Strona główna BIP
Urząd Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Plany polowań
Informacje
Plan zagospodarowania przestrzennego
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr instytucji kultury
Konsultacje
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring
Umowy IOD

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Wójt Gminy
Sołectwa
Rada Gminy

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006
Raporty o stanie gminy

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Statystyki wyświetleń stron

Tytuł strony
Liczba wyświetleń
Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy za 2014 rok354
Uchwała Nr XLVI/363/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 11 maja 2009 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok354
Uchwała Nr XLIX/384/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 06 lipca 2009r. w sprawie: zmian w budzecie gminy na 2009 rok354
Zarządzenie Nr 16/2010 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 10 Maja 2010 r. w sprawie: powołania Komisji do odbioru końcowego zadania p.n. Odbioru Robót dodatkowych inwestycji I Etap Budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami.354
Zarządzenie Nr 55/2010 Wójta Gminy w Iwaniskach z dnia 02.09.2010 r. w sprawie odwołania alarmu powodziowego dla Gminy Iwaniska.354
Uchwała Nr XLII/352/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 31 marca 2009r. w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2009 rok353
Uchwała Nr LIX/437/09 Rady Gminy Iwaniska z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie okreslenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na obszarze gminy Iwaniska353
Uchwała Nr LVII/429/09 Rady Gminy Iwaniska z dnia 4 listopada 2009r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009r.353
Uchwała Nr LX/456/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie: wprowadzenia zmian do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Iwaniska na lata 2007-2013.353
Zarządzenie Nr 28/2010 Wójta Gminy w Iwaniskach z dnia 31 maja 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok.353
Uchwała Nr XLVIII/256/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie podziału Gminy Iwaniska na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych353
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 25.03.2015r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą ,,Termomodernizacja budynku biurowego Urzędu Gminy w Iwan353
Oświadczenie majątkowe wicedyrektora Zespołu Publicznych Szkół w Iwaniskach filia w Wygiełzowie za rok 2015353
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 04.02.2015r. zawiadamiajace o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: ,,Budowa sieci gazowej sredniego ciśnienia z rur PE Dn 40 mm przy ul. Młyńskiej w Iwanisk352
Uchwała Nr LIV/414/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 28 września 2009r. w sprawie: zmian w budzecie gminy na 2009 rok352
Uchwała Nr LVI/423/09 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 października 2009r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok352
Uchwała Nr LXI/466/09 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie: zmiany uchwały nr LIII/404/09 Rady Gminy Iwaniska z dnia 17 września 2009r.352
Uchwała Nr LXI/467/09 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie: przyjęcia ,,Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych" w Gminie Iwaniska na rok 2010352
Sprawozdanie Rb-N za II kwartał 2011r.352
Uchwała Nr XXIII/157/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie: zmiany kwoty czynszu najmu lokalu przy ul. Opatowskiej 30352
Uchwały Nr XXIII/159/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie: zmiany kwoty czynszu najmu lokalu użytkowego usytuowanego w budynku po byłej Szkole Podstawowej w miejscowości Stobiec 56352
Oświadczenie majątkowe kierownika filii w Jastrzębskiej Woli 2012 rok352
Uchwała Nr LIX/443/09 Rady Gminy Iwaniska z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie: zmian w budzecie gminy na 2009r.351
Uchwała Nr LXI/459/09 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie: zmian w budzecie gminy na 2009 rok351
Zarządzenie Nr 56/2010 Wójta Gminy w Iwaniskach z dnia 02 września 2010 r. w sprawie: powołania Komisji do odbioru końcowego zadania p.n. Rewitalizacja centrum miejscowości Iwaniska- etap I.351
Zarządzenie Nr 2/2011 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 25.02.2011 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa gróg gminnych351
Uchwała Nr XXI/133/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2023.351
Uchwała Nr XXVIII/184/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy351
Uchwała Nr XXIX/190/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 11 maja 2012r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2023351
uchwała Nr XXXII/196/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 22 czerwca 2012r.w spr. absolutorium dla Wójta Gminy Iwaniska z wykonania budżetu za 2011r. 351
Uchwała Nr LI/392/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 04 sierpnia 2009r. w sprawie: zmian w budzecie gminy na 2009 rok350
Uchwała Nr XII/83/2011 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 02 maja 2011 r. w sprawie: pozytywnej opinii projektu Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przekształcenia Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy poprzez likwidację Oddziału 350
Zarządzenie Nr 92/2010 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie określenia dnia wolnego od pracy350
Zarządzenie nr 3/2011 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 25 luty 2011 r.w sprawie: powołania Komisji do odbioru końcowego inwestycji II Etap Budowy sieci wodociągowej w miejscowościach Gminy Iwaniska350
Uchwała Nr XXIV/164/2012 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie: zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Iwaniska350
Uchwała Nr XXIX/187/2012 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 11 maja 2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Iwaniskach za 2011r.350
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 13.10.2014r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą ,,Budowa sieci gazowej średniego cisnienia, z rur PE Dn 110 mm, Dn 63 mm przy ul. Rynek, K350
Oświadczenia majątkowe za rok 2016350
Budżet Gminy 2017350
Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej przez Wójta Gminy Iwaniska decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie stacji paliw w Kopalni ,,Piskrzyn" na działkach o nr ewid. 242, 243, 244, 245, 246/2,349
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 [36] 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl