Strona główna BIP
Urząd Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Plany polowań
Informacje
Informacja Urzędowa
Plan zagospodarowania przestrzennego
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr instytucji kultury
Konsultacje
Petycje
Deklaracja dostępności
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring
Umowy IOD

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Spis rolny / ludności
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Wójt Gminy
Sołectwa
Rada Gminy

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006
Raporty o stanie gminy

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Statystyki wyświetleń stron

Tytuł strony
Liczba wyświetleń
Informacja z wykonania budżetu 2007 rok631
Uchwała Nr XXXIII/248/2005 Rady Gminy w Iwaniskach w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Iwaniska na rok 2005".631
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 17.11.2011r. w sprawie zawiadomienia stron o wydanym postanowieniu Wójta Gminy Iwaniska z dnia 14.11.2011r. znak RG. 6220/5/2011 nakładającym obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsiewzięcia na środow629
UCHWAŁA NR XXXVIII/289/2005 RADY GMINY W IWANISKACH w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005r.629
Uchwała Nr XXXIII/247/2005 Rady Gminy w Iwaniskach w sprawie przyjęcia Programu współpracy w roku 2005 Gminy Iwaniska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.627
UCHWAŁA Nr XXVII/203/2004 Rady Gminy Iwaniska w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie w zarząd drogi dojazdowej do gruntów rolnych na rzecz Lasów Państwowych.627
UCHWAŁA Nr XLIII/327/2005 Rady Gminy w Iwaniskach w sprawie: dokonania zmian w statucie Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki.626
Zaproszenie na sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 29.10.2012r.624
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Kielcach z dnia 27.09.2011r. 623
UCHWAŁA Nr XXXV/260/ 05 Rady Gminy w Iwaniskach w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Iwaniskach za 2004 r .623
UCHWAŁA NR XXXVI/269/2005 RADY GMINY W IWANISKACH w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005r.623
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - rok 2016622
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 04.12.2012r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Iwaniska 2 Etap, obejmującego obszar wydobycia kopaliny ze złoża ,,Dziewiątle" wraz z obszarem objęty622
UCHWAŁA Nr XXX/230/2004 RADY GMINY W IWANISKACH w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2004 rok.622
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska zawiadamiajace strony o wydanym postanowieniu Wójta Gminy Iwaniska znak RG.6220/3/2012 z dnia 14.08.2012r. stwierdzające brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą ,,Bud621
UCHWAŁA Nr XXXV/263/2005 RADY GMINY W IWANISKACH w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok.621
Zarządzanie Nr 59/11 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 02 września 2011 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do przyjmowania wniosków oraz informowania wyborców niepełnosprawnych o sposobach (formach) głosowania adekwatne do rodzaju stopnia niepełn620
UCHWAŁA NR XXX/232/2004 Rady Gminy w Iwaniskach w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004r.619
UCHWAŁA NR XLVIII/383/06 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2006r.619
Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Iwaniska 2 Etap, obejmującego obszar wydobycia kopaliny ze złoża ,,Dziewiątle" wraz z obszarem objętym przewidy619
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska zawiadamiajace strony postępowania o złozonym przez Inwestora Raporcie o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na ,,Wydobywaniu kopaliny ze złoża kambryjskich piaskowców kwarcytowych ,,Wola Jastrzębska618
Uchwala nr XLVIII/387/ 06 Rady Gminy w Iwaniskacn z dnia 27 kwietnia 2006 r w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków618
Oświadczenie majątkowe kierownika oddziału gimnazjalnego Zespołu Publicznych Szkół w Iwaniskach za 2013 rok618
UCHWAŁA NR XXXVI/271/2005 Rady Gminy w Iwaniskach w sprawie: zmian w uchwale Nr XXXV/263/2005 z dnia 26.04.2005 r.618
U C H W A Ł A Nr XXXII/239/2005 RADY GMINY IWANISKA w sprawie: zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Iwaniska.618
UCHWAŁA NR XXXVI/268/05 RADY GMINY w Iwaniskach w sprawie: Uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Iwaniska.617
UCHWAŁA Nr XXXVI/273/2005 RADY GMINY W IWANISKACH w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok.617
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Iwaniskach617
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 25.10.2011r. zawiadamiajace strony postępowania o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy616
ZARZĄDZENIE Nr 5/2006 WÓJTA GMINY w IWANISKACH z dnia 28 lutego 2006 r.616
Zaproszenie na sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 02.08.2012r.616
UCHWAŁA NR XL/313/2005 Rady Gminy w Iwaniskach w sprawie: zmian § 3 i § 11 do uchwały Nr XXXIV/250/2005 z dnia 18 marca 2005 roku.616
Uchwała Nr XL VII/382/06 Rady Gminy w Iwanłskach z dnia 30 marca 2006W sprawie: regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego615
UCHWAŁA Nr XXIX/221/2004 RADY GMINY W IWANISKACH w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004 rok.615
UCHWAŁA NR XXXV/264/2005 Rady Gminy w Iwaniskach w sprawie: zmian Załącznika Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/250/2005 z dnia 18 marca 2005 r.615
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 18.10.2012r. - zawiadomienie o dopuszczeniu organizacji ekologicznej do postępowania615
UCHWAŁA NR XXXIV/255/05 RADY GMINY W IWANISKACH w sprawie dokonania zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Iwaniskach.614
Uchwała Nr XXXIV/256/05 Rady Gminy w Iwaniskach w sprawie : przystąpienia Gminy Iwaniska do Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego.613
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 18.02.2013r. zawiadamiajace o wszczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu prowadzonym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na ,,Wydob613
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 30.10.2012r. zawiadamiające strony postępowania o wydaniu przez Wójta Gminy Iwaniska decyzji z dnia 30.10.2012r. o umorzeniu na wniosek Inwestora postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowis613
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl