Strona główna BIP
Urząd Miasta i Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Plan zagospodarowania przestrzennego
Pomoc publiczna / de minimis
Deklaracja dostępności
Petycje
Konsultacje
Rejestr instytucji kultury
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Informacja Urzędowa
Adopcja zwierząt
Informacje
Plany polowań
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring
Umowy IOD

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Spis rolny / ludności
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Burmistrz Miasta i Gminy
Sołectwa
Rada Miejska

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006
Raporty o stanie gminy

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz rozpoczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa do projektu zaktualizowanego Lokalnego Programu Rewitalizacji dla msc. Iwaniska na lata 2007-2015Do druku
Iwaniska, dn. 29.06.2010r.RG. 761/1/2009 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY IWANISKA o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz rozpoczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa do projektu zaktualizowanego „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miejscowości Iwaniska na lata 2007-2015” Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. nr 98 poz. 1071, z późn. zm.) oraz art. 54 ust. 2 i art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) w związku z wydaną w dniu 14.12.2009r. przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach opinią w sprawie konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zaktualizowanego „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miejscowości Iwaniska na lata 2007-2015” zwanego dalej projektem LPR. zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz rozpoczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa dla projektu LPR Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, która obejmuje: 1/ projekt LPR; 2/ opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 14.12.2009r. w sprawie uzgodnienia zakresu i stopnia szczegółowości prognozy oddziaływania na środowisko; 3/ opinię Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach z dnia 18.12.2009r. w sprawie uzgodnienia zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko; 4/ Prognozę oddziaływania na środowisko Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miejscowości Iwaniska na lata 2007-2015 Dokumentacja, o której mowa powyżej została wyłożona do wglądu w Urzędzie Gminy Iwaniska, ul. Rynek 3, w pokoju nr 3 w godzinach pracy Urzędu. Dodatkowa dokumentacja, tj. opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach na temat projektu zaktualizowanego Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miejscowości Iwaniska na lata 2007-2015 oraz prognozy oddziaływania na środowisko Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miejscowości Iwaniska na lata 2007-2015, o których mowa w art. 54 wyżej cytowanej ustawy zostaną udostępnione niezwłocznie po ich uzyskaniu. Informuję, że zgodnie z art. 29 wyżej cytowanej ustawy każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać uwagi i wnioski w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia, tzn. od dnia 01.07.2010r. do dnia 22.07.2010r. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Iwaniska, ul. Rynek 3, 27-570 Iwaniska lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o których mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2001r., Nr 130, poz. 1450 z późn. zm.) na adres: inwestycje@iwaniska.pl Uwagi lub wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Iwaniska. Wójt Gminy Iwaniska mgr Marek Staniek

Załączone pliki
Obwieszczenie_o_przystapieniu_do_przeprowadzenia_strategicznej_oceny_oddzialywania_na_srodowisko_oraz_rozpoczeciu_postepowania_z_udzialem_spoleczenstwa_do_projektu_zaktualizowanego_Lokalnego_Programu_Rewitalizacji_dla_miejscowosci_Iwaniska.doc (Obwieszczenie_o_przystapieniu_do_przeprowadzenia_strategicznej_oceny_oddzialywania_na_srodowisko_oraz_rozpoczeciu_postepowania_z_udzialem_spoleczenstwa_do_projektu_zaktualizowanego_Lokalnego_Programu_Rewitalizacji_dla_miejscowosci_Iwaniska.doc - 34.816 KB)
Data publikacji: 2010-07-01 10:53:11 Redaktor: Jolanta Rusak

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 821
Utworzył: Jolanta Rusak, data utworzenia: 2010-07-01 10:54:03
Opublikował: Jolanta Rusak, data publikacji: 2010-07-01 10:54:03
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl