Strona główna BIP
Urząd Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Plany polowań
Informacje
Plan zagospodarowania przestrzennego
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr instytucji kultury
Konsultacje
Petycje
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring
Umowy IOD

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Spis rolny / ludności
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Wójt Gminy
Sołectwa
Rada Gminy

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006
Raporty o stanie gminy

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Statystyki wyświetleń stron

Tytuł strony
Liczba wyświetleń
Projekty uchwał na XXIII sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 17.12.2015r. 222
Zarządzenie Nr 88/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Gminy Iwaniska222
Uchwała Nr XXVII/116/2016 Rady Gminy Iwaniska z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie dokonania zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwaniskach222
Projekty uchwał na XXXVIII sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 28.11.2016r.222
Zarządzenie Nr 33/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 22 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok221
Uchwała Nr XXII/83/2015 Rady Gminy Iwaniska z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie obniżenia ceny skupu 1dt żyta przyjętej za podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Iwaniska221
Zarządzenie Nr 30/2013 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 4 września 2013r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem położonej w miejscowości Stobiec220
Zarządzenie Nr 1/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 5 stycznia 2015r.220
Zarządzenie Nr 19/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 15 kwietnia 2015r. w sprawie zwolnienia Dyrektora Zespołu Publicznych Szkół w Iwaniskach z obowiązku tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych , wychowawczych i opiekuńczych220
Zarządzenie Nr 34/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 3 czerwca 2015r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr 146/4 położonej w obrębie Przepiórów, gmina Iwaniska220
Zarządzenie Wewnętrzne Nr 80/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej220
Raporty o stanie gminy220
Sesja nr IV/2018220
Uchwała Nr XIII/48/2015 Rady Gminy Iwaniska z dnia 14 maja 2015r. w sprawie: przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Iwaniska za 2014r.219
Zarządzenie Nr 56/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 3 września 2015r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania219
Zarządzenie Nr 78/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie powołania Komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na realizację zadania219
Zarządzenie Nr 82/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w obrębie Iwaniska, gmina Iwaniska219
Zarządzenie Nr 5/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 20.01.2015r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego218
Zarządzenie Nr 22/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.218
Zarządzenie Nr 76/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Iwaniska na 2016 rok218
Uchwała Nr XXIII/93/2015 Rady Gminy Iwaniska z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Zmiany Nr 4 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Iwaniska218
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 3.11.2016r. podające do publicznej wiadomości informację o wydaniu w dniu 3.11.2016r. przez Wójta Gminy Iwaniska decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: budowa targowi218
Uchwała Nr XXV/107/2016 Rady Gminy Iwaniska z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok217
Uchwała Nr XXV/110/2016 Rady Gminy Iwaniska z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Iwaniska na 2016r.217
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 29.12.2016r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Pla217
Uchwała Nr XXV/106/2016 Rady Gminy Iwaniska z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki216
Uchwała Nr XXV/109/2016 Rady Gminy Iwaniska z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Iwaniska216
Uchwała Nr VI/26/2015 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 19 stycznia 2015r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Iwaniska215
Uchwała Nr VII/29/2015 Rady Gminy Iwaniska z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Iwaniska w 2015r.215
Zarządzenie Nr 20/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Iwaniska celem przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.215
Uchwała Nr XXIII/92/2015 Rady Gminy Iwaniska z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia : Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii” w Gminie Iwaniska na rok 2016.215
Projekty uchwał na XXIX sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 12.05.2016r.215
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 10.11.2016r. stwierdzające konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie na terenie miejscowości Łopatno gm. Iwaniska ogniw f215
Zarządzenie Nr 25/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie przygotowania Urzędu Gminy Iwaniska w zakresie wsparcia państwa gospodarza i powołania Punktu Kontaktowego HNS214
Uchwała Nr XXIV/100/2015 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2015-2029.214
Informacja Wójta Gminy Iwaniska o wywieszeniu wykazu nieruchomości - lokalu przeznaczonego do oddania w najem usytuowanego w budynku przy ul. Opatowskiej 30 w Iwaniskach214
Oświadczenia majątkowe dyrektorów szkół w roku 2017 na rozpoczęcie pracy214
Film edukacyjny pt. "Afrykański pomór świń - zasady ochrony świń przed chorobą".213
Zarządzenie Nr 3/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 15 stycznia 2015r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr 974 położonej w obrębie Iwaniska, gmina Iwanisk212
Uchwała Nr XXIV/101/2015 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2016-2029.212
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 [52] 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl