Strona główna BIP
Urząd Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Plany polowań
Informacje
Plan zagospodarowania przestrzennego
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr instytucji kultury
Konsultacje
Petycje
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring
Umowy IOD

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Wójt Gminy
Sołectwa
Rada Gminy

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006
Raporty o stanie gminy

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Statystyki wyświetleń stron

Tytuł strony
Liczba wyświetleń
Uchwała Nr LXIV/482/10 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 17 lutego 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok412
Uchwała Nr LXXIV/528/10 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków świadczonych przez Gminę Iwaniska.412
Uchwała Nr XIV/93/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Iwaniska z wykonania budżetu za 2010 r.412
Zarządzenie nr 04/2011 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 25 luty 2011 r.w sprawie: powołania Komisji Konkursowej kierującej eliminacjami konkursu plastycznego pod hasłem "Powódź, pożar dniem czy nocą - straż przychodzi ci z pomocą"412
Uchwała Nr XXXVII/217/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 20 sierpnia 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany Nr 6 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Iwaniska412
Oświadczenie za rok 2007411
Uchwała Nr XXXIV/299/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Iwaniska do projektu E - Świętokrzyskie rozbudowa infrastruktury informatycznej województwa świętokrzyskiego.411
Sprawozdanie Rb-28S za 2008r.411
Uchwała Nr LXXIII/525/10 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 20 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.411
Uchwała nr VII/42/11 z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie Wojnowice, gmina Iwaniska, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 629 o pow. 0,2100ha zajętej pod drogę wewnętrzną 411
Uchwała nr IX/67/11 z dnia 15 marca 2011r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso 411
Uchwała Nr XXXIV/295/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie opłaty targowej na obszarze gminy Iwaniska.410
Uchwała Nr LIX/448/09 Rady Gminy Iwaniska z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie: zmian w budzecie gminy na 2009 rok410
Uchwała nr VII/47/11 z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie zmiany stawki czynszu najmu lokalu przy ul. Opatowskiej 30 410
Uchwała nr VII/56/11 z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie zbycia nieruchomości przez Gminę Iwaniska 410
Zarządzenie Nr 70/10 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 15 października 2010 r. w sprawie: wyznaczenia na obszarze Gminy Iwaniska miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych.410
Uchwała nr XXXV/307/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych świadczonych przez gminne jednostki organizacyjne oraz podmioty posiadaj409
Formularz B/7/09409
Uchwała Nr LXIX/512/10 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok.409
Uchwała nr IV/23/10 z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010r.409
Uchwała nr VI/40/11 z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie: opinii w sprawie zbycia przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Opatowie mienia ruchomego w postaci samochodu specjalnego Forda Transita 409
Uchwała Nr XXIII/154/11 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2012-2023409
Uchwała Nr XLIV/245/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody409
Uchwała Nr XXXIII/281/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 30 października 2008r. w sprawie: zatwierdzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miejscowości Iwaniska na lata 2007-2015.408
Uchwała Nr XXXVIII/331/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok.408
Formularz B/3/09408
Uchwała Nr XLIX/383/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 06 lipca 2009 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009r.408
Uchwała Nr IV/13/10 z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: przedłużenia umowy najmu 408
Uchwała nr VIII/65/11 z dnia 26 lutego 2011r. w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Publicznych Szkół w Iwaniskach 408
Uchwała Nr XXII/141/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od srodków transportowych na obszarze gminy Iwaniska408
UCHWAŁA NR XXXVIII/224/2012 RADY GMINY IWANISKA z dnia 14 września 2012 r. w sprawie dokonania zmian w statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Iwaniskach.408
Uchwała Nr XXXIII/282/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 30 pażdziernika 2008r. w sprawie: zbycia nieruchomości przez Gminę Iwaniska.407
Uchwała Nr XXXIV/305/2008 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie: przyjęcia Programu współpracy Gminy Iwaniska z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2009.407
Formularz B/6/09407
Uchwała Nr LXXI/521/10 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 14 lipca 2010r. w sprawie: udzielenia przez Gminę Iwaniska poręczenia kredytu zaciąganego przez Instytucję Kultury- Zamek Krzyżtopór w Ujeździe.407
Uchwała Nr LXXII/523/10 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.407
Uchwała Nr XXXIV/304/08 Rady Gminy Iwaniska z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie: dokonania zmian w uchwale Rady Gminy Iwaniska Nr XXV/220/08 w sprawie przystąpienia Gminy Iwaniska do Lokalnej Grupy Działania Powiatu Opatowskiego.406
Uchwała Nr XXXVIII/325/09 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Gminy Iwaniska.406
Uchwała Nr XXXVIII/328/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie: przyjęcia statutu Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki.406
Uchwała Nr LIII/411/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 17 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok406
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 [27] 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl