Strona główna BIP
Urząd Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Informacje
Plan zagospodarowania przestrzennego
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr instytucji kultury
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 Urząd Gminy

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Dane teleadresowe
Wybory 2011
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy

 Władze Gminy

Wójt Gminy
Sołectwa
Rada Gminy

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Statut GminyDo druku

Statut Gminy

Załącznik do Uchwały Rady Gminy

Nr V/31/2003

z dnia 21-02-2003

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy

 

           STATUT GMINY IWANISKA   Kopia

 

 

 

Rozdział I.

Postanowienia ogólne

 

§ 1.

 

Uchwała określa:

1)     ustrój Gminy Iwaniska

2)     zasady tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia jednostek pomocniczych Gminy oraz udziału przewodniczących tych jednostek w pracach rady gminy,

3)     organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady Gminy Iwaniska, komisji Rady Gminy,

4)     tryb pracy Wójta Gminy Iwaniska,

5)     zasady tworzenia klubów radnych Rady Gminy Iwaniska,

6)     zasady: dostępu obywateli do dokumentów Rady, jej komisji i Wójta Gminy oraz korzystania z nich.

 

§ 2.

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Iwaniska,

Radzie – należy przez to rozumieć Radę Gminy Iwaniska,

Komisji – należy przez to rozumieć komisję Rady Gminy Iwaniska,

Komisji Rewizyjnej – należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady Gminy Iwaniska,

Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Iwaniska,

Statucie – należy przez to rozumieć Statut Gminy Iwaniska,

 

 

Rozdział II.

Gmina

 

§ 3.

Gmina Iwaniska jest podstawową jednostką lokalnego samorządu terytorialnego, powołaną dla organizacji życia publicznego na swoim terytorium.

Wszystkie osoby, które na stałe zamieszkują na obszarze Gminy, z mocy ustawy o samorządzie gminnym, stanowią gminną wspólnotę samorządową, realizującą swoje zbiorowe cele lokalne poprzez udział w referendum oraz poprzez swe organy.

 

 

 

§ 4.

Gmina położona jest w Powiecie Opatowskim, w Województwie Świętokrzyskim i obejmuje obszar 100,5 km2.

Granice terytorialne Gminy określa mapa w skali 1:150000, stanowiąca załącznik nr 1 do Statutu.

1.     W Gminie mogą być tworzone jednostki pomocnicze: sołectwa, dzielnice i osiedla oraz – stosownie do potrzeb lub tradycji – inne jednostki pomocnicze.

2.     Wójt prowadzi rejestr jednostek pomocniczych Gminy.

 

§ 5.

 

1.     W celu wykonania swoich zadań Gmina tworzy samorządowe jednostki organizacyjne, którymi mogą być:

                        a) jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej,

                        b) gminne osoby prawne.

Wykaz jednostek organizacyjnych stanowi załącznik nr 2 do statutu.

2.     Wójt prowadzi rejestr gminnych jednostek organizacyjnych.

 

§ 6.

 

Siedzibą organów Gminy jest miejscowość Iwaniska.

 

 

Rozdział III.

Jednostki pomocnicze Gminy

 

 

§ 7.

 

1.      Jednostkami pomocniczymi są sołectwa. Wykaz sołectw utworzonych do dnia uchwalenia niniejszego statutu stanowi załącznik nr 3.

2.                  O utworzeniu, połączeniu i podziale jednostki pomocniczej Gminy a także zmianie jej granic rozstrzyga Rada w drodze uchwały, z uwzględnieniem następujących zasad:

1)     inicjatorem utworzenia, połączenia, podziału lub zniesienia jednostki pomocniczej mogą być mieszkańcy obszaru, który ta jednostka obejmuje lub ma obejmować, albo organy Gminy,

2)     utworzenie, połączenie, podział lub zniesienie jednostki pomocniczej musi zostać poprzedzone konsultacjami, których tryb określa Rada odrębną uchwałą,

3)     projekt granic jednostki pomocniczej sporządza Wójt w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej jednostki,

4)     przebieg granic jednostek pomocniczych powinien – w miarę możliwości – uwzględniać naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i więzi społeczne.

                        Do znoszenia jednostek pomocniczych stosuje się odpowiednio ust. 2.

 

 

§ 8.

 

Uchwały, o jakich mowa w § 7. ust. 2 powinny określać w szczególności:

1)      obszar,

2)      granice,

3)      siedzibę władz

4)      nazwę jednostki pomocniczej.

 

§ 9.

 

 

1.     Jednostki pomocnicze Gminy prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy.

2.     Jednostki pomocnicze Gminy gospodarują samodzielnie środkami wydzielonymi do ich dyspozycji, przeznaczając te środki na realizację zadań spoczywających na tych jednostkach.

 

 

§ 10.

 

1.     Kontrolę gospodarki finansowej jednostek pomocniczych sprawuje Skarbnik Gminy i przedkłada informacje w tym zakresie Wójtowi.

2.     Jednostki pomocnicze podlegają nadzorowi organów Gminy na zasadach określonych w statutach tych jednostek.

 

 

§ 11.

 

1.     Przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej powinien uczestniczyć w sesjach Rady.

2.     Przewodniczący Rady obowiązany jest umożliwić uczestnictwo w sesjach Rady przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej.

3.     Przewodniczący może zabierać głos na sesjach, nie ma jednak prawa do udziału w głosowaniu.

 

 

 

Rozdział IV.

Organizacja wewnętrzna Rady

 

 

§ 12.

 

1.     Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie.

2.     Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych.

 

 

 

 

 

§ 13.

 

1.     Rada działa na sesjach, poprzez swoje komisje oraz przez Wójta w zakresie, w jakim wykonuje on uchwały Rady.

2.     Wójt i komisje Rady pozostają pod kontrolą Rady, której składają sprawozdania ze swojej działalności.

 

 

§ 14.

 

Do wewnętrznych organów Rady należą:

1)      przewodniczący,

2)      wiceprzewodniczący,

3)      komisja Rewizyjna,

4)      komisje stałe, wymienione w Statucie,

5)      doraźne komisje do określonych zadań.

 

 

§ 15.

 

1.     Rada powołuje następujące stałe komisje:

1)      Rewizyjną,

2)      Planu Budżetu,

3)      Oświaty, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego,

4)      Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Gminy.

2.     Rada określa skład liczbowy poszczególnych komisji w drodze uchwały

3.     Radny może być członkiem najwyżej 2 komisji stałych.

4.     W czasie trwania kadencji Rada może powołać doraźne komisje do wykonywania określonych zadań, określając ich skład i zakres działania.

 

§ 16.

 

1.     Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady i prowadzi jej obrady.

2.     Wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej sesji.

3.     Czynności związane ze zwołaniem pierwszej sesji ciążą na Przewodniczącym Rady poprzedniej kadencji i obejmują:

1)      określenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji nowo wybranej rady,

2)      przygotowanie projektu porządku obrad,

3)      dokonanie otwarcia sesji,

4)      powierzenie przewodnictwa obrad najstarszemu wiekiem spośród radnych obecnych na sesji.

4.     Projekt porządku obrad, o jakim mowa w ust. 3 pkt. 2 powinien obejmować sprawozdanie Wójta poprzedniej kadencji o stanie Gminy.

 

§ 17.

 

Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący, w szczególności:

1)     zwołuje sesje Rady,

2)     przewodniczy obradom,

3)     sprawuje policję sesyjną,

4)     kieruje obsługą kancelaryjną posiedzeń Rady,

5)     zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał,

6)     podpisuje uchwały Rady,

7)     czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych ich mandatu.

 

 

§ 18.

 

W przypadku odwołania z funkcji bądź wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady przed upływem kadencji, Rada na swej najbliższej sesji dokona wyboru na wakujące stanowisko.

 

 

§ 19.

 

1.     Przewodniczący, oprócz uprawnień przewidzianych w § 17. Statutu, jest upoważniony do reprezentowania Rady na zewnątrz.

2.     Rada, na wniosek Przewodniczącego, może upoważnić w drodze uchwały inną, niż Przewodniczący, osobę do reprezentowania jej na zewnątrz.

3.     W zakresie, o jakim mowa w ust. 1, Przewodniczący może działać przez pełnomocnika.

4.     Pełnomocnikiem Przewodniczącego może być wyłącznie radny.

 

 

§ 20.

 

Do obowiązków Wiceprzewodniczącego należy wykonywanie zadań zastrzeżonych przez ustawę lub Statut dla Przewodniczącego w razie wakatu na stanowisku Przewodniczącego.

 

§ 21.

 

Pod nieobecność Przewodniczącego jego zadania wykonuje Wiceprzewodniczący.

 

 

§ 22.


Załączone pliki
V-31-2003.pdf (V-31-2003.pdf - 72.768 KB)
Data publikacji: 2015-08-20 13:24:49 Redaktor: Małgorzata Gołyska
V-31-2003-Z01.pdf (V-31-2003-Z01.pdf - 3374.046 KB)
Data publikacji: 2015-08-20 13:31:38 Redaktor: Małgorzata Gołyska
V-31-2003-Z02.pdf (V-31-2003-Z02.pdf - 61.544 KB)
Data publikacji: 2015-08-20 13:33:33 Redaktor: Małgorzata Gołyska
V-31-2003-Z03.pdf (V-31-2003-Z03.pdf - 111.562 KB)
Data publikacji: 2015-08-20 13:39:07 Redaktor: Małgorzata Gołyska

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 4356
Utworzył: Małgorzata Gołyska, data utworzenia: 2015-08-20 13:42:34
Opublikował: Małgorzata Gołyska, data publikacji: 2015-08-20 13:42:34
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl