Strona główna BIP
Urząd Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Plany polowań
Informacje
Plan zagospodarowania przestrzennego
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr instytucji kultury
Konsultacje
Petycje
Deklaracja dostępności
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring
Umowy IOD

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Spis rolny / ludności
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Wójt Gminy
Sołectwa
Rada Gminy

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006
Raporty o stanie gminy

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Statystyki wyświetleń stron

Tytuł strony
Liczba wyświetleń
UCHWAŁA Nr XXVII/203/2004 Rady Gminy Iwaniska w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie w zarząd drogi dojazdowej do gruntów rolnych na rzecz Lasów Państwowych.608
Zaproszenie na sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 29.10.2012r.607
Zarządzanie Nr 59/11 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 02 września 2011 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do przyjmowania wniosków oraz informowania wyborców niepełnosprawnych o sposobach (formach) głosowania adekwatne do rodzaju stopnia niepełn605
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Kielcach z dnia 27.09.2011r. 605
UCHWAŁA Nr XXXV/263/2005 RADY GMINY W IWANISKACH w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok.605
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska zawiadamiajace strony postępowania o złozonym przez Inwestora Raporcie o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na ,,Wydobywaniu kopaliny ze złoża kambryjskich piaskowców kwarcytowych ,,Wola Jastrzębska604
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska zawiadamiajace strony o wydanym postanowieniu Wójta Gminy Iwaniska znak RG.6220/3/2012 z dnia 14.08.2012r. stwierdzające brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą ,,Bud604
Uchwala nr XLVIII/387/ 06 Rady Gminy w Iwaniskacn z dnia 27 kwietnia 2006 r w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków604
UCHWAŁA NR XXXVI/269/2005 RADY GMINY W IWANISKACH w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005r.604
UCHWAŁA Nr XXX/230/2004 RADY GMINY W IWANISKACH w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2004 rok.603
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 04.12.2012r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Iwaniska 2 Etap, obejmującego obszar wydobycia kopaliny ze złoża ,,Dziewiątle" wraz z obszarem objęty602
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 18.10.2012r. - zawiadomienie o dopuszczeniu organizacji ekologicznej do postępowania601
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - rok 2016601
UCHWAŁA Nr XLIII/327/2005 Rady Gminy w Iwaniskach w sprawie: dokonania zmian w statucie Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki.601
Oświadczenie majątkowe wicedyrektor Zespołu Publicznych Szkół w Iwaniskach za 2014 rok Anna Adamczak601
Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie600
UCHWAŁA NR XXXVI/271/2005 Rady Gminy w Iwaniskach w sprawie: zmian w uchwale Nr XXXV/263/2005 z dnia 26.04.2005 r.600
Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Iwaniska 2 Etap, obejmującego obszar wydobycia kopaliny ze złoża ,,Dziewiątle" wraz z obszarem objętym przewidy600
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 25.10.2011r. zawiadamiajace strony postępowania o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy599
U C H W A Ł A Nr XXXII/239/2005 RADY GMINY IWANISKA w sprawie: zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Iwaniska.599
Oświadczenie majątkowe dyrektora Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe za rok 2015599
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Iwaniskach599
UCHWAŁA Nr XXXV/260/ 05 Rady Gminy w Iwaniskach w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Iwaniskach za 2004 r .598
UCHWAŁA NR XXXV/264/2005 Rady Gminy w Iwaniskach w sprawie: zmian Załącznika Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/250/2005 z dnia 18 marca 2005 r.598
UCHWAŁA NR XXXVI/268/05 RADY GMINY w Iwaniskach w sprawie: Uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Iwaniska.598
UCHWAŁA Nr XXXVI/273/2005 RADY GMINY W IWANISKACH w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok.598
UCHWAŁA Nr XXXV/ 258 /05 Rady Gminy w Iwaniskach w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Iwaniskach za 2004 r.597
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 30.10.2012r. zawiadamiające strony postępowania o wydaniu przez Wójta Gminy Iwaniska decyzji z dnia 30.10.2012r. o umorzeniu na wniosek Inwestora postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowis597
UCHWAŁA NR XL/313/2005 Rady Gminy w Iwaniskach w sprawie: zmian § 3 i § 11 do uchwały Nr XXXIV/250/2005 z dnia 18 marca 2005 roku.597
UCHWAŁA NR XXX/232/2004 Rady Gminy w Iwaniskach w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004r.597
ZARZĄDZENIE Nr 5/2006 WÓJTA GMINY w IWANISKACH z dnia 28 lutego 2006 r.596
Oświadczenie majątkowe kierownika oddziału gimnazjalnego Zespołu Publicznych Szkół w Iwaniskach za 2013 rok596
Zaproszenie na sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 02.08.2012r.595
Uchwała Nr XXXIV/256/05 Rady Gminy w Iwaniskach w sprawie : przystąpienia Gminy Iwaniska do Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego.595
UCHWAŁA NR XXXIV/255/05 RADY GMINY W IWANISKACH w sprawie dokonania zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Iwaniskach.595
UCHWAŁA Nr XXIX/221/2004 RADY GMINY W IWANISKACH w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004 rok.595
UCHWAŁA NR XLVIII/383/06 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2006r.594
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 18.02.2013r. zawiadamiajace o wszczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu prowadzonym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na ,,Wydob594
Uchwała Nr XL VII/382/06 Rady Gminy w Iwanłskach z dnia 30 marca 2006W sprawie: regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego594
Uchwała Nr XI/74/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 21 kwietnia 2011r. w sprawie utworzenia Zespołu Publicznych Szkół w Iwaniskach594
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl