Strona główna BIP
Urząd Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Plany polowań
Informacje
Informacja Urzędowa
Plan zagospodarowania przestrzennego
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr instytucji kultury
Konsultacje
Petycje
Deklaracja dostępności
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring
Umowy IOD

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Spis rolny / ludności
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Wójt Gminy
Sołectwa
Rada Gminy

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006
Raporty o stanie gminy

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Statystyki wyświetleń stron

Tytuł strony
Liczba wyświetleń
Uchwała Nr XXIV/162/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Iwaniska411
Uchwała Nr LVII/427/09 Rady Gminy Iwaniska z dnia 4 listopada 2009r w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok410
Uchwała Nr XIII/85/11 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 1 czerwca 2011r. w spr: pozytywnej opini proj. Sejmiku Woj. Św. w spr. przekształcenia Woj. Specjalistycznego Szp. Dziecięcego w Kielcach poprzez likwidację Por. Logop. i Foniatrycznej w Kielcach 410
Zarządzenie Nr 14/2010 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 22.04 2010 r. w sprawie: powołania Komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na wykonanie "Remont murka oporowego przy drodze gminnej w m. Iwaniska, ul. Zaldowska410
Zarządzenie nr 3/2011 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 25 luty 2011 r.w sprawie: powołania Komisji do odbioru końcowego inwestycji II Etap Budowy sieci wodociągowej w miejscowościach Gminy Iwaniska410
Zarządzenie Nr 58/11 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 02 września 2011 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia czynności związanych z głosowaniem korespondencyjnym.410
Uchwała Nr XXVI/180/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 15 marca 2012r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2023.410
Uchwała Nr XXXVIII/221/2012 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 14 wrzesnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie scieków świadczonych przez Gminę Iwaniska410
Uchwała Nr XLIII/238/2012 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu pn. ,,Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej.410
Oświadczenia majątkowe za rok 2016410
Uchwała nr VIII/60/11 z dnia 26 lutego 2011r. w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bp. Jana Chrapka w Jastrzębskiej Woli w filię Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwaniskach 409
Zarządzenie Nr 41/2010 Wójta Gminy w Iwaniskach z dnia 31 lipca 2010 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego409
Uchwała Nr XIV/99/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011- 2023.409
Uchwała nr XVII/111/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 8 września 2011 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie Wola Jastrzębska, gmina Iwaniska, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 534 o pow 0,1300 ha zajęt409
Uchwała Nr XXII/147/2011 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 12 grudnia 2011 roku w sprawie: zawarcia umowy najmu409
Uchwała Nr XXIII/160/2011 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia ,,Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych" w Gminie Iwaniska na rok 2012.409
Uchwała nr IX/69/11 z dnia 15 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r 408
Zarządzenie Nr 56/2010 Wójta Gminy w Iwaniskach z dnia 02 września 2010 r. w sprawie: powołania Komisji do odbioru końcowego zadania p.n. Rewitalizacja centrum miejscowości Iwaniska- etap I.408
Zarządzenie Nr 75/2010 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 28 października 2010 r. w sprawie: powołania Komisji do odbioru końcowego zadania p.n. Rewitalizacja centrum miejscowości Iwaniska - etap I- roboty dodatkowe.408
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 15.12.2014r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: ,,Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE Dn 4408
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 04.02.2015r. zawiadamiajace o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: ,,Budowa sieci gazowej sredniego ciśnienia z rur PE Dn 40 mm przy ul. Młyńskiej w Iwanisk408
zaproszenie na sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 31.03.2015r.407
Uchwała Nr XLVII/366/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 03 czerwca 2009r. w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki407
Uchwała Nr XLVII/372/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 03 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budzecie gminy na 2009r.407
Uchwała Nr XI/75/2011 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 kwietnia 2011r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Iwaniskach za 2010r.407
Uchwała Nr XLIV/240/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu 1 q żyta przyjętej za podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Iwaniska407
Uchwała Nr XLVI/363/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 11 maja 2009 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok406
Uchwała Nr XIII/88/11 Rady Gminy Iwaniska z dnia 1 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.406
Uchwała Nr III/6/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie: ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Iwaniska406
Uchwała Nr LI/392/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 04 sierpnia 2009r. w sprawie: zmian w budzecie gminy na 2009 rok405
Uchwała Nr LV/418/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 8 października 2009r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok405
Zarządzenie Nr 28/2010 Wójta Gminy w Iwaniskach z dnia 31 maja 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok.405
Zarządzenie Nr 51/10 Wójta Gminy w Iwaniskach z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok.405
Zarządzenie Nr 67/10 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 05.10. 2010 r. w sprawie: powołania Komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na wykonanie zadania pn. Odbudowa dróg gminnych: 1/ Dziewiątle -Łagowica Nowa o gł. 0,570 km, 2/ Budy- Kisiołki- Kopi405
Uchwała Nr XXV/171/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 27 lutego 2012r. 405
Uchwała Nr L/269/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 25 marca 2013r. w sprawie uznania skargi za bezzasadną405
Uchwała Nr LVII/432/2009 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 4 listopada 2009r. w sprawie: wprowadzenia zmian do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Iwaniska na lata 2007-2013404
Uchwała Nr LIX/446/09 Rady Gminy Iwaniska z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej404
Zarządzenie Nr 16/2010 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 10 Maja 2010 r. w sprawie: powołania Komisji do odbioru końcowego zadania p.n. Odbioru Robót dodatkowych inwestycji I Etap Budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami.404
Zarządzenie Nr 24/2010 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 28.05.2010r. w sprawie: powołania Komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na wykonanie zadania pn.404
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 [31] 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl