Strona główna BIP
Urząd Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Plany polowań
Informacje
Plan zagospodarowania przestrzennego
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr instytucji kultury
Konsultacje
Petycje
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring
Umowy IOD

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Spis rolny / ludności
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Wójt Gminy
Sołectwa
Rada Gminy

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006
Raporty o stanie gminy

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Statystyki wyświetleń stron

Tytuł strony
Liczba wyświetleń
Uchwała Nr XLIII/353/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 16 kwietnia 2009 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok402
Sprawozdanie Rb-28S za I kwartał 2011r.402
Uchwała nr XV/101/11 Rady Gminy Iwaniska z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie: zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.402
Uchwała nr XVI/107/11 Rady Gminy Iwaniska z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.402
Zaproszenie na sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 07.04.2014r.402
Oświadczenie majątkowe Skarbnika Urzędu Gminy Iwaniska za rok 2015402
Uchwała Nr XXXIV/303/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 26 listopada 2008 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008r.401
Uchwała Nr XL/341/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2009 rok401
Uchwała Nr LIII/408/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 17 września 2009r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok401
Uchwała Nr LIV/415/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 28 września 2009r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009r.401
Uchwała Nr LXII/476/10 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 20 stycznia 2010r. w sprawie: przystąpienia do Projektu inwesycyjnego pod nazwą e- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST i zabezpieczenia wkładu własnego.401
Uchwała Nr LXIX/513/10 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie: sprostowania do uchwały Nr LXVIII/506/10 z dnia 08 czerwca 2010r. dotyczącej zaciągnięcia kredytu długoterminowego i zabezpieczenie jego spłaty.401
Uchwała Nr IV/20/10 z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: ustalenia wydatków budżetowych, które wygasają z upływem roku budżetowego 2010401
Uchwała nr XI/78/2011 z dnia 21 kwietnia 2011roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwaniskach401
Uchwała Nr XIV/97/2011 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 22 czerwca 2011 roku w spr. zmiany u. Nr XIII/91/11 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 1 czer. 2011r. w spr. przystąpienia do sporządzenia Zmiany Nr 3 Studium uwarun. i kier. zagosp. przestrz. g. Iwaniska401
Uchwała Nr XX/128/11 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 października 2011r. w sprawie: regulaminu okreslajacego wysokosć stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny po401
Uchwała Nr XXV/175/2012 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie: zbycia lokalu uzytkowego usytuowanego w budynku połozonym w Iwaniskach przy ul. Kolejowej 1.401
Uchwała Nr XXVI/177/12 Rady Gminy Iwaniska z dnia 15 marca 2012r. w sprawie: opinii o istniejącej sytuacji finansowej w oświacie w Gminie Iwaniska401
Uchwała Nr XLVIII/377/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 284 położonej w obrębie Iwaniska400
Uchwała Nr LXVII/503/10 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 10 maja 2010r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej.400
Uchwała Nr LXXIV/529/10 Rady Gminy Iwaniska z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy 2010r.400
Uchwała Nr XIII/89/11 Rady Gminy Iwaniska z dnia 1 czerwca 2011r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej400
Zarządzenie Nr 8/2010 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie:powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania p.n. 400
Zarządzenie nr 6/2011 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 1 marca 2011 r.w sprawie: przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości.400
Informacja Wójta Gminy Iwaniska400
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 07.08.2015r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany Nr 4 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Iwaniska, obejmującej obszar w obrębie 24 – Wojnowice, wraz z progno400
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar obrębu nr 7 - Jastrzębska Wola400
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 28.05.2015r. zawiadamiające strony postępowania o możliwości zapoznania się z dokumentacją w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.,,Budowa na terenie Gminy Iw399
Uchwała Nr L/388/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 16 lipca 2009r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok399
Uchwała Nr LI/396/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 04 sierpnia 2009r. w sprawie: zmian w budzecie gminy na 2009 rok399
Formularz B/2/10399
Uchwała nr VI/39/11 z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Iwaniska 399
Uchwała nr VIII/62/11 z dnia 26 lutego 2011r. w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Wygiełzowie w filię Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwaniskach 399
Sprawozdanie Rb-NDS za I kwartał 2011r.399
Zarządzenie Nr 20/2010 Wójta G. Iwaniska z 18 maja 2010 r. w spr. wyznaczenia miejsc, w których dop. się sprzedaż, podawanie i spożywanie nap. alkoholowych zawierających więcej niż 4,5% w czasie imprez na otwartym powietrzu na terenie- Zamku "Krzyżtopór"399
Uchwała Nr/344/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie: zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Iwaniskach398
Uchwała Nr XLIX/381/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 06 lipca 2009r. w sprawie: zmian w budzecie gminy na 2009 rok398
Uchwała Nr LIII/405/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 17 września 2009r. w sprawie: zmian w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Iwanisk398
Uchwała Nr LXI/462/09 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie: zmian do uchwały Nr LIX/446/09 z dnia 07 grudnia 2009r. o udzieleniu pomocy finansowej398
Uchwała Nr LXIII/479/10 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok.398
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 [30] 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl