Strona główna BIP
Urząd Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Plany polowań
Informacje
Plan zagospodarowania przestrzennego
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr instytucji kultury
Konsultacje
Petycje
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring
Umowy IOD

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Wójt Gminy
Sołectwa
Rada Gminy

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006
Raporty o stanie gminy

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Statystyki wyświetleń stron

Tytuł strony
Liczba wyświetleń
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 10.02.2017r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, znak RG.6220.5.2016 dla przedsięwzięcia pod nazwą "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 758 na odc. Ujazd-Koprzywnica od miejscowości Ujazd w km ok. 3+64194
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 9.03.2017r. w sprawie wydania postanowienia stwierdzającego brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na Budowie kanalizacji s194
Zarządzenie Nr 63/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 5 października 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 pa193
Uchwała Nr XXXVII/155/2016 Rady Gminy Iwaniska z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.193
Uchwała Nr XXIII/95/2015 Rady Gminy Iwaniska z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2015-2029.192
Zarządzenie Nr 90/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie powołania Komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na realizację zadania192
Zarządzenie Nr 96/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Iwaniskach.192
Uchwała Nr XXXVIII/161/2016 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie: przyjęcia Programu Współpracy Gminy Iwaniska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.192
Obwieszczenie Wójta Gminy w Klimontowie z dnia 27.02.2017r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 758 w granicach gminy Klimontów wraz z budową obwodnicy Klimontowa.192
Uchwała Nr XXVII/117/2016 Rady Gminy Iwaniska z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.190
Sesja nr VI/2018190
Zarządzenie Nr 85/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania189
Uchwała Nr XXXI/135/2016 Rady Gminy Iwaniska z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Iwaniska z tytułu wykonania budżetu za 2015 r.189
Zarządzenie Nr 97/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie określenia harmonogramu przekazywania dokumentacji do archiwum zakładowego, wzoru spisów zdawczo-odbiorczych oraz innych środków ewidencyjnych archiwum zakładowego.188
Uchwała Nr XXVIII/121/2016 Rady Gminy Iwaniska z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej187
Oświadczenia majątkowe dyrektorów szkół w roku 2017 na zakończenie pracy187
Uchwała Nr XXVIII/125/2016 Rady Gminy Iwaniska z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2016-2029.186
Uchwała Nr XXVIII/124/2016 Rady Gminy Iwaniska z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.185
Zarządzenie Nr 4/2016 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie cennika usług dotyczącego działalności kulturalno - edukacyjnej na Zamku "Krzyżtopór" w Ujeździe prowadzonej przez Instytucję Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe.185
Zarządzenie Nr 68/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 12 października 2015r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania184
Uchwała Nr XXVIII/122/2016 Rady Gminy Iwaniska z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie zamiaru przystąpienia do projektu dotyczącego utworzenia grup przedszkolnych w ramach projektu konkursowego zamkniętego Nr RPSW.08.03.01 IZ.00-26-00-2/16, Działanie: RPSW.184
Zarządzenie Nr 5/2016 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.184
Zarządzenie Nr 77/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania183
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 2.03.2017r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Budowa i modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Iwaniska"183
Sesja nr II/2018183
Uchwała Nr XXXIII/139/2016 Rady Gminy Iwaniska z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2016-2029.182
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 22.02.2017r. w sprawie nadania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 10.02.2017r. znak: RG.6220.5.2016 Wójta Gminy Iwaniska, dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 758 na o182
Uchwała Nr XLV/201/2017 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Iwaniska na lata 2016-2025182
Informacja dotycząca publikacji oferty zadania publicznego złożonego w trybie art 19a. Program stypendialny "Mistrzowie Matematyki"182
Zarządzenie Nr 69/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 16 października 2015r. w sprawie powołania Komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na realizację zadania181
Zarządzenie Nr 3/2016 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2016 rok.181
Projekty uchwał na XLIII sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 14.02.2017r.181
Raporty o stanie gminy181
Uchwała Nr XXIX/127/2016 Rady Gminy Iwaniska z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania za rok 2015 z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwaniskach180
Zarządzenie Sądu Rejonowego w Kielcach z dnia 16 czerwca 2017r. o ustanowieniu kuratora180
Zarządzenie Nr 74/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 28 października 2015r. w sprawie powołania Komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na realizację zadania179
Zarządzenie Nr 94/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania179
Uchwała Nr XXXVII/156/2016 Rady Gminy Iwaniska z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2016-2029.179
Uchwała Nr XLII/183/2017 Rady Gminy Iwaniska z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.179
Uchwała Nr XXXIV/142/2016 Rady Gminy Iwaniska z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.178
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 [54] 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl