OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW MŚP W związku z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich

2017-09-13 14:36:48 OPRACOWANIE GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY IWANISKA NA LATA 2016–2025

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW MŚP

W związku z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
Działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich więcej»

KARTA OCENY OFERTY (MŚP) Oferta nr ……………. dotycząca udziału w charakterze Partnera Gminy Iwaniska we współrealizacji projektu pn.: Rewitalizacja Iwanisk obejmująca wielofunkcyjne zagospodarowanie przestrzeni publicznych i obi

2017-09-13 14:25:55 OPRACOWANIE GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY IWANISKA NA LATA 2016–2025

KARTA OCENY OFERTY (MŚP)
Oferta nr ……………. dotycząca udziału w charakterze Partnera Gminy Iwaniska we współrealizacji projektu pn.: Rewitalizacja Iwanisk obejmująca wielofunkcyjne zagospodarowanie przestrzeni publicznych i obiektów w celu poprawy jakości życia mieszkańców. więcej»

OŚWIADCZENIA W związku z aplikacją w naborze ofert do udziału w charakterze Partnera Gminy Iwaniska do współrealizacji projektu rewitalizacyjnego w granicach wyznaczonego obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Iwaniska pn.: „Rewitalizacja Iwanisk ob

2017-09-13 14:24:12 OPRACOWANIE GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY IWANISKA NA LATA 2016–2025

OŚWIADCZENIA
W związku z aplikacją w naborze ofert do udziału w charakterze Partnera Gminy Iwaniska do współrealizacji projektu rewitalizacyjnego w granicach wyznaczonego obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Iwaniska pn.: „Rewitalizacja Iwanisk obejmująca wielofunkcyjne zagospodarowanie przestrzeni publicznych i obiektów w celu poprawy jakości życia mieszkańców” więcej»

Formularz oferty na konkurs na wyłonienie Partnera spoza sektora finansów publicznych – przedsiębiorstwa z sektora MŚP – do wspólnej realizacji projektu rewitalizacyjnego

2017-09-13 14:22:53 OPRACOWANIE GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY IWANISKA NA LATA 2016–2025

Formularz oferty
na konkurs na wyłonienie Partnera spoza sektora finansów publicznych –
przedsiębiorstwa z sektora MŚP – do wspólnej realizacji projektu rewitalizacyjnego więcej»

PROPOZYCJA ZABEZPIECZENIA UMOWY PARTNERSKIEJ

2017-09-13 14:20:45 OPRACOWANIE GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY IWANISKA NA LATA 2016–2025

PROPOZYCJA ZABEZPIECZENIA UMOWY PARTNERSKIEJ
więcej»

Oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego

2017-09-13 14:19:03 OPRACOWANIE GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY IWANISKA NA LATA 2016–2025

Oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego więcej»

OŚWIADCZENIE, ŻE PARTNER PROJEKTU NIE PODLEGA WYKLUCZENIU Z MOŻLIWOŚCI OTRZYMANIA DOFINANSOWANIA, W TYM WYKLUCZENIU, O KTÓRYM MOWA W ART. 207 UST. 4 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009R. O FINANSACH PUBLICZNYCH

2017-09-13 14:17:42 OPRACOWANIE GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY IWANISKA NA LATA 2016–2025

OŚWIADCZENIE, ŻE PARTNER PROJEKTU NIE PODLEGA WYKLUCZENIU
Z MOŻLIWOŚCI OTRZYMANIA DOFINANSOWANIA, W TYM WYKLUCZENIU,
O KTÓRYM MOWA W ART. 207 UST. 4 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009R.
O FINANSACH PUBLICZNYCH więcej»

Ogłoszenie o otwartym konkursie na wyłonienie partnera spoza sektora finansów publicznych – przedsiębiorstwa z sektora MŚP do wspólnej realizacji projektu rewitalizacyjnego

2017-09-13 14:05:46 OPRACOWANIE GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY IWANISKA NA LATA 2016–2025

Ogłoszenie o otwartym konkursie
na wyłonienie partnera spoza sektora finansów publicznych
– przedsiębiorstwa z sektora MŚP do wspólnej realizacji projektu rewitalizacyjnego więcej»

Decyzja_mienie gromadzkie_Boduszów

2017-08-28 10:42:42 Ogłoszenia

Decyzja_mienie gromadzkie_Boduszów więcej»

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Iwaniska-że w dniu 23.08.2017r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Ujeździe

2017-08-23 14:26:07 Ogłoszenia dot. ustalenia lokalizacji inwetycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE:
Wójt Gminy Iwaniska - zawiadamia

że w dniu 23.08.2017r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Ujeździe- dobudowa, obejmująca dobudowę do istniejącego budynku szkoły pawilonu edukacyjnego wraz z zagospodarowaniem działki, przebudową infrastruktury technicznej i przebudową układu komunikacyjnego”
Na działkach o nr. ewid. 721/1 i 502 w Ujeździe, gm. Iwaniska.
więcej»