Strona główna BIP
Urząd Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Plany polowań
Informacje
Plan zagospodarowania przestrzennego
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr instytucji kultury
Konsultacje
Petycje
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring
Umowy IOD

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Wójt Gminy
Sołectwa
Rada Gminy

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006
Raporty o stanie gminy

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Statystyki wyświetleń stron

Tytuł strony
Liczba wyświetleń
Komunikaty356
Zarządzenie Nr 24/2010 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 28.05.2010r. w sprawie: powołania Komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na wykonanie zadania pn.355
Zarządzenie Nr 59/10 Wójta Gminy w Iwaniskach z dnia 10 września 2010 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w obrębie Mydłów gmina Iwaniska.355
Uchwała Nr XIX/120/11 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 wrzesnia 2011r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2023355
Uchwała Nr XXI/134/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmian w budzecie gminy na 2011 rok355
Uchwała Nr XXIII/161/2011 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia ,,Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii" w Gminie Iwaniska na rok 2012.355
Uchwała Nr LV/291/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2013-2023355
Uchwała Nr XLVII/371/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 03 czerwca 2009r. w sprawie: zmian w budzecie gminy na 2009 rok.354
Zarządzenie Nr 52/10 Wójta Gminy w Iwaniskach z dnia 01.09.2010 r. w sprawie ogłoszenia stanu pogotowia przeciwpowodziowego dla Gminy Iwaniska.354
Zarządzenie Nr 67/10 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 05.10. 2010 r. w sprawie: powołania Komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na wykonanie zadania pn. Odbudowa dróg gminnych: 1/ Dziewiątle -Łagowica Nowa o gł. 0,570 km, 2/ Budy- Kisiołki- Kopi354
Informacja o programie ,,Rodzina 500 plus"354
Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: ,,Odbudowa drogi gminnej Iwaniska - Wzory - Zielonka Nr ew. dz. 563 Wzory, Nr ew. dz. 1661 Iwaniska o dł. 1 500mb od km 0+000 do 353
Uchwała Nr XLVI/361/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 11 maja 2009r. w sprawie: nadania imienia marszałka Józefa Piłsudskiego Publicznemu Gimnazjum w Iwaniskach353
Uchwała Nr LVII/426/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 4 listopada 2009 roku w sprawie: przyjęcia projektu aktualizacji ,,Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miejscowości Iwaniska na lata 2007-2015"353
Zarządzenie Nr 51/10 Wójta Gminy w Iwaniskach z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok.353
Zarządzenie Nr 77/10 Wójta Gminy w Iwaniskach z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok.353
Uchwała Nr XLIII/239/2012 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny przez Gminę Iwaniska353
Uchwała Nr XLIV/241/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok353
Uchwała Nr L/268/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 25 marca 2013r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Rady Gminy Iwaniska Nr III/10/10 z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy353
Uchwała Nr XLVII/366/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 03 czerwca 2009r. w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki352
Uchwała Nr LIX/446/09 Rady Gminy Iwaniska z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej352
Uchwała nr XVI/109/11 Rady Gminy Iwaniska z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Iwaniska, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu w352
Uchwała Nr XXVI/179/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 15 marca 2012r. w sprawie zmian w budzecie gminy na 2012 rok352
Uchwała Nr XLI/231/2012 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 29 października 2012r. w sprawie: zbycia nieruchomości przez Gminę Iwaniska352
Uchwała Nr XLVIII/260/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie zawarcia umowy najmu352
Uchwała Nr 46/2013 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budzetu Gminy Iwaniska za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytor352
Oświadczenia majątkowe w roku 2019352
Uchwała Nr III/6/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie: ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Iwaniska351
Uchwała Nr XXIX/188/2012 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 11 maja 2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Iwaniskach za 2011r.351
Uchwała Nr XXXVIII/220/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 14 września 2012r. w sprawie uznania skargi za bezzasadną351
Zarządzenie Nr 6/2010 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia oceny ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu na 2010 rok.350
Zarządzenie Nr 96/10 Wójta Gminy w Iwaniskach z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok.350
Zarządzenie nr 7/2011 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 3 marca 2011 r.w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w obrębie Krępa, gmina Iwaniska.350
Uchwała nr XV/102/11 Rady Gminy Iwaniska z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie: zbycia nieruchomości przez Gminę Iwaniska.350
Uchwała Nr XXII/148/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok350
Uchwała Nr XL/228/2012 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 01 października 2012r. w sprawie: zmiany statutu Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki350
Uchwała Nr LII/278/2013 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Iwaniskach za 2012r.350
Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej w dniu 29.09.2015r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach350
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej w roku 2017350
Uchwała Nr LII/400/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego i zabezpieczenia jego spłaty349
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 [38] 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl