Strona główna BIP
Urząd Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Plany polowań
Informacje
Plan zagospodarowania przestrzennego
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr instytucji kultury
Konsultacje
Petycje
Deklaracja dostępności
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring
Umowy IOD

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Spis rolny / ludności
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Wójt Gminy
Sołectwa
Rada Gminy

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006
Raporty o stanie gminy

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Zarządzenia Wójta Gminy Iwaniska 2019Do druku
Zarządzenia Wójta Gminy Iwaniska 2019
Zarządzenie Nr 37/2019 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 12 sierpnia 2019r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w obrębie Toporów, gmina Iwaniska.
Zarządzenie Nr 39/2019 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 21 sierpnia 2019r. w sprawie: wyznaczenia na obszarze Gminy Iwaniska miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych.
Zarządzenie Nr 38/2019 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 12 sierpnia 2019r. w sprawie: zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Iwaniskach ustalonego zarządzeniem 7/2016 z dnia 10 marca 2016r.
Zarządzenie Nr 40/2019 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 21 sierpnia 2019r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego obsługi informatycznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 paździer
Zarządzenie Nr 41/2019 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 27 sierpnia 2019r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
Zarządzenie Nr 42/2019 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 28 sierpnia 2019r. w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Iwaniska za pierwsze półrocze 2019 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu rea
Zarządzenie Nr 43/2019 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 28 sierpnia 2019r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia oględzin nieruchomości położonej w miejscowości Zaldów
Zarządzenie Nr 44/2019 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 11 września 2019r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej
Zarządzenie Nr 45/2019 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 16 września 2019r. w sprawie: powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych
Zarządzenie Nr 46/2019 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 18 września 2019r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnego ćwiczenia obronnego
Zarządzenie Nr 47/2019 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 19 września 2019r. w sprawie: ustalenia stawek czynszu za lokale wchodzące w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Iwaniska
Zarządzenie Nr 48/2019 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 23 września 2019r. w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Wójta Gminy Iwaniska odpowiedzialnych za ochronę lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wy
Zarządzenie Nr 1/2019 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 3 stycznia 2019r. w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Iwaniska w 2019 roku.
Zarządzenie Nr 2/2019 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 3 stycznia 2019r. w sprawie:zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Iwaniskach.
Zarządzenie Nr 3/2019 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 22 stycznia 2019r. w sprawie powołania Zespołu Inwentaryzacyjnego do przejęcia Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe.
Zarządzenie Nr 4/2019 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2019rok.
Zarządzenie Nr 5/2019 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 4 lutego 2019r. W sprawie: przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach Gminy Iwaniska na kadencji 2019-2023.
Zarządzenie Nr 6/2019 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 11 lutego 2019r. W sprawie zmiany do Zarządzenia nr 3/2019 w sprawie powołania Zespołu Inwentaryzacyjnego do przejęcia Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe.
Zarządzenie Nr 7/2019 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 14 lutego 2019r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 dla, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i kl
Zarządzenie Nr 8/2019 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 14 lutego 2019r. w sprawie: ustalenia wysokości prewspółczynnika oraz współczynnika proporcji VAT do stosowania w Urzędzie Gminy Iwaniska w 2019 roku
Zarządzenie Nr 9/2019 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 11 marca 2019r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
Zarządzenie Nr 10/2019 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 13 marca 2019r. w sprawie : zmiany do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Iwaniskach ustalonego zarządzeniem nr 7/2016 z dnia 10 marca 2016 r.
Zarządzenie Nr 11/2019 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 18 marca 2019r. w sprawie : dokonania zmiany zarządzenia nr 5/2019 w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach Gminy Iwaniska na kadencji 2019-2023.
Zarządzenie Nr 13/2019 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 27 marca 2019r. w sprawie: wyznaczenia na obszarze Gminy Iwaniska miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych.
Zarządzenie Nr 12/2019 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 26 marca 2019r. w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Iwaniska za 2018 rok
Zarządzenie Nr 14/2019 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 29 marca 2019r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
Zarządzenie Nr 15/2019 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 29 marca 2019r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
Zarządzenie Nr 16/2019 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 25 kwietnia 2019r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwaniskach
Zarządzenie Nr 17/2019 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 25 kwietnia 2019r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego obsługi informatycznej w wyborach do Parlamentu Europejskiego
Zarządzenie Nr 18/2019 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2019rok.
Zarządzenie Nr 19/2019 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 7 maja 2019r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości- lokalu przeznaczonego do oddania w najem położonego przy ul. Opatowskiej 30 w Iwaniskach.
Zarządzenie Nr 20/2019 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 7 maja 2019r. w sprawie: powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych
Zarządzenie Nr 21/2019 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 7 maja 2019r. W sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Wójta Gminy Iwaniska odpowiedzialnych za ochronę lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarze
Zarządzenie Nr 22/2019 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 20 maja 2019r. W sprawiepowołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Polskiej Szkoły Podstawowej w Iwaniskach.
Zarządzenie Nr 23/2019 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 22 maja 2019r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
Zarządzenie Nr 24/2019 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 27 maja 2019r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwaniskach
Zarządzenie Nr 25/2019 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 27 maja 2019r. w sprawie powołania Komisji Gminnej do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej na terenie gminy Iwaniska
Zarządzenie Nr 26/2019 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 28 maja 2019r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
Zarządzenie Nr 27/2019 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 4 czerwca 2019r. zmieniające Zarządzenie nr 56/2016 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji ds. Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Iwaniska na lata 20
Zarządzenie Nr 28/2019 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 10 czerwca 2019r. w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy oddziałów przedszkolnych w Publicznych Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Iwaniska, dla których organem prowadzącym jest Gmina Iwaniska w
Zarządzenie Nr 29/2019 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 27 czerwca 2019r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach za rok 2018
Zarządzenie Nr 30/2019 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 28 czerwca 2019r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
Zarządzenie Nr 31/2019 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 1 lipca 2019r. w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwaniskach
Zarządzenie Nr 32/2019 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 1 lipca 2019r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Annie Michalskiej-Kapsiak Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwaniskach
Zarządzenie Nr 33/2019 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 1 lipca 2019r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania pn.: "Przebudowa dróg na terenie Gminy Iwaniska w systemie zaprojektuj i wybuduj"
Zarządzenie Nr 34/2019 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 1 lipca 2019r. w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. szacowania zakresu i wysokości strat poniesionych na terenie gminy Iwaniska w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w który
Zarządzenie Nr 35/2019 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 22 lipca 2019r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
Zarządzenie Nr 36/2019 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 5 sierpnia 2019r. w sprawie: powołania Dyrektora Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe.
Zarządzenie Nr 49/2019 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 30 września 2019r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
Zarządzenie Nr 50/2019 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 30 września 2019r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
Zarządzenie Nr 51/2019 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 9 października 2019r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
Zarządzenie Nr 52/2019 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 14 października 2019r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na wykonanie zadania pn. "Roboty geologiczne na pogłębienie otworu studziennego nr 1 stanowiącego ujęcie wód podziemnych z
Zarządzenie Nr 53/2019 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 14 października 2019r. w sprawie: powołania komisji do odbioru końcowego zadania pn. wykonania wraz z montażem na cmentarzu AR w Iwaniskach ul. Rakowska 2 tablic i wypiaskowanie na nich nazwisk poległych
Zarządzenie Nr 54/2019 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 28 października 2019r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
Zarządzenie Nr 56/2019 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 30 października 2019r. w sprawie: ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego usytuowanego w budynku położonym w Iwaniskach przy ul. Kolejow
Zarządzenie Nr 57/2019 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 12 listopada 2019r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w urzędzie Gminy Iwaniska
Zarządzenie Nr 62/2019 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 25 listopada 2019r. w sprawie: Powołania Komisji Konkursowej do spraw naboru na wolne stanowiska urzędnicze
Zarządzenie Nr 55/2019 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 29 października 2019r. w sprawie wprowadzenia procedury rozliczania podatku VAT w Gminie Iwaniska i jej jednostkach organizacyjnych za pośrednictwem metody podzielonej płatności
Zarządzenie Nr 58/2019 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 14 listopada 2019r. w sprawie: projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2020-2033 roku.
Zarządzenie Nr 59/2019 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 14 listopada 2019r. w sprawie: projektu uchwały budżetowej Gminy Iwaniska na 2020 rok.
Zarządzenie Nr 60/2019 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 20 listopada 2019r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na wykonanie zadania pn. Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania, przeprowadzenie modernizacji systemów dziedzinowych oraz
Zarządzenie Nr 61/2019 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 22 listopada 2019r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
Zarządzenie Nr 63/2019 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 25 listopada 2019r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości- lokalu przeznaczonego do oddania w najem położonego przy ul. Rynek 1 w Iwaniskach.
Zarządzenie Nr 64/2019 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 26 listopada 2019r. w sprawie sposobu ustalania i rozliczania z gminami kosztów wychowania przedszkolnego, uczniów niebędących mieszkańcami Gminy Iwaniska uczęszczającymi do oddziału przedszkolnego w szko
Zarządzenie Nr 65/2019 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 26 listopada 2019r. w sprawie: Warunków refundacji zakupów okularów korekcyjnych dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe.
Zarządzenie Nr 67/2019 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 26 listopada 2019r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej.
Zarządzenie Nr 68/2019 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 26 listopada 2019r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przeglądu dokumentów i materiałów niejawnych wytworzonych w Urzędzie Gminy Iwaniska
Zarządzenie Nr 69/2019 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 12 grudnia 2019r. w sprawie: powołania Komisji do odbioru zadania pn:. "Budowa targowiska wiejskiego wraz z budynkiem handlowo - gastronomicznym z sanitariatami i przynależną infrastrukturą techniczną w m
Zarządzenie Nr 70/2019 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
Zarządzenie Nr 71/2019 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 31 grudnia 2019r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 498
Utworzył: Grzegorz Bezdzietny, data utworzenia: 2019-03-18 15:28:34
Opublikował: Grzegorz Bezdzietny, data publikacji: 2019-03-18 15:28:34
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl