Strona główna BIP
Urząd Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Plany polowań
Informacje
Plan zagospodarowania przestrzennego
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr instytucji kultury
Konsultacje
Petycje
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring
Umowy IOD

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Spis rolny / ludności
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Wójt Gminy
Sołectwa
Rada Gminy

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006
Raporty o stanie gminy

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Statystyki wyświetleń stron

Tytuł strony
Liczba wyświetleń
Zarządzenie Nr 17/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 15 kwietnia 2015r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego obsługi informatycznej w wyborach Prezydenta RP, zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.247
Zarządzenie Nr 36/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok247
Uchwała Nr XIV/58/2015 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia zmian w "Programie Wsparcia Rodzin w Gminie Iwaniska na lata 2015-2017 stanowiącym załącznik do Uchwały Nr VII/28/2015 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 23 lutego 201247
Uchwała Nr XXXVII/152/2016 Rady Gminy Iwaniska z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Iwaniska247
Zarządzenie Nr 26/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwaniskach do projektu "Schematom STOP ! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucj246
Zarządzenie Nr 31/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 20 maja 2015r. w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych246
Zarządzenie Nr 32/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 21 maja 2015r. w sprawie powołania komisji ds. oszacowania szkód i zniszczeń powstałych w infrastrukturze drogowej gminy wskutek deszczu nawalnego, który wystąpił w dniu 20 maja 2015 roku246
Zarządzenie Nr 28/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 7 maja 2015r. w sprawie Stanowisk Kierowania i Zapasowego Miejsca Pracy w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym w gminie Iwaniska245
Projekty uchwał na XXXI sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 20.06.2016r.245
Raporty o stanie gminy245
Zarządzenie Nr 17/2013 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 17 czerwca 2013r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr 146/4 położonej w obrębie Przepiórów, gmina Iwanisk244
Zarządzenie Nr 42/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 6 sierpnia 2015r. w sprawie zlecenia organizacji pozarządowej z pominięciem otwartego konkursu ofert realizację zadania publicznego244
Zarządzenie Nr 54/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie oddziału integracyjnego w Zespole Publicznych szkół w Iwaniskach Publiczna Szkoła Podstawowa w Iwaniskach244
Informacja Wójta Gminy Iwaniska o wywieszeniu wykazu nieruchomości - lokalu przeznaczonego do oddania w najem usytuowanego w budynku przy ul. Opatowskiej 30, Kolejowej1, Opatowskiej 23 w Iwaniskach244
Uchwała Nr LXXXIII/396/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 10 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.243
Zarzadzenie Nr 23/2013 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 26.07.2013r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pn.: 1. Odbudowa drogi nr 327039T Zielonka - Stobiec Porąbki Dolne o dł 792 mb od km 0+520 do km 1+312, 2. Odbudowa dro243
Zarządzenie Nr 26/2013 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 26.08.2013r. w sprawie powołania Komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu243
Uchwała Nr VI/27/2015 Rady Gminy Iwaniska z dnia 19 stycznia 2015r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Iwaniska243
Uchwała Nr VII/30/2015 Rady Gminy Iwaniska z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie przedłużenia umowy najmu243
Zarządzenie Nr 41/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 3 sierpnia 2015r. w sprawie powołania Komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na realizację zadania243
Zarządzenie Nr 51/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie Komisji do spraw szacowania skutków suszy243
Uchwała Nr XVIII/70/2015 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 15 września 2015 w sprawie dokonania zmian w statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Iwaniskach.ch przez Gminę Iwaniska.243
Uchwała Nr LXXX/389/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 13 października 2014r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2014-2023242
Uchwała Nr V/12/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie: przyjęcia Programu współpracy Gminy Iwaniska z organizacjami pozarzadowymi oraz z innymi podmiotami prowadzacymi działalność pożytku publicznego w roku 2015242
Zarządzenie Nr 7/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 20 stycznia 2015r. w sprawie powołania Komisji do ustalenia norm zużycia paliwa w ciągniku Zetor Proxima oraz w urządzeniu Orkan 75-150 Van242
Uchwała Nr XIII/49/2015 Rady Gminy Iwaniska z dnia 14 maja 2015 roku w sprawie zmiany stawki czynszu najmu lokalu przy ul. Opatowskiej 30 w Iwaniskach242
Uchwała Nr XV/61/2015 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie przedłużenia umowy najmu242
Uchwała Nr XXI/82/2015 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 października 2015r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Iwaniska Nr XIX/75/2015 z dnia 28.09.2015r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Iwaniska miejsc sprzedaży i podawania napoj242
Sesja nr III/2018242
Zarządzenie Nr 18/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 15 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia wytycznych do projektów organizacyjnych Zespołu Publicznych Szkół w Iwaniskach prowadzonych przez Gminę Iwaniska oraz ustalenia ogólnych zasad organizacji pracy plac241
Zarządzenie Nr 21/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok241
Zarządzenie Nr 37/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie powołania Komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na realizację zadania241
Zarządzenie Nr 67/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 5 października 2015r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego obsługi informatycznej w wyborczych do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 pa241
Uchwała Nr XXX/132/2016 Rady Gminy Iwaniska z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2016-2029241
Zarządzenie Nr 10/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 05.03.2015r. w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach Gminy Iwaniska na kadencję 2014-2018240
Zarządzenie Nr 49/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 17 sierpnia 2015r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.240
Zarządzenie Nr 75/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2016-2029240
Uchwała Nr XXVI/112/2016 Rady Gminy Iwaniska z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie dokonania zmian w Statucie Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Iwaniskach240
Uchwała Nr XXVII/113/2016 Rady Gminy Iwaniska z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Iwaniska240
Uchwała Nr III/5/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.239
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 [50] 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl