Informacje

Wersja do druku

Informacja

INFORMACJA - STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE

Informacja Wójta Gminy Iwaniska z dnia 20.07.2018r. o wywieszeniu wykazu nieruchomości - lokalu przeznaczonego do oddania w najem położonego przy ul. Opatowskiej 30 w Iwaniskach

Zarządzenie Sądu Rejonowego w Kielcach VIII Wydział Cywilny z dnia 7.09.2018r. o ustanowieniu dla nieznanych następców, kuratora.

Sprawozdanie z audytu organizacyjnego finansowego placówek oświatowych Gminy Iwaniska

Wykaz nieruchomości lokalu przeznaczonego do oddania w najem

Ogłoszenie Wójta Gminy Iwaniska o konsultacjach projektu "Programu Współpracy Gminy Iwaniska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie n

Wykaz nieruchomości lokalu przeznaczonego do oddania w najem

Decyzja Starosty Opatowskiego o ustaleniu nieruchomości położonych w obrębie Kopiec stanowiącej mienie gromadzkie

Decyzja Starosty Opatowskiego o ustaleniu nieruchomości położonych w obrębie Mydłów stanowiącej mienie gromadzkie

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 19.12.2018r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia, z przyłączenie

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 19.12.2018r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia, z przyłączenie

Informacja Ekologicznego Związku Dorzecza Koprzywianki w Baćkowicach o zmianach stawek opłat za gospodarowanie odpadami odpadami komunalnymi i harmonogram wywozu odpadów na 2019r.

Zarządzenie Wójta Gminy Iwaniska w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie/ powierzenie w roku 2021 zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminnego w roku 2021 przez organizacje pozarządowe, podmioty prowadzące działal

Zawiadomienie O wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, dla obrębów ewidencyjnych Gminy Iwaniska

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 25.01.2021r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia, z przy

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 25.01.2021r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z przył

Zawiadomienie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 09 września 2019r. o możliwości wniesienia sprzeciwu w sprawie zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa gazociągu średniego ciśnieni

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 26.09.2019r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia, z przyłączem gazowym do budynku mieszka

Decyzja Starosty Opatowskiego o ustaleniu nieruchomości położonych w obrębie Iwaniska stanowiącej mienie gromadzkie

Decyzja Starosty Opatowskiego o ustaleniu nieruchomości położonych w obrębie Ujazd stanowiącej mienie gromadzkie

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 27.09.2019r. zawiadamiające o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa gazociągu średniego ciśnienia P

Ogłoszenie Wójta Gminy Iwaniska o konsultacjach projektu Programu Współpracy Gminy Iwaniska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 17.10.2019r. zawiadamiające o wydaniu postępowania o podjęciu zawieszonego postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą Budowa gazociągu średniego ciś

Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Iwaniskach w dniu 12.12.2011r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 4.04.2019r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa gazociągu s/c wraz z przyłączami w miejscowościach

zaproszenie na sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 28.06.2012r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 27.10.2020r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia, z przy

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 7.12.2020r. zawiadamiające o wydaniu decyzji w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia, z przyłączami gazowymi do budy

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 4.01.2021r. zawiadamiające o wydaniu decyzji w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz z infrastrukturą, budowa szaletu k

Obwieszczenie w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miejscowości Iwaniska na lata 2007-2015

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Iwaniska z dnia 30.11.2020r.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Iwaniska z dnia 30.11.2020r.

Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do aktualizacji ,,Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miejscowości Iwaniska na lata 2007-2015"

Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do projektu aktualizacji ,,Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miejscowości Iwaniska na lata 2007-2015"

Ogłoszenie Wójta Gminy Iwaniska o konsultacjach projektu "Programu Współpracy Gminy Iwaniska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie n

Ogłoszenie - Gminny Komisarz Spisowy w Iwaniskach ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych Powszechnego Spisu Rolnego 2010 realizowanego we wrześniu i październiku br. na terenie Gminy Iwaniska.

Wójt Gminy Iwaniska ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora

Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz rozpoczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa do projektu zaktualizowanego Lokalnego Programu Rewitalizacji dla msc. Iwaniska na lata 2007-2015

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ

Obwieszczenie_o_zatwierdzeniu_LPR

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 15.11.2021r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia, z przyłączami gazowymi do budynków mies

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 27.10.2020r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia, z przy

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 09 sierpnia 2011r.w sprawie zawiadomienia stron o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wójt Gminy Iwaniska ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Publicznych Szkół w Iwaniskach

Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Iwaniskach w dniu 08.09.2011r.

Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Iwaniskach w dniu 28.10.2011r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 08.11.2011r. w sprawie zawiadomienia stron o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa wodociągu dla miejscowosci Skolankowska Wola, gm. Iwaniska"

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 26.01.2012r.

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 15.03.2012r.

zaproszenie na sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 30.03.2012r.

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 11.05.2012r.

zaproszenie na sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 22.06.2012r.

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 25.07.2012r.

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 02.08.2012r.

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 20.08.2012r.

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 29.10.2012r.

Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Iwaniskach w dniu 29.11.2012r.

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 31.12.2012r.

Ostrzeżenie

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 25.01.2013r.

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 22.02.2013r.

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 25.03.2013r.

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 31.05.2013r.

Ostrzeżenie meteorologiczne na dzień 04.06.2013r.

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 19.06.2013r.

Informacja Wójta Gminy Iwaniska

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 24.06.2013r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: ,,Budowa sieci gazowej średniego cisnienia w miejscowośc

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 11.07.2013r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 05.08.2013r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: ,,Budowa sieci gazowej średniego cisnienia w miejcowości

Ostrzeżenie meteorologiczne na dni 09.08.2013r. - 10.08.2013r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 12.08.2013r. zawiadamiajace strony o wydaniu przez Wójta Gminy Iwaniska decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: ,,Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowoś

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 26.08.2013r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: ,,Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 30.08.2013r. zawiadamiające strony postępowania o wniesionym odwołaniu od decyzji Wójta Gminy Iwaniska z dnia 12.08.2013r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: ,,Budowa sie

Informacja Wójta Gminy Iwaniska

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 7.12.2020r. zawiadamiające o wydaniu decyzji w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia, z przyłączem gazowym do budynk

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 4.01.2021r. zawiadamiające o wydaniu decyzji w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz z infrastrukturą, budowa szaletu k

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 18.09.2013r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 23.09.2013r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą ,,Budowa sieci gazowej średniego cisnienia w miejscowosci Iwaniska", realizowanej na dział

Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Iwaniskach w dniu 30.09.2013r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 15.10.2013r. zawiadamiające o wydaniu w dniu 08.10.2013r. przez Wójta Gminy Iwaniska decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: ,,Budowa sieci wodociągowej z przyłączami

zaproszenie na sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 30.10.2013r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 18 listopada 2013r. o przystapieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu ,,Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Iwaniska na lata 2013-2032"

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 06.12.2013r.

Ostrzeżenie meteorologiczne na dzień 05.12.2013r.

zaproszenie na sesję Rady Gminy w Iwaniskach w dniu 23.12.2013r.

zaproszenie na sesję Rady Gminy w Iwaniskach w dniu 31.12.2013r.

zaproszenie na sesję Rady Gminy w Iwaniskach w dniu 03.01.2014r.

zaproszenie na sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 15.01.2014r.

Informacja o zmianie numeru rachunku bankowego

Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Iwaniskach w dniu 29.01.2014r.

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 05.03.2014r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 20.03.2014r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu ,,Programu usuwania wyrobów zawi

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 27.03.2014r.

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 07.04.2014r.

Informacja o niebezpiecznym zjawisku

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 18.04.2014r. o podaniu do publicznej wiadomości informacji o podjęciu przez Radę Gminy Iwaniska Uchwały Nr LXXII/360/2014 z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie przyjęcia ,,Programu usuwania wyrobów zawierających azb

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 23.06.2014r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 24.06.2014r.

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 30.06.2014r.

Obiweszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 17.07.2014r. zawiadamiające o wszczeciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu loaklizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. ,,Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia, z rur PE Dn 63 mm p

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska z dnia 14.02.2022r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciś

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska z dnia 14.02.2022r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciś

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska z dnia 14.02.2022r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciś

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 08.08.2014r. zawiadamiające o wydaniu przez Wójta Gminy Iwaniska decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: ,,Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia, z rur PE Dn 40 mm

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 14.08.2014r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 20.08.2014r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. ,,Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia, z rur PE Dn 110mm,

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 11.09.2014r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: ,,Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia, z rur PE Dn 63 mm przy ul. Opatowskiej i Ryne

Oferta realizacji zadania publicznego ,,Piłka nożna naszą pasją"

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 13.10.2014r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą ,,Budowa sieci gazowej średniego cisnienia, z rur PE Dn 110 mm, Dn 63 mm przy ul. Rynek, K

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 06.11.2014r. zawiadamiające o wydaniu przez Wójta Gminy Iwaniska decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: ,,Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia, z rur PE Dn 40 mm

Informacja Wójta Gminy Iwaniska

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 26 listopada 2014r. w sprawie zwołania I sesji Rady Gminy Iwaniska

Zaproszenie na sesję Rady miny Iwaniska w dniu 11.12.2014r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 15.12.2014r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: ,,Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE Dn 4

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 04.02.2015r. zawiadamiajace o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: ,,Budowa sieci gazowej sredniego ciśnienia z rur PE Dn 40 mm przy ul. Młyńskiej w Iwanisk

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 02.03.2015r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą ,,Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE Dn 63

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 25.03.2015r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą ,,Termomodernizacja budynku biurowego Urzędu Gminy w Iwan

zaproszenie na sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 31.03.2015r.

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 16.04.2015r.

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 16.04.2015r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 13.05.2015r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: ,,Termomodernizacja budynku biurowego Urzędu Gminy w Iwaniskach wraz z częściową przebudo

zaproszenie na sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 23.06.2015r.

zaproszenie na sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 30.06.2015r.

Komunikacja zbiorowa na terenie Gminy - konsultacje

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 24.09.2015r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa obiektu liniowego LSN 15 kV relacji Radwan 1 - Łopatno 2

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 30.09.2015r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa linii elektrycznej napowietrznej n/N wydzielonego

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 05.10.2015r. zawiadamiające o wydaniu przez Wójta Gminy Iwaniska decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: ,,Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Gryzikamień

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 12.11.2015r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. ,,Budowa obiektu liniowego LSN 15 kV relacji Radwan 1 - Łopatno 2"

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 17.11.2015r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: ,,Budowa linii elektrycznej napowietrznej n/N wydzielonego oswietlenia drogowego, wzdłuż

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Iwaniska dnia 11.02.2016r.

Zaproszenie na szkolenie rolników w dniu 25.02.2016r.

zaproszenie na sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 26.02.2016r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 8.04.2016r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: budowa słupowej stacji transformatorowej GARBOWICE 3 oraz linii kablowej

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 8.04.2016r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: przebudowa budynku komunalnego na mieszkania socjalne wraz z przynależną

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - głównego księgowego w Ośrodku Pomocy śpołecznej

Informacja Wójta Gminy Iwaniska o wywieszeniu wykazu nieruchomości - lokalu przeznaczonego do oddania w najem usytuowanego w budynku przy ul. Opatowskiej 30 w Iwaniskach

Informacja Wójta Gminy Iwaniska o wywieszeniu wykazu nieruchomości - lokalu przeznaczonego do oddania w najem usytuowanego w budynku przy ul. Opatowskiej 30, Kolejowej1, Opatowskiej 23 w Iwaniskach

Ogłoszenie o konsultacjach Programu Współpracy Gminy iwaniska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.

Film edukacyjny pt. "Afrykański pomór świń - zasady ochrony świń przed chorobą".

Informacja Wójta Gminy Iwaniska o wywieszeniu wykazu nieruchomości - lokalu przeznaczonego do oddania w najem usytuowanego w budynku przy ul. Opatowskiej 30 w Iwaniskach

Informacja Wójta Gminy Iwaniska o wywieszeniu wykazu nieruchomości - lokalu przeznaczonego do oddania w najem usytuowanego w budynku przy ul. Opatowskiej 6 w Iwaniskach

Wykaz nieruchomości lokalu przeznaczonego do oddania w najem

Wykaz nieruchomości lokalu użytkowego przeznaczonego do oddania w najem położonego przy ul. Opatowskiej 30 w Iwaniskach

Obwieszczenie Wójta Gminy Klimontów z dnia 23.02.2017r.

Informacja dotycząca publikacji oferty zadania publicznego złożonego w trybie art 19a. Program stypendialny "Mistrzowie Matematyki"

Informacja dot. Przyjmowania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy 2017/2018

Zarządzenie Sądu Rejonowego w Kielcach z dnia 16 czerwca 2017r. o ustanowieniu kuratora

Komunikat Agencji Rynku Rolnego

Multimedialna prezentacja Województwa Świętokrzyskiego oraz publikacja PT. "Świętokrzyskie kreatywne perspektywy"

Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez Starostwo Opatowskie

Ogłoszenie o konsultacjach Programu Współpracy Gminy iwaniska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości - Grant na start

Ogłoszenie o wynikach konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie Programu Współpracy Gminy Iwaniska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.

Informacja Wójta Gminy Iwaniska o wywieszeniu wykazu nieruchomości - lokalu przeznaczonego do oddania w najem usytuowanego w budynku przy ul. Kolejowej 1 w Iwaniskach

Informacja Wójta Gminy Iwaniska o wywieszeniu wykazu nieruchomości - lokalu przeznaczonego do oddania w najem usytuowanego w budynku przy ul. Opatowskiej 30 w Iwaniskach

Zaproszenie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w sprawie programu Mieszkanie Plus

Informacja na temat składania Wniosków o przyznanie płatności obszarowych na kampanię 2018

Ogłoszenie Wójta Gminy Iwaniska dotyczące oferty realizacji zadania publicznego "Pozyskiwanie i dystrybucja oraz magazynowanie artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy Iwaniska"

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy iwaniska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.

Decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 26.04.2018r. w sprawie ustalenia, że nieruchomości jako działki nr 39, 77, 87, 92, 168, 285, 318, 228 położone w obrębie Gryzikamień, gmina Iwaniska stanowi mienie gromadzkie.

Informacja o wynikach konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie Programu Współpracy Gminy Iwaniska z organizacjami pozarządowymi

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 31.12.2018r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia, z przyłączenie

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 31.12.2018r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa stacji bazowej OPA 4416 A telefonii komórkowej si

Obwieszczenie Starosty Opatowskiego z dnia 2.01.2019r. zawiadamiające o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego

Ogłoszenie do właścicieli psów

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 24.01.2019r. zawiadamiające o wydaniu przez Wójta Gminy Iwaniska decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: ,,Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłącze

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 5.02.2019r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności 7.5m

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 6.02.2019r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia, z przyłączem gazowym do budynku mieszkal

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 12.02.2019r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia, z przyłącze, gazowym do budynku mieszka

Decyzja Starosty Opatowskiego o ustaleniu nieruchomości położonych w obrębie Kamieniec stanowiącej mienie gromadzkie

Wójt Gminy Iwaniska zaprasza mieszkańców Gminy do udziału w konsultacjach dotyczących projektu pn: Gminny Program wspierania rodziny na lata 2019 - 2021.

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 6.03.2019r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia, z rur PE przy u

Ogłoszenie Wójta Gminy Iwaniska dotyczące oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 25.03.2019r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia, z przy

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 25.03.2019r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia, z przy

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 1.04.2019r. zawiadamiające o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa stacji bazowej OPA 4416 A telefo

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 1.04.2019r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,5m3 na dobę w miejscowości Krępa

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 15.04.2019r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia, z rur PE Dn 63 mm i Dn 40 mm przy ul. Rakowskie

Wykazu nieruchomości - lokalu przeznaczonego do oddania w najem usytuowanego w budynku przy ul. Opatowskiej 30 w Iwaniskach

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 8.05.2019r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazowym do budynku mieszkaln

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 8.05.2019r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazowym do budynku mieszkaln

Decyzja Starosty Opatowskiego o ustaleniu nieruchomości położonych w obrębie Dziewiątle stanowiącej mienie gromadzkie

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 20.05.2019r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa gazociągu s/c wraz z przyłączami w msc.

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 30.05.2019r. w sprawie zawiadomienia stron o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa gazociągu s/c wraz z przyłączami w

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 10.06.2019r. zawiadamiające o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa stacji bazowej OPA 44

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 17.06.2019r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa stacji bazowej OPA 4416 A telefonii komórkowej sieci P4 (PLAY), wraz z zewnętrzną

Decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 17.06.2019r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego w miejscowości Iwaniska

Petycja o zadania oczyszczania Gminy

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 1.07.2019r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia, z przył

Obwieszczenie Starosty Opatowskiego z dnia 28.06.2019r. zawiadamiające o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego w miejscowoś

Obwieszczenie Starosty Opatowskiego z dnia 17.05.2019r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego w miejscowości Iwa

Obwieszczenie Starosty Opatowskiego z dnia 4.07.2019r. zawiadamiające o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego w miejscowośc

Obwieszczenie Starosty Opatowskiego z dnia 17.07.2019r. o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowy i udzielającej pozwolenia na budowę odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączami gazu do budynku mieszkalnego w miejscowości Iwaniska.

Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Kielcach VIII Wydział Cywilny z dnia 9.07.2018r. o zezwoleniu Województwu Świętokrzyskiemu - Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w kielcach na złożenie do depozytu sądowego kwoty tytułem odszkodowania za przejęcie na

Postanowienie Sądu Rejonowego w Kielcach z dnia 1.07.2019r. o zezwoleniu Województwu Świętokrzyskiemu - Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Kielcach na złożenie do depozytu sądowego kwoty tytułem odszkodowania za przejęcie na własność nieruchom

Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Kielcach z dnia 1.07.2019r. o zezwoleniu Województwu Świętokrzyskiemu - Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Kielcach na złożenie do depozytu sądowego kwoty tytułem odszkodowania za przejęcie na własność nieruchomośc

Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Kielcach z dnia 27.06.2019r. o zezwoleniu Województwu Świętokrzyskiemu - Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w kielcach na złożenie do depozytu sądowego kwoty tytułem odszkodowania za przejęcie na własność nieruchomoś

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 5.08.2019r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazowym do budynku mieszkaln

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 5.08.2019r. zawiadamiające o wydaniu sprostowania oczywistej omyłki w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: budowa targowiska wiejskiego wraz z budynkiem handlowo-ga

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 8.08.2019r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia, z przył

Ogłoszenie o wynikach konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie Programu Współpracy Gminy Iwaniska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 7.11.2019r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa gazociągu średniego ciśnienia PE dn110 wraz z przyłączem PE dn25 w miejscowości Myd

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 21.11.2019r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia, z przy

Informacja Wójta Gminy Iwaniska z dnia 25.11.2019r. o wywieszeniu wykazu nieruchomości - lokalu przeznaczonego do oddania w najem położonego przy ul. Rynek 1 w Iwaniskach

Decyzja Starosty Opatowskiego o ustaleniu nieruchomości położonych w obrębie Jastrzębska Wola stanowiącej mienie gromadzkie

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 13.12.2019r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia, z przy

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 12.12.2019r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia, z przy

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 12.12.2019r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia, z przy

Obwieszczenie Wójta Gminy Klimontów z dnia 28.11.2019r. o wpłynięciu do organu odwołania od decyzji Wójta Gminy w Klimontowie z dnia 29.10.2019r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 758 w granicach gmi

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 16.01.2020r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia, z przyłączami gazowymi do budynków mies

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 27.01.2020r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia, z przyłączami gazowymi do budynków mies

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 3.02.2020r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia, z przyłączem gazowym do budynku mieszkal

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 6.02.2020r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączami gazowymi do budynków mieszk

Zaproszenie Wójta Gminy Iwaniska do udziału w komisji konkursowej otwartego konkursu ofert z zakresu powierzenia / wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 30.04.2020r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłącz

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 11.05.2020r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Rozbudowa istniejącej zajezdni autobusowej w celu nadani

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 11.05.2020r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Zagospodarowanie przestrzeni publiczne

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 18.05.2020r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej z wykona

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 15.06.2020r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami w miejscowości Tęcza

Obwieszczenie Starosty Opatowskiego z dnia 19.06.2020r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany pozwolenia na budowę z dnia 8.10.2018r. dotyczącego przebudowy budynku komunalnego na mieszkania socjalne w miejscowości Krę

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 2.07.2020r. zawiadamiające o wydaniu decyzji w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Rynku w Iwaniskach

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 2.07.2020r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kopiec

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 9.07.2020r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia, z przył

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 13.07.2020r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Przebudowa istniejącej napowietrznej słupowej stacji tra

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 6.08.2020r. zawiadamiające o wydaniu decyzji w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Rozbudowa istniejącej zajezdni autobusowej w celu nadania nowych funkcji społecz

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 6.08.2020r. zawiadamiające o wydaniu decyzji w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej z wykonaniem dojścia do Targowis

Wykaz nieruchomości lokalu przeznaczonego do oddania w najem

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 13.08.2020r. zawiadamiające o wydaniu decyzji w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kopiec

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 20.08.2020r. zawiadamiające o wydaniu decyzji w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Przebudowa istniejącej napowietrznej słupowej stacji transformatorowej SN/nN Tę

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 20.08.2020r. zawiadamiające o wydaniu decyzji w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazowym do budynk

Informacja stypendia szkolne 2021-2022

Decyzja Starosty Opatowskiego o ustaleniu nieruchomości położonych w obrębie Wojnowice stanowiącej mienie gromadzkie

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 18.10.2021r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia, z przyłączami gazowymi do budynk

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 18.10.2021r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia, z przyłączem gazowym do budynku

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 21.10.2021r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Przebudowa i dostosowanie budynku dworu dla potrzeb Cent

Ogłoszenie Wójta Gminy Iwaniska o konsultacjach projektu Programu Współpracy Iwaniska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2

Porozumienie w sprawie powierzenia przez Gminę Baćkowice zadania z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego osób na rzez Gminy Iwaniska

Wykaz nieruchomości lokalu przeznaczonego do oddania w najem

Burmistrz Miasta i Gminy Iwaniska OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania/powierzenia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Iwaniska w 2022 roku.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska z dnia 7.04.2022r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazowym do bud

Zaproszenie do udziału w komisji konkursowej otwartego konkursu ofert z zakresu powierzenia/wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska z dnia 11.04.2022r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciś

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska z dnia 14.04.2022r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Budowa odcinka sieci elektroenerget

INFORMACJA o wynikach przeprowadzonego konkursu ofert na powierzenie zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Iwaniska na 2022r.

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska z dnia 23.05.2022r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Mydłowie o salę gimnastyczną w ra

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska z dnia 23.05.2022r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia, z przyłączem gazow

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska z dnia 26.05.2022r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa odcinka sieci elektroenergetycznej kablowej SN-15kV wraz z budową st

Wykaz nieruchomości lokalu przeznaczonego do oddania w najem

Obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska z dnia 27.06.2022r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowa

Prośba o poparcie petycji - Petycja w sprawie obniżenia stawki vat na drewno opałowe

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska z dnia 25.07.2022r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Przebudowa i dostosowaniu budynku dworu dla potrzeb Centrum Opiekuńc

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska z dnia 11.08.2022r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa odcinków nadziemnych sieci oświetle

Dodatek węglowy

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska z dnia 5.09.2022r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska z dnia 12.09.2022r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa gazociągu średniego ciśnienia na dz

BWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska z dnia 15.09.2022r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej

Wykaz nieruchomości lokalu przeznaczonego do oddania w najem

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska z dnia 13.10.2022r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Budowa odcinków nadziemnych sieci oświetlenia ulicznego

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska z dnia 13.10.2022r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Nr „OPA4434AR

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska o konsultacjach projektu "Programu Współpracy Gminy Iwaniska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska z dnia 20.10.2022r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Budowa gazociągu średniego ciśnienia w miejscowości Ujazd (obręb Uja

Informacja o przystąpieniu do rządowego projektu ułatwiającego dostęp do węgla

Informacja o zgłaszaniu zapotrzebowania na węgiel

Informacja o listach chętnych do zakupu węgla

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska z dnia 31.10.2022r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Przebudowa sieci gazowej średniego ciśnien

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska z dnia 3.11.2022r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą:Rozbudowa z przebudową budynku Szkoły wraz ze zmianą sposobu użytkowania na D

OBWIESZCZENIE Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24.10.2022r. zawiadamiające o zakończeniu postępowania w sprawie zmiany koncesji na wydobycie dolomitów dewońskich z części złoża "Janczyce I"

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska z dnia 7.11.2022r. zawiadamiające o wydaniu postanowienia o sprostowanie z urzędu Decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: RG.6733.10.2022 z dnia

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska z dnia 7.11.2022r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 nr „OPA4435A” wraz

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska z dnia 1.12.2022r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa odcinków nadziemnej i podziemnej sie

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska z dnia 12.12.2022r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Iwaniska (obręb

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska z dnia 29.12.2022r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Rozbudowa z przebudową budynku Szkoły wraz ze zmianą sposobu użytkowania na

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska z dnia 5.01.2023r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa odcinków nadziemnej i podziemnej sieci oświetlenia ulicznego obręb Ra

Burmistrz Miasta i Gminy Iwaniska OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania/powierzenia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Iwaniska w 2023 roku.

Zaproszenie do udziału w komisji konkursowej otwartego konkursu ofert z zakresu powierzenia/wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach o wydaniu postanowienia, którym zawiesiło z urzędu postępowanie wszczęte odwołaniem od decyzji Burmistrza Miasta i Gminy ustalającej lokalizację celu publicznego dla inwestycji polegającej na bu

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska z dnia 13.02.2023r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa sieci wodociągowej ulica Podlesie w Iwaniskach, obręb Iwaniska, Gmin

Wykaz nieruchomości- lokali przeznaczonych do oddania w najem położonych w Iwaniskach przy ul. Opatowskiej 23 (zajezdnia autobusowa) i ul. Kolejowej 8 ( targowisko ,, Mój Rynek”).

Wykaz nieruchomości- lokali przeznaczonych do oddania w najem położonych w Iwaniskach przy ul. Kolejowej 8 ( targowisko ,, Mój Rynek”).

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska z dnia 9.03.2023r. zawiadamiające o przekazaniu ostatecznego Postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska do organu odwoławczego- Samorzdowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach celem uzupełnienia akt sp

Obwieszczenie Starosty Opatowskiego z dnia 5.04.2023r. o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn. "Rozbudowie drogi gminnej ul. Słodowa w miejscowości Iwaniska"

Harmonogram obsługi rolników przez doradców ODR

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach o wydaniu decyzji ostatecznej wszczęte odwołaniem od decyzji Burmistrza Miasta i Gminy ustalającej lokalizację celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii kom

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska z dnia 15.05.2023r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa parkingu dla samochodów osobowych; Montaż u

Wykaz nieruchomości- lokali przeznaczonych do oddania w najem położonych w Iwaniskach przy ul. Kolejowej 8 (targowisko ,,Mój Rynek”).

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska z dnia 17.05.2023r. zawiadamiające że w związku z decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach uchylającą w całości decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska zostało wszczęte ponownie postępowan

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska z dnia 7.07.2023r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 nr „OPA4435A” wraz

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska z dnia 18.07.2023r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa parkingu dla samochodów osobowych; Montaż urządzeń placu zabaw ora

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska z dnia 27.07.2023r. zawiadamiające że, do tut. Organu wpłynęło odwołanie od decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska znak: RG.6733.11.2022 z dnia 07.07.2023r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publi

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska z dnia 31.07.2023r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa stacji transformatorowej SN/nN 15/0

WYKAZ Nieruchomości- lokali przeznaczonych do oddania w najem położonych w Iwaniskach przy ul. Kolejowej 8 ( targowisko ,, Mój Rynek”) i w miejscowości Stobiec.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska z dnia 5.10.2023r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa stacji transformatorowej SN/nN 15/0,4kV oraz budowa i przebudowa siec

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska o konsultacjach projektu "Programu Współpracy Gminy Iwaniska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kw

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach iż wydało decyzję ostateczną z odwołania od decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska z dnia 7.07.2023r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowi

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska o zwołaniu na dzień 23 listopada 2023 roku na godz. 17:00 zebranie wiejskie Sołectwa Borków w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Borków.

Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska z dnia 04.12.2023r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa gazociągu średniego ciśnienia PEdn40-90 na działka

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach iż przekazało do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargę Strony postępowania na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach utrzymującej w mocy decyzję Burmistrza Miast

Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska z dnia 29.01.2024r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa gazociągu średniego ciśnienia PEdn40-90 w miejscowości Iwaniska (obręb Iwan

Wykaz nieruchomości- lokali przeznaczonych do oddania w najem położonych w Iwaniskach przy ul. Kolejowej 8 (targowisko ,,Mój Rynek”).

Burmistrz Miasta i Gminy Iwaniska OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania/powierzenia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Iwaniska w 2024 roku.

Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska z dnia 27.02.2024r. w sprawie wszczęcia postępowania w celu wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na

INFORMACJA o wynikach przeprowadzonego konkursu ofert na powierzenie zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Iwaniska na 2024r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska z dnia 15.04.2024r. zawiadamiające o wszczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu prowadzonym na wniosek Inwestora – PBI Mining Services Sp. z o.o. ul.Błonie 8, 27-600 w sprawie wydania de

Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska z dnia 25.04.2024r. że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączami gazowymi w Iwaniska

Wykaz Nieruchomości- lokalu użytkowego usytuowanego w budynku handlowo-gastronomicznym przeznaczonego do oddania w najem położonego w Iwaniskach przy ul. Kolejowej 8 (targowisko ,,Mój Rynek”).

WYKAZ Nieruchomości- lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem położonych w Iwaniskach przy ul. Opatowska 30 i w budynku handlowo-gastronomicznym przy ul. Kolejowej 8 (targowisko ,,Mój Rynek”).

Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miejscowości Iwaniska na lata 2007-2015.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Iwaniskach

Informacja dotyczaca publikacji oferty zadania publicznego złozonego w trybie art 19a

Informacja o programie ,,Rodzina 500 plus"

Informacja o programie ,,Rodzina 500 plus"

zaproszenie na sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 27.02.2012r.
Załączone pliki:

Informacja dla rolników
(SKM_C335123050510460.pdf - 153.932 KB) Data publikacji: 2023-05-05 12:36:03 Redaktor: Leszek Niziałek
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 20360

Wprowadził(a) do systemu: Leszek Niziałek, data: 2007-06-05 14:11:18
Opublikował(a): Leszek Niziałek, data publikacji: 2007-06-05 14:12:01
Ostatnia zmiana: Leszek Niziałek, data: 2023-05-05 12:36:03
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony