Strona główna BIP
Urząd Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Plany polowań
Informacje
Plan zagospodarowania przestrzennego
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr instytucji kultury
Konsultacje
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring
Umowy IOD

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Wójt Gminy
Sołectwa
Rada Gminy

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006
Raporty o stanie gminy

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Statystyki wyświetleń stron

Tytuł strony
Liczba wyświetleń
Sprawozdanie Rb-Z za I kwartał 2011r.403
Uchwała nr XII/80/2011 RADY GMINY IWANISKA z dnia 2 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r403
Zarządzenie Nr 46/10 Wójta Gminy w Iwaniskach z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok.403
Uchwała Nr XXII/139/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu 1 q żyta przyjętej za podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Iwaniska403
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 20.03.2014r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu ,,Programu usuwania wyrobów zawi403
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 22.10.2014r. zawiadamiające strony postępowania o przedłożeniu przez Inwestora Aneksu Nr 1 do raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa na terenie Gminy Iwaniska elektrowni wiatrowych 403
Oświadczenie majątkowe za 2013 rok402
Uchwała Nr XXXIV/300/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2008 rok.402
Uchwała Nr XLVI/364/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 11 maja 2009 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009r.402
Uchwała Nr LVI/421/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 29 pazdziernika 2009 roku w sprawie: odstąpienia od sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Iwaniska, obejmującego obszar całej Gminy402
Uchwała Nr LXIV/481/10 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 17 lutego 2010r. w sprawie: zmian do uchwały Nr LXII/469/10 z dnia 20 stycznia 2010r. dotyczącej ustalenia nszczegółowości wydatków budżetu gminy na 2010r.402
Uchwała Nr LXVI/499/10 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie: intencji zwiększenia dotacji dla Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujaździe w latach 2010-2023402
Uchwała Nr LXVII/502/10 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 10 maja 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010402
Uchwała Nr LXXII/522/10 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.402
Uchwała Nr XIV/93/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Iwaniska z wykonania budżetu za 2010 r.402
Zarządzenie Nr 48/10 Wójta Gminy w Iwaniskach z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie wyznaczenia miejsc,w których dop. się sprzedaż, podawanie i spożyw. nap. alk. zawierających więcej niż4,5% w czasie imprez na otwartym pow. na terenia- Stadion Sportowy w I402
Uchwała Nr XXXIII/286/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 30 października 2008r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008rok401
Uchwała Nr XXXIV/299/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Iwaniska do projektu E - Świętokrzyskie rozbudowa infrastruktury informatycznej województwa świętokrzyskiego.401
Uchwała Nr XXXV/315/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008r.401
Uchwała Nr XXXVII/318/2008 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 31 grudnia 2008r. w sprawie: przyjęcia ,,Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii" w Gminie Iwaniska na rok 2009.401
Uchwała Nr XLVI/362/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 11 maja 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miejscowości Iwaniska na lata 2007-2015401
Sprawozdanie Rb-28S za 2008r.401
Zarządzenie Nr 44/2010 Wójta Gminy w Iwaniskach z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok.401
Zarządzenie Nr 70/10 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 15 października 2010 r. w sprawie: wyznaczenia na obszarze Gminy Iwaniska miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych.401
Uchwała Nr XXI/129/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: przyjęcia Programu współpracy Gminy Iwaniska z organizacjami pozarzadowymi oraz z iinymi podmiotami prowadzącymi działalność pozytku publicznego w roku 2012401
Zaproszenie na sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 05.03.2014r.401
Oferta realizacji zadania publicznego ,,Piłka nożna naszą pasją"401
Oświadczenie majątkowe wicedyrektora Zespołu Publicznych Szkół w Iwaniskach za 2014 rok401
Informacja dotyczaca publikacji oferty zadania publicznego złozonego w trybie art 19a401
Uchwała Nr XXIII/93/2015 Rady Gminy Iwaniska z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Zmiany Nr 4 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Iwaniska 401
Uchwała Nr LXIV/482/10 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 17 lutego 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok400
Uchwała nr IV/23/10 z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010r.400
Uchwała nr VII/42/11 z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie Wojnowice, gmina Iwaniska, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 629 o pow. 0,2100ha zajętej pod drogę wewnętrzną 400
Uchwała nr IX/67/11 z dnia 15 marca 2011r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso 400
Sprawozdanie Rb-Z na koniec IV kwartału 2011r.400
Oświadczenie majątkowe za 2012 rok400
Uchwała Nr XXXVIII/333/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009r.399
Uchwała Nr LXVIII/508/10 Rady Gminy Iwaniska z dnia 8 czerwca 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok.399
Uchwała Nr LXXIII/525/10 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 20 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.399
Uchwała Nr LXXIV/528/10 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków świadczonych przez Gminę Iwaniska.399
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 [26] 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl