Plan zagospodarowania przestrzennego

Wersja do druku

18.11.2009r.

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY IWANISKA

 

      Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu                             i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)

 

zawiadamiam

 

      o podjęciu przez Radę Gminy w Iwaniskach Uchwały Nr L/390/09 z dnia 16 lipca 2009 roku dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego projektowany obszar wydobycia kopaliny ze złoża ,,Dziewiątle” wraz z obszarem objętym przewidywanymi szkodliwymi wpływami robót górniczych zakładu górniczego, położony w obrębie ewidencyjnym Dziewiątle.

     Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy w Iwaniskach, ul. Rynek 3,   27-570 Iwaniska, w pokoju nr 3, w godz. 8.00-15.00,  w terminie do 21 grudnia 2009 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

     Na podstawie art. 39 ust. 1oraz art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) zawiadamiam     o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

    Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej prognozy oddziaływania na środowisko w terminie do 21 grudnia 2009r. :

1.         w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy w Iwaniskach, ul. Rynek 3,                27-570 Iwaniska

2.         ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy w Iwaniskach, ul. Rynek 3,                27-570 Iwaniska

3.         za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym na adres inwestycje@iwaniska.pl

   Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Przedłożone wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Iwaniska.

 

 

                                                                                                        Wójt Gminy Iwaniska

                                                                                                          mgr Marek Staniek

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 20.11.2018r. w sprawie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego części obrębów geodezyjnych Dziewiątle i Skolankowska Wola w gminie Iwaniska

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 28.11.2018r. w sprawie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Iwaniska Etap 2, obejmującego obszar wydobycia kopaliny za złoża "Dziewiątle" wraz z obszarem o

Protokół z dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie Zmiany Nr 2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Iwaniska, obejmującej obszar obrębu nr 7 - Jastrzębska Wola

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar obrębu nr 7- Jastrzębska Wola

Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar obrębu nr 7 - Jastrzębska Wola

Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2 etap obejmującego obszar wydobycia kopaliny ze złoża "Dziewiątle"

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska o przystąpieniu do sporządzania Zmiany Nr 3 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Iwaniska, obejmującej obszar w obrębie 21 - Tęcza

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 20.04.2012r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany Nr 2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Iwaniska, obejmującej obszar obrebu nr 7 - Jastrzebska Wola, wraz z prognoz

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 24.04.2012r. o przystapieniu do sporządzania Zmiany Nr 4 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Iwaniska, obejmującej obszar w obrebie 24 - Wojnowice

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 17.05.2012r. o przystąpieniu do sporzadzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Iwaniska dla projektowanego terenu górniczego Piskrzyn III w obrębie 24 - Wojnowice

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o przyjęciu Zmiany Nr 2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Iwaniska

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska o przystąpieniu do sporzadzenia Zmiany Nr 5 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Iwaniska

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 05.10.2012r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Iwaniska

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Iwaniska

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 04.12.2012r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Iwaniska 2 Etap, obejmującego obszar wydobycia kopaliny ze złoża ,,Dziewiątle" wraz z obszarem objęty

Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Iwaniska 2 Etap, obejmującego obszar wydobycia kopaliny ze złoża ,,Dziewiątle" wraz z obszarem objętym przewidy

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 12 lipca 2013r. zawiadamiające o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Iwaniska 2 Etap, obejmującego obszar wydobycia kopaliny ze złoża ,,Dziewią

Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Iwaniska 2 Etap, obejmującego obszar wydobycia kopaliny ze złoża ,,Dziewiątle” wraz z obszarem objętym pr

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar obrębu nr 7 - Jastrzębska Wola

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar obrębu nr 7 - Jastrzębska Wola

OBWIESZCZENIE z dnia 6.11.2023r. zawiadamiające zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Krępa w gminie Iwaniska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Krępa w gminie Iwaniska
Załączone pliki:

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska
(Obwieszczenie_Wojta_Gminy_Iwaniska.doc - 29.696 KB) Data publikacji: 2009-11-20 15:41:01 Redaktor: Małgorzata Gołyska
OBWIESZCZENIE z dnia 30.01.2023r. zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Iwaniska uchwały nr LXV/311/2022 z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Iwaniska w g
(Obwieszczenie_Burmistrza_Miasta_i_Gminy_Iwaniska_z_dnia_30_01_2023_znak_RG_6722_1_2023.pdf - 54.172 KB) Data publikacji: 2023-01-30 17:33:22 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 10281

Wprowadził(a) do systemu: Małgorzata Gołyska, data: 2009-11-20 15:36:02
Opublikował(a): Małgorzata Gołyska, data publikacji: 2009-11-20 15:37:20
Ostatnia zmiana: Grzegorz Bezdzietny, data: 2023-11-06 10:14:48
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony