Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Wersja do druku

DOFINANSOWANIE PRACODAWCOM KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

Podstawa prawna
 1. ) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.)
 2. ) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.)
 3. ) Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r.,poz. 743 ze zm.)
 4. ) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r., poz.1510)
 5. ) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s .1), - wygasa z dniem 31.12.2023r.
 6. ) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r., s.9)- wygasa z dniem 31.12.2027r.,
 7. ) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. 2018 r. poz. 2010 ze zm.)
 8. ) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2010 r., nr 244, poz. 1626 ze zm.),
 9. ) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2017 r., poz. 1644),
 10. ) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2019 r., poz. 391),
 11. ) Ustawa z dnia 22 marca 1989r. o rzemiośle (Dz. U. z 2020r., poz. 2159 ze zm.)
Na podstawie art. 122 Prawa oświatowego pracodawcy mogą uzyskać od gminy, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.
 1. Uprawnieni do otrzymania dofinansowania
 2. Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:

  1. ) pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
  2. ) młodociany pracownik ukończył naukę zawodu i zdał:
   • ) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem – egzamin czeladniczy zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle
   • ) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem – egzamin zawodowy;
  3. ) młodociany pracownik ukończył przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1.
 3. Wysokość dofinansowania

  Zgodnie z art.122 ust. 2 Prawa oświatowego wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi:

  1. ) w przypadku nauki zawodu – do 8081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;
  2. ) w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.
  3. ) W przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie, o której mowa w art. 46b ust. 1, wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika, o której mowa w ust. 2 pkt 1, wynosi do 10 000 zł.
   • Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy (M.P. z 2019 r., poz. 276)- dotyczy młodocianych pracowników, którzy rozpoczęli naukę zawodu w od roku szkolnego 2019/2020
   • Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy (M.P. z 2020 r., poz.106) - dotyczy młodocianych pracowników, którzy rozpoczęli naukę zawodu w od roku szkolnego 2020/2021
   • Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy (M.P. z 2021 r., poz. 122)- dotyczy młodocianych pracowników, którzy rozpoczęli naukę zawodu w od roku szkolnego 2021/2022
   • Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki Z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy (M. P. z 2022 r. poz. 120.) - dotyczy młodocianych pracowników, którzy rozpoczęli naukę zawodu w od roku szkolnego 2022/2023
  4. ) Kwoty dofinansowania określone w ust. 2 i 2a podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli ten wskaźnik w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%.

   Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2021 r. (M. P. z 2022 r., poz.31)- średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2021 r. w stosunku do 2020 r. wyniósł 105,1 (wzrost cen o 5,1 %).

 4. Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem

  Pracodawcy na podstawie § 3a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018 r., poz. 2010 ze zm.) zostali zobowiązani do poinformowania wójta (burmistrza, prezydenta miasta), właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika o zawarciu z młodocianym umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem – również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika.

  Informację należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy Iwaniska ul. Rynek 3 , 27-570 Iwaniska wg załączonego wzoru.

 5. Miejsce i termin złożenia wniosku o dofinansowanie

  Dofinansowanie przyznawane jest na wniosek pracodawcy, złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu.

  Niniejsze wnioski zgodnie z załączonym wzorem należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy Iwaniska ul. Rynek 3 , 27-570 Iwaniska .

  Do wniosku należy dołączyć:
  1. Kopie dokumentów potwierdzających, że pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych;
  2. Kopię dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej szkolenie w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej u pracodawcy,
  3. Kopia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania zawodowego;
  4. Kopia odpowiednio dyplomu, certyfikatu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu, o którym mowa w art. 122 ust. 1 pkt 2 i 3 Prawa oświatowego albo zaświadczenie (oryginał) potwierdzające zdanie tego egzaminu przez młodocianego pracownika;
  5. Aktualny wydruk z CEIDG lub wpis z KRS w zależności od formy prowadzonej działalności przez pracodawcę,
  6. Pełnomocnictwo w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika (oryginał lub kopia uwierzytelniona zgodnie z art. 33 § 3 KPA),
  7. Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie pracodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
  8. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
  9. Inne dokumenty/informacje na prośbę organu. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do treści przedłożonych dokumentów/informacji, organ ma prawo prosić wnioskodawcę o dodatkowe dokumenty/informacje niezbędne do ich wyjaśnienia.

  Załączniki, które mogą być złożone w formie kopii muszą być obustronnie poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu.

 6. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 1) lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 9).

  Pomoc de minimis to rodzaj wsparcia udzielanego przedsiębiorcom ze środków publicznych (w formie dotacji pieniężnej), którego maksymalna wielkość z różnych źródeł nie może przekroczyć 200 000 euro (100 000 euro w sektorze transportu drogowego towarów)

  w okresie trzech lat podatkowych (tj. w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat podatkowych)

  Od 1 lipca 2014 r. (po tzw. okresie przejściowym) dla pracodawców ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników zmienił się zakres informacji przedstawianych wraz z wnioskiem. W porównaniu do dotychczasowego rozporządzenia KE nr 1998/2006, w rozporządzeniu KE nr 1407/2013 wprowadzono pewne zmiany, tj.:

  1. brak konieczności badania sytuacji ekonomicznej przedsiębiorcy – co oznacza, iż nawet przedsiębiorca będący w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu Wytycznych na ratowanie i restrukturyzację od dnia 1 stycznia 2014 r. może skorzystać z pomocy de minimis; wyjątkiem są pożyczki i gwarancje, w przypadku których, aby uznać je za tzw. pomoc przejrzystą należy ocenić sytuację ekonomiczną przedsiębiorcy,
  2. zwiększenie pułapu pomocy de minimis dla przedsiębiorstw sektora drogowego transportu pasażerskiego (ze 100 tys. EUR do 200 tys. EUR),
  3. dopuszczenie możliwości udzielania pomocy de minimis w sektorze węglowym,
  4. doprecyzowanie zasad dotyczących kumulacji pomocy (w przypadku połączeń i przejęcia przedsiębiorstw, podziału przedsiębiorstwa na co najmniej dwa oddzielne podmioty, kumulacja pomocy w przypadku prowadzenia działalności w sektorach objętych różnymi limitami de minimis),
  5. wprowadzenie definicji pojęcia pojedynczego przedsiębiorstwa (tzw. pojedynczego organizmu gospodarczego).

  Ponadto zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pacy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz. U. z 2020 r., poz. 1581) refundacja wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń, od 1 lipca 2014 r. stanowi pomoc de minimis, spełniającą warunki określone w ww. rozporządzeniu Komisji (UE) .

 7. Opłaty
  Nie pobiera się
 8. Termin odpowiedzi
  Art. 35§3 KPA - załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
 9. Tryb udzielenia odpowiedzi
  Art. 104 KPA organ administracji publicznej załatwia sprawę poprzez wydanie decyzji
 10. Termin przekazania dofinansowania
  Wydanie decyzji następuje w terminach wskazanych w art.35 KPA natomiast przekazanie przyznanego w drodze decyzji dofinansowania zależne jest od otrzymania środków Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
 11. Tryb odwoławczy
  Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach , za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska , w terminie 14 dni od doręczenia decyzji
 12. Kilka ważnych rad dla pracodawców:
  1. Do zawierania i rozwiązywania z młodocianymi umów o pracę w celu przygotowania zawodowego mają zastosowanie przepisy kodeksu dotyczące umów o pracę na czas nieokreślony ze zmianami przewidzianym w art. 195 i art. 196 kodeksu pracy.
  2. Jeżeli umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z przyczyn niezależnych od pracodawcy, a młodociany pracownik podjął naukę zawodu na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego u innego pracodawcy- przysługującą kwotę dofinansowania dzieli się między wszystkich pracodawców, proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzonej przez nich nauki zawodu. Dofinansowanie nie przysługuje temu pracodawcy, z którym umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z winy pracodawcy.
  3. Pracodawca, który jest rzemieślnikiem zgodnie z art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.2159 ze zm.) musi być członkiem cechu lub izby rzemieślniczej.

   „Młodociani, którzy przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy rozpoczęli przygotowanie zawodowe u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem w rozumieniu art. 2 ustawy zmienianej w art. 6, w brzmieniu dotychczasowym, który po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy tj. po dniu 1 stycznia 2020 r. stał się rzemieślnikiem w rozumieniu art. 2 ustawy zmienianej w art. 6, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, kontynuują to przygotowanie zawodowe oraz zdają egzaminy zgodnie z dotychczasowymi zasadami dotyczącymi młodocianych zatrudnionych u pracodawców niebędących rzemieślnikami.”- art. 73 ust. 10 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1495).

  4. Przygotowanie zawodowe młodocianych może prowadzić:
   • pracodawca,
   • osoba prowadząca zakład pracy w imieniu pracodawcy,
   • osoba zatrudniona u pracodawcy

   pod warunkiem posiadania kwalifikacji wymaganych od instruktorów praktycznej nauki zawodu.

   1. Zajęcia praktyczne prowadzą nauczyciele.
   2. Zajęcia praktyczne u pracodawców i w indywidualnych gospodarstwach rolnych mogą także prowadzić instruktorzy praktycznej nauki zawodu. Wymagania dotyczące instruktorów praktycznej nauki zawodu zostały opisane w:
    1. ) § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2010 r., nr 244, poz. 1626 ze zm.),
    2. ) § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2017 r., poz. 1644),
    3. ) § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2019 r., poz. 391),

    Załączone pliki:

    Zawiadomienie o zawarciu umowy
    (Zawiadomienie_o_zawarciu_umowy_2022.pdf - 835.374 KB) Data publikacji: 2022-08-11 13:26:49 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
    Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
    (Wniosek_o_dofinansowanie_kosztow_ksztalcenia_mlodocianych_pracownikow_2022.pdf - 824.094 KB) Data publikacji: 2022-08-11 13:27:17 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
    Formularz odpowiednio do rodzaju prowadzonej działalności informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
    (wzor_de_minimis-a_2022.pdf - 696.432 KB) Data publikacji: 2022-08-11 13:29:05 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
    Formularz odpowiednio do rodzaju prowadzonej działalności: informacji przedstawianych przez wnioskodawcę
    (Dok_b_2022.pdf - 312.374 KB) Data publikacji: 2022-08-11 13:29:46 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
    Oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis
    (oswiadczenie_o_otrzymaniu_pomocy_2022.pdf - 524.452 KB) Data publikacji: 2022-08-11 13:30:11 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
    Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 2491

    Wprowadził(a) do systemu: Małgorzata Gołyska, data: 2016-02-25 12:18:18
    Opublikował(a): Małgorzata Gołyska, data publikacji: 2016-02-25 12:29:48
    Ostatnia zmiana: Grzegorz Bezdzietny, data: 2022-08-11 13:30:11
    Rejestr zmian bieżącej strony
    Archiwalne wersje tej strony