Strona główna BIP
Urząd Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Plany polowań
Informacje
Plan zagospodarowania przestrzennego
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr instytucji kultury
Konsultacje
Petycje
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring
Umowy IOD

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Spis rolny / ludności
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Wójt Gminy
Sołectwa
Rada Gminy

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006
Raporty o stanie gminy

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Statystyki wyświetleń stron

Tytuł strony
Liczba wyświetleń
Uchwała Nr XXXIII/128/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania finansowego Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe za 2019 r.23
Uchwała Nr XXXIII/129/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 kwietnia 2020 r. W sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Iwaniska.23
Uchwała Nr XXXII/125/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Iwaniska do realizacji projektu oraz wniesienia wkładu własnego niepieniężnego do projektu pod nazwą "Przedszkole nowych możliwości" wsp22
Projekty uchwał na XXXVII sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 20.07.2020r.20
Uchwała Nr XXXIII/130/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/214/2017 Rady Gminy Iwaniska z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady korzystania z targowiska19
Uchwała Nr XXXVII/152/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie sprzedaży autobusów marki: AUTOSAN typ H9-21-41S o numerze rejestracyjnym TOP H688, rok produkcji 2002, AUTOSAN typ typ A0909L03S o numerze rejestracyjnym TOP K756, rok produ19
Uchwała Nr XXXIV/135/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 27 maja 2020 r. W sprawie: określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich ,zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych ,zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i18
Obwieszczenie Starosty Opatowskiego z dnia 19.06.2020r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany pozwolenia na budowę z dnia 8.10.2018r. dotyczącego przebudowy budynku komunalnego na mieszkania socjalne w miejscowości Krę17
Uchwała Nr XXXVI/146/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 czerwca 2020 r. W sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIV/135/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 27 maja 2020 r w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich ,zasad tworzenia kom17
Uchwała Nr XXXIV/132/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania za 2019 rok z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwaniskach16
Uchwała Nr XXXIV/134/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie: przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2019 dla Gminy Iwaniska16
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 15.07.2020r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji wolnostojących paneli foto16
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 2.07.2020r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kopiec15
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 9.07.2020r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia, z przył15
Uchwała Nr XXXVII/147/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie opłaty targowej15
Uchwała Nr XXXIV/133/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2019 oraz przedstawienia potrzeb związanych z realizacją zadań w roku 2020 na terenie Gminy Iwan14
Zarządzenie Nr 71/2019 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 31 grudnia 2019r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2019 rok.14
Zarządzenie Nr 69/2019 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 12 grudnia 2019r. w sprawie: powołania Komisji do odbioru zadania pn:. "Budowa targowiska wiejskiego wraz z budynkiem handlowo - gastronomicznym z sanitariatami i przynależną infrastrukturą techniczną w m13
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 15.06.2020r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami w miejscowości Tęcza13
Uchwała Nr XXXV/137/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.13
Uchwała Nr XXXVI/143/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Iwaniska z tytułu wykonania budżetu za 2019 r13
Zarządzenie Nr 65/2019 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 26 listopada 2019r. w sprawie: Warunków refundacji zakupów okularów korekcyjnych dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe.13
Zarządzenie Nr 67/2019 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 26 listopada 2019r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej.13
Uchwała Nr XXXVII/149/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.13
Uchwała Nr XXXV/139/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2020-203312
Uchwała Nr XXXV/140/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie: rezygnacji przez Gminę Iwaniska z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w obrębie Iwaniska, gmina Iwaniska 12
Uchwała Nr XXXV/136/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opatowskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pn." Zakup ambulansu sanitarnego typu A na potrzeby podmiotu leczniczego tj. Szpita10
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 2.07.2020r. zawiadamiające o wydaniu decyzji w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Rynku w Iwaniskach10
Zarządzenie Nr 63/2019 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 25 listopada 2019r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości- lokalu przeznaczonego do oddania w najem położonego przy ul. Rynek 1 w Iwaniskach.10
Zarządzenie Nr 64/2019 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 26 listopada 2019r. w sprawie sposobu ustalania i rozliczania z gminami kosztów wychowania przedszkolnego, uczniów niebędących mieszkańcami Gminy Iwaniska uczęszczającymi do oddziału przedszkolnego w szko10
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 13.07.2020r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Przebudowa istniejącej napowietrznej słupowej stacji tra10
Uchwała Nr XXXVII/148/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Iwaniska10
Uchwała Nr XXXVI/142/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Iwaniska za 2019 r.9
Uchwała Nr XXXVI/144/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.9
Zarządzenie Nr 61/2019 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 22 listopada 2019r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2019 rok.9
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 6.08.2020r. zawiadamiające o wydaniu decyzji w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej z wykonaniem dojścia do Targowis9
Zarządzenie Nr 68/2019 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 26 listopada 2019r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przeglądu dokumentów i materiałów niejawnych wytworzonych w Urzędzie Gminy Iwaniska8
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 6.08.2020r. zawiadamiające o wydaniu decyzji w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Rozbudowa istniejącej zajezdni autobusowej w celu nadania nowych funkcji społecz8
Uchwała Nr XXXVI/141/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Iwaniska wotum zaufania .8
Zarządzenie Nr 55/2019 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 29 października 2019r. w sprawie wprowadzenia procedury rozliczania podatku VAT w Gminie Iwaniska i jej jednostkach organizacyjnych za pośrednictwem metody podzielonej płatności8
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 [80] 81

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl