Strona główna BIP
Urząd Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Plany polowań
Informacje
Plan zagospodarowania przestrzennego
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr instytucji kultury
Konsultacje
Petycje
Deklaracja dostępności
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring
Umowy IOD

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Spis rolny / ludności
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Wójt Gminy
Sołectwa
Rada Gminy

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006
Raporty o stanie gminy

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Statystyki wyświetleń stron

Tytuł strony
Liczba wyświetleń
Zaproszenie na sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 29.10.2012r.598
Uchwala nr XLVIII/387/ 06 Rady Gminy w Iwaniskacn z dnia 27 kwietnia 2006 r w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków597
Zarządzenia Wójta Gminy Iwaniska 2017596
Informacja z wykonania budżetu 2007 rok596
Oświadczenia majątkowe za 2006 rok596
Oświadczenie majatkowe za 2004 rok.596
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska zawiadamiajace strony postępowania o złozonym przez Inwestora Raporcie o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na ,,Wydobywaniu kopaliny ze złoża kambryjskich piaskowców kwarcytowych ,,Wola Jastrzębska596
UCHWAŁA Nr XXX/230/2004 RADY GMINY W IWANISKACH w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2004 rok.596
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 25.10.2011r. zawiadamiajace strony postępowania o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy594
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska zawiadamiajace strony o wydanym postanowieniu Wójta Gminy Iwaniska znak RG.6220/3/2012 z dnia 14.08.2012r. stwierdzające brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą ,,Bud593
Oświadczenie majątkowe za 2005 rok.592
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 18.10.2012r. - zawiadomienie o dopuszczeniu organizacji ekologicznej do postępowania592
UCHWAŁA NR XXXVI/269/2005 RADY GMINY W IWANISKACH w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005r.592
Oświadczenie majątkowe za 2007r.591
Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy za 2010 rok VI kadencja.590
UCHWAŁA NR XXXVI/268/05 RADY GMINY w Iwaniskach w sprawie: Uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Iwaniska.589
UCHWAŁA NR XXXVI/271/2005 Rady Gminy w Iwaniskach w sprawie: zmian w uchwale Nr XXXV/263/2005 z dnia 26.04.2005 r.589
UCHWAŁA NR XXXI/236/2004 Rady Gminy w Iwaniska w sprawie: zmian Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/207/2004 z dnia 11 listopada 2004 r.589
Oświadczenie majatkowe za 2006 rok (początek kadencji)588
UCHWAŁA Nr XXXV/ 258 /05 Rady Gminy w Iwaniskach w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Iwaniskach za 2004 r.588
UCHWAŁA NR XXXV/264/2005 Rady Gminy w Iwaniskach w sprawie: zmian Załącznika Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/250/2005 z dnia 18 marca 2005 r.588
UCHWAŁA Nr XXXVI/273/2005 RADY GMINY W IWANISKACH w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok.588
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 30.10.2012r. zawiadamiające strony postępowania o wydaniu przez Wójta Gminy Iwaniska decyzji z dnia 30.10.2012r. o umorzeniu na wniosek Inwestora postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowis588
UCHWAŁA NR XXX/232/2004 Rady Gminy w Iwaniskach w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004r.588
Oświadczenie majątkowe za 2007r.587
Uchwała Nr XXXIV/256/05 Rady Gminy w Iwaniskach w sprawie : przystąpienia Gminy Iwaniska do Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego.587
U C H W A Ł A Nr XXXII/239/2005 RADY GMINY IWANISKA w sprawie: zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Iwaniska.587
UCHWAŁA Nr XLIII/327/2005 Rady Gminy w Iwaniskach w sprawie: dokonania zmian w statucie Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki.587
UCHWAŁA NR XL/313/2005 Rady Gminy w Iwaniskach w sprawie: zmian § 3 i § 11 do uchwały Nr XXXIV/250/2005 z dnia 18 marca 2005 roku.587
Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Iwaniska 2 Etap, obejmującego obszar wydobycia kopaliny ze złoża ,,Dziewiątle" wraz z obszarem objętym przewidy586
Oświadczenie majątkowe za 2006 rok.586
UCHWAŁA NR XXXIV/255/05 RADY GMINY W IWANISKACH w sprawie dokonania zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Iwaniskach.586
Zarządzanie Nr 59/11 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 02 września 2011 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do przyjmowania wniosków oraz informowania wyborców niepełnosprawnych o sposobach (formach) głosowania adekwatne do rodzaju stopnia niepełn586
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Iwaniskach585
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 04.12.2012r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Iwaniska 2 Etap, obejmującego obszar wydobycia kopaliny ze złoża ,,Dziewiątle" wraz z obszarem objęty585
Oświadczenie majatkowe za 2002 rok.585
Zaproszenie na sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 02.08.2012r.584
UCHWAŁA Nr XXIX/221/2004 RADY GMINY W IWANISKACH w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004 rok.584
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - rok 2016584
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 18.02.2013r. zawiadamiajace o wszczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu prowadzonym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na ,,Wydob584
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl