Strona główna BIP
Urząd Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Plany polowań
Informacje
Informacja Urzędowa
Plan zagospodarowania przestrzennego
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr instytucji kultury
Konsultacje
Petycje
Deklaracja dostępności
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring
Umowy IOD

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Spis rolny / ludności
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Wójt Gminy
Sołectwa
Rada Gminy

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006
Raporty o stanie gminy

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Statystyki wyświetleń stron

Tytuł strony
Liczba wyświetleń
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 2.07.2020r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kopiec42
Uchwała Nr XXXVII/147/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie opłaty targowej42
Uchwała Nr XXXII/127/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2020-2033 41
Uchwała Nr XXXIV/134/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie: przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2019 dla Gminy Iwaniska41
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 15.06.2020r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami w miejscowości Tęcza41
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 9.07.2020r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia, z przył41
Zarządzenie Nr 69/2019 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 12 grudnia 2019r. w sprawie: powołania Komisji do odbioru zadania pn:. "Budowa targowiska wiejskiego wraz z budynkiem handlowo - gastronomicznym z sanitariatami i przynależną infrastrukturą techniczną w m41
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 6.08.2020r. zawiadamiające o wydaniu decyzji w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej z wykonaniem dojścia do Targowis41
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 20.08.2020r. zawiadamiające o wydaniu decyzji w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazowym do budynk41
Informacja Urzędowa41
Uchwała Nr XXXIV/132/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania za 2019 rok z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwaniskach40
Uchwała Nr XXXIV/135/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 27 maja 2020 r. W sprawie: określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich ,zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych ,zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i40
Zarządzenie Nr 65/2019 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 26 listopada 2019r. w sprawie: Warunków refundacji zakupów okularów korekcyjnych dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe.40
Zarządzenie Nr 71/2019 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 31 grudnia 2019r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2019 rok.40
Uchwała Nr XXXVI/143/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Iwaniska z tytułu wykonania budżetu za 2019 r38
Uchwała Nr XXXVII/148/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Iwaniska38
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 6.08.2020r. zawiadamiające o wydaniu decyzji w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Rozbudowa istniejącej zajezdni autobusowej w celu nadania nowych funkcji społecz38
Zarządzenie Nr 55/2019 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 29 października 2019r. w sprawie wprowadzenia procedury rozliczania podatku VAT w Gminie Iwaniska i jej jednostkach organizacyjnych za pośrednictwem metody podzielonej płatności37
Uchwała Nr XXXV/136/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opatowskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pn." Zakup ambulansu sanitarnego typu A na potrzeby podmiotu leczniczego tj. Szpita36
Uchwała Nr XXXV/139/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2020-203336
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 2.07.2020r. zawiadamiające o wydaniu decyzji w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Rynku w Iwaniskach36
Uchwała Nr XXXVII/149/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.36
Wykaz nieruchomości lokalu przeznaczonego do oddania w najem36
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 20.08.2020r. zawiadamiające o wydaniu decyzji w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Przebudowa istniejącej napowietrznej słupowej stacji transformatorowej SN/nN Tę36
Uchwała Nr XXXIV/133/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2019 oraz przedstawienia potrzeb związanych z realizacją zadań w roku 2020 na terenie Gminy Iwan35
Uchwała Nr XXXV/137/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.35
Uchwała Nr XXXVI/144/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.35
Uchwała Nr XXXV/140/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie: rezygnacji przez Gminę Iwaniska z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w obrębie Iwaniska, gmina Iwaniska 34
Zarządzenie Nr 67/2019 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 26 listopada 2019r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej.34
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 13.07.2020r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Przebudowa istniejącej napowietrznej słupowej stacji tra34
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 13.08.2020r. zawiadamiające o wydaniu decyzji w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kopiec34
Uchwała Nr XXXVI/142/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Iwaniska za 2019 r.33
Zarządzenie Nr 68/2019 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 26 listopada 2019r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przeglądu dokumentów i materiałów niejawnych wytworzonych w Urzędzie Gminy Iwaniska33
Zarządzenie Nr 63/2019 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 25 listopada 2019r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości- lokalu przeznaczonego do oddania w najem położonego przy ul. Rynek 1 w Iwaniskach.32
Zarządzenie Nr 64/2019 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 26 listopada 2019r. w sprawie sposobu ustalania i rozliczania z gminami kosztów wychowania przedszkolnego, uczniów niebędących mieszkańcami Gminy Iwaniska uczęszczającymi do oddziału przedszkolnego w szko32
Zarządzenie Nr 70/2019 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2019 rok.32
Uchwała Nr XXXIX/163/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 7 października 2020 r. W sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Iwaniska konsultacji dotyczących wniosku o nadanie statusu miasta miejscowości Iwaniska.32
Zarządzenie Nr 61/2019 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 22 listopada 2019r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2019 rok.31
Uchwała Nr XXXVI/145/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2020-203330
Uchwała Nr XXXVII/150/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2020-203330
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 [75] 76 77

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl