Strona główna BIP
Urząd Miasta i Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Plan zagospodarowania przestrzennego
Pomoc publiczna / de minimis
Deklaracja dostępności
Petycje
Konsultacje
Rejestr instytucji kultury
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Informacja Urzędowa
Adopcja zwierząt
Informacje
Plany polowań
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring
Umowy IOD

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Spis rolny / ludności
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Burmistrz Miasta i Gminy
Sołectwa
Rada Miejska

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006
Raporty o stanie gminy

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
InformacjeDo druku
Informacja
INFORMACJA - STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE
Informacja Wójta Gminy Iwaniska z dnia 20.07.2018r. o wywieszeniu wykazu nieruchomości - lokalu przeznaczonego do oddania w najem położonego przy ul. Opatowskiej 30 w Iwaniskach
Zarządzenie Sądu Rejonowego w Kielcach VIII Wydział Cywilny z dnia 7.09.2018r. o ustanowieniu dla nieznanych następców, kuratora.
Sprawozdanie z audytu organizacyjnego finansowego placówek oświatowych Gminy Iwaniska
Wykaz nieruchomości lokalu przeznaczonego do oddania w najem
Ogłoszenie Wójta Gminy Iwaniska o konsultacjach projektu "Programu Współpracy Gminy Iwaniska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie n
Wykaz nieruchomości lokalu przeznaczonego do oddania w najem
Decyzja Starosty Opatowskiego o ustaleniu nieruchomości położonych w obrębie Kopiec stanowiącej mienie gromadzkie
Decyzja Starosty Opatowskiego o ustaleniu nieruchomości położonych w obrębie Mydłów stanowiącej mienie gromadzkie
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 19.12.2018r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia, z przyłączenie
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 19.12.2018r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia, z przyłączenie
Informacja Ekologicznego Związku Dorzecza Koprzywianki w Baćkowicach o zmianach stawek opłat za gospodarowanie odpadami odpadami komunalnymi i harmonogram wywozu odpadów na 2019r.
Zarządzenie Wójta Gminy Iwaniska w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie/ powierzenie w roku 2021 zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminnego w roku 2021 przez organizacje pozarządowe, podmioty prowadzące działal
Zawiadomienie O wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, dla obrębów ewidencyjnych Gminy Iwaniska
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 25.01.2021r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia, z przy
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 25.01.2021r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z przył
Zawiadomienie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 09 września 2019r. o możliwości wniesienia sprzeciwu w sprawie zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa gazociągu średniego ciśnieni
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 26.09.2019r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia, z przyłączem gazowym do budynku mieszka
Decyzja Starosty Opatowskiego o ustaleniu nieruchomości położonych w obrębie Iwaniska stanowiącej mienie gromadzkie
Decyzja Starosty Opatowskiego o ustaleniu nieruchomości położonych w obrębie Ujazd stanowiącej mienie gromadzkie
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 27.09.2019r. zawiadamiające o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa gazociągu średniego ciśnienia P
Ogłoszenie Wójta Gminy Iwaniska o konsultacjach projektu Programu Współpracy Gminy Iwaniska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020r.
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 17.10.2019r. zawiadamiające o wydaniu postępowania o podjęciu zawieszonego postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą Budowa gazociągu średniego ciś
Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Iwaniskach w dniu 12.12.2011r.
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 4.04.2019r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa gazociągu s/c wraz z przyłączami w miejscowościach
zaproszenie na sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 28.06.2012r.
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 27.10.2020r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia, z przy
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 7.12.2020r. zawiadamiające o wydaniu decyzji w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia, z przyłączami gazowymi do budy
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 4.01.2021r. zawiadamiające o wydaniu decyzji w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz z infrastrukturą, budowa szaletu k
Obwieszczenie w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miejscowości Iwaniska na lata 2007-2015
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Iwaniska z dnia 30.11.2020r.
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Iwaniska z dnia 30.11.2020r.
Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do aktualizacji ,,Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miejscowości Iwaniska na lata 2007-2015"
Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do projektu aktualizacji ,,Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miejscowości Iwaniska na lata 2007-2015"
Ogłoszenie Wójta Gminy Iwaniska o konsultacjach projektu "Programu Współpracy Gminy Iwaniska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie n
Ogłoszenie - Gminny Komisarz Spisowy w Iwaniskach ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych Powszechnego Spisu Rolnego 2010 realizowanego we wrześniu i październiku br. na terenie Gminy Iwaniska.
Wójt Gminy Iwaniska ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora
Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz rozpoczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa do projektu zaktualizowanego Lokalnego Programu Rewitalizacji dla msc. Iwaniska na lata 2007-2015
WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ
Obwieszczenie_o_zatwierdzeniu_LPR
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 15.11.2021r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia, z przyłączami gazowymi do budynków mies
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 27.10.2020r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia, z przy
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 09 sierpnia 2011r.w sprawie zawiadomienia stron o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wójt Gminy Iwaniska ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Publicznych Szkół w Iwaniskach
Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Iwaniskach w dniu 08.09.2011r.
Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Iwaniskach w dniu 28.10.2011r.
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 08.11.2011r. w sprawie zawiadomienia stron o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa wodociągu dla miejscowosci Skolankowska Wola, gm. Iwaniska"
Zaproszenie na sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 26.01.2012r.
Zaproszenie na sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 15.03.2012r.
zaproszenie na sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 30.03.2012r.
Zaproszenie na sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 11.05.2012r.
zaproszenie na sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 22.06.2012r.
Zaproszenie na sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 25.07.2012r.
Zaproszenie na sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 02.08.2012r.
Zaproszenie na sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 20.08.2012r.
Zaproszenie na sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 29.10.2012r.
Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Iwaniskach w dniu 29.11.2012r.
Zaproszenie na sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 31.12.2012r.
Ostrzeżenie
Zaproszenie na sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 25.01.2013r.
Zaproszenie na sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 22.02.2013r.
Zaproszenie na sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 25.03.2013r.
Zaproszenie na sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 31.05.2013r.
Ostrzeżenie meteorologiczne na dzień 04.06.2013r.
Zaproszenie na sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 19.06.2013r.
Informacja Wójta Gminy Iwaniska
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 24.06.2013r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: ,,Budowa sieci gazowej średniego cisnienia w miejscowośc
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 11.07.2013r.
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 05.08.2013r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: ,,Budowa sieci gazowej średniego cisnienia w miejcowości
Ostrzeżenie meteorologiczne na dni 09.08.2013r. - 10.08.2013r.
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 12.08.2013r. zawiadamiajace strony o wydaniu przez Wójta Gminy Iwaniska decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: ,,Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowoś
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 26.08.2013r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: ,,Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 30.08.2013r. zawiadamiające strony postępowania o wniesionym odwołaniu od decyzji Wójta Gminy Iwaniska z dnia 12.08.2013r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: ,,Budowa sie
Informacja Wójta Gminy Iwaniska
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 7.12.2020r. zawiadamiające o wydaniu decyzji w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia, z przyłączem gazowym do budynk
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 4.01.2021r. zawiadamiające o wydaniu decyzji w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz z infrastrukturą, budowa szaletu k
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 18.09.2013r.
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 23.09.2013r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą ,,Budowa sieci gazowej średniego cisnienia w miejscowosci Iwaniska", realizowanej na dział
Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Iwaniskach w dniu 30.09.2013r.
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 15.10.2013r. zawiadamiające o wydaniu w dniu 08.10.2013r. przez Wójta Gminy Iwaniska decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: ,,Budowa sieci wodociągowej z przyłączami
zaproszenie na sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 30.10.2013r.
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 18 listopada 2013r. o przystapieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu ,,Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Iwaniska na lata 2013-2032"
Zaproszenie na sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 06.12.2013r.
Ostrzeżenie meteorologiczne na dzień 05.12.2013r.
zaproszenie na sesję Rady Gminy w Iwaniskach w dniu 23.12.2013r.
zaproszenie na sesję Rady Gminy w Iwaniskach w dniu 31.12.2013r.
zaproszenie na sesję Rady Gminy w Iwaniskach w dniu 03.01.2014r.
zaproszenie na sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 15.01.2014r.
Informacja o zmianie numeru rachunku bankowego
Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Iwaniskach w dniu 29.01.2014r.
Zaproszenie na sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 05.03.2014r.
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 20.03.2014r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu ,,Programu usuwania wyrobów zawi
Zaproszenie na sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 27.03.2014r.
Zaproszenie na sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 07.04.2014r.
Informacja o niebezpiecznym zjawisku
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 18.04.2014r. o podaniu do publicznej wiadomości informacji o podjęciu przez Radę Gminy Iwaniska Uchwały Nr LXXII/360/2014 z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie przyjęcia ,,Programu usuwania wyrobów zawierających azb
Zaproszenie na sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 23.06.2014r.
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 24.06.2014r.
Zaproszenie na sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 30.06.2014r.
Obiweszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 17.07.2014r. zawiadamiające o wszczeciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu loaklizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. ,,Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia, z rur PE Dn 63 mm p
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska z dnia 14.02.2022r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciś
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska z dnia 14.02.2022r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciś
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska z dnia 14.02.2022r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciś
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 08.08.2014r. zawiadamiające o wydaniu przez Wójta Gminy Iwaniska decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: ,,Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia, z rur PE Dn 40 mm
Zaproszenie na sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 14.08.2014r.
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 20.08.2014r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. ,,Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia, z rur PE Dn 110mm,
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 11.09.2014r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: ,,Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia, z rur PE Dn 63 mm przy ul. Opatowskiej i Ryne
Oferta realizacji zadania publicznego ,,Piłka nożna naszą pasją"
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 13.10.2014r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą ,,Budowa sieci gazowej średniego cisnienia, z rur PE Dn 110 mm, Dn 63 mm przy ul. Rynek, K
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 06.11.2014r. zawiadamiające o wydaniu przez Wójta Gminy Iwaniska decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: ,,Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia, z rur PE Dn 40 mm
Informacja Wójta Gminy Iwaniska
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 26 listopada 2014r. w sprawie zwołania I sesji Rady Gminy Iwaniska
Zaproszenie na sesję Rady miny Iwaniska w dniu 11.12.2014r.
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 15.12.2014r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: ,,Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE Dn 4
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 04.02.2015r. zawiadamiajace o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: ,,Budowa sieci gazowej sredniego ciśnienia z rur PE Dn 40 mm przy ul. Młyńskiej w Iwanisk
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 02.03.2015r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą ,,Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE Dn 63
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 25.03.2015r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą ,,Termomodernizacja budynku biurowego Urzędu Gminy w Iwan
zaproszenie na sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 31.03.2015r.
Zaproszenie na sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 16.04.2015r.
Zaproszenie na sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 16.04.2015r.
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 13.05.2015r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: ,,Termomodernizacja budynku biurowego Urzędu Gminy w Iwaniskach wraz z częściową przebudo
zaproszenie na sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 23.06.2015r.
zaproszenie na sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 30.06.2015r.
Komunikacja zbiorowa na terenie Gminy - konsultacje
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 24.09.2015r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa obiektu liniowego LSN 15 kV relacji Radwan 1 - Łopatno 2
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 30.09.2015r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa linii elektrycznej napowietrznej n/N wydzielonego
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 05.10.2015r. zawiadamiające o wydaniu przez Wójta Gminy Iwaniska decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: ,,Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Gryzikamień
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 12.11.2015r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. ,,Budowa obiektu liniowego LSN 15 kV relacji Radwan 1 - Łopatno 2"
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 17.11.2015r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: ,,Budowa linii elektrycznej napowietrznej n/N wydzielonego oswietlenia drogowego, wzdłuż
Zaproszenie na sesję Rady Gminy Iwaniska dnia 11.02.2016r.
Zaproszenie na szkolenie rolników w dniu 25.02.2016r.
zaproszenie na sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 26.02.2016r.
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 8.04.2016r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: budowa słupowej stacji transformatorowej GARBOWICE 3 oraz linii kablowej
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 8.04.2016r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: przebudowa budynku komunalnego na mieszkania socjalne wraz z przynależną
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - głównego księgowego w Ośrodku Pomocy śpołecznej
Informacja Wójta Gminy Iwaniska o wywieszeniu wykazu nieruchomości - lokalu przeznaczonego do oddania w najem usytuowanego w budynku przy ul. Opatowskiej 30 w Iwaniskach
Informacja Wójta Gminy Iwaniska o wywieszeniu wykazu nieruchomości - lokalu przeznaczonego do oddania w najem usytuowanego w budynku przy ul. Opatowskiej 30, Kolejowej1, Opatowskiej 23 w Iwaniskach
Ogłoszenie o konsultacjach Programu Współpracy Gminy iwaniska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.
Film edukacyjny pt. "Afrykański pomór świń - zasady ochrony świń przed chorobą".
Informacja Wójta Gminy Iwaniska o wywieszeniu wykazu nieruchomości - lokalu przeznaczonego do oddania w najem usytuowanego w budynku przy ul. Opatowskiej 30 w Iwaniskach
Informacja Wójta Gminy Iwaniska o wywieszeniu wykazu nieruchomości - lokalu przeznaczonego do oddania w najem usytuowanego w budynku przy ul. Opatowskiej 6 w Iwaniskach
Wykaz nieruchomości lokalu przeznaczonego do oddania w najem
Wykaz nieruchomości lokalu użytkowego przeznaczonego do oddania w najem położonego przy ul. Opatowskiej 30 w Iwaniskach
Obwieszczenie Wójta Gminy Klimontów z dnia 23.02.2017r.
Informacja dotycząca publikacji oferty zadania publicznego złożonego w trybie art 19a. Program stypendialny "Mistrzowie Matematyki"
Informacja dot. Przyjmowania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy 2017/2018
Zarządzenie Sądu Rejonowego w Kielcach z dnia 16 czerwca 2017r. o ustanowieniu kuratora
Komunikat Agencji Rynku Rolnego
Multimedialna prezentacja Województwa Świętokrzyskiego oraz publikacja PT. "Świętokrzyskie kreatywne perspektywy"
Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez Starostwo Opatowskie
Ogłoszenie o konsultacjach Programu Współpracy Gminy iwaniska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.
Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości - Grant na start
Ogłoszenie o wynikach konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie Programu Współpracy Gminy Iwaniska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.
Informacja Wójta Gminy Iwaniska o wywieszeniu wykazu nieruchomości - lokalu przeznaczonego do oddania w najem usytuowanego w budynku przy ul. Kolejowej 1 w Iwaniskach
Informacja Wójta Gminy Iwaniska o wywieszeniu wykazu nieruchomości - lokalu przeznaczonego do oddania w najem usytuowanego w budynku przy ul. Opatowskiej 30 w Iwaniskach
Zaproszenie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w sprawie programu Mieszkanie Plus
Informacja na temat składania Wniosków o przyznanie płatności obszarowych na kampanię 2018
Ogłoszenie Wójta Gminy Iwaniska dotyczące oferty realizacji zadania publicznego "Pozyskiwanie i dystrybucja oraz magazynowanie artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy Iwaniska"
Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy iwaniska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.
Decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 26.04.2018r. w sprawie ustalenia, że nieruchomości jako działki nr 39, 77, 87, 92, 168, 285, 318, 228 położone w obrębie Gryzikamień, gmina Iwaniska stanowi mienie gromadzkie.
Informacja o wynikach konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie Programu Współpracy Gminy Iwaniska z organizacjami pozarządowymi
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 31.12.2018r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia, z przyłączenie
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 31.12.2018r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa stacji bazowej OPA 4416 A telefonii komórkowej si
Obwieszczenie Starosty Opatowskiego z dnia 2.01.2019r. zawiadamiające o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego
Ogłoszenie do właścicieli psów
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 24.01.2019r. zawiadamiające o wydaniu przez Wójta Gminy Iwaniska decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: ,,Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłącze
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 5.02.2019r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności 7.5m
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 6.02.2019r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia, z przyłączem gazowym do budynku mieszkal
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 12.02.2019r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia, z przyłącze, gazowym do budynku mieszka
Decyzja Starosty Opatowskiego o ustaleniu nieruchomości położonych w obrębie Kamieniec stanowiącej mienie gromadzkie
Wójt Gminy Iwaniska zaprasza mieszkańców Gminy do udziału w konsultacjach dotyczących projektu pn: Gminny Program wspierania rodziny na lata 2019 - 2021.
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 6.03.2019r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia, z rur PE przy u
Ogłoszenie Wójta Gminy Iwaniska dotyczące oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 25.03.2019r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia, z przy
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 25.03.2019r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia, z przy
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 1.04.2019r. zawiadamiające o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa stacji bazowej OPA 4416 A telefo
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 1.04.2019r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,5m3 na dobę w miejscowości Krępa
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 15.04.2019r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia, z rur PE Dn 63 mm i Dn 40 mm przy ul. Rakowskie
Wykazu nieruchomości - lokalu przeznaczonego do oddania w najem usytuowanego w budynku przy ul. Opatowskiej 30 w Iwaniskach
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 8.05.2019r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazowym do budynku mieszkaln
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 8.05.2019r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazowym do budynku mieszkaln
Decyzja Starosty Opatowskiego o ustaleniu nieruchomości położonych w obrębie Dziewiątle stanowiącej mienie gromadzkie
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 20.05.2019r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa gazociągu s/c wraz z przyłączami w msc.
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 30.05.2019r. w sprawie zawiadomienia stron o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa gazociągu s/c wraz z przyłączami w
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 10.06.2019r. zawiadamiające o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa stacji bazowej OPA 44
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 17.06.2019r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa stacji bazowej OPA 4416 A telefonii komórkowej sieci P4 (PLAY), wraz z zewnętrzną
Decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 17.06.2019r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego w miejscowości Iwaniska
Petycja o zadania oczyszczania Gminy
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 1.07.2019r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia, z przył
Obwieszczenie Starosty Opatowskiego z dnia 28.06.2019r. zawiadamiające o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego w miejscowoś
Obwieszczenie Starosty Opatowskiego z dnia 17.05.2019r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego w miejscowości Iwa
Obwieszczenie Starosty Opatowskiego z dnia 4.07.2019r. zawiadamiające o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego w miejscowośc
Obwieszczenie Starosty Opatowskiego z dnia 17.07.2019r. o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowy i udzielającej pozwolenia na budowę odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączami gazu do budynku mieszkalnego w miejscowości Iwaniska.
Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Kielcach VIII Wydział Cywilny z dnia 9.07.2018r. o zezwoleniu Województwu Świętokrzyskiemu - Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w kielcach na złożenie do depozytu sądowego kwoty tytułem odszkodowania za przejęcie na
Postanowienie Sądu Rejonowego w Kielcach z dnia 1.07.2019r. o zezwoleniu Województwu Świętokrzyskiemu - Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Kielcach na złożenie do depozytu sądowego kwoty tytułem odszkodowania za przejęcie na własność nieruchom
Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Kielcach z dnia 1.07.2019r. o zezwoleniu Województwu Świętokrzyskiemu - Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Kielcach na złożenie do depozytu sądowego kwoty tytułem odszkodowania za przejęcie na własność nieruchomośc
Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Kielcach z dnia 27.06.2019r. o zezwoleniu Województwu Świętokrzyskiemu - Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w kielcach na złożenie do depozytu sądowego kwoty tytułem odszkodowania za przejęcie na własność nieruchomoś
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 5.08.2019r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazowym do budynku mieszkaln
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 5.08.2019r. zawiadamiające o wydaniu sprostowania oczywistej omyłki w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: budowa targowiska wiejskiego wraz z budynkiem handlowo-ga
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 8.08.2019r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia, z przył
Ogłoszenie o wynikach konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie Programu Współpracy Gminy Iwaniska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 7.11.2019r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa gazociągu średniego ciśnienia PE dn110 wraz z przyłączem PE dn25 w miejscowości Myd
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 21.11.2019r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia, z przy
Informacja Wójta Gminy Iwaniska z dnia 25.11.2019r. o wywieszeniu wykazu nieruchomości - lokalu przeznaczonego do oddania w najem położonego przy ul. Rynek 1 w Iwaniskach
Decyzja Starosty Opatowskiego o ustaleniu nieruchomości położonych w obrębie Jastrzębska Wola stanowiącej mienie gromadzkie
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 13.12.2019r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia, z przy
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 12.12.2019r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia, z przy
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 12.12.2019r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia, z przy
Obwieszczenie Wójta Gminy Klimontów z dnia 28.11.2019r. o wpłynięciu do organu odwołania od decyzji Wójta Gminy w Klimontowie z dnia 29.10.2019r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 758 w granicach gmi
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 16.01.2020r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia, z przyłączami gazowymi do budynków mies
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 27.01.2020r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia, z przyłączami gazowymi do budynków mies
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 3.02.2020r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia, z przyłączem gazowym do budynku mieszkal
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 6.02.2020r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączami gazowymi do budynków mieszk
Zaproszenie Wójta Gminy Iwaniska do udziału w komisji konkursowej otwartego konkursu ofert z zakresu powierzenia / wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 30.04.2020r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłącz
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 11.05.2020r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Rozbudowa istniejącej zajezdni autobusowej w celu nadani
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 11.05.2020r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Zagospodarowanie przestrzeni publiczne
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 18.05.2020r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej z wykona
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 15.06.2020r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami w miejscowości Tęcza
Obwieszczenie Starosty Opatowskiego z dnia 19.06.2020r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany pozwolenia na budowę z dnia 8.10.2018r. dotyczącego przebudowy budynku komunalnego na mieszkania socjalne w miejscowości Krę
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 2.07.2020r. zawiadamiające o wydaniu decyzji w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Rynku w Iwaniskach
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 2.07.2020r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kopiec
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 9.07.2020r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia, z przył
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 13.07.2020r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Przebudowa istniejącej napowietrznej słupowej stacji tra
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 6.08.2020r. zawiadamiające o wydaniu decyzji w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Rozbudowa istniejącej zajezdni autobusowej w celu nadania nowych funkcji społecz
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 6.08.2020r. zawiadamiające o wydaniu decyzji w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej z wykonaniem dojścia do Targowis
Wykaz nieruchomości lokalu przeznaczonego do oddania w najem
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 13.08.2020r. zawiadamiające o wydaniu decyzji w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kopiec
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 20.08.2020r. zawiadamiające o wydaniu decyzji w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Przebudowa istniejącej napowietrznej słupowej stacji transformatorowej SN/nN Tę
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 20.08.2020r. zawiadamiające o wydaniu decyzji w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazowym do budynk
Informacja stypendia szkolne 2021-2022
Decyzja Starosty Opatowskiego o ustaleniu nieruchomości położonych w obrębie Wojnowice stanowiącej mienie gromadzkie
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 18.10.2021r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia, z przyłączami gazowymi do budynk
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 18.10.2021r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia, z przyłączem gazowym do budynku
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 21.10.2021r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Przebudowa i dostosowanie budynku dworu dla potrzeb Cent
Ogłoszenie Wójta Gminy Iwaniska o konsultacjach projektu Programu Współpracy Iwaniska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2
Porozumienie w sprawie powierzenia przez Gminę Baćkowice zadania z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego osób na rzez Gminy Iwaniska
Wykaz nieruchomości lokalu przeznaczonego do oddania w najem
Burmistrz Miasta i Gminy Iwaniska OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania/powierzenia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Iwaniska w 2022 roku.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska z dnia 7.04.2022r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazowym do bud
Zaproszenie do udziału w komisji konkursowej otwartego konkursu ofert z zakresu powierzenia/wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska z dnia 11.04.2022r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciś
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska z dnia 14.04.2022r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Budowa odcinka sieci elektroenerget
INFORMACJA o wynikach przeprowadzonego konkursu ofert na powierzenie zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Iwaniska na 2022r.
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska z dnia 23.05.2022r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Mydłowie o salę gimnastyczną w ra
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska z dnia 23.05.2022r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia, z przyłączem gazow
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska z dnia 26.05.2022r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa odcinka sieci elektroenergetycznej kablowej SN-15kV wraz z budową st
Wykaz nieruchomości lokalu przeznaczonego do oddania w najem
Obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska z dnia 27.06.2022r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowa
Prośba o poparcie petycji - Petycja w sprawie obniżenia stawki vat na drewno opałowe
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska z dnia 25.07.2022r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Przebudowa i dostosowaniu budynku dworu dla potrzeb Centrum Opiekuńc
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska z dnia 11.08.2022r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa odcinków nadziemnych sieci oświetle
Dodatek węglowy
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska z dnia 5.09.2022r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska z dnia 12.09.2022r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa gazociągu średniego ciśnienia na dz
BWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska z dnia 15.09.2022r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej
Wykaz nieruchomości lokalu przeznaczonego do oddania w najem
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska z dnia 13.10.2022r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Budowa odcinków nadziemnych sieci oświetlenia ulicznego
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska z dnia 13.10.2022r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Nr „OPA4434AR
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska o konsultacjach projektu "Programu Współpracy Gminy Iwaniska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska z dnia 20.10.2022r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Budowa gazociągu średniego ciśnienia w miejscowości Ujazd (obręb Uja
Informacja o przystąpieniu do rządowego projektu ułatwiającego dostęp do węgla
Informacja o zgłaszaniu zapotrzebowania na węgiel
Informacja o listach chętnych do zakupu węgla
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska z dnia 31.10.2022r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Przebudowa sieci gazowej średniego ciśnien
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska z dnia 3.11.2022r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą:Rozbudowa z przebudową budynku Szkoły wraz ze zmianą sposobu użytkowania na D
OBWIESZCZENIE Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24.10.2022r. zawiadamiające o zakończeniu postępowania w sprawie zmiany koncesji na wydobycie dolomitów dewońskich z części złoża "Janczyce I"
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska z dnia 7.11.2022r. zawiadamiające o wydaniu postanowienia o sprostowanie z urzędu Decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: RG.6733.10.2022 z dnia
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska z dnia 7.11.2022r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 nr „OPA4435A” wraz
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska z dnia 1.12.2022r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa odcinków nadziemnej i podziemnej sie
Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miejscowości Iwaniska na lata 2007-2015.
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Iwaniskach
Informacja dotyczaca publikacji oferty zadania publicznego złozonego w trybie art 19a
Informacja o programie ,,Rodzina 500 plus"
Informacja o programie ,,Rodzina 500 plus"
zaproszenie na sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 27.02.2012r.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 14364
Utworzył: Ireneusz Ciepiela, data utworzenia: 2007-12-05 13:54:32
Opublikował: Ireneusz Ciepiela, data publikacji: 2007-12-05 13:54:43
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl