Strona główna BIP
Urząd Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Plany polowań
Informacje
Plan zagospodarowania przestrzennego
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr instytucji kultury
Konsultacje
Petycje
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring
Umowy IOD

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Spis rolny / ludności
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Wójt Gminy
Sołectwa
Rada Gminy

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006
Raporty o stanie gminy

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Statystyki wyświetleń stron

Tytuł strony
Liczba wyświetleń
Uchwała Nr XXIII/157/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie: zmiany kwoty czynszu najmu lokalu przy ul. Opatowskiej 30370
Uchwała Nr LXI/468/09 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie: przyjęcia ,,Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii" w Gminie Iwaniska na rok 2010369
Zarządzenie Nr 52/10 Wójta Gminy w Iwaniskach z dnia 01.09.2010 r. w sprawie ogłoszenia stanu pogotowia przeciwpowodziowego dla Gminy Iwaniska.369
Uchwała Nr XXI/134/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmian w budzecie gminy na 2011 rok369
Uchwała Nr XXVI/179/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 15 marca 2012r. w sprawie zmian w budzecie gminy na 2012 rok369
Podanie do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa budynków inwentarskich dla trzody chlewnej o maksymalnej o369
Uchwała Nr III/6/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie: ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Iwaniska368
Uchwała Nr XLVI/361/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 11 maja 2009r. w sprawie: nadania imienia marszałka Józefa Piłsudskiego Publicznemu Gimnazjum w Iwaniskach368
Uchwała Nr XLVII/371/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 03 czerwca 2009r. w sprawie: zmian w budzecie gminy na 2009 rok.368
Zarządzenie Nr 51/10 Wójta Gminy w Iwaniskach z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok.368
Uchwała Nr XIX/120/11 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 wrzesnia 2011r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2023368
Uchwała Nr XXXVII/214/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 20 sierpnia 2012r. w spr. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2023r. 368
Zarządzenie Nr 30/2010 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 9 czerwca 2010 r. w spr: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania p.n. "Rozbudowa budynku remizy Ochtniczej straży poż. w Ujeździe na potrzeby świetlicy Wiejsk367
Zarządzenie Nr 33/2010 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 22.06. 2010 r. w sprawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy Iwaniska nr 27/2010 z dnia 31 maja 2010r.367
Zarządzenie Nr 65/10 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 30 września 2010 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie zad. p.n. Dostawa oleju opałowego do kotłowni szkół podst., gimn., biblioteki i ośrodka zdr. na tr367
Uchwała Nr XXI/132/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.367
Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: ,,Odbudowa drogi gminnej Iwaniska - Wzory - Zielonka Nr ew. dz. 563 Wzory, Nr ew. dz. 1661 Iwaniska o dł. 1 500mb od km 0+000 do 367
Regulamin 2009366
Uchwała Nr LIX/446/09 Rady Gminy Iwaniska z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej366
Zarządzenie Nr 45/2010 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 02.08.2010 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania p.n. "Udzielenie kredytu długoterminowego".366
Uchwała Nr XXIII/161/2011 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia ,,Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii" w Gminie Iwaniska na rok 2012.366
Uchwała Nr XLIV/243/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/216/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 20 sierpnia 2012r. w sprawie przystąpienie do sporządzenia Zmiany Nr 5 Studium uwarunkowań i kierunków zagospoda366
Uchwała Nr LV/291/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2013-2023366
Uchwała Nr XLI/343/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 25 marca 2009r. w sprawie: ustalenia przebiegu drogi gminnej Borków - Kamieniec Kolonie znajdujacej się na terenie sołectw: Borków i Kamieniec365
Zarządzenie Nr 35/2010 Wójta Gminy w Iwaniskach z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok.365
Zarządzenie Nr 53/10 Wójta Gminy w Iwaniskach z dnia 01.09.2010 r. w sprawie ogłoszenia alarmu powodziowego dla Gminy Iwaniska.365
Zarządzenie Nr 77/10 Wójta Gminy w Iwaniskach z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok.365
Sprawozdanie Rb-Z na koniec I kwartału 2013r365
Uchwała Nr LII/400/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego i zabezpieczenia jego spłaty364
Uchwała Nr XXIX/188/2012 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 11 maja 2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Iwaniskach za 2011r.364
Uchwała Nr XL/228/2012 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 01 października 2012r. w sprawie: zmiany statutu Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki364
Uchwała Nr L/268/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 25 marca 2013r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Rady Gminy Iwaniska Nr III/10/10 z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy364
Zarządzenie Nr 6/2010 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia oceny ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu na 2010 rok.363
Zarządzenie Nr 93/2010 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia oceny ofert na wykonanie zadania pn. Usługa cateringowa- dostawa posiłków dla dzieci z Oddziału Przedszkolnego przy Publicznej Szkole Po363
Uchwała Nr XLI/231/2012 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 29 października 2012r. w sprawie: zbycia nieruchomości przez Gminę Iwaniska363
Uchwała Nr XLIII/239/2012 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny przez Gminę Iwaniska363
UCHWAŁA NR VI/20/2015 RADY GMINY IWANISKA z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Iwaniska na 2015 r.363
Informacja o programie ,,Rodzina 500 plus"363
Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej w dniu 29.09.2015r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach362
Uchwała Nr LVII/426/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 4 listopada 2009 roku w sprawie: przyjęcia projektu aktualizacji ,,Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miejscowości Iwaniska na lata 2007-2015"362
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 [38] 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl