Strona główna BIP
Urząd Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Plany polowań
Informacje
Informacja Urzędowa
Plan zagospodarowania przestrzennego
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr instytucji kultury
Konsultacje
Petycje
Deklaracja dostępności
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring
Umowy IOD

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Spis rolny / ludności
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Wójt Gminy
Sołectwa
Rada Gminy

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006
Raporty o stanie gminy

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Statystyki wyświetleń stron

Tytuł strony
Liczba wyświetleń
Uchwała Nr XLI/172/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 2 grudnia 2020 r. W sprawie zajęcia stanowiska w przedmiocie wysokości opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych ustalonych przez Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki.19
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 7.12.2020r. zawiadamiające o wydaniu decyzji w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia, z przyłączem gazowym do budynk19
Uchwała Nr XLII/177/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie: wyrażenia opinii w przedmiocie nadania statusu miasta miejscowości Iwaniska.18
Uchwała Nr XLI/168/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie obniżenia ceny skupu 1dt żyta przyjętej za podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Iwaniska16
Uchwała Nr XLI/170/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.16
Uchwała Nr XXXVIII/154/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 18 września 2020 r. w sprawie: nabycia nieruchomości w użyczenie16
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 4.01.2021r. zawiadamiające o wydaniu decyzji w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz z infrastrukturą, budowa szaletu k15
Uchwała Nr XLII/175/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2021-2033.14
Uchwała Nr XLI/167/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie: przyjęcia Programu Współpracy Gminy Iwaniska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego o których mowa w art. 3 ust. 3 u14
Uchwała Nr XLII/178/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia : ,,Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii” w Gminie Iwaniska na rok 2021.13
Uchwała Nr XLI/171/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2020-2033 13
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 25.01.2021r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z przył12
Uchwała Nr XLI/169/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany ,,Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020''12
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 4.01.2021r. zawiadamiające o wydaniu decyzji w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz z infrastrukturą, budowa szaletu k12
Uchwała Nr XLIII/180/2021 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie miejscowości Iwaniska statusu miasta.11
Uchwała Nr XLII/174/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2020-2033 10
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 25.01.2021r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia, z przy9
Zarządzenia Wójta Gminy Iwaniska 20219
Uchwała Nr XLII/173/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.9
Zarządzenie Wójta Gminy Iwaniska w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie/ powierzenie w roku 2021 zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminnego w roku 2021 przez organizacje pozarządowe, podmioty prowadzące działal8
Uchwała Nr XLIII/179/2021 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 stycznia 2021 r. W sprawie: petycji wniesionej przez Pana Arkadiusza Rakoczego wzywającej do pilnego przyjęcia uchwały przez Radę Gminy Iwaniska w przedmiocie równego traktowania obywateli przez wład4
Uchwała Nr XLIII/186/2021 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.4
Uchwała Nr XLIII/182/2021 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Gminy Iwaniska.4
Uchwała Nr XLIII/183/2021 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie: zatwierdzenia ramowego planu pracy Komisji Rewizyjnej Gminy Iwaniska na 2021 r 3
Uchwała Nr XLIII/185/2021 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie: zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Iwaniska na 2021r 3
Uchwała Nr XLIII/187/2021 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2021-2033.3
Uchwała Nr XLIII/184/2021 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie: zatwierdzenia ramowego planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2021 r.2
Uchwała Nr XLIII/181/2021 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Iwaniska na lata 2021 - 2024 2
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 [77]

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl