Strona główna BIP
Urząd Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Plan zagospodarowania przestrzennego
Pomoc publiczna / de minimis
Deklaracja dostępności
Petycje
Konsultacje
Rejestr instytucji kultury
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Informacja Urzędowa
Adopcja zwierząt
Informacje
Plany polowań
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring
Umowy IOD

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Spis rolny / ludności
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Wójt Gminy
Sołectwa
Rada Gminy

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006
Raporty o stanie gminy

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Uchwały VIII kadencji 2018-2023Do druku
Uchwały VIII kadencji 2018-2023
Uchwała Nr XLII/176/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Iwaniska na 2021 rok
Uchwała Nr I/1/2018 Rady Gminy Iwaniska z dnia 21 listopada 2018 r.
Uchwała Nr I/2/2018 Rady Gminy Iwaniska z dnia 21 listopada 2018 r.
Uchwała Nr II/3/2018 Rady Gminy Iwaniska z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Iwaniska
Uchwała Nr II/4/2018 Rady Gminy Iwaniska z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Uchwała Nr II/5/2018 Rady Gminy Iwaniska z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy Iwaniska
Uchwała Nr III/6/2018 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
Uchwała Nr III/7/2018 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2018-2033.
Uchwała Nr III/8/2018 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Uchwała Nr III/9/2018 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Gminy Iwaniska do udziału w Zgromadzeniu Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki.
Uchwała Nr IV/10/2018 Rady Gminy Iwaniska z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu 1dt żyta przyjętej za podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Iwaniska.
Uchwała Nr IV/11/2018 Rady Gminy Iwaniska z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie : wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Iwaniska
Uchwała Nr IV/12/2018 Rady Gminy Iwaniska z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie : rezygnacji z realizacji zadania pn. " Muzeum Zamku Krzyżtopór w Ujeździe jako multimedialny spacer śladami Ossolińskich".
Uchwała Nr IV/13/2018 Rady Gminy Iwaniska z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury – Gminnego Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach oraz Instytucji Kultury-Zamek Krzyżtopór w Ujeździe
Uchwała Nr IV/14/2018 Rady Gminy Iwaniska z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Iwaniska
Uchwała Nr IV/15/2018 Rady Gminy Iwaniska z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
Uchwała Nr IV/16/2018 Rady Gminy Iwaniska z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie: rezygnacji przez Gminę Iwaniska z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w obrębie Iwaniska, gmina Iwaniska
Uchwała Nr XLIII/184/2021 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie: zatwierdzenia ramowego planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2021 r.
Uchwała Nr XLII/174/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2020-2033
Uchwała Nr XLIII/183/2021 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie: zatwierdzenia ramowego planu pracy Komisji Rewizyjnej Gminy Iwaniska na 2021 r
Uchwała Nr XL/166/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 22 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
Uchwała Nr XLII/177/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie: wyrażenia opinii w przedmiocie nadania statusu miasta miejscowości Iwaniska.
Uchwała Nr XLII/178/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia : ,,Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii” w Gminie Iwaniska na rok 2021.
Uchwała Nr XLV/195/2021 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Iwaniska w 2021 r.
Uchwała Nr XLIV/191/2021 Rady Gminy Iwaniska z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Uchwała Nr XXI/80/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr LVII/254/2017 Rady Gminy Iwaniska z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania doda
Uchwała Nr XXI/81/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie: przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego w Opatowie wraz z odpowiedzią na skargę.
Uchwała Nr XXI/82/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Iwaniska w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Iwaniska.
Uchwała Nr XXI/83/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie : wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Iwaniska
Uchwała Nr XXII/84/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 10 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
Uchwała Nr XXII/85/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 10 września 2019 r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2019-2033.
Uchwała Nr XXII/86/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 10 września 2019 r. w sprawie: przedłużenia umowy dzierżawy.
Uchwała Nr XXIII/87/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/39/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 lutego 2019 r w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyj
Uchwała Nr XXIII/88/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Opatowskiego na zadanie inwestycyjne związane z zakupem karetki na potrzeby Szpitala Powiatowego w Opatowie.
Uchwała Nr XXIII/89/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019 rok.
Uchwała Nr XXIII/90/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 26 września 2019 r. w sprawie: rezygnacji przez Gminę Iwaniska z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w obrębie Iwaniska, gmina Iwaniska
Uchwała Nr XXIII/91/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transpor
Uchwała Nr XXIV/92/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 24 października 2019 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Iwaniska nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Tęcza, zajętej pod drogę gminną.
Uchwała Nr XXIV/93/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
Uchwała Nr XXIV/94/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 24 października 2019 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku
Uchwała Nr XXIV/95/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 24 października 2019 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętam
Uchwała Nr XLVI/206/2021 Rady Gminy Iwaniska z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu do zaopiniowania.
Uchwała Nr XL/164/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 22 października 2020 r. w sprawie : wprowadzenia zmian w Uchwale Rady Gminy Iwaniska Nr XXXVIII /157/2020 z dnia 18 września 2020 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzo
Uchwała Nr XLVI/204/2021 Rady Gminy Iwaniska z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie zmiany : „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii" w Gminie Iwaniska na rok 2021.
Uchwała Nr XLV/197/2021 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania za 2020 rok z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwaniskach
Uchwała Nr XLIV/192/2021 Rady Gminy Iwaniska z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
Uchwała Nr XLIV/188/2021 Rady Gminy Iwaniska z dnia 24 lutego 2021 r. W sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
Uchwała Nr XLIII/179/2021 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 stycznia 2021 r. W sprawie: petycji wniesionej przez Pana Arkadiusza Rakoczego wzywającej do pilnego przyjęcia uchwały przez Radę Gminy Iwaniska w przedmiocie równego traktowania obywateli przez wład
Uchwała Nr XLIII/180/2021 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie miejscowości Iwaniska statusu miasta.
Uchwała Nr XLIII/181/2021 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Iwaniska na lata 2021 - 2024
Uchwała Nr XLIII/185/2021 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie: zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Iwaniska na 2021r
Uchwała Nr XLVI/202/2021 Rady Gminy Iwaniska z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie : rozpatrzenia petycji o opinię dotyczącą przeprowadzenia referendum ludowego.
Uchwała Nr XLII/175/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2021-2033.
Uchwała Nr XLI/167/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie: przyjęcia Programu Współpracy Gminy Iwaniska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego o których mowa w art. 3 ust. 3 u
Uchwała Nr XLVI/207/2021 Rady Gminy Iwaniska z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
Uchwała Nr XLI/168/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie obniżenia ceny skupu 1dt żyta przyjętej za podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Iwaniska
Uchwała Nr XLI/169/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany ,,Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020''
Uchwała Nr XLV/196/2021 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie : rozpatrzenia petycji
Uchwała Nr XLIII/186/2021 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
Uchwała Nr XLIII/187/2021 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2021-2033.
Uchwała Nr XLI/170/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
Uchwała Nr XLI/171/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2020-2033
Uchwała Nr XLI/172/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 2 grudnia 2020 r. W sprawie zajęcia stanowiska w przedmiocie wysokości opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych ustalonych przez Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki.
Uchwała Nr XLVI/208/2021 Rady Gminy Iwaniska z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2021-2033.
Uchwała Nr XLIII/182/2021 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Gminy Iwaniska.
Uchwała Nr XLIV/193/2021 Rady Gminy Iwaniska z dnia 24 lutego 2021 r. sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2021-2033.
Uchwała Nr XLIV/190/2021 Rady Gminy Iwaniska z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Iwaniska położonej w obrębie Stobiec, gmina Iwaniska
Uchwała Nr XL/165/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 22 października 2020 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Rady Gminy Iwaniska Nr XXXVIII /159/2020 z dnia 18 września 2020 r. w sprawie zwolnienia Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwaniskac
Uchwała Nr XLVI/205/2021 Rady Gminy Iwaniska z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie zmian w statucie – Zamek Krzyżtopór w Ujeździe
Uchwała Nr XLVI/203/2021 Rady Gminy Iwaniska z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego.
Uchwała Nr XLV/199/2021 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie Przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Iwaniska na lata 2021-2031
Uchwała Nr XLV/200/2021 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2021-2023 na terenie Gminy Iwaniska.
Uchwała Nr XLV/201/2021 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2021-2033.
Uchwała Nr XLIV/189/2021 Rady Gminy Iwaniska z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Iwaniska położonej w obrębie Iwaniska, gmina Iwaniska.
Uchwała Nr XLV/194/2021 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania finansowego Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe za 2020 r.
Uchwała Nr XLII/173/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
Uchwała Nr XLV/198/2021 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2020 oraz przedstawienia potrzeb związanych z realizacją zadań w roku 2021 na terenie Gminy Iwani
Uchwała Nr V/17/2018 Rady Gminy Iwaniska z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Iwaniska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.
Uchwała Nr V/18/2018 Rady Gminy Iwaniska z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia : ,,Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii” w Gminie Iwaniska na rok 2019.
Uchwała Nr V/19/2018 Rady Gminy Iwaniska z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
Uchwała Nr VI/20/2018 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2019-2033.
Uchwała Nr VI/21/2018 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Iwaniska na 2019 rok
Uchwała Nr VI/22/2018 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
Uchwała Nr VI/23/2018 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2018-2033.
Uchwała Nr VI/24/2018 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018 roku
Uchwała Nr VII/25/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Rady Gminy Iwaniska Nr II/5/2018 z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy Iwaniska.
Uchwała Nr VII/26/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej
Uchwała Nr VII/27/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie: rezygnacji przez Gminę Iwaniska z prawa pierwokupu nieruchomości położonych w obrębie Iwaniska, gmina Iwaniska
Uchwała Nr VII/28/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania w Gminie Iwaniska ,,Posiłek w szkole i w domu”
Uchwała Nr VII/29/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup pos
Uchwała Nr VII/30/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu"
Uchwała Nr VIII/31/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Biskupa Jana Chrapka w Jastrzębskiej Woli w Szkołę Filiarną
Uchwała Nr VIII/32/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Wygiełzowie w Szkołę Filiarną
Uchwała Nr VIII/33/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Gminy Iwaniska.
Uchwała Nr VIII/34/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia ramowego planu pracy Komisji Rewizyjnej Gminy Iwaniska na 2019 r
Uchwała Nr VIII/35/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia ramowego planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2019 r
Uchwała Nr VIII/36/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Iwaniska na 2019r
Uchwała Nr IX/37/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
Uchwała Nr X/38/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie dokonania zmian w uzasadnieniach do Uchwały Rady Gminy Iwaniska Nr VIII/31/2019 w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Biskupa Jana Chrapka w Jastrzębs
Uchwała Nr XI/39/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Iwaniska.
Uchwała Nr XI/40/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie: rezygnacji przez Gminę Iwaniska z prawa pierwokupu nieruchomości położonych w obrębie Iwaniska, gmina Iwaniska
Uchwała Nr XI/41/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
Uchwała Nr XI/42/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie: wprowadzenia zmiany do uchwały Nr IV/13/2018 Rady Gminy Iwaniska w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury-Gminnego Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Uchwała Nr XI/43/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XIII/51/2015 Rady Gminy Iwaniska z dnia 14 maja 2015 roku w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określeni
Uchwała Nr XIII/53/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 5 kwietnia 2019 r. W sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Biskupa Jana Chrapka w Jastrzębskiej Woli w Szkołę Filialną
Uchwała Nr XIII/52/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2018 oraz przedstawienia potrzeb związanych z realizacją zadań w roku 2019 na terenie Gminy Iwan
Uchwała Nr XII/44/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 - 2021
Uchwała Nr XII/45/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe za 2018r.
Uchwała Nr XII/46/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad dowozu uczniów do przedszkoli i szkół, wobec których Gmina Iwaniska nie ma ustawowego obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu.
Uchwała Nr XII/47/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 27 marca 2019 r. W sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie oraz ustalenia tygodniowego obowiązko
Uchwała Nr XII/48/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Iwaniska w 2019r.
Uchwała Nr XII/49/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
Uchwała Nr XII/50/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2019-2033.
Uchwała Nr XIII/51/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania za rok 2018 z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwaniskach
Uchwała Nr XIV/54/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
Uchwała Nr XIV/55/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2019-2033.
Uchwała Nr XIV/56/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie : wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Iwaniska
Uchwała Nr XIV/57/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 16 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XIII/51/2015 Rady Gminy Iwaniska z dnia 14 maja 2015 roku oraz uchwałę Nr XI/43/2019 z dnia 28 lutego 2019r w sprawie poboru podatku rolnego,podatku leśnego i pod
Uchwała Nr XV/58/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie: przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2018 dla Gminy Iwaniska
Uchwała Nr XV/59/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie dokonania zmian w załączniku do Uchwały Rady Gminy Iwaniska Nr XII/48/2019 z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu
Uchwała Nr XV/60/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
Uchwała Nr XV/61/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie projektu planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Iwaniska oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
Uchwała Nr XV/62/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Rady Gminy Iwaniska Nr XIII/53/2019 z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Biskupa Jana Chrapka w Jastrz
Uchwała Nr XV/63/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie poboru opłat z tytułu należność za wodę i ścieki wprowadzone do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością Gminy Iwaniska.
Uchwała Nr XV/64/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych, źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rac
Uchwała Nr XVI/65/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
Uchwała Nr XVI/66/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2019-2033.
Uchwała Nr XVI/67/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr IV/13/2018 z dnia 10 grudnia 2018r. Dotyczącej zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury – Gminnego Centrum Bibliote
Uchwała Nr XVI/68/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia aktualizacji "Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Iwaniska na lata 2016-2025"
Uchwała Nr XVII/69/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Iwaniska wotum zaufania.
Uchwała Nr XVII/70/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Iwaniska za 2018r.
Uchwała Nr XVII/71/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Iwaniska z tytułu wykonania budżetu za 2018r.
Uchwała Nr XVIII/72/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały XLIII/239/2012 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny przez Gminę Iwaniska
Uchwała Nr XIX/73/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Opatowskiego na zadanie inwestycyjne związane z zakupem karetki na potrzeby Szpitala Powiatowego w Opatowie.
Uchwała Nr XIX/74/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
Uchwała Nr XIX/75/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2019-2033.
Uchwała Nr XIX/76/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 18 lipca 2019 r. W sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Rady Gminy Iwaniska Nr XV/61/2019 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia projektu planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez G
Uchwała Nr XIX/77/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 18 lipca 2019 r. W sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Iwaniska oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
Uchwała Nr XX/78/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
Uchwała Nr XX/79/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2019-2033.
Uchwała Nr XXV/96/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
Uchwała Nr XXV/97/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2019-2033.
Uchwała Nr XXV/98/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/174/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacy
Uchwała Nr XXVI/99/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie aktualizacji i przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Iwaniska na lata 2016-2025
Uchwała Nr XXVI/100/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie: przyjęcia Programu Współpracy Gminy Iwaniska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego o których mowa w art. 3 ust.
Uchwała Nr XXVI/101/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia ceny skupu 1dt żyta przyjętej za podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Iwaniska.
Uchwała Nr XXVI/102/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na obszarze gminy Iwaniska.
Uchwała Nr XXVI/103/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie: rezygnacji przez Gminę Iwaniska z prawa pierwokupu nieruchomości położonych w obrębie Iwaniska, gmina Iwaniska
Uchwała Nr XXVII/104/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
Uchwała Nr XXVIII/105/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych
Uchwała Nr XXVIII/106/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
Uchwała Nr XXIX/107/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia : "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii" w Gminie Iwaniska na rok 2020.
Uchwała Nr XXIX/108/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 grudnia 2019 r. W sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Wygiełzowie w Szkołę Filialną
Uchwała Nr XXIX/109/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie : odmowy wyrażenia zgody na odwołanie Pana Sylwestra Charymskiego ze stanowiska Dyrektora Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Nieskurzowie Nowym.
Uchwała Nr XXIX/110/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
Uchwała Nr XXIX/111/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2019-2033
Uchwała Nr XXIX/112/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2020-2033
Uchwała Nr XXIX/113/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Iwaniska na 2020 rok
Uchwała Nr XXX/114/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 11 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
Uchwała Nr XXXI/115/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 25 stycznia 2020 r. w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Gminy Iwaniska.
Uchwała Nr XXXI/116/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 25 stycznia 2020 r. w sprawie: zatwierdzenia ramowego planu pracy Komisji Rewizyjnej Gminy Iwaniska na 2020r.
Uchwała Nr XXXI/117/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 25 stycznia 2020 r. w sprawie: zatwierdzenia ramowego planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2020r.
Uchwała Nr XXXI/118/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 25 stycznia 2020 r. w sprawie: zatwierdzenia ramowego planu pracy Komisji Rady Gminy Iwaniska na 2020r.
Uchwała Nr XXXI/119/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 25 stycznia 2020 r. w sprawie: rezygnacji przez Gminę Iwaniska z prawa pierwokupu nieruchomości położonych w obrębie Iwaniska, gmina Iwaniska
Uchwała Nr XXXI/120/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 25 stycznia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego.
Uchwała Nr XXXII/121/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
Uchwała Nr XXXII/122/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Wygiełzowie w Szkołę Filiarną
Uchwała Nr XXXII/123/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/174/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 27 lutego 2012 r w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyj
Uchwała Nr XXXII/124/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Iwaniska w 2020 r.
Uchwała Nr XXXII/125/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Iwaniska do realizacji projektu oraz wniesienia wkładu własnego niepieniężnego do projektu pod nazwą "Przedszkole nowych możliwości" wsp
Uchwała Nr XXXII/126/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
Uchwała Nr XXXII/127/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2020-2033
Uchwała Nr XXXIII/128/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania finansowego Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe za 2019 r.
Uchwała Nr XXXIII/129/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 kwietnia 2020 r. W sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Iwaniska.
Uchwała Nr XXXIII/130/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/214/2017 Rady Gminy Iwaniska z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady korzystania z targowiska
Uchwała Nr XXXIII/131/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
Uchwała Nr XXXIV/132/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania za 2019 rok z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwaniskach
Uchwała Nr XXXIV/133/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2019 oraz przedstawienia potrzeb związanych z realizacją zadań w roku 2020 na terenie Gminy Iwan
Uchwała Nr XXXIV/134/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie: przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2019 dla Gminy Iwaniska
Uchwała Nr XXXIV/135/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 27 maja 2020 r. W sprawie: określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich ,zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych ,zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i
Uchwała Nr XXXV/136/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opatowskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pn." Zakup ambulansu sanitarnego typu A na potrzeby podmiotu leczniczego tj. Szpita
Uchwała Nr XXXV/137/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
Uchwała Nr XXXV/138/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
Uchwała Nr XXXV/139/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2020-2033
Uchwała Nr XXXV/140/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie: rezygnacji przez Gminę Iwaniska z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w obrębie Iwaniska, gmina Iwaniska
Uchwała Nr XXXVI/141/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Iwaniska wotum zaufania .
Uchwała Nr XXXVI/142/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Iwaniska za 2019 r.
Uchwała Nr XXXVI/143/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Iwaniska z tytułu wykonania budżetu za 2019 r
Uchwała Nr XXXVI/144/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
Uchwała Nr XXXVI/145/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2020-2033
Uchwała Nr XXXVI/146/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 czerwca 2020 r. W sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIV/135/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 27 maja 2020 r w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich ,zasad tworzenia kom
Uchwała Nr XXXVII/147/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie opłaty targowej
Uchwała Nr XXXVII/148/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Iwaniska
Uchwała Nr XXXVII/149/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
Uchwała Nr XXXVII/150/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2020-2033
Uchwała Nr XXXVII/151/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie zmiany ,,Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020''
Uchwała Nr XXXVII/152/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie sprzedaży autobusów marki: AUTOSAN typ H9-21-41S o numerze rejestracyjnym TOP H688, rok produkcji 2002, AUTOSAN typ typ A0909L03S o numerze rejestracyjnym TOP K756, rok produ
Uchwała Nr XXXVIII/153/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 18 września 2020 r. w sprawie: nabycia nieruchomości w użyczenie
Uchwała Nr XXXVIII/154/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 18 września 2020 r. w sprawie: nabycia nieruchomości w użyczenie
Uchwała Nr XXXVIII/155/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 18 września 2020 r. w sprawie: rezygnacji przez Gminę Iwaniska z prawa pierwokupu nieruchomości położonych w obrębie Iwaniska, gmina Iwaniska
Uchwała Nr XXXVIII/156/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 18 września 2020 r. W sprawie podjęcia procedury związanej z nadaniem miejscowości Iwaniska statusu miasta.
Uchwała Nr XXXVIII/157/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 18 września 2020 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Iwaniska oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2
Uchwała Nr XXXVIII/158/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 18 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Iwaniska
Uchwała Nr XXXVIII/159/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 18 września 2020 r. w sprawie zwolnienia Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwaniskach z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opie
Uchwała Nr XXXVIII/160/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 18 września 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/147/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 20 lipca 2020r. w sprawie opłaty targowej
Uchwała Nr XXXVIII/161/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 18 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
Uchwała Nr XXXVIII/162/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 18 września 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2020-2033
Uchwała Nr XXXIX/163/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 7 października 2020 r. W sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Iwaniska konsultacji dotyczących wniosku o nadanie statusu miasta miejscowości Iwaniska.
Uchwała Nr XLVI/209/2021 Rady Gminy Iwaniska z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie: przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2020 dla Gminy Iwaniska
Uchwała Nr XLVI/210/2021 Rady Gminy Iwaniska z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
Uchwała Nr XLVII/211/2021 Rady Gminy Iwaniska z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Iwaniska wotum zaufania
Uchwała Nr XLVII/212/2021 Rady Gminy Iwaniska z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Iwaniska za 2020 r.
Uchwała Nr XLVII/213/2021 Rady Gminy Iwaniska z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Iwaniska z tytułu wykonania budżetu za 2020 r
Uchwała Nr XLVII/214/2021 Rady Gminy Iwaniska z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
Uchwała Nr XLVII/215/2021 Rady Gminy Iwaniska z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2021-2033.
Uchwała Nr XLVII/216/2021 Rady Gminy Iwaniska z dnia 18 czerwca 2021 r. W sprawie : dokonania zmiany uchwały Rady Gminy Iwaniska Nr XLI/167/2020 z dnia 2 grudnia 2020, w sprawie Przyjęcia Programu Współpracy Gminy Iwaniska z organizacjami pozarządowymi o
Uchwała Nr XLVIII/217/2021 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
Uchwała Nr XLVIII/218/2021 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2021-2033.
Uchwała Nr XLIX/219/2021 Rady Gminy Iwaniska z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
Uchwała Nr L/220/2021 Rady Gminy Iwaniska z dnia 6 sierpnia 2021 r. w sprawie uznania anonimowego pisma za bezzasadne.
Uchwała Nr L/221/2021 Rady Gminy Iwaniska z dnia 6 sierpnia 2021 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Iwaniska nieruchomości położonej w obrębie Gryzikamień, gmina Iwaniska
Uchwała Nr LI/222/2021 Rady Gminy Iwaniska z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie: zwolnienia Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwaniskach z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiek
Uchwała Nr LI/223/2021 Rady Gminy Iwaniska z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany ,,Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii'' w Gminie Iwaniska na rok 2021''
Uchwała Nr LI/224/2021 Rady Gminy Iwaniska z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/174/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 27 lutego 2012 r w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyj
Uchwała Nr LII/225/2021 Rady Gminy Iwaniska z dnia 23 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
Uchwała Nr LII/226/2021 Rady Gminy Iwaniska z dnia 23 września 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2021-2033.
Uchwała Nr LII/227/2021 Rady Gminy Iwaniska z dnia 23 września 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Krępa w gminie Iwaniska.
Uchwała Nr LII/228/2021 Rady Gminy Iwaniska z dnia 23 września 2021 r. w sprawie zmiany ,,Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii'' w Gminie Iwaniska na rok 2021''
Uchwała Nr LII/229/2021 Rady Gminy Iwaniska z dnia 23 września 2021 r. w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu do zaopiniowania.
Uchwała Nr LII/230/2021 Rady Gminy Iwaniska z dnia 23 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 2062
Utworzył: Grzegorz Bezdzietny, data utworzenia: 2018-11-22 12:01:05
Opublikował: Grzegorz Bezdzietny, data publikacji: 2018-11-22 12:01:05
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl