Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy

Wersja do druku

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Iwaniska

 

Rozdział I

Postanowienia Ogólne

 

 

§ 1.

 

1.     Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Iwaniska zwany dalej „Regulaminem” określa organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Gminy Iwaniska.

2.     Urząd Gminy Iwaniska jest jednostką organizacyjną zatrudniającą pracowników, przy pomocy, której Wójt Gminy realizuje swoje zadania.

 

§ 2.

 

Siedzibą Urzędu Gminy Iwaniska jest miejscowość Iwaniska ul. Rynek 3.

 

§ 3.

 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 

1.     radzie – rozumie się przez to Radę Gminy Iwaniska,

2.     wójcie, sekretarzu, skarbniku – rozumie się przez to odpowiednio: Wójta Gminy Iwaniska, Sekretarza Gminy Iwaniska oraz Skarbnika Gminy Iwaniska,

3.     urzędzie – rozumie się przez to Urząd Gminy Iwaniska.

 

 

§ 4.

 

Niniejszy Regulamin określa:

 

1.     Zasady organizacji i funkcjonowania Urzędu.

2.     Podział zadań i kompetencji oraz strukturę organizacyjną

3.     Zasady postępowania przy opracowywaniu aktów organów gminy.

4.     Organizację załatwiania indywidualny spraw obywateli.

5.     Zasady podpisywania pism i obiegu korespondencji w Urzędzie.

6.     Zasady działalności kontrolnej.

7.     Postanowienia końcowe.

 

§ 5.

 

Urząd realizuje zadania:

 

1.     Własne gminy określone przepisami ustaw,

2.     Zlecone gminie przez organy administracji rządowej,

3.     Powierzone gminie do realizacji z zakresu administracji rządowej oraz zakresu własności powiatu i województwa na mocy zawartych porozumień.

 

 

 

 

Rozdział II

Podstawowe Zasady Organizacji Pracy Urzędu

 

 

§ 6.

 

1.     Kierownikiem Urzędu jest Wójt.

2.     Wójt kieruje pracą Urzędu przy pomocy Sekretarza Gminy.

 

§ 7.

 

1.     Sekretarz Gminy realizuje zadania określone przez wójta w pisemnych upoważnieniach i ponosi przed wójtem odpowiedzialność za realizację wyznaczonych zadań.

2.     W przypadku nieobecności wójta Sekretarz Gminy pełni zastępstwo, którego zakres rozciąga się na wszystkie zadania i kompetencje wójta.

 

§ 8.

 

1.     W ramach struktury organizacyjnej wyodrębnia się następujące referaty i samodzielne stanowiska pracy:

1)     Referat Organizacyjny,

2)     Urząd Stanu Cywilnego,

3)     Referat Finansowy,

4)     Referat Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy,

5)     Referat Rolnictwa, Zaopatrzenia w Wodę, Odprowadzania Ścieków i Nieczystości,

6)     Radca Prawny.

2.     Schemat struktury organizacyjnej Urzędu określa załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu.

3.     Referaty i stanowiska pracy wchodzące w skład Urzędu Gminy Iwaniska określa załącznik Nr 2 do niniejszego regulaminu.

 

 

§ 9.

 

W Urzędzie funkcjonują następujące stanowiska kierownicze:

 

1.     Wójt,

2.     Sekretarz Gminy,

3.     Skarbnik Gminy – Kierownik Referatu Finansowego,

4.     Kierownik Referatu Organizacyjnego,

5.     Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego,

6.     Kierownik Referatu Finansowego – Główny Księgowy Budżetu pełniący jednocześnie funkcję Kierownika Referatu Finansowego,

7.     Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy.

8.     Kierownik Referatu Rolnictwa, Zaopatrzenia w Wodę, Odprowadzania Ścieków i Nieczystości.

 

 

 

 

Rozdział III

Podział zadań i kompetencji

 

§ 10.

 

Kompetencje i zadania Wójta:

 

1.     Kierowanie bieżącymi sprawami Gminy.

2.     Reprezentowanie Gminy na zewnątrz.

3.     Realizacja zadań kierownika zakładu pracy w rozumieniu prawa pracy.

4.     Realizacja uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

5.     Powierzenie prowadzenia spraw Gminy w swoim imieniu Sekretarzowi na zasadzie pisemnego upoważnienia.

6.     Wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej oraz upoważnienie do ich wydawania w swoim imieniu innym pracownikom Urzędu.

7.     Sprawowanie funkcji szefa obrony cywilnej Gminy.

8.     Sprawowanie funkcji szefa Urzędu Stanu Cywilnego.

9.     Podpisywanie polecenia wyjazdu służbowego.

10.           Wydawanie przepisów porządkowych w przypadkach nie cierpiących zwłoki w formie zarządzenia.

11.           Bezpośredni nadzór nad realizacją zadań Radcy Prawnego.

 

§ 11.

 

Kompetencje i zadania Sekretarza:

 

1.     Zastępowanie Wójta w razie jego nieobecności lub niemożności pełnienia przezeń obowiązków,

2.     Wykonywanie zadań powierzonych przez wójta,

3.     Składanie oświadczeń woli wraz ze Skarbnikiem Gminy w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem w ramach otrzymanego upoważnienia.

4.     Wydawanie decyzji administracyjnych w imieniu Wójta na podstawie jego upoważnienia.

5.     Współpraca z Radą Gminy w zakresie swojego działania.

6.     Nadzór nad prawidłową organizacją pracy urzędu w szczególności poprzez:

1)     kontrolę działalności referatów i samodzielnych stanowisk pracy realizujących swoje zadania oraz opracowywanie projektów zakresów czynności kierowników referatów,

2)     rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między pracownikami,

3)     kontrolę planowania kosztów utrzymania urzędu i rozliczania z wydatków poniesionych na ten cel z budżetu gminy,

4)     nadzór nad zgodnym z prawem i zasadami współżycia społecznego, załatwianiem spraw obywateli,

5)     bezpośredni nadzór nad prowadzeniem spraw kadrowych i osobowych pracowników Urzędu,

 

6)     prowadzenie książki kontroli urzędu i kompletowanie protokołów i wystąpień pokontrolnych kontroli zewnętrznych prowadzonych w Urzędzie,

7)     przygotowanie projektów: statutu Rady Gminy, statutów sołectw, regulaminu organizacyjnego urzędu i regulaminu pracy oraz ich uaktualnienie w razie potrzeby,

8)     nadzór nad prawidłową eksploatacją samochodu służbowego.

7.     Organizacja i nadzór nad zatrudnieniem bezrobotnych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych.

 

 

§ 12.

 

Kompetencje i zadania Skarbnika:

 

1.     Pełnienie funkcji głównego księgowego budżetu Gminy.

Załączone pliki:


(7-2016.pdf - 3430.294 KB) Data publikacji: 2016-05-09 12:27:27 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 7079

Wprowadził(a) do systemu: Leszek Niziałek, data: 2003-12-04 10:59:41
Opublikował(a): Leszek Niziałek, data publikacji: 2003-12-04 11:31:49
Ostatnia zmiana: Grzegorz Bezdzietny, data: 2016-05-09 12:27:27
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony