Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia

Wersja do druku

Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia

Obwieszczenie Wójta Gminy w Klimontowie z dnia 28.05.2018r. o wpłynięciu odwołania od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 758 w granicach gminy Klimontów wraz z budową obwodnicy Klimontowa.

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24.05.2018r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 758 na odc. Ujazd-Koprzywnica na terenie gminy Iwaniska.

Informacja o wszczęciu postepowania administracyjnego z 17-05-2018 w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące sieci gazowej średniego ciśnienia

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 28.06.2016r. o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie na terenie miejscowości Łopatno gm. Iwaniska, og

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 29.06.2018r. o wystąpieniu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sand

Obwieszczenie Starosty Opatowskiego z dnia 28.06.2018r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączami gazu do budynków mieszkalnych jednorodzinnych w miejscowości Iwaniska

Obwieszczenie Starosty Opatowskiego z dnia 3.07.2018r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączami gazu do budynków mieszkalnych jednorodzinnych w miejscowości Iwaniska

Obwieszczenie Starosty Opatowskiego z dnia 13.07.2018r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Iwaniska

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 24.07.2018r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączami gazu do budynku mieszka

Obwieszczenie Starosty Opatowskiego z dnia 20.07.2018r. o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączami gazu do budynków mieszkalnych jednorodzinnych w miejscowości Iwa

Obwieszczenie Starosty Opatowskiego z dnia 24.07.2018r. o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączami gazu do budynków mieszkalnych jednorodzinnych w miejscowości Iwa

Obwieszczenie Wójta Gminy w Klimontowie z dnia 30.07.2018r. o wpłynięciu zażalenia na postanowienie w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonywalności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach od przedsięwzięcia pn: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr

Obwieszczenie Starosty Opatowskiego z dnia 7.08.2018r. o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowy i udzielenia pozwolenia na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Iwaniska

Obwieszczenie Starosty Opatowskiego z dnia 8.08.2018r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączami gazu do budynków mieszkalnych w miejscowości Iwaniska

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 8.08.2018r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 758 na odc. Ujazd-Koprzywnica na terenie gminy Iwaniska.

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17.08.2018r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 758 na odc. Ujazd-Koprzywnica na terenie gminy Iwaniska.

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 22.08.2018r. zawiadamiające strony postępowania, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentar

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 30.08.2018r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzin

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 4.09.2018r. o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie na terenie miejscowości Łopatno ogniw fotow

Obwieszczenie Starosty Opatowskiego z dnia 6.09.2018r. o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowy i udzielająca pozwolenie na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączami gazu do budynków mieszkalnych w miejscowości Iwaniska

Obwieszczenie z dnia 5.09.2018r. iż Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach wydało decyzję która uchyliła w całości decyzję Wójta Gminy Iwaniska z dnia 27.06.2018r.

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach o uchyleniu w części decyzji Wójta Gminy Klimontów z dnia 2.05.2018r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 758 w granicach gminy Klimontów wr

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 8.11.2018r. zawiadamiające strony postępowania o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego- chlew

Obwieszczenie Starosty Opatowskiego z dnia 28.11.2018r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączami gazu do budynku mieszkalnego w miejscowości Tęcza

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 6.12.2018r. o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na : budowie budynku inwentarskiego-chlewni położonym obręb Przepiórów

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach 4.12.2018r. w sprawie odwołania od decyzji Wójta Gminy Klimontów o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 758 w granicach gminy Klimontów wraz z

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 9.11.2020r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2MW na działkach nr 831 i

Obwieszczenie Wójta Gminy w Klimontowie z dnia 11.09.2019r. o zebraniu dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 758 w granicach gminy Klimontów wraz z budową o

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 23.09.2019r. o wszczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu prowadzonym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na Budowie budynku inwent

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 23.09.2019r. o postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na Budowie budynku inwentarskiego - chlewni położonej obręb Przepiórów, gmina Iwa

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 15.10.2019r. o wpłynięciu wniosku o zmianę inwestora w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na : budowie budynku inwentarskiego-chlew

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 08.06.2012r. zawiadamiające o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. uzgodnienia warunków realizacji przedsięwziecia polegającego na ,,Wydobywaniu kopaliny ze złoża kambryjski

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 06.07.2012r. w sprawie zawiadomienia stron postepowania o złożeniu przez Inwestora uzupełnienia do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz o wystapieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowi

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 22.06.2012r. w sprawie zawiadomienia stron o przedłożeniu przez inwestora raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegajacego na ,,Wydobywaniu kopaliny ze złoża wapieni dewońskich ,,Bratkowszczyzna

obwieszczenie w sprawie zawiadomienia stron postępowania o przedłożeniu przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża kambryjskich piaskowców kwarcytowych ,,Dziewiątle" wraz z pr

obwieszczenie o wszczęciu procedury udziału społeczeństwa w sprawie złożenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia poleg. na wydobywaniu kopaliny ze złoża kambryjskich piaskowców kwarcytowych ,,Dziewiątle" wraz z przeróbką surowca na z

Obwieszczenie o przedłużeniu terminu rozpatrzenia wniosku w sprawie wydania opinii o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłącza

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 17.03.2009r. w sprawie wydania postanowienia o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie ujęcia wody Mydłów na działce nr ewid. 567 obręb Mydłó

Obwieszczenie o wyrażeniu opinii przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Kielcach o braku znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko oraz o wystąpieniu do Starosty Opatowskiego z zapytaniem o obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na

Obwieszczenie w sprawie wydania postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami na obszarze Gminy Iwaniska - I eta

Obwieszczenie o wystąpieniu do Starostwa Powiatowego - dot. uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża kambryjskich piaskowców kwarcytowych ,,Dziewiątle" wraz z przeróbką surowca na zestawach mobilnych kr

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ujęcia wody Mydłów na działce nr 567 obręb Mydłów, gmina Iwaniska

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia pn: ,,Rewitalizacja centrum miejscowości Iwaniska - etap I"

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwziecia pn. budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na obszarze Gminy Iwaniska - etap I w miejscowościach Gryzikamień, Wygiełzów, Zagrody, Marianów, Młynki, Łopatno, Kamieniec, Kujawy

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża kambryjskich piaskowców kwarcytowych ,,Dziewiątle" wraz z przeróbką surowca na zestawach mobilnych k

Obwieszczenie w sprawie wydania postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na ,,Rewitalizacji centrum miejscowości Iwaniska - etap I"

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Rewitalizacja centrum miejscowości Iwaniska - etap I"

Obwieszczenie - zawiadomienie o wniesionym odwołaniu od decyzji środowiskowej

Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na obszarze gminy Iwaniska w miejscowościach Łopatno, Mydłów, Kamieniec, Kopiec

Obwieszczenie w sprawie wydania postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsiewzięcia na środowisko dla przedsiewziecia polegającego na budowie sieci wodociagowej wraz z przyłączami na obszarze gminy Iwaniska w miejs

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na ,,Budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami na obszarze gminy Iwaniska w miejscowościach Łopatno, Mydłów, Kamieniec, Kopiec"

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa pomieszczeń do obsługi ruchu turystycznego w ruinach Zamku Krzyżtopór z częściową adaptacją budynku bramnego

Obwieszczenie w sprawie wydania postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przeds. na środowisko przeds. budowa pomieszczeń do obsługi ruchu turystycznego w ruinach Zamku Krzyżtopór z częściową adaptacją budynku bramnego

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa pomieszczeń do obsługi ruchu turystycznego w ruinach Zamku Krzyżtopór z częściową adaptacją budynku bramnego

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Iwaniskach

obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska o wszczęciu postepowania w sprawie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa farmy wiatrowej o mocy elektrycznej 28 MW wraz z punktami zasilania (PZ1), (PZ2), (PZ3) i (PZ4), sieci kablowej o napięciu 30 kV i

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 5.11.2020r. że na wniosek Inwestora – Gmina Iwaniska zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na Wykonanie urządze

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska o wydanym postanowieniu w sprawie stwierdzenia obowiazku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określenia zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwziecia, polegającego na ,,

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska o wszczeciu postepowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia polegającego na ,,wydobywaniu kopaliny ze złoża wapieni dewońskich ,,Bratkowszczyzna 1" wraz ze wstępną przeróbką su

Obwieszczenie - zawiadomienie o wszczeciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na ,,Wydobywaniu kopaliny ze złoza kambryjskich piaskowców kwarcytowych ,,Wola Jastrzebska" wraz

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska w sprawie wydania postanowienia o wznowieniu postepowania w sprawie ostatecznej decyzji Wójta Gminy Iwaniska z dnia 26.05.2009r. znak RG. 7624/7/2008o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsiewziecia po

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska zawiadamiające strony o wydaniu decyzji odmawiającej uchylenia decyzji dotychczasowej, tj. decyzji Wójta Gminy Iwaniska z dnia 26.05.2009r. znak RG.7624/7/2008 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsi

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Kielcach z dnia 28.09.2011r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 25.10.2011r. zawiadamiajace strony postępowania o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Kielcach z dnia 27.09.2011r.

obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska - zawiadomienie stron postępowania o wniesionym odwołaniu od decyzji Wójta Gminy Iwaniska z dnia 21.10.2011r. znak RG. 7624/7/2008 odmawiającej uchylenia decyzji z dnia 26.05.2009r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Kielcach z dnia 19.10.2011r

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 17.11.2011r. w sprawie zawiadomienia stron o wydanym postanowieniu Wójta Gminy Iwaniska z dnia 14.11.2011r. znak RG. 6220/5/2011 nakładającym obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsiewzięcia na środow

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 20.12.2011r. w sprawie zawiadomienia stron postępowania o wydanym postanowieniu Wójta Gminy Iwaniska znak RG.6220/5/2011 z dnia 19.12.2011r. zawieszającym postepowanie w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uw

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 29.12.2011r. znak RG. 6220/4/2011 w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy dot. postepowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegajacego na ,,W

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 30.03.2012r. w sprawie zawiadomienia stron o wydanym postanowieniu Wójta Gminy Iwaniska znak RG.6220/4/2011 z dnia 29.03.2012r. nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsiewzięcia na srodowis

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska zawiadamiajace strony postępowania o złozonym przez Inwestora Raporcie o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na ,,Wydobywaniu kopaliny ze złoża kambryjskich piaskowców kwarcytowych ,,Wola Jastrzębska

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 10.05.2012r. zawiadamiajace strony postepowania o wydanym w dniu 10.05.2012r. postanowieniu Wójta Gminy Iwaniska znak RG.6220/4/2011 zawieszającym postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowa

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 14.06.2012r. zawiadamiajace o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegajacego na ,,Budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 12.07.2012r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 01.08.2012r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska zawiadamiajace strony o wydanym postanowieniu Wójta Gminy Iwaniska znak RG.6220/3/2012 z dnia 14.08.2012r. stwierdzające brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą ,,Bud

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 30.08.2012r. zawiadamiajace strony postepowania o uzupełnieniu dokumentacji w sprawie uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań dla planowanego przedsięwziecia polegajacego na ,,Wydobywaniu kopaliny ze złoża wapieni

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska zawiadamiajace strony postępowania o wydanym postanowieniu Wójta Gminy Iwaniska z dnia 03.09.2012r. znak RG.6220/2/2011 o podjęciu z urzędu zawieszonego postepowania w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla prz

Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą ,,Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w obrebie Iwaniska gmina Iwaniska"

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 13.09.2012r. zawiadamiajace strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegajacego na ,,Budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 18.09.2012r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 08.10.2012r. w sprawie zawiadomienia stron postępowania o złożonym przez Inwestora Aneksie do Raportu o oddzaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na ,,Wydobywaniu kopaliny ze złoża kambryjskich pias

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 18.10.2012r. - zawiadomienie o dopuszczeniu organizacji ekologicznej do postępowania

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 30.10.2012r. zawiadamiające strony postępowania o wydaniu przez Wójta Gminy Iwaniska decyzji z dnia 30.10.2012r. o umorzeniu na wniosek Inwestora postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowis

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska zawiadamiające strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowa na terenie Gminy Iwaniska

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 03.12.2012r. zawiadamiające strony postępowania że w dniu 20.11.2012r. inwestor przedłożył Aneks nr 2 do raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na ,,Wydobywaniu kopaliny ze złoża kambry

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 11.12.2012r. zawiadamiające strony postępowania o wydanej przez Wójta Gminy Iwaniska decyzji znak RG.6220/4/2011 z dnia 11.12.2012r. o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowisk

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 22.01.2013r. zawiadamiające strony postępowania o wydaniu postanowienia znak RG.6220.5.2012 z dnia 21.01.2013r. o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w którym jednocześnie

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 18.02.2013r. w sprawie zawiadomienia stron postępowania o mozliwości zapozniania się z dokumentacją w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Wydobywaniu kopa

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 18.02.2013r. zawiadamiajace o wszczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu prowadzonym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na ,,Wydob

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 06.03.2013r. zawiadamiające strony postępowania o przedłożeniu przez Inwestora raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowa na terenie Gminy Iwaniska Elektrowni Wiatrowych o mocy

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 21.03.2013r. zawiadamiające strony postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowa na terenie Gminy Iwaniska elektrowni wiatrowych o mocy elekt

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 04.04.2013r. zawiadamiające strony postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na ,,Wydobywaniu ko

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 17.04.2013r. zawiadamiajace strony postępowania o dopuszczeniu Fundacji Mysli Ekologicznej do udziału na prawach strony w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach d

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 16.05.2013r. zawiadamiające strony postępowania o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Wydobywaniu kopaliny ze złoża kambryjskich piaskowców kwarcytowych ,,Wola Ja

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 16.05.2013r. o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Wydobywaniu kopaliny ze złoża kambryjskich piaskowców kwarcytowyc

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 20.05.2013r. zawiadamiające strony postępowania o uzupełnieniu dokumentacji w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowa na terenie Gminy Iwaniska elektrowni wiatrowych o mocy

Obwieszczenie - zawiadomienie stron postępowania o wniesionym odwołaniu od decyzji Wójta Gminy Iwaniska znak RG.6220/5/2011 z dnia 16.05.2013r.

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach z dnia 1 sierpnia 2013r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 12.08.2013r. zawiadamiajace strony postępowania o przedłożeniu przez inwestora Aneksu Nr 1 do raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą ,,Budowa na terenie Gminy Iwaniska elektrowni wiatr

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 30.08.2013r. zawiadamiajace strony postępowania o przedłożeniu przez inwestora korekty do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na ,,Budowa na terenie Gminy Iw

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 23.01.2014r. zawiadamiające strony postępowania o przedłożeniu przez Inwestora wyjaśnień będących uzupełnieniem raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowa na terenie gminy Iwan

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 23.04.2014r. zawiadamiające strony postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowa drogi wewnętrznej będącej łącznikiem

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 06.05.2014r. zawiadamiające strony postępowania o przedłożeniu przez inwestora ujednoliconego raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowa na terenie gminy Iwaniska elektrowni wiat

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 30.05.2014r. zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowa drogi wewnętrznej b

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 14.08.2014r. zawiadamiające strony postępowania o przedłożeniu przez Inwestora korekty do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowa na ter

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 22.10.2014r. zawiadamiające strony postępowania o przedłożeniu przez Inwestora Aneksu Nr 1 do raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa na terenie Gminy Iwaniska elektrowni wiatrowych

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 01.04.2015r. zawiadamiajace strony postępowania o wystąpieniu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie o ponowną opinię dotyczącą warunków realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: ,,Budowa na tere

Podanie do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do procedury z udziałem społeczeństwa i wyłożeniu do publicznego wglądu dokumentacji w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 28.05.2015r. zawiadamiające strony postępowania o możliwości zapoznania się z dokumentacją w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.,,Budowa na terenie Gminy Iw

Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: ,,Odbudowa drogi gminnej Iwaniska - Wzory - Zielonka Nr ew. dz. 563 Wzory, Nr ew. dz. 1661 Iwaniska o dł. 1 500mb od km 0+000 do

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 07.07.2015r. zawiadamiające strony postępowania o wydanym postanowieniu Wójta Gminy Iwaniska z dnia 03.07.2015r. odmawiającym dopuszczenia Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Wygiełzowskiej do udziału na prawach stron

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 05.08.2015r. zawiadamiające strony postepowania o wezwaniu Inwestora do przedłożenia w języku polskim wydruków i obliczeń dotyczących hałasu zamieszczonych w raporcie o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia

Podanie do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa budynków inwentarskich dla trzody chlewnej o maksymalnej o

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 26.08.2015r. zawiadamiające strony postepowania o wydanym postanowieniu Wójta Gminy Iwaniska o dopuszczeniu Lokalnej Grupy Działania Powiatu Opatowskiego do udziału na prawach strony w postępowaniu w sprawie wydan

Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej w dniu 29.09.2015r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 19.10.2015r. zawiadamiające strony postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa na terenie Gminy Iwaniska elekt

Podanie do publicznej wiadomosci informacji o wydaniu przez Wójta Gminy Iwaniska decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa budynków inwentarskich dla trzody chlewnej o maksymalnej obsadzie 572 DJP wraz z infrastrukturą towa

Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji Wójta Gminy Iwaniska z dnia 12.01.2016r. znak RG.6220.5.2012 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa na terenie Gminy Iwaniska elektrowni wiatrowych o mocy elektryczne

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 21.01.2016r. zawiadamiające strony postępowania o wydanej w dniu 12.01.2016r. decyzji Wójta Gminy Iwaniska o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa na terenie Gminy Iwaniska elektrowni wia

Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej przez Wójta Gminy Iwaniska decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie stacji paliw w Kopalni ,,Piskrzyn" na działkach o nr ewid. 242, 243, 244, 245, 246/2,

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 18.02.2016r. zawiadamiające strony postępowania o przesłaniu akt sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 04.03.2016r. zawiadamiajace o przesłaniu odwołań od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 12.04.2016r. zawiadamiające strony postępowania o przesłaniu przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach zlecenia przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego w celu uzupełnienia dowodów zebranych

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 25.04.2016r. zawiadamiające strony postępowania o przesłaniu do Samorządowego Kolegium Odwoławcze w Kielcach uzupełnienia dowodów zebranych w sprawie znak RG.6220.5.2012 zakończonej decyzją Wójta Gminy Iwaniska z

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 11.05.2016r. zawiadamiające strony postępowania o wszczeciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie targowiska wiejskiego wraz z budynkie

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 16.05.2016r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: budowa słupowej stacji transformatorowej GARBOWICE 3 oraz linii kablowej średniego napięcia zasi

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 16.05.2016r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: przebudowa budynku komunalnego na mieszkania socjalne wraz z przynależną infrastrukturą technicz

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 30.05.2016r. w sprawie wydania postanowienia uzupełniającego decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: przebudowa budynku komunalnego na mieszkania socjalne wraz z przyn

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 9.06.2016r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie na terenie miejscowości Łopatno gm. Iwaniska, ogniw fotowoltaicznych

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 27.06.2016r. w sprawie wydania postanowienia stwierdzającego brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie targowiska w

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 12.07.2016r. zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: ,,Budowa targowiska wiejskiego wraz z budynkiem handlowo-gastronomicznym z sanitari

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 12.07.2016r. podające do publicznej wiadomości informację o wydaniu w dniu 12.07.2016r. przez Wójta Gminy Iwaniska decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: ,,Budowa targowiska wiejsk

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 4.08.2016r. podające do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie na terenie miejsco

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 5.09.2016r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa targowiska wiejskiego wraz z budynkiem handlowo-gastronomicznym z

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 5.09.2016r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa Domu Pomocy Społecznej w miejscowości Przepiórów wraz z przynależ

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 14.09.2016r. o wszczęciu postanowienia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 758 na odc. Ujazd-Koprzywnica

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 10.10.2016r. podające do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą "Powiązanie L.SN-15kV Klimo

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 24.10.2016r. że zostało wydane postanowienie stwierdzające konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie na terenie miejscowo

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 3.11.2016r. podające do publicznej wiadomości informację o wydaniu w dniu 3.11.2016r. przez Wójta Gminy Iwaniska decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: budowa targowi

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 10.11.2016r. stwierdzające konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie na terenie miejscowości Łopatno gm. Iwaniska ogniw f

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 22.11.2016r. podające do publicznej wiadomości informację o wydaniu w dniu 22.11.2016r. przez Wójta Gminy Iwaniska decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji pod nazwą: "Powiązanie L.SN-15kV Klimontów-Iwaniska odg

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 24.11.2016r. o wydaniu postanowienia zawieszającego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: budowie na terenie miejscowości Łopatno

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 12.12.2016r. zawieszające postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie na terenie miejscowości Łopatno gm. Iwaniska ogniw fotowolt

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 29.12.2016r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Pla

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 2.01.2017r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy budynku szkolnym w Mydłowie

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 5.01.2017r. w sprawie wydania postanowienia stwierdzającego brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie drogi woje

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 9.01.2017r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Przebudowa obiektu mostowego o nr ewid. (JNI): 30000622 w km 3+793 w ciągu drogi powiatowej nr 07

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 31.01.2017r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Przebudowa obiektu mostowego o nr ewid. (JNI): 30000622 w km 3+793 w ciągu drogi powiatowej nr 0

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 10.02.2017r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, znak RG.6220.5.2016 dla przedsięwzięcia pod nazwą "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 758 na odc. Ujazd-Koprzywnica od miejscowości Ujazd w km ok. 3+64

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 10.02.2017r. podające do publicznej wiadomości że została wydania decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znak RG.6220.5.2016 dla przedsięwzięcia pod nazwą "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 758 na odc. Ujazd-Kopr

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 22.02.2017r. w sprawie nadania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 10.02.2017r. znak: RG.6220.5.2016 Wójta Gminy Iwaniska, dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 758 na o

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 2.03.2017r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Budowa i modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Iwaniska"

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 6.03.2017r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Przebudowa istniejącej linii napowietrznej nN wraz z przyłączami na lin

Obwieszczenie Wójta Gminy w Klimontowie z dnia 27.02.2017r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 758 w granicach gminy Klimontów wraz z budową obwodnicy Klimontowa.

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 7.03.2017r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy budynku szkolnym w Mydłowie

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 9.03.2017r. w sprawie wydania postanowienia stwierdzającego brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na Budowie kanalizacji s

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 30.03.2017r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Planta, tęcza,

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 30.03.2017r. w sprawie zawiadomienia stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Planta, tęcza, Ujazd, Kopi

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 6.04.2017r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa tłoczni olejów jadalnych w adaptowanym budynku gospodarczym położonym na działce ewid. 707, obręb Marian

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 21.04.2017r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Przebudowa istniejącej linii napowietrznej nN wraz z przyłączami na linię kablową nN zasilanej z

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 25.04.2017r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Planta, Tęcza, Ujazd,

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 27.04.2017r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Iwaniska

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 11.05.2017r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa świetlicy wiejskiej w Radwanie

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 5.06.2017r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia, z rur PE Dn 40mm w m. Planta

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 5.06.2017r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia, z rur PE Dn 63mm przy ul. Szer

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 5.06.2017r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia, z rur PE Dn 63mm przy ul. Opat

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 12.06.2017r. o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa świetlicy wiejskiej w Radwanie

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 19.06.2017r. zawiadamiające o wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Planta, Tęcza, Ujazd, Kopiec.

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 3.07.2017r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia, z rur PE Dn 90m

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 4.07.2017r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Ujeździe - dobudow

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 4.07.2017r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gm

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 10.07.2017r. zawiadamiające o wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia, z rur PE Dn 40mm w m. Planta

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 10.07.2017r. zawiadamiające o wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia, z rur PE Dn 63mm w m. Iwaniska

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 10.07.2017r. zawiadamiające o wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia, z rur PE Dn 63mm w m. Iwaniska

Wykaz nieruchomości lokalu użytkowego przeznaczonego do oddania w najem położonego w miejscowości Stobiec

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 21.08.2017r. zawiadamiające o wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Iwaniska

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 21.08.2017r. zawiadamiające o wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia, z rur PE Dn 40mm przy ul. Opatowskiej w Iwanisk

Obwieszczenie Wójta Gminy Klimontów z dnia 21.08.2017r. informujące o rozpoczęciu ponownej procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na Rozbu

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 7.09.2017r. zawiadamiające o wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia, z rur PE Dn 90mm i Dn 40mm przy ul. Staszowskiej

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 16.10.2017r. zawiadamiające o wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia, z rur PE Dn 40mm przy ul. Opatowskiej w Iwanisk

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 11.12.2017r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia, z rur PE Dn 40 mm przy ul. Młyńskiej w Iwaniskach

Obwieszczenie Wójta Gminy Klimontów z dnia 16.01.2018r. informujące o wystąpieniu do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie na wydanie oceny wodnoprawnej w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uw

Obwieszczenie Wójta Gminy w Klimontowie z dnia 8.03.2018r. o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 758 w granicach gminy Klimontów wraz z budową ob

Obwieszczenie-Wezwanie Wójta Gminy Klimontów z dnia 29.03.2018r. na rozprawę administracyjną otwartą dla społeczeństwa w sprawie toczącego się postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drog

Obwieszczenie Wójta Gminy w Klimontowie z dnia 2.05.2018r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 758 w granicach gminy Klimontów wraz z budową obwodnicy Klimontowa"

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 18.02.2019r. o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego- chlewni położonym na dzi

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 18.02.2019r. o wystąpieniu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o wydanie opinii/uzgodnienie warunków realizacji planowanego przedsięwz

Obwieszczenie Wójta Gminy Klimontów z dnia 16.07.2019r. o przystąpieniu do ponownego rozpatrzenia wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 758 w granicach gminy

Obwieszczenie Wójta Gminy w Klimontowie z dnia 29.10.2019r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 758 w granicach gminy Klimontów wraz z budową obwodnicy Klimontowa.

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 2.12.2019r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Budowie budynku inwentarskiego- chlewni położonym w obrębie Przepiórów, gmina Iwaniska.

Obwieszczenie z dnia 2.01.2020r. iż Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach wydało decyzję uchylającą w części decyzję Wójta Gminy Klimontowa z dnia 29.10.2019r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 10.02.2020r. o wydaniu odmownej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą budowie budynku inwentarskiego-chlewni położonym obręb Przepiórów

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 10.02.2020r. podające do publicznej wiadomości o wydaniu odmownej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą budowie budynku inwentarskiego-chlewni położonym obręb Przepiórów

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 28.02.2020r. o wpłynięciu odwołania od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa budynku inwentarskiego- chlewni położonym na działce w obrębie Przepiórów.

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach o wydaniu decyzji po rozpoznaniu odwołania o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą Budowa budynki inwentarskiego - chlewni położonej w miejscowości Przep

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 15.07.2020r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji wolnostojących paneli foto

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 21.09.2020r. o wystąpieniu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o wydanie opinii/uzgodnienie warunków realizacji planowanego przedsięwz

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 27.12.2021r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowy odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia, z przyłączem gazowym

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska z dnia 10.01.2022r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie Wytworni Mas Bitumicznych o wydajności

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska z dnia 21.03.2022r. o wszczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu prowadzonym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska z dnia 21.03.2022r. zawiadamiające strony postępowania o możliwości zapoznania się z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, uzupełnieniami do tego raportu, postanowieniem Regionalnego Dyrek

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska z dnia 24.03.2022r. dotyczące prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Instalacja do produkcji granulatu wa

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska z dnia 24.03.2022r. zawiadamiające o wszczęciu procedury udziału społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Instalacja do

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska z dnia 9.05.2022r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na Budowie budynku inwentarskiego- chlewni połoonym na działce o nr ewid. 406, obr

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska z dnia 12.05.2022r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Instalacja do produkcji granulatu wapiennego i dolomitowego z dodatkami

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie budynku inwentarskiego- chlewni położonym w obrębie Przepiórów

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska zawiadamiam strony postępowania o wydaniu decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znak RG.6220.2.2018, dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa budynku inwentarskiego- chlewni położonym obręb Przepióró

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska z dnia 6.06.2022r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie Wytwórni Mas Bitumicznych o wydajności 240 Mg/h obręb Wojnowice.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska z dnia 13.06.2022r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Instalacja do produkcji granulatu wapiennego i dolomitowego z dodatkami realizowanego w ob

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska zawiadamiam o wydaniu decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Instalacja do produkcji granulatu wapiennego i dolomitowego z dodatkami realizowanego w obręb Wojnow

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska z dnia 25.07.2022r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa Wytworni Mas Bitumicznych o wydajności 240 Mg/h na działce w obrębie Wojnowice, gmi

DECYZJA Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska z dnia 25.07.2022r. o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa Wytworni Mas Bitumicz

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska z dnia 15.09.2022r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działek obręb Łagowica"

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska zawiadamiam strony postępowania że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Eksploatacji złoża wapieni

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska z dnia 12.12.2022r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działek obręb Łagowica N

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska z dnia 17.01.2023r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działek w obrębie Łagowica Nowa, Gmina Iwan

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska zawiadamiam strony postępowania że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Wykonanie urządzenia wodneg

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska z dnia 8.05.2023r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Wykonanie urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych z dewo

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska zawiadamiam strony postępowania że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaiczn

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska z dnia 20.06.2023r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą Wykonanie urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych z dewońskiego piętra wodonośne

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska z dnia 17.08.2023r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na na „Budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w mi

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska z dnia 21.09.2023r. stwierdzające o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska z dnia 12.10.2023r. o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w treści Decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska o środowiskowych uwarunkowaniach znak: RG.6220.2.2023 z dnia 21.09

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie informujące strony postępowania o wydaniu postanowienia w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pn.: Eksploatacja złoża wapieni dewońskich Krępa przewidzianego na działkach obrę

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska z dnia 15.04.2024r. zawiadamiające strony postępowania o możliwości zapoznania się z raportem o oddziaływaniu na środowisko oraz Aneksami do tego raportu, postanowieniem RDOŚ w Kielcach, postanowieniem Pańs

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 27.01.2009r. o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających - wodociąg I etap

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 16.02.2009r. o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających


Załączone pliki:

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 25.06.2007r. w sprawie wszczęcia postępowania i wystąpienia do organów współdziałających - wodociąg etap II
(OBW_o_ wszcz_post_wod_etap_II.pdf - 76.317 KB) Data publikacji: 2007-06-27 14:32:29 Redaktor: Ireneusz Ciepiela
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 25.07.2007r. w sprawie wydania postanowienia o braku potrzby sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko
(OBWI_postan_wod_etap_II.pdf - 85.868 KB) Data publikacji: 2007-07-25 14:59:31 Redaktor: Ireneusz Ciepiela
Ogłoszenie o zamieszczeniu wniosku w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.-wodociąg etap II
(informacja-wodociąg etap II.pdf - 58.246 KB) Data publikacji: 2007-09-04 15:04:57 Redaktor: Ireneusz Ciepiela
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 05.12.2007r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - wodociąg etap II
(Obw_dec_srod_wod_etap_II.pdf - 85.802 KB) Data publikacji: 2007-12-05 13:21:45 Redaktor: Ireneusz Ciepiela
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 11549

Wprowadził(a) do systemu: Ireneusz Ciepiela, data: 2006-06-06 11:41:23
Opublikował(a): Ireneusz Ciepiela, data publikacji: 2006-06-06 11:44:47
Ostatnia zmiana: Leszek Niziałek, data: 2013-02-27 12:54:22
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony