Strona główna BIP
Urząd Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Plany polowań
Informacje
Informacja Urzędowa
Plan zagospodarowania przestrzennego
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr instytucji kultury
Konsultacje
Petycje
Deklaracja dostępności
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring
Umowy IOD

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Spis rolny / ludności
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Wójt Gminy
Sołectwa
Rada Gminy

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006
Raporty o stanie gminy

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Statystyki wyświetleń stron

Tytuł strony
Liczba wyświetleń
Uchwała Nr LXIII/331/2013 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia ,,Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych" w Gminie Iwaniska na rok 2014.326
Zarządzenie Nr 1/2013 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 3 stycznia 2013r. zmieniające Zarządzenie Nr 6/2011 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 1 marca 2011r. w sprawie Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości325
Zarządzenie Nr 4/2013 Wójta Gminy w Iwaniskach z dnia 11 marca 2013r. w sprawie organizacji stałych dyzurów na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa325
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 16.05.2016r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: przebudowa budynku komunalnego na mieszkania socjalne wraz z przynależną infrastrukturą technicz325
Uchwała Nr LXXII/359/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe za 2013r.324
Uchwała Nr LV/293/2013 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 18 czerwca 2013r. w sprawie zbycia nieruchomości przez Gminę Iwaniska324
Uchwała Nr LVII/297/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 02 września 2013 roku w sprawie: przedłużenia umowy najmu324
Uchwała Nr LX/316/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 października 2013r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2013-2023323
Uchwała Nr LXXVII/380/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 4 września 2014 roku w sprawie przedłużenia umowy najmu323
Uchwała Nr IV/10/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej udzielenia pomocy finansowej323
Uchwała Nr LXIX/351/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 5 marca 2014r. w sprawie zmian w budzecie gminy na 2014 rok322
Uchwała Nr LX/313/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 października 2013r. w sprawie dokonania zmian w uchwale Nr IX/68/11 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 15 marca 2011 roku w sprawie poboru opłat z tytułu należnosci za wodę i scieki wprowadzone do urządzeń 322
Uchwała Nr LXXVII/378/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 4 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.321
Uchwała Nr XVII/68/2015 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 10 sierpnia 2015r. w sprawie: wyrażenia zgody na zabezpieczenie środków finansowych niezbędnych na realizację zadania pn. ,,Przebudowa drogi gminnej Planta - Kabza - Ujazd wraz z infrastrukturą towarz321
Uchwała Nr LXXII/361/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/174/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 27 lutego 2012r. z póżn. zm. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystank320
Uchwała Nr LXXIV/369/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.319
Uchwała Nr LXXVI/376/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2014-2023319
Uchwała Nr LXXXIII/397/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 10 listopada 2014r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2014-2023319
Sezon 2018/2019319
Uchwała Nr LX/312/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 października 2013r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy318
Uchwała Nr LXIII/326/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2014-2023318
Uchwała Nr LXVI/341/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 15 stycznia 2014r. w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Iwaniska318
Uchwała Nr LXIX/352/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 5 marca 2014r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2014-2023318
Uchwała Nr LXXIX/384/2014 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 30 września 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie scieków świadczonych przez Gminę Iwaniska318
Projekty uchwał na XVI sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 28.07.2015r. 318
Zarządzenie Nr 7A Wójta Gminy Iwaniska z dnia 27 marca 2013r. w sprawie wynagrodzenia dla Kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Iwaniska317
Projekty uchwał na XXII sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 16.11.2015r. 317
Korekta do oświadczenia majątkowego za 2014 rok317
Umowy IOD317
Uchwała Nr LXVIII/350/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 12 lutego 2014r. w sprawie przedłużenia umowy najmu316
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 10.10.2016r. podające do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą "Powiązanie L.SN-15kV Klimo316
Uchwała Nr LXX/357/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2014-2023 315
Uchwała Nr LXX/354/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 27 marca 2014r. w sprawie uznania skargi za bezzasadną.315
Uchwała Nr LXXIII/366/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwaniskach za 2013r.315
Uchwała Nr II/4/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 04 grudnia 2014r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy Iwaniska315
Informacja Wójta Gminy Iwaniska o wywieszeniu wykazu nieruchomości - lokalu przeznaczonego do oddania w najem usytuowanego w budynku przy ul. Opatowskiej 30 w Iwaniskach315
Uchwała Nr LXVI/336/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 15 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia piniężnego na zakup posiłku lub zywności dla os315
Uchwała Nr LXVI/338/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 15 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem 315
Uchwała Nr LXVI/339/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 15 stycznia 2014r. w sprawie dokonania zmian w Statucie Gminy Iwaniska315
Uchwała Nr LXVI/340/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 15 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Iwaniska314
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 [40] 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl