Decyzja_mienie gromadzkie_Iwaniska

2018-01-04 10:03:18 DECYZJE_MIENIE_GROMADZKIE

Decyzja_mienie gromadzkie_Iwaniska więcej»

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Iwaniska z dnia 22.12.2017r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Przebudowa istniejącej linii napowietrznej nN wraz z przyłączam

2017-12-22 13:53:00 Ogłoszenia dot. ustalenia lokalizacji inwetycji celu publicznego

Wójt Gminy
27-570 Iwaniska, ul. Rynek 3 tel./015/860 12 54

RG.6733.16.2017
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Iwaniska z dnia 22.12.2017r.

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Przebudowa istniejącej linii napowietrznej nN wraz z przyłączami na linię kablową nN zasilanej ze stacji Iwaniska 8 (wraz z budową fragmentów nowej sieci) w miejscowości Iwaniska, gm. Iwaniska "


Zgodnie z art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r. poz 1257), w związku z art. 50 ust. 1 i 4, art. 52 ust. 1 oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1073)zawiadamiam

że w dniu 22.12.2017r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Przebudowa istniejącej linii napowietrznej nN wraz z przyłączami na linię kablową nN zasilanej ze stacji Iwaniska 8 (wraz z budową fragmentów nowej sieci) w miejscowości Iwaniska, gm. Iwaniska"

na działkach o nr ewid.

375,1737 obręb Iwaniska, gm. Iwaniska

Inwestorem przedsięwzięcia jest PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21 A, 28-340 Lublin


Strony postępowania mogą zapoznać się z materiałami dotyczącymi przedmiotowej sprawy oraz składać ewentualne uwagi i wnioski w Referacie Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy w Urzędzie Gminy w Iwaniskach, ul. Rynek 3, 27-570 Iwaniska, pokój nr 3, (tel. 15 8601254).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Iwaniskach, na tablicy ogłoszeń w miejscowości Iwaniska oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Iwaniskach http://iwaniska.pl/bip.
więcej»

OBWIESZCZENIE w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu pn.: „Strategia Rozwoju Gminy Iwaniska na lata 2017-2025”

2017-11-13 15:26:43 STRATEGIA ROZWOJU GMINY IWANISKA NA LATA 2017 - 2025

OBWIESZCZENIE
w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu pn.: „Strategia Rozwoju Gminy Iwaniska na lata 2017-2025” więcej»

Informacja dotycząca rozstrzygnięcia otwartego konkursu na wyłonienie partnera spoza sektora finansów publicznych – przedsiębiorstwa z sektora MŚP do wspólnej realizacji projektu rewitalizacyjnego.

2017-10-24 11:17:56 OPRACOWANIE GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY IWANISKA NA LATA 2016–2025

Informacja
dotycząca rozstrzygnięcia otwartego konkursu
na wyłonienie partnera spoza sektora finansów publicznych
– przedsiębiorstwa z sektora MŚP do wspólnej realizacji projektu rewitalizacyjnego.
więcej»

Zakończone konsultacje społeczne w Iwaniskach Od 14 do 28 września 2017 r. trwały konsultacje społeczne dotyczące ostatecznego projektu Strategii Rozwoju Gminy Iwaniska na lata 2017-2025.

2017-10-09 21:05:39 STRATEGIA ROZWOJU GMINY IWANISKA NA LATA 2017 - 2025

Zakończone konsultacje społeczne w Iwaniskach

Od 14 do 28 września 2017 r. trwały konsultacje społeczne dotyczące ostatecznego projektu Strategii Rozwoju Gminy Iwaniska na lata 2017-2025. więcej»

OBWIESZCZENIE -zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Iwaniska uchwały nr LIV/240/2017 z dnia 18 września 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru eksploatacji kopaliny w obrębach geodezyjn

2017-10-04 14:30:47 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

OBWIESZCZENIE -zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Iwaniska uchwały nr LIV/240/2017 z dnia 18 września 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru eksploatacji kopaliny w obrębach geodezyjnych Wojnowice i Tęcza w gminie Iwaniska. więcej»

OBWIESZCZENIE --zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Iwaniska uchwały Nr LII/236/2017 z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 7 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Iwaniska.

2017-10-04 13:13:06 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Iwaniska.

OBWIESZCZENIE --zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Iwaniska uchwały Nr LII/236/2017 z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 7 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Iwaniska. więcej»

Decyzja o mieniu gromadzkim Radwan

2017-09-25 14:18:01 Ogłoszenia

Decyzja o mieniu gromadzkim Radwan więcej»

PROJEKT_STRATEGIA ROZWOJU GMINY IWANISKA NA LATA 2017 - 2025

2017-09-14 10:18:17 STRATEGIA ROZWOJU GMINY IWANISKA NA LATA 2017 - 2025

PROJEKT_STRATEGIA ROZWOJU
GMINY IWANISKA NA LATA 2017 - 2025
więcej»

Załączniki do Ogłoszenia o otwartym konkursie na wyłonienie partnera spoza sektora finansów publicznych – przedsiębiorstwa z sektora MŚP do wspólnej realizacji projektu rewitalizacyjnego

2017-09-13 15:37:08 OPRACOWANIE GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY IWANISKA NA LATA 2016–2025

Załączniki do Ogłoszenia o otwartym konkursie
na wyłonienie partnera spoza sektora finansów publicznych
– przedsiębiorstwa z sektora MŚP do wspólnej realizacji projektu rewitalizacyjnego
więcej»