Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Iwaniska

Adres:
ul. Rynek 3
27-570 Iwaniska

Kontakt:
tel. 015 860 12 54, fax. 015 860 12 40
E-mail:ug_iwaniska@kielce.home.pl
Strona www: www.iwaniska.home.pl

Numer ID: 673

Data publikacji:
2022-11-21 20:29:08

Przedmiot: „DOWÓZ UCZNIÓW DO PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA TERENIE GMINY IWANISKA WRAZ Z OPIEKUNEM W 2023 ROKU”

Treść przetargu:
Opis przedmiotu zamówienia. „DOWÓZ UCZNIÓW DO PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA TERENIE GMINY IWANISKA WRAZ Z OPIEKUNEM W 2023 ROKU” 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup biletów miesięcznych na dowóz uczniów do Publicznych Szkół Podstawowych w Gminie Iwaniska − Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwaniskach, − Publicznej Szkoły Podstawowej w Mydłowie − Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe, oraz do: − Ośrodka Rehabilitacyjnego „Radość Życia” dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Sandomierzu, − Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jałowęsach, − Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Niemienicach. 2. Przedmiot zamówienia podzielono na dwie części: Część nr I: Dowóz uczniów (ilość osób wyszczególniono w poniższej tabeli), dla czterech tras: Jednostka I TRASA II TRASA III TRASA IV TRASA Ogółem PSP w Iwaniskach 78 65 22 7 172 PSP w Mydłowie 79 79 PSP w Ujeździe 62 62 Razem 78 65 101 69 313 I TRASA: − Iwaniska, Kamienna Góra, Gryzikamień, Łopatno, Marianów, Dziewiątle, Wygiełzów, Kamienna Góra - PSP Iwaniska, − Iwaniska, Sobiekurów, Wojnowice, Planta1, Planta 2, Kobylany - PSP Iwaniska, − dwa kursy i dwa powroty. Ilość kilometrów dziennie - 154 km. II TRASA: − Iwaniska – Wzory1, Wzory 2, Zielonka, Skolankowska Wola, Jastrzębska Wola, Łagowica Stara, Jastrzębska Wola, Wola Skolankowska, Zielonka, Wzory1, Wzory 2, Stobiec Górny, Stobiec Dolny, Stobiec, Zaldów - PSP Iwaniska, − dwa kursy i dwa powroty. Ilość kilometrów dziennie - 130 km. III TRASA: − Iwaniska, Krępa, Tęcza – PSP Iwaniska- Ujazd, Kopiec, Kamieniec, Kamieniec Kolonia, Przepiórów. Krasków, Garbowice, Borków wieś , PSP Mydłów, Boduszów, Mydłowiec, Strzyżowice , Kaczyce – PSP Mydłów, Boduszów , Krępa Dolna, Krępa Górna – Tęcza, PSP Iwaniska - dwa kursy i dwa powroty. Ilość kilometrów dziennie - 160 km. IV TRASA: − Iwaniska, Kopiec 1, Kopiec 2, Kujawy, Kamieniec, Radwanówek , Radwan1, Radwan 2, Toporów, PSP Ujazd, Haliszka , PSP Iwaniska - dwa kursy i dwa powroty. Ilość kilometrów dziennie - 120 km. Część nr II: Dowóz uczniów (liczba uczniów wskazana w treści), na następujących trasach: Dowóz uczniów na trasie V: − Dowóz i powrót dzieci i młodzieży niepełnosprawnej wraz z opiekunem na trasie: Wygiełzów, Kujawy, Przepiórów (miejsce zamieszkania ucznia niepełnosprawnego) do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego „Radość Życia„ dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Sandomierzu. Ilość dzieci – 3, Ilość kilometrów dziennie - 160 km (dowóz i powrót). Dowóz uczniów na trasie VI: − Dowóz i powrót uczniów niepełnosprawnych wraz z opiekunem na trasie: Planta, Łagowica Nowa, Kopiec, Garbowice Kolonia (miejsce zamieszkania ucznia niepełnosprawnego) do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jałowęsach , Gmina Opatów − ilość uczniów – 6. Ilość kilometrów dziennie - 150 km ( dowóz i powrót). Dowóz uczniów na trasie VII: − Dowóz i powrót uczniów niepełnosprawnych wraz z opiekunem na trasie: Iwaniska, Krępa, Przepiórów, Ujazd, Łopatno, Stobiec, Wojnowice (miejsce zamieszkania ucznia niepełnosprawnego) do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Niemienicach, Gmina Sadowie − ilość dzieci - 8. Ilość kilometrów dziennie - 170 km (dowóz i powrót). Uwaga 1: Zamawiający zastrzega sobie dowóz dzieci w bezpośredni rejon placówek oświatowych oraz wymaga od wykonawcy dostosowania godzin dowozu i odwozu do zajęć szkolnych w poszczególnych placówkach. Zamawiający zastrzega sobie maksymalny czas na podstawienie pojazdu zastępczego (serwis) wynoszący 31minut. Uwaga 2: − Dla wskazanych tras regularnych dla poszczególnych części należy określić dla każdej z tras cenę biletu miesięcznego dla jednego ucznia oraz wartość sumaryczną biletów miesięcznych dla wszystkich tras dla ilości uczniów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia. − Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie poprzez zaoferowanie dowozów i odwozów w ramach świadczonych przewozów regularnych komunikacji zbiorowej. Wymagania minimalne to przejazdy na wyznaczonych trasach w ilości minimum dwa zgodnie z rozkładem w godzinach rannych przed rozpoczęciem zajęć oraz zgodnie z rozkładem w godzinach popołudniowych. − Przewozy należy dostosować do rozkładu zajęć w szkole, Przewoźnik otrzyma od Zamawiającego na dziesięć dni przed rozpoczęciem każdego miesiąca aktualny terminarz przejazdów z uwzględnieniem wskazanych powyżej ilości dowozów i odwozów. Na podstawie otrzymanego terminarzu wykonawca w terminie trzech dni od dnia otrzymania terminarza przedłoży zamawiającemu do akceptacji dobór tras, który będzie uwzględniał najbardziej optymalne rozwiązanie, gdzie głównym kryterium doboru będzie najkrótsza odległość. − W przypadku zmian w pracy szkoły (np. odrobienie dnia pracy szkoły w sobotę, rekolekcje, uroczystości szkolne, egzaminy) zmiana terminu oraz godzin przewozu dzieci nastąpi automatycznie po zgłoszeniu tego faktu przez Dyrektora Szkoły − Wykonawca który będzie świadczył usługi regularne otwarte w umowie cena będzie określona jako wartość za bilety miesięczne na poszczególnych trasach. Uwagi związane z realizacją usługi: • Dowóz i odwóz odbywać się będzie począwszy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Okres świadczenia usługi może ulec zmianie, o ile na podstawie właściwych przepisów zostanie ustalony inny termin zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024. • Dowóz do szkół – do godz. 8:00. • Odwóz ze szkół należy uzgodnić z dyrektorami i kierownikami szkół. W trakcie roku szkolnego mogą ulec zmianie godziny dowozu i odwozu. • Wymaga się, aby wszystkim przewożonym uczniom zapewniono w pojazdach miejsca siedzące. • Pojazdy służące do przewozu osób muszą być w pełni sprawne, spełniać wymogi bezpieczeństwa (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa), posiadać aktualne badania techniczne i aktualną polisę ubezpieczeniową. • Usługa objęta przedmiotem zamówienia musi być zgodna ze specyfikacją warunków zamówienia. • Rozliczenia tytułem kupowanych biletów miesięcznych – Zamawiający będzie dokonywał rozliczenia za bilety miesięczne w oparciu o faktyczne ilości uczniów w danym miesiącu korzystających z przejazdów. • Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia opiekuna podczas przejazdów dzieci (opiekunem nie może być kierowca) • Wdrożone i certyfikowane procedury gwarantujące powtarzalność systemowego podejścia do wymogu bezpieczeństwa przewozowych usług odpowiadającym normom określonym w Rozporządzeniu (WE) Nr. 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie krajowego i drogowego transportu pasażerskiego". Przedmiot zamówienia nie obejmuje kosztów dojazdu wykonawcy do początkowego przystanku i odjazdu z ostatniego przystanku, kończącego trasę. Zamawiający informuje, że przy realizacji zamówienia stosuje prawo opcji, co oznacza, że podana ilość uczniów jest wielkością maksymalną, którą należy przyjąć do obliczenia oferty cenowej. Gwarantowana ilość biletów która zostanie zamówiona i odebrana to 50 % wartości wskazanej w opisie przedmiotu zamówienia

Załączone pliki
OgLoszenie_o_zamowieniu_dowozy_12.pdf (OgLoszenie_o_zamowieniu_dowozy_12.pdf - 158.916 KB)
Data publikacji: 2022-11-21 20:30:55 Redaktor: Zbigniew Kwiatkowski
SWZ_2022_dowozy_11.doc (SWZ_2022_dowozy_11.doc - 291.84 KB)
Data publikacji: 2022-11-21 20:31:23 Redaktor: Zbigniew Kwiatkowski
Zalacznik_nr_1a_wzor_umowy_dowozy_12.doc (Zalacznik_nr_1a_wzor_umowy_dowozy_12.doc - 91.136 KB)
Data publikacji: 2022-11-21 20:33:25 Redaktor: Zbigniew Kwiatkowski
Zalacznik_nr_1b_wzor_umowy_dowozy_12.doc (Zalacznik_nr_1b_wzor_umowy_dowozy_12.doc - 87.552 KB)
Data publikacji: 2022-11-21 20:33:52 Redaktor: Zbigniew Kwiatkowski
zalacznik_nr_2_Formularz_oferty_dowozy_12.doc (zalacznik_nr_2_Formularz_oferty_dowozy_12.doc - 97.28 KB)
Data publikacji: 2022-11-21 20:34:07 Redaktor: Zbigniew Kwiatkowski
zalacznik_nr_3_oswiadczenie_warunki_udzialu_postepowanie_dowozy_12.docx (zalacznik_nr_3_oswiadczenie_warunki_udzialu_postepowanie_dowozy_12.docx - 22.765 KB)
Data publikacji: 2022-11-21 20:34:28 Redaktor: Zbigniew Kwiatkowski
zalacznik_nr_3a_oswiadczenie_warunki_udzialu_postepowanie_dowozy_12.docx (zalacznik_nr_3a_oswiadczenie_warunki_udzialu_postepowanie_dowozy_12.docx - 22.153 KB)
Data publikacji: 2022-11-21 20:34:48 Redaktor: Zbigniew Kwiatkowski
zalacznik_nr_4_oswiadczenie_podstawy_wykluczenia_dowozy_12.docx (zalacznik_nr_4_oswiadczenie_podstawy_wykluczenia_dowozy_12.docx - 23.517 KB)
Data publikacji: 2022-11-21 20:35:11 Redaktor: Zbigniew Kwiatkowski
zalacznik_nr_4a_oswiadczenie_podstawy_wykluczenia_dowozy_12.docx (zalacznik_nr_4a_oswiadczenie_podstawy_wykluczenia_dowozy_12.docx - 23.856 KB)
Data publikacji: 2022-11-21 20:35:30 Redaktor: Zbigniew Kwiatkowski
zalacznik_nr_6_oswiadczenie_o_podwykonawcach_dowozy_12.doc (zalacznik_nr_6_oswiadczenie_o_podwykonawcach_dowozy_12.doc - 35.84 KB)
Data publikacji: 2022-11-21 20:36:09 Redaktor: Zbigniew Kwiatkowski
zalacznik_nr_5_oswiadczenie_Wykonawcow_wspolnie_ubiegajacych_sie_o_udzie_dowozy_12.docxZałącznik nr 5 - Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (zalacznik_nr_5_oswiadczenie_Wykonawcow_wspolnie_ubiegajacych_sie_o_udzie_dowozy_12.docx - 21.978 KB)
Data publikacji: 2022-11-22 10:00:39 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
zalacznik_nr_7_wykaz_uslug_dowozy_12.docxZałącznik nr 7 - Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług (zalacznik_nr_7_wykaz_uslug_dowozy_12.docx - 18.612 KB)
Data publikacji: 2022-11-22 10:02:11 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
Informacja_o_kwocie_przeznaczonej.pdfINFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA (Informacja_o_kwocie_przeznaczonej.pdf - 249.119 KB)
Data publikacji: 2022-12-01 11:00:24 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 175
Wprowadził do systemu: Zbigniew Kwiatkowski, data: 2022-11-21 20:29:08
Opublikował: Zbigniew Kwiatkowski, data publikacji: 2022-11-21 20:36:53
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu