Strona główna BIP
Urząd Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Plany polowań
Informacje
Informacja Urzędowa
Plan zagospodarowania przestrzennego
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr instytucji kultury
Konsultacje
Petycje
Deklaracja dostępności
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring
Umowy IOD

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Spis rolny / ludności
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Wójt Gminy
Sołectwa
Rada Gminy

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006
Raporty o stanie gminy

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Statystyki wyświetleń stron

Tytuł strony
Liczba wyświetleń
Zarządzenie Nr 69/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 16 października 2015r. w sprawie powołania Komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na realizację zadania217
Informacja dotycząca publikacji oferty zadania publicznego złożonego w trybie art 19a. Program stypendialny "Mistrzowie Matematyki"217
Uchwała Nr XXXVII/157/2016 Rady Gminy Iwaniska z dnia 4 listopada 2016 r. W sprawie: wprowadzenia zmiany do załącznika Uchwały Rady Gminy Iwaniska Nr XXXVI/146/2016 z dnia 17 października 2016 r w sprawie przekształcenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Iw215
Uchwała Nr XXXIX/168/2016 Rady Gminy Iwaniska z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Iwaniska na lata 2016-2025215
Uchwała Nr XXXIX/169/2016 Rady Gminy Iwaniska z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie: przyjęcia i realizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Iwaniska na lata 2016-2022"215
Uchwała Nr XLIII/188/2017 Rady Gminy Iwaniska z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Publicznych Szkół w Iwaniskach215
Uchwała Nr XLIII/190/2017 Rady Gminy Iwaniska z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego215
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 5.06.2017r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia, z rur PE Dn 63mm przy ul. Opat215
Zarządzenie Nr 4/2016 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie cennika usług dotyczącego działalności kulturalno - edukacyjnej na Zamku "Krzyżtopór" w Ujeździe prowadzonej przez Instytucję Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe.214
Uchwała Nr XXXVI/151/2016 Rady Gminy Iwaniska z dnia 17 października 2016 r. w sprawie: dokonania zmian w uchwale Rady Gminy Iwaniska Nr IV/11/2014 z dnia 19 grudnia 2014 r w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy.214
Zarządzenie Nr 95/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.213
Zarządzenie Sądu Rejonowego w Kielcach z dnia 16 czerwca 2017r. o ustanowieniu kuratora213
Multimedialna prezentacja Województwa Świętokrzyskiego oraz publikacja PT. "Świętokrzyskie kreatywne perspektywy"213
Korekta oświadczeń majątkowych dyrektorów szkół w roku 2017 na rozpoczęcie pracy213
Uchwała Nr XXXVII/154/2016 Rady Gminy Iwaniska z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie : określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Iwaniska miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.212
Zarządzenie Nr 74/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 28 października 2015r. w sprawie powołania Komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na realizację zadania210
Zarządzenie Nr 87/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr 79/1 położonej w obrębie Gryzikamień, gmina Iwaniska209
Wykaz nieruchomości lokalu użytkowego przeznaczonego do oddania w najem położonego przy ul. Opatowskiej 30 w Iwaniskach209
Uchwała Nr XLV/196/2017 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Iwaniskach za 2016r.209
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 21.04.2017r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Przebudowa istniejącej linii napowietrznej nN wraz z przyłączami na linię kablową nN zasilanej z209
Projekt Budżetu 2019209
Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy za 2018 rok.- koniec kadencji208
Uchwała Nr XXXV/144/2016 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 września 2016 r. W sprawie: zmiany Programu Współpracy Gminy Iwaniska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2016.208
Projekty uchwał na XXXIX sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 8.12.2016r.208
Uchwała Nr XLIII/189/2017 Rady Gminy Iwaniska z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwaniskach wraz z filiami w Mydłowie, Ujeździe, Wygiełzowie, Jastrzębskiej Woli w samodzielne jednostki szkolne podpor208
Sesja nr V/2018208
Zarządzenie Nr 92/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy przysługującego w zamian za święta207
Uchwała Nr XXXV/145/2016 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 września 2016 r. W sprawie zatwierdzenia taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków świadczonych przez Gminę Iwaniska.207
Uchwała Nr XLV/199/2017 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego207
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 27.04.2017r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Iwaniska207
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 11.05.2017r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa świetlicy wiejskiej w Radwanie207
Korekta oświadczeń majątkowych za rok 2016207
Zarządzenie Nr 1/2016 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 4 stycznia 2016r. w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w gminie Iwaniska w 2016 roku.206
Uchwała Nr XXXII/137/2016 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.206
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 6.04.2017r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa tłoczni olejów jadalnych w adaptowanym budynku gospodarczym położonym na działce ewid. 707, obręb Marian206
Obwieszczenie Wójta Gminy Klimontów z dnia 16.01.2018r. informujące o wystąpieniu do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie na wydanie oceny wodnoprawnej w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uw206
Uchwała Nr XXXVII/153/2016 Rady Gminy Iwaniska z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji205
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 3.07.2017r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia, z rur PE Dn 90m205
Obwieszczenie Starosty Opatowskiego z dnia 8.08.2018r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączami gazu do budynków mieszkalnych w miejscowości Iwaniska205
Projekty uchwał na XLV sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 29.03.2017r.204
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 [50] 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl