LXXVIII/540/10 Rady Gminy Iwaniska z dnia 15 października 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia Aneksu nr 1 do Planu Odnowy Miejscowości Przepiórów439
Uchwała Nr I/3/2010 z dnia 1 grudnia 2010r. w sprawie dokonania zmian w Statucie Gminy Iwaniska 439
Uchwała Nr V/26/2011 z dnia 20 stycznia 2011r. w sprawie: zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego 439
Uchwała nr VII/56/11 z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie zbycia nieruchomości przez Gminę Iwaniska 439
Sprawozdanie Rb_NDS za IV kwartał 2011r.439
Uchwała Nr XXXVII/217/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 20 sierpnia 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany Nr 6 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Iwaniska439
zaproszenie na sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 15.01.2014r.439
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 20.03.2014r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu ,,Programu usuwania wyrobów zawi439
Podanie do publicznej wiadomosci informacji o wydaniu przez Wójta Gminy Iwaniska decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa budynków inwentarskich dla trzody chlewnej o maksymalnej obsadzie 572 DJP wraz z infrastrukturą towa439
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 [24] 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl