Strona główna BIP
Urząd Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Plany polowań
Informacje
Informacja Urzędowa
Plan zagospodarowania przestrzennego
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr instytucji kultury
Konsultacje
Petycje
Deklaracja dostępności
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring
Umowy IOD

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Spis rolny / ludności
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Wójt Gminy
Sołectwa
Rada Gminy

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006
Raporty o stanie gminy

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Statystyki wyświetleń stron

Tytuł strony
Liczba wyświetleń
Uchwała Nr XXV/109/2016 Rady Gminy Iwaniska z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Iwaniska254
Zarządzenie Nr 9/2016 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.254
Zarządzenie Nr 11/2016 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 6 kwietnia 2016r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości-lokalu przeznaczonego do oddania w najem położonego przy ul. Opatowskiej 30 w Iwaniskach.254
Projekty uchwał na XXXX sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 21.12.2016r.254
Oświadczenia majątkowe dyrektorów szkół w roku 2017 na rozpoczęcie pracy254
Zarządzenie Nr 8/2015 Wójta Gminy w Iwaniskach z dnia 19 lutego 2015 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2015 rok253
Uchwała Nr XLI/177/2016 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Iwaniska na 2017 r.253
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019253
Zarządzenie Nr 56/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 3 września 2015r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania252
Uchwała Nr XXV/110/2016 Rady Gminy Iwaniska z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Iwaniska na 2016r.252
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 3.11.2016r. podające do publicznej wiadomości informację o wydaniu w dniu 3.11.2016r. przez Wójta Gminy Iwaniska decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: budowa targowi252
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 29.12.2016r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Pla252
Zarządzenie Nr 19/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 15 kwietnia 2015r. w sprawie zwolnienia Dyrektora Zespołu Publicznych Szkół w Iwaniskach z obowiązku tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych , wychowawczych i opiekuńczych251
Zarządzenie Nr 20/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Iwaniska celem przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.251
Uchwała Nr XXII/83/2015 Rady Gminy Iwaniska z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie obniżenia ceny skupu 1dt żyta przyjętej za podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Iwaniska251
Zarządzenie Nr 76/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Iwaniska na 2016 rok251
Uchwała Nr XXV/107/2016 Rady Gminy Iwaniska z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok251
Uchwała Nr XXVII/116/2016 Rady Gminy Iwaniska z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie dokonania zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwaniskach251
Sezon 2019/2020251
Zarządzenie Nr 5/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 20.01.2015r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego250
Uchwała Nr XIII/48/2015 Rady Gminy Iwaniska z dnia 14 maja 2015r. w sprawie: przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Iwaniska za 2014r.250
Zarządzenie Nr 22/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.250
Projekty uchwał na XXXVI sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 17.10.2016r.250
Uchwała Nr VI/26/2015 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 19 stycznia 2015r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Iwaniska249
Zarządzenie Nr 1/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 5 stycznia 2015r.249
Zarządzenie Nr 88/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Gminy Iwaniska249
Uchwała Nr XXIII/93/2015 Rady Gminy Iwaniska z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Zmiany Nr 4 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Iwaniska248
Informacja Wójta Gminy Iwaniska o wywieszeniu wykazu nieruchomości - lokalu przeznaczonego do oddania w najem usytuowanego w budynku przy ul. Opatowskiej 30 w Iwaniskach248
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 2.01.2017r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy budynku szkolnym w Mydłowie248
Zarządzenie Nr 78/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie powołania Komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na realizację zadania247
Uchwała Nr XXIV/101/2015 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2016-2029.247
Zarządzenie Nr 29/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 7 maja 2015r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Iwaniskach na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny246
Uchwała Nr XVIII/74/2015 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 15 września 2015 w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2015-2029.246
Uchwała Nr XXII/91/2015 Rady Gminy Iwaniska z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.246
Uchwała Nr XXIII/92/2015 Rady Gminy Iwaniska z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia : Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii” w Gminie Iwaniska na rok 2016.246
Zarządzenie Nr 25/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie przygotowania Urzędu Gminy Iwaniska w zakresie wsparcia państwa gospodarza i powołania Punktu Kontaktowego HNS245
Uchwała Nr XXIV/100/2015 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2015-2029.245
Uchwała Nr XXV/104/2016 Rady Gminy Iwaniska z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie przedłużenia umowy najmu245
Uchwała Nr XXII/88/2015 Rady Gminy Iwaniska z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Iwaniska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2016.244
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 31.01.2017r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Przebudowa obiektu mostowego o nr ewid. (JNI): 30000622 w km 3+793 w ciągu drogi powiatowej nr 0244
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 [47] 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl