Strona główna BIP
Urząd Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Plany polowań
Informacje
Plan zagospodarowania przestrzennego
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr instytucji kultury
Konsultacje
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring
Umowy IOD

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Wójt Gminy
Sołectwa
Rada Gminy

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006
Raporty o stanie gminy

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachDo druku
Iwaniska, dn. 15.10.2010r. RG. 7624/3/2010 Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) zawiadamiam strony że w dniu 04.10.2010r., na wniosek Gminy Iwaniska, ul. Rynek 3, 27-570 Iwaniska, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: ,,Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Iwaniska, gmina Iwaniska”, realizowanego na działkach nr ewid. 473/1, 474/3, 475/1, 476/1, 477/1, 478/1, 479/1, 480/1, 1617/1, 1617/2, 1618/1, 1618/2, 1619/1, 1619/2, 1620/1, 1620/2, 1621/1, 1621/2, 1622/1, 1622/2, 1623/1, 1623/2, 1624/1, 1624/2, 1625/1, 1625/2, 1626/1, 1626/2, 1627/1, 1627/2, 481/1, 486/1, 487/1, 488/1, 489/1, 490/1, 491/1, 492/1, 493/1, 494/1, 1711/1, 495/1, 1712/1, 496/1, 497, 498, 499, 500, 520, 1659/1, 1717, 454/1, 455/1, 455/2, 454/2, 456/1, 1628/1, 1628/2, 1629/1, 1629/2, 1630/1, 1630/2, 1631/1, 1631/2, 1632/1, 1632/2, 1633/1, 1633/2, 1634/1, 1634/2, 1691/1, 1691/2, 1635/1, 1635/2, 1636/1, 1636/2, 1637/1, 1637/2, 1638/1, 1638/2, 1639/1, 1639/2, 1640/1, 1640/2, 1641/1, 1641/2, 1642/1, 1642/2, 1643/1, 1643/2, 1644/1, 1644/2, 1645/1, 1645/2, 1646/6, 1646/5, 1742/1, 1742/2, 459/1, 460/1,1646/7, 1646/8, 1646/9, 1646/10, 1646/11, 1646/12, 1647/1. Przedmiotowe przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć, o których mowa w art. 71 ust. 2 pkt 2 w/w ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, tj. mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z § 3 ust 1 pkt 72a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004r. Nr 257, poz. 2573 ze zm.). Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia m.in. na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi. Tutejszy Organ pismem z dnia 15.10.2010r., znak: RG. 7624/3/2010 wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z prośbą o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko oraz określenie ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko. Każdej ze stron tego postępowania przysługuje uprawnienie wynikające z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w pokoju Nr 3 Urzędu Gminy w Iwaniskach, ul. Rynek 3, 27-570 Iwaniska, w godzinach pracy Urzędu i wnieść ewentualne uwagi, wnioski bądź zastrzeżenia co do zebranych w tej sprawie dowodów i materiałów. Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy. Dane o wniosku zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym przez Urząd Gminy Iwaniska, ul. Rynek 3, 27-570 Iwaniska, pok. nr 3. Wykaz jest dostępny od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Iwaniska: http://iwaniska.pl/bip Zgodnie z art. 49 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Iwaniskach http://iwaniska.pl/bip, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Iwaniska oraz w miejscu planowanego przedsięwzięcia. Wójt Gminy Iwaniska

Załączone pliki
OBWIESZCZENIE_o_wszczeciu_postepowania_w_sprawie_wydania_decyzji_srodowiskowej_pn_Budowa_sieci_kanalizacji_sanitarnej_wraz_z_przylaczami_w_Iwaniskach.doc (OBWIESZCZENIE_o_wszczeciu_postepowania_w_sprawie_wydania_decyzji_srodowiskowej_pn_Budowa_sieci_kanalizacji_sanitarnej_wraz_z_przylaczami_w_Iwaniskach.doc - 29.184 KB)
Data publikacji: 2010-10-15 13:59:46 Redaktor: Jolanta Rusak

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 779
Utworzył: Jolanta Rusak, data utworzenia: 2010-10-15 14:00:42
Opublikował: Jolanta Rusak, data publikacji: 2010-10-15 14:00:42
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl