Strona główna BIP
Urząd Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Plany polowań
Informacje
Plan zagospodarowania przestrzennego
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr instytucji kultury
Konsultacje
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring
Umowy IOD

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Wójt Gminy
Sołectwa
Rada Gminy

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006
Raporty o stanie gminy

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Statystyki wyświetleń stron

Tytuł strony
Liczba wyświetleń
Uchwała Nr XIII/91/11 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 1 czerwca 2011 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzania Zmiany Nr 3 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Iwaniska, obejmującej obszar w obrębie 21 - Tęcza375
Zarządzenie nr 5/2011 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 01.03. 2011 r.w sprawie ustanowienia zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie375
Uchwała Nr LXII/324/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 6 grudnia 2013r. w sprawie okreslenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych375
Informacja Wójta Gminy Iwaniska375
Zaproszenie na sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 16.04.2015r.375
Zarządzenia Wójta Gminy Iwaniska 2018375
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 28.05.2015r. zawiadamiające strony postępowania o możliwości zapoznania się z dokumentacją w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.,,Budowa na terenie Gminy Iw374
Oświadczenie majątkowe kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Iwaniskach za rok 2015374
Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie374
Uchwała Nr V/30/2011 z dnia 20 stycznia 2011r. w sprawie upoważnienia do podpisania ankiety bezpieczeństwa osobowego w celu przeprowadzenia zwykłego postępowania sprawdzającego w zakresie dostępu do informacji niejawnych 374
Uchwała nr VIII/64/11 z dnia 26 lutego 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok 374
Sprawozdanie Rb-N za I kwartał 2011r.374
Uchwała nr XVI/108/11 Rady Gminy Iwaniska z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011- 2023.374
Uchwała Nr XXXVII/219/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 20 sierpnia 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Iwaniska374
Statut Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki373
Uchwała Nr XLI/345/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 25 marca 2009r. w sprawie: regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółwoy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny pona373
Uchwała Nr L/388/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 16 lipca 2009r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok373
Uchwała Nr LVII/428/09 Rady Gminy Iwaniska z dnia 4 listopada 2009r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009r.373
Uchwała Nr LXI/457/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie: przedłużenia umowy dzierżawy autobusu373
Uchwała Nr XLI/349/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie: zmian w budzecie gminy na 2009r.372
Uchwała Nr LXI/460/09 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok372
Uchwała nr VII/48/11 z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie dokonania zmian w statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Iwaniskach 372
Zarządzenie Nr 5/2010 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w obrębie Dziewiątle gmina Iwaniska.372
Zarządzenie Nr 54/2010 Wójta Gminy w Iwaniskach z dnia 02 września 2010 r. 372
Uchwała Nr XXI/131/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych świadczone przez gminne jednostki organizacyjne oraz podmioty posiadające372
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 23.04.2014r. zawiadamiające strony postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowa drogi wewnętrznej będącej łącznikiem 372
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 30.05.2014r. zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowa drogi wewnętrznej b372
Zaproszenie na sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 14.08.2014r.371
Uchwała Nr XXXVII/320/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 31 grudnia 2008r. w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2008 rok.371
Uchwała Nr XLVIII/377/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 284 położonej w obrębie Iwaniska371
Uchwała Nr LXVIII/509/10 Rady Gminy Iwaniska z dnia 8 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.371
Uchwała nr XII/82/2011 RADY GMINY IWANISKA z dnia 2 maja 2011r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2023.371
Zarządzenie Nr 42/2010 Wójta Gminy w Iwaniskach z dnia 31 lipca 2010 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego371
Sprawozdanie Rb-N na koniec IV kwartału2011371
Uchwała Nr XLIV/360/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok370
Uchwała Nr LI/395/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 04 sierpnia 2009r. w sprawie: zmian w budzecie gminy na 2009 rok370
Uchwała Nr LXI/461/09 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie: zmiany do Uchwały Nr XLVIII/378/09 z dnia 18 czerwca 2009r.370
Formularz B/2/10370
Uchwała nr VII/57/11 z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie opinii projektu uchwały Rady Powiatu w Opatowie w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki zdrowotnej w Opatowie poprzez likwidację Oddziału Pomocy Doraźnej 370
Uchwała Nr XXI/135/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie zamiaru zmiany stopnia organizacji Szkoły Filialnej w Wygiełzowie działajacej w strukturze organizacyjnej I-VI z oddziałem przedszkolnym w Szkołę Filialną w Wygiełzowie dz370
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 [31] 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl