Strona główna BIP
Urząd Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Plany polowań
Informacje
Plan zagospodarowania przestrzennego
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr instytucji kultury
Konsultacje
Petycje
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring
Umowy IOD

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Spis rolny / ludności
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Wójt Gminy
Sołectwa
Rada Gminy

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006
Raporty o stanie gminy

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Statystyki wyświetleń stron

Tytuł strony
Liczba wyświetleń
Uchwała Nr XLV/201/2017 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Iwaniska na lata 2016-2025191
Zarządzenie Nr 84/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok190
Uchwała Nr XXIX/127/2016 Rady Gminy Iwaniska z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania za rok 2015 z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwaniskach190
Informacja dotycząca publikacji oferty zadania publicznego złożonego w trybie art 19a. Program stypendialny "Mistrzowie Matematyki"190
Zarządzenie Nr 3/2016 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2016 rok.189
Uchwała Nr XXXIV/142/2016 Rady Gminy Iwaniska z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.189
Uchwała Nr XXXIX/169/2016 Rady Gminy Iwaniska z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie: przyjęcia i realizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Iwaniska na lata 2016-2022"189
Uchwała Nr LI/227/2017 Rady Gminy Iwaniska z dnia 26 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XLV/201/2017 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29.03.2017r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Iwaniska na lata 2016-2025189
Zarządzenie Nr 18/2018 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 28 marca 2018r. w sprawie ustalenia wysokości prewspółczynnika oraz współczynnika proporcji VAT do stosowania w Urzędzie Gminy Iwaniska w 2018 roku189
Zarządzenie Nr 74/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 28 października 2015r. w sprawie powołania Komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na realizację zadania188
Uchwała Nr XXXVII/156/2016 Rady Gminy Iwaniska z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2016-2029.188
Uchwała Nr XXXVII/157/2016 Rady Gminy Iwaniska z dnia 4 listopada 2016 r. W sprawie: wprowadzenia zmiany do załącznika Uchwały Rady Gminy Iwaniska Nr XXXVI/146/2016 z dnia 17 października 2016 r w sprawie przekształcenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Iw188
Uchwała Nr XXXIX/168/2016 Rady Gminy Iwaniska z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Iwaniska na lata 2016-2025188
Zarządzenie Sądu Rejonowego w Kielcach z dnia 16 czerwca 2017r. o ustanowieniu kuratora188
Uchwała Nr XLIII/188/2017 Rady Gminy Iwaniska z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Publicznych Szkół w Iwaniskach187
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 7.03.2017r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy budynku szkolnym w Mydłowie187
Wykaz nieruchomości lokalu użytkowego przeznaczonego do oddania w najem położonego przy ul. Opatowskiej 30 w Iwaniskach186
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 21.04.2017r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Przebudowa istniejącej linii napowietrznej nN wraz z przyłączami na linię kablową nN zasilanej z186
Uchwała Nr XXXVI/151/2016 Rady Gminy Iwaniska z dnia 17 października 2016 r. w sprawie: dokonania zmian w uchwale Rady Gminy Iwaniska Nr IV/11/2014 z dnia 19 grudnia 2014 r w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy.185
Projekty uchwał na XLIV sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 27.02.2017r.185
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 11.05.2017r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa świetlicy wiejskiej w Radwanie185
Zarządzenie Nr 87/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr 79/1 położonej w obrębie Gryzikamień, gmina Iwaniska184
Uchwała Nr XXXVII/154/2016 Rady Gminy Iwaniska z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie : określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Iwaniska miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.184
Projekty uchwał na LVI sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 30.10.2017r.184
Oświadczenia majątkowe za rok 2018184
Zarządzenie Nr 95/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.183
Projekty uchwał na XXXV sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 29.09.2016r.183
Uchwała Nr XLIII/190/2017 Rady Gminy Iwaniska z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego182
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 5.06.2017r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia, z rur PE Dn 63mm przy ul. Opat182
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 3.07.2017r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia, z rur PE Dn 90m182
Multimedialna prezentacja Województwa Świętokrzyskiego oraz publikacja PT. "Świętokrzyskie kreatywne perspektywy"182
Sesja nr V/2018182
Sezon 2019/2020182
Uchwała Nr XXXV/144/2016 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 września 2016 r. W sprawie: zmiany Programu Współpracy Gminy Iwaniska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2016.181
Projekty uchwał na XXXIX sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 8.12.2016r.181
Zarządzenie Nr 92/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy przysługującego w zamian za święta180
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 30.03.2017r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Planta, tęcza, 180
Projekty uchwał na XLI sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 29.12.2016r.179
Uchwała Nr XLIII/189/2017 Rady Gminy Iwaniska z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwaniskach wraz z filiami w Mydłowie, Ujeździe, Wygiełzowie, Jastrzębskiej Woli w samodzielne jednostki szkolne podpor179
Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy za 2018 rok.- koniec kadencji179
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 [55] 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl