Uchwały VIII kadencji 2018-2023

Wersja do druku

Uchwały VIII kadencji 2018-2023

Uchwała Nr XLII/176/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Iwaniska na 2021 rok

Uchwała Nr I/1/2018 Rady Gminy Iwaniska z dnia 21 listopada 2018 r.

Uchwała Nr I/2/2018 Rady Gminy Iwaniska z dnia 21 listopada 2018 r.

Uchwała Nr II/3/2018 Rady Gminy Iwaniska z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Iwaniska

Uchwała Nr II/4/2018 Rady Gminy Iwaniska z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Uchwała Nr II/5/2018 Rady Gminy Iwaniska z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy Iwaniska

Uchwała Nr III/6/2018 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

Uchwała Nr III/7/2018 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2018-2033.

Uchwała Nr III/8/2018 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Uchwała Nr III/9/2018 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Gminy Iwaniska do udziału w Zgromadzeniu Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki.

Uchwała Nr IV/10/2018 Rady Gminy Iwaniska z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu 1dt żyta przyjętej za podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Iwaniska.

Uchwała Nr IV/11/2018 Rady Gminy Iwaniska z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie : wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Iwaniska

Uchwała Nr IV/12/2018 Rady Gminy Iwaniska z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie : rezygnacji z realizacji zadania pn. " Muzeum Zamku Krzyżtopór w Ujeździe jako multimedialny spacer śladami Ossolińskich".

Uchwała Nr IV/13/2018 Rady Gminy Iwaniska z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury – Gminnego Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach oraz Instytucji Kultury-Zamek Krzyżtopór w Ujeździe

Uchwała Nr IV/14/2018 Rady Gminy Iwaniska z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Iwaniska

Uchwała Nr IV/15/2018 Rady Gminy Iwaniska z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

Uchwała Nr IV/16/2018 Rady Gminy Iwaniska z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie: rezygnacji przez Gminę Iwaniska z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w obrębie Iwaniska, gmina Iwaniska

Uchwała Nr XLIII/184/2021 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie: zatwierdzenia ramowego planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2021 r.

Uchwała Nr XLII/174/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2020-2033

Uchwała Nr XLIII/183/2021 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie: zatwierdzenia ramowego planu pracy Komisji Rewizyjnej Gminy Iwaniska na 2021 r

Uchwała Nr XL/166/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 22 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

Uchwała Nr XLII/177/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie: wyrażenia opinii w przedmiocie nadania statusu miasta miejscowości Iwaniska.

Uchwała Nr XLII/178/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia : ,,Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii” w Gminie Iwaniska na rok 2021.

Uchwała Nr XLV/195/2021 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Iwaniska w 2021 r.

Uchwała Nr XLIV/191/2021 Rady Gminy Iwaniska z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Uchwała Nr XXI/80/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr LVII/254/2017 Rady Gminy Iwaniska z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania doda

Uchwała Nr XXI/81/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie: przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego w Opatowie wraz z odpowiedzią na skargę.

Uchwała Nr XXI/82/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Iwaniska w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Iwaniska.

Uchwała Nr XXI/83/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie : wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Iwaniska

Uchwała Nr XXII/84/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 10 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

Uchwała Nr XXII/85/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 10 września 2019 r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2019-2033.

Uchwała Nr XXII/86/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 10 września 2019 r. w sprawie: przedłużenia umowy dzierżawy.

Uchwała Nr XXIII/87/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/39/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 lutego 2019 r w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyj

Uchwała Nr XXIII/88/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Opatowskiego na zadanie inwestycyjne związane z zakupem karetki na potrzeby Szpitala Powiatowego w Opatowie.

Uchwała Nr XXIII/89/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019 rok.

Uchwała Nr XXIII/90/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 26 września 2019 r. w sprawie: rezygnacji przez Gminę Iwaniska z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w obrębie Iwaniska, gmina Iwaniska

Uchwała Nr XXIII/91/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transpor

Uchwała Nr XXIV/92/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 24 października 2019 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Iwaniska nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Tęcza, zajętej pod drogę gminną.

Uchwała Nr XXIV/93/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

Uchwała Nr XXIV/94/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 24 października 2019 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku

Uchwała Nr XXIV/95/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 24 października 2019 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętam

Uchwała Nr XLVI/206/2021 Rady Gminy Iwaniska z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu do zaopiniowania.

Uchwała Nr XL/164/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 22 października 2020 r. w sprawie : wprowadzenia zmian w Uchwale Rady Gminy Iwaniska Nr XXXVIII /157/2020 z dnia 18 września 2020 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzo

Uchwała Nr XLVI/204/2021 Rady Gminy Iwaniska z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie zmiany : „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii" w Gminie Iwaniska na rok 2021.

Uchwała Nr XLV/197/2021 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania za 2020 rok z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwaniskach

Uchwała Nr XLIV/192/2021 Rady Gminy Iwaniska z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

Uchwała Nr XLIV/188/2021 Rady Gminy Iwaniska z dnia 24 lutego 2021 r. W sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

Uchwała Nr XLIII/179/2021 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 stycznia 2021 r. W sprawie: petycji wniesionej przez Pana Arkadiusza Rakoczego wzywającej do pilnego przyjęcia uchwały przez Radę Gminy Iwaniska w przedmiocie równego traktowania obywateli przez wład

Uchwała Nr XLIII/180/2021 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie miejscowości Iwaniska statusu miasta.

Uchwała Nr XLIII/181/2021 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Iwaniska na lata 2021 - 2024

Uchwała Nr XLIII/185/2021 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie: zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Iwaniska na 2021r

Uchwała Nr XLVI/202/2021 Rady Gminy Iwaniska z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie : rozpatrzenia petycji o opinię dotyczącą przeprowadzenia referendum ludowego.

Uchwała Nr XLII/175/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2021-2033.

Uchwała Nr XLI/167/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie: przyjęcia Programu Współpracy Gminy Iwaniska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego o których mowa w art. 3 ust. 3 u

Uchwała Nr XLVI/207/2021 Rady Gminy Iwaniska z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

Uchwała Nr XLI/168/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie obniżenia ceny skupu 1dt żyta przyjętej za podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Iwaniska

Uchwała Nr XLI/169/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany ,,Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020''

Uchwała Nr XLV/196/2021 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie : rozpatrzenia petycji

Uchwała Nr XLIII/186/2021 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

Uchwała Nr XLIII/187/2021 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2021-2033.

Uchwała Nr XLI/170/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

Uchwała Nr XLI/171/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2020-2033

Uchwała Nr XLI/172/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 2 grudnia 2020 r. W sprawie zajęcia stanowiska w przedmiocie wysokości opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych ustalonych przez Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki.

Uchwała Nr XLVI/208/2021 Rady Gminy Iwaniska z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2021-2033.

Uchwała Nr XLIII/182/2021 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Gminy Iwaniska.

Uchwała Nr XLIV/193/2021 Rady Gminy Iwaniska z dnia 24 lutego 2021 r. sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2021-2033.

Uchwała Nr XLIV/190/2021 Rady Gminy Iwaniska z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Iwaniska położonej w obrębie Stobiec, gmina Iwaniska

Uchwała Nr XL/165/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 22 października 2020 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Rady Gminy Iwaniska Nr XXXVIII /159/2020 z dnia 18 września 2020 r. w sprawie zwolnienia Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwaniskac

Uchwała Nr XLVI/205/2021 Rady Gminy Iwaniska z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie zmian w statucie – Zamek Krzyżtopór w Ujeździe

Uchwała Nr XLVI/203/2021 Rady Gminy Iwaniska z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego.

Uchwała Nr XLV/199/2021 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie Przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Iwaniska na lata 2021-2031

Uchwała Nr XLV/200/2021 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2021-2023 na terenie Gminy Iwaniska.

Uchwała Nr XLV/201/2021 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2021-2033.

Uchwała Nr XLIV/189/2021 Rady Gminy Iwaniska z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Iwaniska położonej w obrębie Iwaniska, gmina Iwaniska.

Uchwała Nr XLV/194/2021 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania finansowego Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe za 2020 r.

Uchwała Nr XLII/173/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

Uchwała Nr LVII/261/2022 Rady Miejskiej w Iwaniskach z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie: zatwierdzenia ramowego planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2022 r

Uchwała Nr LVII/260/2022 Rady Miejskiej w Iwaniskach z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie: zatwierdzenia ramowego planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 r

Uchwała Nr LVII/259/2022 Rady Miejskiej w Iwaniskach z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Iwaniskach.

Uchwała Nr XLV/198/2021 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2020 oraz przedstawienia potrzeb związanych z realizacją zadań w roku 2021 na terenie Gminy Iwani

Uchwała Nr V/17/2018 Rady Gminy Iwaniska z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Iwaniska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.

Uchwała Nr V/18/2018 Rady Gminy Iwaniska z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia : ,,Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii” w Gminie Iwaniska na rok 2019.

Uchwała Nr V/19/2018 Rady Gminy Iwaniska z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

Uchwała Nr VI/20/2018 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2019-2033.

Uchwała Nr VI/21/2018 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Iwaniska na 2019 rok

Uchwała Nr VI/22/2018 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

Uchwała Nr VI/23/2018 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2018-2033.

Uchwała Nr VI/24/2018 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018 roku

Uchwała Nr VII/25/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Rady Gminy Iwaniska Nr II/5/2018 z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy Iwaniska.

Uchwała Nr VII/26/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

Uchwała Nr VII/27/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie: rezygnacji przez Gminę Iwaniska z prawa pierwokupu nieruchomości położonych w obrębie Iwaniska, gmina Iwaniska

Uchwała Nr VII/28/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania w Gminie Iwaniska ,,Posiłek w szkole i w domu”

Uchwała Nr VII/29/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup pos

Uchwała Nr VII/30/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu"

Uchwała Nr VIII/31/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Biskupa Jana Chrapka w Jastrzębskiej Woli w Szkołę Filiarną

Uchwała Nr VIII/32/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Wygiełzowie w Szkołę Filiarną

Uchwała Nr VIII/33/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Gminy Iwaniska.

Uchwała Nr VIII/34/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia ramowego planu pracy Komisji Rewizyjnej Gminy Iwaniska na 2019 r

Uchwała Nr VIII/35/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia ramowego planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2019 r

Uchwała Nr VIII/36/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Iwaniska na 2019r

Uchwała Nr IX/37/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

Uchwała Nr X/38/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie dokonania zmian w uzasadnieniach do Uchwały Rady Gminy Iwaniska Nr VIII/31/2019 w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Biskupa Jana Chrapka w Jastrzębs

Uchwała Nr XI/39/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Iwaniska.

Uchwała Nr XI/40/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie: rezygnacji przez Gminę Iwaniska z prawa pierwokupu nieruchomości położonych w obrębie Iwaniska, gmina Iwaniska

Uchwała Nr XI/41/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

Uchwała Nr XI/42/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie: wprowadzenia zmiany do uchwały Nr IV/13/2018 Rady Gminy Iwaniska w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury-Gminnego Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach

Uchwała Nr XI/43/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XIII/51/2015 Rady Gminy Iwaniska z dnia 14 maja 2015 roku w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określeni

Uchwała Nr XIII/53/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 5 kwietnia 2019 r. W sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Biskupa Jana Chrapka w Jastrzębskiej Woli w Szkołę Filialną

Uchwała Nr XIII/52/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2018 oraz przedstawienia potrzeb związanych z realizacją zadań w roku 2019 na terenie Gminy Iwan

Uchwała Nr XII/44/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 - 2021

Uchwała Nr XII/45/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe za 2018r.

Uchwała Nr XII/46/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad dowozu uczniów do przedszkoli i szkół, wobec których Gmina Iwaniska nie ma ustawowego obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu.

Uchwała Nr XII/47/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 27 marca 2019 r. W sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie oraz ustalenia tygodniowego obowiązko

Uchwała Nr XII/48/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Iwaniska w 2019r.

Uchwała Nr XII/49/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

Uchwała Nr XII/50/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2019-2033.

Uchwała Nr XIII/51/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania za rok 2018 z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwaniskach

Uchwała Nr XIV/54/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

Uchwała Nr XIV/55/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2019-2033.

Uchwała Nr XIV/56/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie : wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Iwaniska

Uchwała Nr XIV/57/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 16 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XIII/51/2015 Rady Gminy Iwaniska z dnia 14 maja 2015 roku oraz uchwałę Nr XI/43/2019 z dnia 28 lutego 2019r w sprawie poboru podatku rolnego,podatku leśnego i pod

Uchwała Nr XV/58/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie: przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2018 dla Gminy Iwaniska

Uchwała Nr XV/59/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie dokonania zmian w załączniku do Uchwały Rady Gminy Iwaniska Nr XII/48/2019 z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu

Uchwała Nr XV/60/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

Uchwała Nr XV/61/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie projektu planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Iwaniska oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku

Uchwała Nr XV/62/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Rady Gminy Iwaniska Nr XIII/53/2019 z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Biskupa Jana Chrapka w Jastrz

Uchwała Nr XV/63/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie poboru opłat z tytułu należność za wodę i ścieki wprowadzone do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością Gminy Iwaniska.

Uchwała Nr XV/64/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych, źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rac

Uchwała Nr XVI/65/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

Uchwała Nr XVI/66/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2019-2033.

Uchwała Nr XVI/67/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr IV/13/2018 z dnia 10 grudnia 2018r. Dotyczącej zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury – Gminnego Centrum Bibliote

Uchwała Nr XVI/68/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia aktualizacji "Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Iwaniska na lata 2016-2025"

Uchwała Nr XVII/69/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Iwaniska wotum zaufania.

Uchwała Nr XVII/70/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Iwaniska za 2018r.

Uchwała Nr XVII/71/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Iwaniska z tytułu wykonania budżetu za 2018r.

Uchwała Nr XVIII/72/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały XLIII/239/2012 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny przez Gminę Iwaniska

Uchwała Nr XIX/73/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Opatowskiego na zadanie inwestycyjne związane z zakupem karetki na potrzeby Szpitala Powiatowego w Opatowie.

Uchwała Nr XIX/74/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

Uchwała Nr XIX/75/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2019-2033.

Uchwała Nr XIX/76/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 18 lipca 2019 r. W sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Rady Gminy Iwaniska Nr XV/61/2019 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia projektu planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez G

Uchwała Nr XIX/77/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 18 lipca 2019 r. W sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Iwaniska oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku

Uchwała Nr XX/78/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

Uchwała Nr XX/79/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2019-2033.

Uchwała Nr XXV/96/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

Uchwała Nr XXV/97/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2019-2033.

Uchwała Nr XXV/98/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/174/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacy

Uchwała Nr XXVI/99/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie aktualizacji i przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Iwaniska na lata 2016-2025

Uchwała Nr XXVI/100/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie: przyjęcia Programu Współpracy Gminy Iwaniska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego o których mowa w art. 3 ust.

Uchwała Nr XXVI/101/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia ceny skupu 1dt żyta przyjętej za podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Iwaniska.

Uchwała Nr XXVI/102/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na obszarze gminy Iwaniska.

Uchwała Nr XXVI/103/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie: rezygnacji przez Gminę Iwaniska z prawa pierwokupu nieruchomości położonych w obrębie Iwaniska, gmina Iwaniska

Uchwała Nr XXVII/104/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

Uchwała Nr XXVIII/105/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych

Uchwała Nr XXVIII/106/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

Uchwała Nr XXIX/107/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia : "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii" w Gminie Iwaniska na rok 2020.

Uchwała Nr XXIX/108/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 grudnia 2019 r. W sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Wygiełzowie w Szkołę Filialną

Uchwała Nr XXIX/109/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie : odmowy wyrażenia zgody na odwołanie Pana Sylwestra Charymskiego ze stanowiska Dyrektora Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Nieskurzowie Nowym.

Uchwała Nr XXIX/110/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

Uchwała Nr XXIX/111/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2019-2033

Uchwała Nr XXIX/112/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2020-2033

Uchwała Nr XXIX/113/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Iwaniska na 2020 rok

Uchwała Nr XXX/114/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 11 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

Uchwała Nr XXXI/115/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 25 stycznia 2020 r. w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Gminy Iwaniska.

Uchwała Nr XXXI/116/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 25 stycznia 2020 r. w sprawie: zatwierdzenia ramowego planu pracy Komisji Rewizyjnej Gminy Iwaniska na 2020r.

Uchwała Nr XXXI/117/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 25 stycznia 2020 r. w sprawie: zatwierdzenia ramowego planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2020r.

Uchwała Nr XXXI/118/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 25 stycznia 2020 r. w sprawie: zatwierdzenia ramowego planu pracy Komisji Rady Gminy Iwaniska na 2020r.

Uchwała Nr XXXI/119/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 25 stycznia 2020 r. w sprawie: rezygnacji przez Gminę Iwaniska z prawa pierwokupu nieruchomości położonych w obrębie Iwaniska, gmina Iwaniska

Uchwała Nr XXXI/120/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 25 stycznia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego.

Uchwała Nr XXXII/121/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

Uchwała Nr XXXII/122/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Wygiełzowie w Szkołę Filiarną

Uchwała Nr XXXII/123/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/174/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 27 lutego 2012 r w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyj

Uchwała Nr XXXII/124/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Iwaniska w 2020 r.

Uchwała Nr XXXII/125/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Iwaniska do realizacji projektu oraz wniesienia wkładu własnego niepieniężnego do projektu pod nazwą "Przedszkole nowych możliwości" wsp

Uchwała Nr XXXII/126/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

Uchwała Nr XXXII/127/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2020-2033

Uchwała Nr XXXIII/128/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania finansowego Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe za 2019 r.

Uchwała Nr XXXIII/129/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 kwietnia 2020 r. W sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Iwaniska.

Uchwała Nr XXXIII/130/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/214/2017 Rady Gminy Iwaniska z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady korzystania z targowiska

Uchwała Nr XXXIII/131/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

Uchwała Nr XXXIV/132/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania za 2019 rok z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwaniskach

Uchwała Nr XXXIV/133/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2019 oraz przedstawienia potrzeb związanych z realizacją zadań w roku 2020 na terenie Gminy Iwan

Uchwała Nr XXXIV/134/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie: przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2019 dla Gminy Iwaniska

Uchwała Nr XXXIV/135/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 27 maja 2020 r. W sprawie: określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich ,zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych ,zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i

Uchwała Nr XXXV/136/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opatowskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pn." Zakup ambulansu sanitarnego typu A na potrzeby podmiotu leczniczego tj. Szpita

Uchwała Nr XXXV/137/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

Uchwała Nr XXXV/138/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

Uchwała Nr XXXV/139/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2020-2033

Uchwała Nr XXXV/140/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie: rezygnacji przez Gminę Iwaniska z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w obrębie Iwaniska, gmina Iwaniska

Uchwała Nr XXXVI/141/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Iwaniska wotum zaufania .

Uchwała Nr XXXVI/142/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Iwaniska za 2019 r.

Uchwała Nr XXXVI/143/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Iwaniska z tytułu wykonania budżetu za 2019 r

Uchwała Nr XXXVI/144/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

Uchwała Nr XXXVI/145/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2020-2033

Uchwała Nr XXXVI/146/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 czerwca 2020 r. W sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIV/135/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 27 maja 2020 r w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich ,zasad tworzenia kom

Uchwała Nr XXXVII/147/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie opłaty targowej

Uchwała Nr XXXVII/148/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Iwaniska

Uchwała Nr XXXVII/149/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

Uchwała Nr XXXVII/150/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2020-2033

Uchwała Nr XXXVII/151/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie zmiany ,,Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020''

Uchwała Nr XXXVII/152/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie sprzedaży autobusów marki: AUTOSAN typ H9-21-41S o numerze rejestracyjnym TOP H688, rok produkcji 2002, AUTOSAN typ typ A0909L03S o numerze rejestracyjnym TOP K756, rok produ

Uchwała Nr XXXVIII/153/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 18 września 2020 r. w sprawie: nabycia nieruchomości w użyczenie

Uchwała Nr XXXVIII/154/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 18 września 2020 r. w sprawie: nabycia nieruchomości w użyczenie

Uchwała Nr XXXVIII/155/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 18 września 2020 r. w sprawie: rezygnacji przez Gminę Iwaniska z prawa pierwokupu nieruchomości położonych w obrębie Iwaniska, gmina Iwaniska

Uchwała Nr XXXVIII/156/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 18 września 2020 r. W sprawie podjęcia procedury związanej z nadaniem miejscowości Iwaniska statusu miasta.

Uchwała Nr XXXVIII/157/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 18 września 2020 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Iwaniska oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2

Uchwała Nr XXXVIII/158/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 18 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Iwaniska

Uchwała Nr XXXVIII/159/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 18 września 2020 r. w sprawie zwolnienia Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwaniskach z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opie

Uchwała Nr XXXVIII/160/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 18 września 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/147/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 20 lipca 2020r. w sprawie opłaty targowej

Uchwała Nr XXXVIII/161/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 18 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

Uchwała Nr XXXVIII/162/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 18 września 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2020-2033

Uchwała Nr XXXIX/163/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 7 października 2020 r. W sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Iwaniska konsultacji dotyczących wniosku o nadanie statusu miasta miejscowości Iwaniska.

Uchwała Nr XLVI/209/2021 Rady Gminy Iwaniska z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie: przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2020 dla Gminy Iwaniska

Uchwała Nr XLVI/210/2021 Rady Gminy Iwaniska z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.

Uchwała Nr XLVII/211/2021 Rady Gminy Iwaniska z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Iwaniska wotum zaufania

Uchwała Nr XLVII/212/2021 Rady Gminy Iwaniska z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Iwaniska za 2020 r.

Uchwała Nr XLVII/213/2021 Rady Gminy Iwaniska z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Iwaniska z tytułu wykonania budżetu za 2020 r

Uchwała Nr XLVII/214/2021 Rady Gminy Iwaniska z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

Uchwała Nr XLVII/215/2021 Rady Gminy Iwaniska z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2021-2033.

Uchwała Nr XLVII/216/2021 Rady Gminy Iwaniska z dnia 18 czerwca 2021 r. W sprawie : dokonania zmiany uchwały Rady Gminy Iwaniska Nr XLI/167/2020 z dnia 2 grudnia 2020, w sprawie Przyjęcia Programu Współpracy Gminy Iwaniska z organizacjami pozarządowymi o

Uchwała Nr XLVIII/217/2021 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

Uchwała Nr XLVIII/218/2021 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2021-2033.

Uchwała Nr XLIX/219/2021 Rady Gminy Iwaniska z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

Uchwała Nr L/220/2021 Rady Gminy Iwaniska z dnia 6 sierpnia 2021 r. w sprawie uznania anonimowego pisma za bezzasadne.

Uchwała Nr L/221/2021 Rady Gminy Iwaniska z dnia 6 sierpnia 2021 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Iwaniska nieruchomości położonej w obrębie Gryzikamień, gmina Iwaniska

Uchwała Nr LI/222/2021 Rady Gminy Iwaniska z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie: zwolnienia Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwaniskach z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiek

Uchwała Nr LI/223/2021 Rady Gminy Iwaniska z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany ,,Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii'' w Gminie Iwaniska na rok 2021''

Uchwała Nr LI/224/2021 Rady Gminy Iwaniska z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/174/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 27 lutego 2012 r w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyj

Uchwała Nr LII/225/2021 Rady Gminy Iwaniska z dnia 23 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

Uchwała Nr LII/226/2021 Rady Gminy Iwaniska z dnia 23 września 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2021-2033.

Uchwała Nr LII/227/2021 Rady Gminy Iwaniska z dnia 23 września 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Krępa w gminie Iwaniska.

Uchwała Nr LII/228/2021 Rady Gminy Iwaniska z dnia 23 września 2021 r. w sprawie zmiany ,,Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii'' w Gminie Iwaniska na rok 2021''

Uchwała Nr LII/229/2021 Rady Gminy Iwaniska z dnia 23 września 2021 r. w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu do zaopiniowania.

Uchwała Nr LII/230/2021 Rady Gminy Iwaniska z dnia 23 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

Uchwała Nr LIII/231/2021 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

Uchwała Nr LIII/232/2021 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2021-2033.

Uchwała Nr LIV/233/2021 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie: przyjęcia Programu Współpracy Gminy Iwaniska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego o których mowa w art. 3 ust.

Uchwała Nr LIV/234/2021 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 listopada 2021 r. sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

Uchwała Nr LIV/235/2021 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2021-2033.

Uchwała Nr LIV/237/2021 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Iwaniska.

Uchwała Nr LIV/238/2021 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie : ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Iwaniska

Uchwała Nr LIV/239/2021 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie : ustalenia zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Iwaniska.

Uchwała Nr LIV/236/2021 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie zmiany ,,Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii'' w Gminie Iwaniska na rok 2021''

Uchwała Nr LV/240/2021 Rady Gminy Iwaniska z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego powierzenia Gminie Iwaniska zadania w zakresie organizacji gminnych przewozów pasażerskich na linii komunikacyjnej obejmują

Uchwała Nr LV/241/2021 Rady Gminy Iwaniska z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego

Uchwała Nr LV/242/2021 Rady Gminy Iwaniska z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie: przystąpienia Gminy Iwaniska do Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna „Góry Świętokrzyskie” oraz upoważnienia Wójta Gminy Iwaniska do wyznaczania reprezen

Uchwała Nr LV/243/2021 Rady Gminy Iwaniska z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

Uchwała Nr LV/244/2021 Rady Gminy Iwaniska z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2021-2033.

Uchwała Nr LVI/245/2021 Rady Gminy Iwaniska z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

Uchwała Nr LVI/246/2021 Rady Gminy Iwaniska z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2021-2033.

Uchwała Nr LVI/247/2021 Rady Gminy Iwaniska z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2022-2033.

Uchwała Nr LVI/248/2021 Rady Gminy Iwaniska z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Iwaniska na 2022 rok

Uchwała Nr LVI/249/2021 Rady Gminy Iwaniska z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego

Uchwała Nr LVI/250/2021 Rady Gminy Iwaniska z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego

Uchwała Nr LVI/251/2021 Rady Gminy Iwaniska z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie : uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Iwaniska.

Uchwała Nr LVI/252/2021 Rady Gminy Iwaniska z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Iwaniska.

Uchwała Nr LVI/253/2021 Rady Gminy Iwaniska z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie dokonania zmian w Statucie Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Iwaniskach.

Uchwała Nr LVI/254/2021 Rady Gminy Iwaniska z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie nadania Statutu dla Gminnego Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach

Uchwała Nr LVI/255/2021 Rady Gminy Iwaniska z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez P

Uchwała Nr LVI/256/2021 Rady Gminy Iwaniska z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia : ,,Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii” w Gminie Iwaniska na rok 2022.

Uchwała Nr LVI/257/2021 Rady Gminy Iwaniska z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

Uchwała Nr LVI/258/2021 Rady Gminy Iwaniska z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 roku

Uchwała Nr LVII/262/2022 Rady Miejskiej w Iwaniskach z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie: zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Iwaniskach na 2022r

Uchwała Nr LVII/263/2022 Rady Miejskiej w Iwaniskach z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie : ustalenia zasad wypłaty diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Iwaniska.

Uchwała Nr LVII/264/2022 Rady Miejskiej w Iwaniskach z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia Statutu Instytucji Kultury – Zamek Krzyżtopór w Ujeździe

Uchwała Nr LVII/265/2022 Rady Miejskiej w Iwaniskach z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/174/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 27 lutego 2012 r w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków k

Uchwała Nr LVII/266/2022 Rady Miejskiej w Iwaniskach z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Iwaniskach.

Uchwała Nr LVII/267/2022 Rady Miejskiej w Iwaniskach z dnia 26 stycznia 2022 r. W sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Wygiełzowie, podporządkowanej organizacyjnie Publicznej Szkole Podstawowej w Iwaniskach.

Uchwała Nr LVII/268/2022 Rady Miejskiej w Iwaniskach z dnia 26 stycznia 2022 r. W sprawie: zmiany uchwały Nr LVII/254/2017 Rady Gminy Iwaniska z dnia 20 listopada 2017 roku (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego 2017 poz.3477) dotyczącej ustalenia regulaminu okr

Uchwała Nr LVII/269/2022 Rady Miejskiej w Iwaniskach z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie: ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Mydłowca w sprawie wyrażenia opinii o zmianie rodzaju nazwy miejscowości

Uchwała Nr LVII/270/2022 Rady Miejskiej w Iwaniskach z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.

Uchwała Nr LVII/271/2022 Rady Miejskiej w Iwaniskach z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2022-2033.

Uchwała Nr LVIII/272/2022 Rady Miejskiej w Iwaniskach z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.

Uchwała Nr LVIII/273/2022 Rady Miejskiej w Iwaniskach z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2022-2033.

Uchwała Nr LIX/274/2022 Rady Miejskiej w Iwaniskach z dnia 28 marca 2022 r. W sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

Uchwała Nr LIX/275/2022 Rady Miejskiej w Iwaniskach z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr LVI/253/2021 Rady Gminy Iwaniska z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie dokonania zmian w Statucie Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administrac

Uchwała Nr LIX/276/2022 Rady Miejskiej w Iwaniskach z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Iwaniska w 2022 r.

Uchwała Nr LIX/277/2022 Rady Miejskiej w Iwaniskach z dnia 28 marca 2022 r. W sprawie: uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie.

Uchwała Nr LIX/278/2022 Rady Miejskiej w Iwaniskach z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Iwaniskach oraz szczegółowych warunków je

Uchwała Nr LIX/279/2022 Rady Miejskiej w Iwaniskach z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania finansowego Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe za 2021 r.

Uchwała Nr LIX/280/2022 Rady Miejskiej w Iwaniskach z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie: nabycia w użyczenie części budynku OSP Iwaniska

Uchwała Nr LIX/281/2022 Rady Miejskiej w Iwaniskach z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Instytucji Kultury – Zamek Krzyżtopór w Ujeździe

Uchwała Nr LIX/282/2022 Rady Miejskiej w Iwaniskach z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Iwaniska na lata 2022-2025

Uchwała Nr LIX/283/2022 Rady Miejskiej w Iwaniskach z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.

Uchwała Nr LIX/284/2022 Rady Miejskiej w Iwaniskach z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2022-2033.

Uchwała Nr LX/285/2022 Rady Miejskiej w Iwaniskach z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.

Uchwała Nr LXI/286/2022 Rady Miejskiej w Iwaniskach z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.

Uchwała Nr LXII/287/2022 Rady Miejskiej w Iwaniskach z dnia 18 maja 2022 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania za 2021 rok z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwaniskach

Uchwała Nr LXII/288/2022 Rady Miejskiej w Iwaniskach z dnia 18 maja 2022 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2021 oraz przedstawienia potrzeb związanych z realizacją zadań w roku 2022 na terenie Mia

Uchwała Nr LXII/289/2022 Rady Miejskiej w Iwaniskach z dnia 18 maja 2022 r. w sprawie: przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2021 dla Gminy Iwaniska

Uchwała Nr LXII/290/2022 Rady Miejskiej w Iwaniskach z dnia 18 maja 2022 r. w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Wygiełzowie, podporządkowanej organizacyjnie Publicznej Szkole Podstawowej w Iwaniskach.

Uchwała Nr LXII/292/2022 Rady Miejskiej w Iwaniskach z dnia 18 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.

Uchwała Nr LXII/293/2022 Rady Miejskiej w Iwaniskach z dnia 18 maja 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2022-2033.

Uchwała Nr LXII/291/2022 Rady Miejskiej w Iwaniskach z dnia 18 maja 2022 r. w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Iwaniska

Uchwała Nr LXIII/294/2022 Rady Miejskiej w Iwaniskach z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe zasady przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkoł

Uchwała Nr LXIII/295/2022 Rady Miejskiej w Iwaniskach z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia Regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki

Uchwała Nr LXIII/296/2022 Rady Miejskiej w Iwaniskach z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie: przekazania samochodu pożarniczego

Uchwała Nr LXIII/297/2022 Rady Miejskiej w Iwaniskach z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego

Uchwała Nr LXIII/298/2022 Rady Miejskiej w Iwaniskach z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.

Uchwała Nr LXIII/299/2022 Rady Miejskiej w Iwaniskach z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2022-2033.

Uchwała Nr LXIV/300/2022 Rady Miejskiej w Iwaniskach z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Iwaniska wotum zaufania .

Uchwała Nr LXIV/301/2022 Rady Miejskiej w Iwaniskach z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Iwaniska za 2021 r.

Uchwała Nr LXIV/302/2022 Rady Miejskiej w Iwaniskach z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska z tytułu wykonania budżetu za 2021 r

Uchwała Nr LXIV/303/2022 Rady Miejskiej w Iwaniskach z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Iwaniska

Uchwała Nr LXIV/304/2022 Rady Miejskiej w Iwaniskach z dnia 27 czerwca 2022 r. zmieniająca Uchwałę Nr XIII/51/2015 Rady Gminy Iwaniska z dnia 14 maja 2015 roku oraz uchwałę Nr XI/43/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. i uchwałę Nr XIV/57/2019 z dnia 16 kwietnia

Uchwała Nr LXIV/305/2022 Rady Miejskiej w Iwaniskach z dnia 27 czerwca 2022 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVII/147/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie opłaty targowej

Uchwała Nr LXIV/306/2022 Rady Miejskiej w Iwaniskach z dnia 27 czerwca 2022 r. W sprawie poboru opłat z tytułu należności za wodę i ścieki wprowadzone do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością Gminy Iwaniska.

Uchwała Nr LXIV/307/2022 Rady Miejskiej w Iwaniskach z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie : uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Iwaniskach Nr LXIII/296/2022 z dnia 31 maja 2022 r w sprawie przekazania samochodu pożarniczego.

Uchwała Nr LXIV/308/2022 Rady Miejskiej w Iwaniskach z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie : uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Iwaniskach Nr LXIII/297/2022 z dnia 31 maja 2022 r w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego.

Uchwała Nr LXIV/309/2022 Rady Miejskiej w Iwaniskach z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.

Uchwała Nr LXIV/310/2022 Rady Miejskiej w Iwaniskach z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2022-2033.

Uchwała Nr LXV/311/2022 Rady Miejskiej w Iwaniskach z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Iwaniska w gminie Iwaniska.

Uchwała Nr LXV/312/2022 Rady Miejskiej w Iwaniskach z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie utworzenia Domu Pomocy Społecznej w Przepiórowie

Uchwała Nr LXV/313/2022 Rady Miejskiej w Iwaniskach z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.

Uchwała Nr LXV/314/2022 Rady Miejskiej w Iwaniskach z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2022-2033.

Uchwała Nr LXV/315/2022 Rady Miejskiej w Iwaniskach z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LVI/249/2021 z dnia 31.12.2021r. o udzieleniu pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego.

Uchwała Nr LXV/316/2022 Rady Miejskiej w Iwaniskach z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Uchwała Nr LXVI/317/2022 Rady Miejskiej w Iwaniskach z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Iwaniska i określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2022 r.

Uchwała Nr LXVI/318/2022 Rady Miejskiej w Iwaniskach z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/47/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów sz

Uchwała Nr LXVI/319/2022 Rady Miejskiej w Iwaniskach z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie zwolnienia Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwaniskach z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i

Uchwała Nr LXVI/320/2022 Rady Miejskiej w Iwaniskach z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miasta i Gminy Iwaniska.

Uchwała Nr LXVI/321/2022 Rady Miejskiej w Iwaniskach z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.

Uchwała Nr LXVII/322/2022 Rady Miejskiej w Iwaniskach z dnia 22 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.

Uchwała Nr LXVII/323/2022 Rady Miejskiej w Iwaniskach z dnia 22 września 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2022-2033.

Uchwała Nr LXVII/324/2022 Rady Miejskiej w Iwaniskach z dnia 22 września 2022 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu nadawania Honorowego Obywatelstwa Miasta i Gminy Iwaniska

Uchwała Nr LXVII/325/2022 Rady Miejskiej w Iwaniskach z dnia 22 września 2022 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Iwaniskach oraz szczegółowych warunk

Uchwała Nr LXVII/326/2022 Rady Miejskiej w Iwaniskach z dnia 22 września 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXIII/294/2022 Rady Miejskiej w Iwaniskach z dnia 31 maja 2022 r w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe zasady przyz

Uchwała Nr LXVIII/327/2022 Rady Miejskiej w Iwaniskach z dnia 28 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.

Uchwała Nr LXIX/328/2022 Rady Miejskiej w Iwaniskach z dnia 17 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.

Uchwała Nr LXIX/329/2022 Rady Miejskiej w Iwaniskach z dnia 17 października 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2022-2033.

Uchwała Nr LXIX/330/2022 Rady Miejskiej w Iwaniskach z dnia 17 października 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXVIII/317/2018 z dnia 20 lipca 2018r., w sprawie ustalenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na tere

Uchwała Nr LXIX/331/2022 Rady Miejskiej w Iwaniskach z dnia 17 października 2022 r. w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie

Uchwała Nr LXIX/332/2022 Rady Miejskiej w Iwaniskach z dnia 17 października 2022 r. w sprawie: przedłużenia umowy najmu

Uchwała Nr LXIX/333/2022 Rady Miejskiej w Iwaniskach z dnia 17 października 2022 r. w sprawie: przedłużenia umowy najmu

Uchwała Nr LXIX/334/2022 Rady Miejskiej w Iwaniskach z dnia 17 października 2022 r. w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Iwaniskach i nadania statutu.

Uchwała Nr LXX/335/2022 Rady Miejskiej w Iwaniskach z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.

Uchwała Nr LXX/336/2022 Rady Miejskiej w Iwaniskach z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie: przyjęcia Programu Współpracy Gminy Iwaniska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego o których mowa w art.

Uchwała Nr LXX/337/2022 Rady Miejskiej w Iwaniskach z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego powierzenia Gminie Iwaniska zadania w zakresie organizacji gminnych przewozów pasażerskich na linii komunikacyjn

Uchwała Nr LXXI/338/2022 Rady Miejskiej w Iwaniskach z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Iwaniska

Uchwała Nr LXXI/339/2022 Rady Miejskiej w Iwaniskach z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie: likwidacji jednostki organizacyjnej Gminy Iwaniska pod nazwą Gminny Zespół Ekonomiczno -Administracyjny Szkół w Iwaniskach.

Uchwała Nr LXXI/340/2022 Rady Miejskiej w Iwaniskach z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Iwaniska nieruchomości położonej w obrębie Mydłów, gmina Iwaniska

Uchwała Nr LXXI/341/2022 Rady Miejskiej w Iwaniskach z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie: przedłużenia umowy najmu

Uchwała Nr LXXI/342/2022 Rady Miejskiej w Iwaniskach z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.

Uchwała Nr LXXI/343/2022 Rady Miejskiej w Iwaniskach z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 4185

Wprowadził(a) do systemu: Grzegorz Bezdzietny, data: 2018-11-22 12:00:38
Opublikował(a): Grzegorz Bezdzietny, data publikacji: 2018-11-22 12:01:05
Ostatnia zmiana: Grzegorz Bezdzietny, data: 2018-11-22 12:01:05
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony