Strona główna BIP
Urząd Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Plany polowań
Informacje
Plan zagospodarowania przestrzennego
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr instytucji kultury
Konsultacje
Petycje
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring
Umowy IOD

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Spis rolny / ludności
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Wójt Gminy
Sołectwa
Rada Gminy

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006
Raporty o stanie gminy

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Statystyki wyświetleń stron

Tytuł strony
Liczba wyświetleń
Uchwała Nr XIV/95/2011 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie: przedłużenia umowy najmu429
Uchwała Nr XXII/145/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych429
Uchwała Nr XLIX/386/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 06 lipca 2009r. w sprawie: przyjęcia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu złozonego w ramach konkursu Nr 3/1/9.1.1/POKL/2009428
Uchwała Nr LVIII 433 09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 13 listopada 2009 roku w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Iwaniska, obejmującego obszar całej Gminy428
Uchwała Nr LXIV/484/10 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 17 lutego 2010r. w sprawie: zmian do uchwały Nr LXII/477/10 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 20 styczna 2010r. w sprawie przystąpienia do Projektu inwestycyjnego pod nazwą e- świętokrzyskie .428
Oświadczenie majątkowe wicedyrektora Zespołu Publicznych Szkół w Iwaniskach za 2014 rok428
Formularz F/1/09427
Uchwała Nr XLI/347/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 25 marca 2009r. w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2009 rok427
Uchwała Nr LX/450/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie: odwołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego427
UCHWAŁA NR LXXX/547/10 RADY GMINY IWANISKA z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.427
Uchwała nr VII/44/11 z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie zmiany stawki czynszu najmu lokalu przy ul. Opatowskiej 30 427
Uchwała Nr XXIII/156/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany stawki czynszu najmu lokalu przy ul. Opatowskiej 30427
Uchwała Nr XXXIV/302/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie: zaciągnięcia preferencyjnego kredytu długoterminowego.426
Uchwała Nr LXXVII/538/10 Rady Gminy Iwaniska z dnia 11 października 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy.426
Sprawozdanie Rb-UZ na koniec 2010r.426
Uchwała nr VIII/58/11 z dnia 26lutego 2011r. w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Przepiórowie w filię Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwaniskach 426
Uchwała nr IX/68/11 z dnia 15 marca 2011r. w sprawie poboru opłat z tytułu należności za wodę i ścieki wprowadzone do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością Gminy Iwaniska 426
Zarządzenie Nr 12/2010 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora szkoły.426
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 20.03.2014r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu ,,Programu usuwania wyrobów zawi426
Uchwała Nr XXIII/93/2015 Rady Gminy Iwaniska z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Zmiany Nr 4 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Iwaniska 426
zaproszenie na sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 15.01.2014r.425
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 22.10.2014r. zawiadamiające strony postępowania o przedłożeniu przez Inwestora Aneksu Nr 1 do raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa na terenie Gminy Iwaniska elektrowni wiatrowych 425
Uchwała Nr XXXVIII/330/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009r.425
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009-2019425
Oświadczenie majątkowe za 2008r.425
Uchwała Nr XLVIII/378/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie: wskazania przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku425
Uchwała Nr LIII/406/2009 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 17 września 2009r. w sprawie zatwierdzenia taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków świadczonych przez Gminę Iwaniska425
Uchwała Nr LXV/494/10Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 31 marzec2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 r425
Uchwała Nr LXV/487/10 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 31 marca 2010r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Iwaniskach za 2009r.425
Uchwała Nr LXII/477/10 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 20 stycznia 2010r. w sprawie: przystąpienia do Projektu inwesycyjnego pod nazwą e- świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzannej Województwa Świętokrzyskiego i zabezpieczenia własnego wkładu.425
Formularz D/1/10425
Uchwała Nr LXXVIII/540/10 Rady Gminy Iwaniska z dnia 15 października 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia Aneksu nr 1 do Planu Odnowy Miejscowości Przepiórów425
Uchwała Nr LXXIII/526/10 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 20 sierpnia 2010r. w sprawie: udzielenia przez Gminę Iwaniska poręczenia kredytu zaciągniętego przez Instytucję Kultury- Zamek Krzyżtopór w Ujeździe.424
Uchwała Nr LXXV/531/10 Rady Gminy Iwaniska z dnia 9 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.424
Uchwała nr I/1/2010 z dnia 1 grudnia 2010r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Iwaniskach424
Uchwała Nr XIII/87/11 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 1 czerwca 2011r. w sprawie: zbycia nieruchomości przez Gminę Iwaniska.424
Uchwała Nr XIV/92/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 r.424
Informacja dotyczaca publikacji oferty zadania publicznego złozonego w trybie art 19a424
Zaproszenie na sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 30.06.2014r.423
Uchwała Nr LXII/475/10 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 20 stycznia 2010r. w sprawie: zasad przyznawania pomocy w formie zasiłku celowego dla rodzin mieszkańców Gminy Iwaniska dotkniętych zwolnieniami grupowymi w zakładzie Collar Textil.423
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 [25] 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl