Strona główna BIP
Urząd Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Plany polowań
Informacje
Informacja Urzędowa
Plan zagospodarowania przestrzennego
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr instytucji kultury
Konsultacje
Petycje
Deklaracja dostępności
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring
Umowy IOD

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Spis rolny / ludności
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Wójt Gminy
Sołectwa
Rada Gminy

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006
Raporty o stanie gminy

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Statystyki wyświetleń stron

Tytuł strony
Liczba wyświetleń
Zarządzenie Nr 9/2019 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 11 marca 2019r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2019 rok.79
Uchwała Nr XV/58/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie: przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2018 dla Gminy Iwaniska79
Uchwała Nr XV/59/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie dokonania zmian w załączniku do Uchwały Rady Gminy Iwaniska Nr XII/48/2019 z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu 79
Projekty uchwał na XVIII sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 10.07.2019r. 79
Zarządzenie Nr 29/2019 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 27 czerwca 2019r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach za rok 201879
Uchwała Nr XX/79/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2019-2033.79
Uchwała Nr XXIX/113/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Iwaniska na 2020 rok79
Projekty uchwał na XXXIII sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 29.04.2020r.79
Zarządzenie Nr 32/2019 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 1 lipca 2019r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Annie Michalskiej-Kapsiak Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwaniskach78
Informacja Wójta Gminy Iwaniska z dnia 25.11.2019r. o wywieszeniu wykazu nieruchomości - lokalu przeznaczonego do oddania w najem położonego przy ul. Rynek 1 w Iwaniskach78
Interpelacja dot. utwardzenia drogi w miejscowości Boduszów78
Interpelacja dot. niezwłocznego podania do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej raportu z głosowań nad uchwałami Rady Gminy Iwaniska78
Projekty uchwał na XXX sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 11.02.2020r.77
Zarządzenie Nr 22/2019 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 20 maja 2019r. W sprawiepowołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Polskiej Szkoły Podstawowej w Iwaniskach.77
Ogłoszenie o wynikach konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie Programu Współpracy Gminy Iwaniska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.77
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 6.02.2020r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączami gazowymi do budynków mieszk77
Zarządzenie Nr 70/2018 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 12 grudnia 2018r. w sprawie: powołania Komisji do odbioru zadania pn. 76
Zarządzenie Nr 33/2019 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 1 lipca 2019r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania pn.: "Przebudowa dróg na terenie Gminy Iwaniska w systemie zaprojektuj i wybuduj"76
Zarządzenie Nr 47/2019 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 19 września 2019r. w sprawie: ustalenia stawek czynszu za lokale wchodzące w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Iwaniska76
Zarządzenie Nr 42/2019 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 28 sierpnia 2019r. w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Iwaniska za pierwsze półrocze 2019 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu rea75
Interpelacja dot. poprawy warunków technicznych jezdni o nawierzchni asfaltowej wzdłuż odcinka drogi gminnej Krępa-Planta75
Zarządzenie Nr 46/2019 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 18 września 2019r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnego ćwiczenia obronnego75
Zarządzenie Nr 25/2019 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 27 maja 2019r. w sprawie powołania Komisji Gminnej do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej na terenie gminy Iwaniska75
Zarządzenie Nr 28/2019 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 10 czerwca 2019r. w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy oddziałów przedszkolnych w Publicznych Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Iwaniska, dla których organem prowadzącym jest Gmina Iwaniska w 75
Zarządzenie Nr 30/2019 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 28 czerwca 2019r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2019 rok.75
Zarządzenie Nr 35/2019 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 22 lipca 2019r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2019 rok.75
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 13.12.2019r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia, z przy75
Uchwała Nr XXV/98/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/174/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacy74
Decyzja Starosty Opatowskiego o ustaleniu nieruchomości położonych w obrębie Jastrzębska Wola stanowiącej mienie gromadzkie74
Obwieszczenie Wójta Gminy Klimontów z dnia 28.11.2019r. o wpłynięciu do organu odwołania od decyzji Wójta Gminy w Klimontowie z dnia 29.10.2019r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 758 w granicach gmi74
Uchwała Nr XXX/114/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 11 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.74
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 28.02.2020r. o wpłynięciu odwołania od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa budynku inwentarskiego- chlewni położonym na działce w obrębie Przepiórów.74
Zarządzenie Nr 37/2019 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 12 sierpnia 2019r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w obrębie Toporów, gmina Iwaniska.74
Zarządzenie Nr 41/2019 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 27 sierpnia 2019r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2019 rok.74
Zarządzenie Nr 40/2019 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 21 sierpnia 2019r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego obsługi informatycznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 paździer73
Zarządzenie Nr 13/2019 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 27 marca 2019r. w sprawie: wyznaczenia na obszarze Gminy Iwaniska miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych.73
Uchwała Nr XIX/75/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2019-2033.73
Uchwała Nr XXV/96/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.73
Uchwała Nr XXVI/100/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie: przyjęcia Programu Współpracy Gminy Iwaniska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego o których mowa w art. 3 ust.73
Uchwała Nr XXVI/102/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na obszarze gminy Iwaniska.73
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 [72] 73 74 75 76 77

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl