Rejestr zgłoszonych uwag/opinii w ramach zaopiniowania projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Iwaniska na lata 2016–2025,

2017-07-25 09:49:26 OPRACOWANIE GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY IWANISKA NA LATA 2016–2025

Rejestr zgłoszonych uwag/opinii w ramach zaopiniowania projektu
Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Iwaniska na lata 2016–2025,
który został uzupełniony po ocenie przez Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego,
przez instytucje wskazane w art. 17 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1023) więcej»

Informacja podsumowująca przebieg zaopiniowania przez instytucje wskazane w art. 17 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1023) projektu dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Iwaniska na lata 20

2017-07-25 09:47:40 OPRACOWANIE GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY IWANISKA NA LATA 2016–2025

Informacja podsumowująca przebieg zaopiniowania
przez instytucje wskazane w art. 17 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1023)
projektu dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Iwaniska na lata 2016–202 więcej»

Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne projektu dokumentu Gminny Program Rewitalizacji Gminy Iwaniska na lata 2016–2025

2017-07-10 11:06:30 OPRACOWANIE GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY IWANISKA NA LATA 2016–2025

Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne
projektu dokumentu Gminny Program Rewitalizacji Gminy Iwaniska na lata 2016–2025 więcej»

OGŁOSZENIE Wójt Gminy Iwaniska zaprasza interesariuszy rewitalizacji na spotkanie w ramach konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Iwaniska na lata 2016–2025 uzupełnionego po ocenie przez Departament Polityki Regionaln

2017-06-20 11:03:55 OPRACOWANIE GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY IWANISKA NA LATA 2016–2025
OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Iwaniska zaprasza interesariuszy rewitalizacji na spotkanie w ramach konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Iwaniska na lata 2016–2025 uzupełnionego po ocenie przez Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2017 roku o godz. 9:30 w sali Gminnej Biblioteki Publicznej w Iwaniskach.
Na spotkaniu przedstawione zostaną główne założenia dokumentu tj. wizja podobszarów rewitalizacji (planowany efekt zaplanowanych działań rewitalizacyjnych), misja procesu rewitalizacji, cele rewitalizacji wraz z odpowiadającymi im kierunkami działań,
a także zakres rzeczowy podstawowych i uzupełniających projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które zgłoszone zostały przez różnych interesariuszy podczas otwartego naboru projektów. Ponadto zaprezentowane zostaną zmiany jakie nastąpiły po ocenie przez Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Zapewniona będzie również możliwość złożenia uwag i opinii.

Marek Staniek
Wójt Gminy Iwaniska

więcej»

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG do projektu dokumentu Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Iwaniska na lata 2016–2025, uzupełnionego po ocenie przez Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego

2017-06-09 13:17:22 OPRACOWANIE GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY IWANISKA NA LATA 2016–2025

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG

do projektu dokumentu
Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Iwaniska na lata 2016–2025,
uzupełnionego po ocenie przez Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego


1. Informacje o Zgłaszającym
Imię i Nazwisko
Instytucja (jeśli dotyczy)
Adres do korespondencji (e-mail)


Uwagi w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane wyłącznie na niniejszym formularzu. Konieczne jest wypełnienie punktu 1.
Wypełniony formularz prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres: inwestycje@iwaniska.pl, wpisując w tytule e-maila: „Konsultacje społeczne – projekt Gminnego Programu Rewitalizacji” lub przesłać listownie na adres: Gminy Iwaniska, ul. Rynek 3, 27-570 Iwaniska z dopiskiem „Konsultacje społeczne – projekt Gminnego Programu Rewitalizacji” do dnia 08.07.2017 r.

2. Zgłaszane uwagi, wnioski oraz sugestie do dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Iwaniska na lata 2016–2025
Lp. Część dokumentu (nr strony) do którego odnosi się uwaga Obecny zapis Propozycja zmiany Uzasadnienie zmiany
1.
2.
3.
4.


więcej»

OBWIESZCZENIE w sprawie konsultacji społecznych projektu dokumentu Gminny Program Rewitalizacji Gminy Iwaniska na lata 2016–2025

2017-06-09 13:15:04 OPRACOWANIE GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY IWANISKA NA LATA 2016–2025

OBWIESZCZENIE
w sprawie konsultacji społecznych projektu dokumentu
Gminny Program Rewitalizacji Gminy Iwaniska na lata 2016–2025

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 3 i w związku z art. 6 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm.)

Wójt Gminy Iwaniska
zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu
Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Iwaniska na lata 2016–2025

Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii
i propozycji dotyczących założeń Gminnego Programu Rewitalizacji, które zostały doprecyzowane i uzupełnione po ocenie dokumentu przez Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.
Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w terminie od dnia 09.06.2017 r. do dnia 08.07.2017 r. w następujących formach:
1. Zbieranie uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej
z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze będzie można dostarczyć:
a) drogą elektroniczną na adres e-mail: inwestycje@iwaniska.pl wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – projekt Gminnego Programu Rewitalizacji”.
b) drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy Iwaniska, Rynek 3, 27-570 Iwaniska, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – projekt Gminnego Programu Rewitalizacji”.
c) bezpośrednio do pok. nr 3 w budynku Urzędu Gminy Iwaniska w godzinach pracy Urzędu.
2. Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, umożliwiającego omówienie głównych założeń dokumentu, a także przedstawienie uwag, opinii i propozycji. Szczegółowy termin i miejsce podane zostaną co najmniej 7 dni kalendarzowych
przed planowanym spotkaniem.
3. Zbieranie uwag ustnych do protokołu w budynku Urzędu Gminy Iwaniska, Rynek 3, 27-570 Iwaniska, w pok. nr 3, w godzinach pracy Urzędu.

Uwagi i/lub wnioski niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym (za wyjątkiem pkt 3) lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag
i/lub wniosków jest Wójt Gminy Iwaniska.


Formularz konsultacyjny oraz projekt ww. dokumentu dostępne są:
- w wersji papierowej w budynku Urzędu Gminy Iwaniska, Rynek 3, 27-570 Iwaniska
w pok. nr 3, w godzinach pracy Urzędu;
- w wersji elektronicznej na oficjalnej stronie internetowej Gminy Iwaniska
(www.iwaniska.eu), w zakładce Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Iwaniska na lata 2016–2025 oraz na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (www.iwaniska.pl/bip).

Zgodnie z art. 6 ust. 7 i 9 ustawy o rewitalizacji niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji opracowana zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia oraz omówienie ich przebiegu,
a w przypadku formy o której mowa w pkt 1 – również wszystkie uwagi wraz z odniesieniem się do nich. Zamieszczenie na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej informacji dotyczących wszystkich przeprowadzonych form konsultacji społecznych kończy
te konsultacje.
/-/ Marek Staniek
Wójt Gminy Iwaniska

\
Załączniki:
1. Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Iwaniska na lata 2016–2025.
2. Formularz zgłaszania uwag.

więcej»

OBWIESZCZENIE w sprawie konsultacji społecznych projektu dokumentu Gminny Program Rewitalizacji Gminy Iwaniska na lata 2016–2025

2017-06-02 10:58:15 OPRACOWANIE GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY IWANISKA NA LATA 2016–2025

OBWIESZCZENIE
w sprawie konsultacji społecznych projektu dokumentu
Gminny Program Rewitalizacji Gminy Iwaniska na lata 2016–2025

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 3 i w związku z art. 6 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm.)

Wójt Gminy Iwaniska
zawiadamia o konsultacjach społecznych projektu
Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Iwaniska na lata 2016–2025

Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii
i propozycji dotyczących założeń Gminnego Programu Rewitalizacji, które zostały doprecyzowane i uzupełnione po ocenie dokumentu przez Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.
Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w terminie od dnia 09.06.2017 r. do dnia 08.07.2017 r. w następujących formach:
1. Zbieranie uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej
z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze będzie można dostarczyć:
a) drogą elektroniczną na adres e-mail: inwestycje@iwaniska.pl wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – projekt Gminnego Programu Rewitalizacji”.
b) drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy Iwaniska, ul. Rynek 3,
27-570 Iwaniska, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – projekt Gminnego Programu Rewitalizacji”.
c) bezpośrednio do pok. nr 3 w budynku Urzędu Gminy Iwaniska w godzinach pracy Urzędu.
2. Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, umożliwiającego omówienie głównych założeń dokumentu, a także przedstawienie uwag, opinii i propozycji. Szczegółowy termin i miejsce podane zostaną co najmniej 7 dni kalendarzowych
przed planowanym spotkaniem.
3. Zbieranie uwag ustnych do protokołu w budynku Urzędu Gminy Iwaniska, ul. Rynek 3, 27-570 Iwaniska, w pok. nr 3 w godzinach pracy Urzędu.

Uwagi i/lub wnioski niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym (za wyjątkiem pkt 3) lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag
i/lub wniosków jest Wójt Gminy Iwaniska.

Formularz konsultacyjny oraz projekt ww. dokumentu dostępne będą od dnia 09.06.2017 r.:
• w wersji papierowej w budynku Urzędu Gminy Iwaniska, ul. Rynek 3,
27-570 Iwaniska w pokoju nr 3, w godzinach pracy Urzędu;
• w wersji elektronicznej na oficjalnej stronie internetowej Gminy Iwaniska (www.iwaniska.eu, w zakładce Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Iwaniska na lata 2016-2025) oraz na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (www.iwaniska.pl/bip/).

Zgodnie z art. 6 ust. 7 i 9 ustawy o rewitalizacji niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji opracowana zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia oraz omówienie ich przebiegu,
a w przypadku formy o której mowa w pkt 1 – również wszystkie uwagi wraz z odniesieniem się do nich. Zamieszczenie na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej informacji dotyczących wszystkich przeprowadzonych form konsultacji społecznych kończy
te konsultacje./-/ Marek Staniek
Wójt Gminy Iwaniska

więcej»

Informacja podsumowująca przebieg zaopiniowania wskazane w art. 17 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji projektu dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Iwaniska na lata 2016–2025

2017-03-29 11:09:26 OPRACOWANIE GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY IWANISKA NA LATA 2016–2025

Informacja podsumowująca przebieg zaopiniowania
wskazane w art. 17 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm.)
projektu dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Iwaniska na lata 2016–2025 więcej»

Rejestr zgłoszonych uwag/opinii w ramach zaopiniowania projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Iwaniska na lata 2016–2025,

2017-03-29 11:07:31 OPRACOWANIE GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY IWANISKA NA LATA 2016–2025

Rejestr zgłoszonych uwag/opinii w ramach zaopiniowania projektu
Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Iwaniska na lata 2016–2025, więcej»

OBWIESZCZENIE o braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Iwaniska na lata 2016–2025

2017-03-29 11:06:10 OPRACOWANIE GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY IWANISKA NA LATA 2016–2025

OBWIESZCZENIE
o braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Iwaniska na lata 2016–2025 więcej»