Strona główna BIP
Urząd Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Plany polowań
Informacje
Informacja Urzędowa
Plan zagospodarowania przestrzennego
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr instytucji kultury
Konsultacje
Petycje
Deklaracja dostępności
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring
Umowy IOD

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Spis rolny / ludności
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Wójt Gminy
Sołectwa
Rada Gminy

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006
Raporty o stanie gminy

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Statystyki wyświetleń stron

Tytuł strony
Liczba wyświetleń
Informacja o wynikach konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie Programu Współpracy Gminy Iwaniska z organizacjami pozarządowymi112
Uchwała Nr VI/22/2018 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.112
Uchwała Nr VII/26/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej112
Interpelacja w sprawie położenia asfaltu na drodze gminnej w miejscowości Skolankowska Wola112
Zarządzenie Nr 47/2018 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 20 sierpnia 2018r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018 rok.112
Projekty uchwał na XII sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 27.03.2019r.112
Uchwała Nr XIV/55/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2019-2033.112
Sesja nr XVIII/2019112
Sesja nr XIX/2019112
informacja o wszczęciu postępowania 22.11.2019112
Zarządzenie Nr 101/2017 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 6 grudnia 2017r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości- lokalu użytkowego przeznaczonego do oddania w najem położonego przy: ul. Opatowskiej 30 w Iwaniskach.111
Uchwała Nr V/19/2018 Rady Gminy Iwaniska z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.111
Uchwała Nr VIII/32/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Wygiełzowie w Szkołę Filiarną111
Uchwała Nr VIII/34/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia ramowego planu pracy Komisji Rewizyjnej Gminy Iwaniska na 2019 r111
Konsultacje społeczne dotyczące zaopiniowania projektu uchwały w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Iwaniska111
Uchwała Nr LXVIII/313/2018 Rady Gminy Iwaniska z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie rezygnacji przez Gminę Iwaniska z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w obrębie Ujazd, gmina Iwaniska111
Uchwała Nr LXXIII/336/2018 Rady Gminy Iwaniska z dnia 17 października 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Iwaniska.111
Interpelacja w sprawie wystąpienia do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach o zaplanowanie przeprowadzenia modernizacji nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 758 Iwaniska - Klimontów - Koprzywnica na odcinku przebiegającym przez teren Gminy Iwaniska i Klimontó110
Uchwała Nr LXXII/330/2018 Rady Gminy Iwaniska z dnia 12 października 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób 110
Uchwała Nr XXI/81/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie: przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego w Opatowie wraz z odpowiedzią na skargę.110
Zarządzenie Nr 59/2017 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 7 sierpnia 2017r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej nr ew. dz. 177 Krępa Dolna przez wieś celem zabezpieczenia dna wąwozu o dł. 290 mb od km 0+120 do k110
Zarządzenie Nr 102/2017 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania pn. "Przebudowa świetlicy wiejskiej w Przepiórowie - roboty wykończeniowe".110
Zarządzenie Nr 110/2017 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 27 grudnia 2017r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania pn. "Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Iwaniska" - I etap110
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 24.01.2019r. zawiadamiające o wydaniu przez Wójta Gminy Iwaniska decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: ,,Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłącze110
Zarządzenie Nr 26/2018 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 7 czerwiec 2018r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonego do oddania w dzierżawę położonego w obrębie Iwaniskach, gmina Iwaniska.110
Zarządzenie Nr 36/2018 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 9 lipca 2018r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018 rok.110
Zarządzenie Nr 58/2018 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 11 października 2018r. W sprawie udzielenia upoważnienia do sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów stanowiących samorządu terytorialnego, oraz wójtów, burmistrzów i prezydent110
Zarządzenie Nr 39/2017 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 8 czerwca 2017r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na wykonanie zadania pn. Budowa świetlicy wiejskiej w Radwanie na działce nr 594, 595, gm. Iwaniska.109
Uchwała Nr LVII/258/2017 Rady Gminy Iwaniska z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2017-2029.109
Zarządzenie Nr 86/2017 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 3 listopada 2017r. w sprawie powołania Komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na realizację zadania109
Zarządzenie Nr 108/2017 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania pn. "Budowa świetlicy wiejskiej w Radwanie na działce nr 594, 595, gm. Iwaniska".109
Zarządzenie Nr 21/2018 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018 rok.109
Zarządzenie Nr 59/2018 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 18 października 2018r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018 rok.109
Interpelacja dot. utwardzenia drogi gminnej, biegnącej w kierunku lasu plantowskiego109
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 10.06.2019r. zawiadamiające o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa stacji bazowej OPA 44109
Sesja nr XXX/2020109
Uchwała Nr LXXII/335/2018 Rady Gminy Iwaniska z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2018-2033.109
Interpelacja dot. zmiany sposobu naliczania opłaty za odbiór odpadów komunalnych109
Uchwała Nr LXX/327/2018 Rady Gminy Iwaniska z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2018-2033.108
Uchwała Nr LXXIV/343/2018 Rady Gminy Iwaniska z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.108
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 [65] 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl