Strona główna BIP
Urząd Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Plan zagospodarowania przestrzennego
Pomoc publiczna / de minimis
Deklaracja dostępności
Petycje
Konsultacje
Rejestr instytucji kultury
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Informacja Urzędowa
Adopcja zwierząt
Informacje
Plany polowań
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring
Umowy IOD

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Spis rolny / ludności
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Wójt Gminy
Sołectwa
Rada Gminy

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006
Raporty o stanie gminy

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Gminny Program Profilaktyki i Rozwązywania Problemów Alkoholowych na rok 2003Do druku

           III.                                                  GMINNY PROGRAM

                       PROFILAKTYKI    I    ROZWĄZYWANIA    PROBLEMOW    ALKOHOLOWYCH

                                                       W  GMINIE    IWANISKA    NA    2003  ROK

                  

lp

Zadania do realizacji

Sposoby realizacji

Termin

realizacji

 Odpowiedzialny

Uwagi

1.

 Zwiększanie dostępności pomocy  terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.

1.      Kontynuowanie działalności punktu pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i ofiar  przemocy.

2.      Doposażenie punktu pomocy w sprzęt i materiały niezbędne do prowadzenia terapii i profilaktyki uzależnień.

3.      Finansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych w zakresie psychoterapii uzależnień i współuzależnień.

I-XII

 

I-XII

 

 

I-XII

 

 

 

 

Kidoń Krzysztof

 

 

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

 

2.

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

1.      Zwiększanie skuteczności interwencji prawno-

      administracyjnej wobec przemocy w rodzinie:

-         prowadzenie rozmów z osobami        

      nadużywającymi alkoholu.                                         

-         podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.

2.      Pomoc psychoterapeutyczna dla dorosłych członków rodziny z problem alkoholowym.

3.      Pomoc psychologiczna i socjoterapeutyczna dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym:

-         organizowanie i prowadzenie świetlic i klubów środowiskowych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym,

-         finansowanie prowadzenia zajęć i

programów socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.

-         dofinansowanie obozów

socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin

z problemem alkoholowym.

4.   Współdziałanie z policją, prokuraturą, pracownikami socjalnymi i pedagogami szkolnymi, pracownikami służby zdrowia w zakresie udzielania profesjonalnej pomocy ofiarom przemocy ze strony osób uzależnionych od alkoholu.      

I-XII

 

 

 

 

 

 

 

I-XII

 

 

I-XII

 

I-XII

 

 

I-XII

 

 

I-XII

 

 

 

 

 

I-XII

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

 

 

 

Kidoń Krzysztof

 

GKRPA

 

 

GKRPA

Zainteresowane

jednostki

 

 

 

 GKRPA

 

 

GKRPA

 

 

GKRPA

 

 

3.

 Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży

1.      Prowadzenie na terenie szkół i innych placówkach oświatowych i opiekuńczych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży odpowiadających standardom wyznaczonym przez technologie profilaktyczne.

2.      Sfinansowanie zakupu materiałów informacyjno-edukacyjnych dla szkół, świetlic szkolnych, ośrodka zdrowia, ośrodka pomocy społecznej.

3.      Wyposażenie biblioteki gminnej  w literaturę fachową dot. uzależnienia od alkoholu.

4.      Organizowanie i dofinansowanie imprez sportowych i kulturalnych, festynów oraz innych form rozrywki dla młodzieży szkolnej i mieszkańców  gminy mające wyraźne odniesienie profilaktyczne.

5.      Prowadzenie na terenie gminy w szkołach sondaży, opinii z zakresu problemów alkoholowych oraz uzależnień.

6.      Prowadzenie pogadanek w szkołach podstawowych i gimnazjalnych na lekcjach  wychowawczych o tematyce antyalkoholowej oraz  uzależnień.

7.      Pomoc finansowa w organizowaniu różnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży  z rodzin z problemem alkoholowym: ( akcje wypoczynkowe z programem profilaktycznym).

8.      Wspieranie inicjatyw środowiskowych w zakresie promocji zdrowego życia.

9.      Wdrażanie programów profilaktyczno-interwencyjnych dla młodzieży upijającej się.

10.  Wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych opracowanych i realizowanych przez młodzież, skierowanych do grup rówieśniczych.

11.  Podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym przeznaczonych dla rodziców, których celem jest wspieranie abstynencji dziecka i przygotowanie go do podejmowania świadomych i odpowiedzialnych decyzji związanych z używaniem substancji psychoalkoholowych. 

12.  Organizowanie różnego rodzaju konkursów plastycznych, poetyckich teatrzyków szkolnych

      profesjonalnych spektakli teatralnych o

      tematyce antyalkoholowej.

         

13.  Zorganizowanie szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych.

14.  Prowadzenie lokalnych kampanii edukacyjnych związanych z profilaktyką problemów alkoholowych oraz współudział w ogólnopolskich kampaniach medialnych dotyczącej tej problematyki.

15.  Zakup materiałów biurowych na potrzeby punktu  pomocy i  na potrzeby komisji.

16.  Zakup literatury fachowej i czasopism na potrzeby komisji.

 

 

I-XII

 

 

 

 

 

I-XII

 

 

 

I-XII

 

I-XII

 

 

 

 

I-XII

 

 

I-XII

 

 

 

I-XII

 

 

 

 

I-XII

 

I-XII

 

I-XII

 

 

 

I-XII

 

 

 

 

 

 

I-XII

 

 

 

 

I-XII

 

I-XII

 

 

 

 

I-XII

 

I-XII

Dyrektorzy Szkół,

Profesjonalni Realizatorzy,

GKRPA

 

 

GKRPA

 

 

Kier. Biblioteki

GKRPA

Dyrektorzy Szkół, OPS, Policja.

 

 

Nauczyciele, przeszkoleni specjaliści- terapeuci

 

 

 

GKRPA, Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele, kuratorzy sądowi

 

 

 

 

Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele, Samorządy uczniowskie.

 

 

 

 

 

 

GKRPA

 

 

 

 

GKRPA

 

GKRPA

 

 

 

 

GKRPA

 

GKRPA

 

 

 

 

 

4.

Wspomaganie działalności instytucji stowarzyszeń, osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

1.      Wsparcie finansowe konkretnych, opisanych w ofercie składanej do gminy, przedsięwzięć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych realizowanych przez instytucje i organizacje pozarządowe.

2.      Finansowanie realizowanych przez Izbę Wytrzeźwień w Ostrowcu Sw. dodatkowych programów terapeutycznych skierowanych do osób zatrzymanych w Izbie.

3.      Współpraca z Zespołem  Prewencji w Iwaniskach w realizacji programu „Bezpieczny Powiat”-„Bezpieczna Gmina”

 

 

I-XII

 

 

 

 

 

I-XII

 

I-XII

GKRPA

 

 

 

 

 

GKRPA

 

Zespół Prewencji

GKRPA

 

5.

Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131  i 15  ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego

1.      Przeprowadzenie kampanii informacyjnej wśród osób prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych, zbieranie opinii społecznej w zakresie przestrzegania przez prowadzących sprzedaż,  zakazu reklamy i promocji napojów alkoholowych oraz sprzedaży i podawania ich osobom znajdujących się w stanie nietrzeźwym, osobom do lat 18, na kredyt i pod zastaw.

2.      Udział członków GKRPA w cyklicznych kontrolach punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

I-XII

 

 

 

 

 

 

 

 

I-XII

GKRPA

 

 

 

 

 

 

 

 

GKRPA

 

6.

Funkcjonowanie GKRPA

1.      Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych

2.      Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakresie lecznictwa odwykowego.

3.      Opiniowanie wniosków na sprzedaż napojów alkoholowych.

4.      Za udział w posiedzeniach komisji przysługuje wynagrodzenie:

-członkom komisji w wysokości 90 zł.

5.      Za wyjazdy związane z wykonywaniem zadań członka GKRPA przysługuje zwrot kosztów przejazdu na zasadach jak za podróże służbowe na terenie kraju.

I-XII

 

I-XII

 

 

 

 

I-XII

 

I-XII

 

 

I-XII

 

 

 

GKRPA

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1777
Utworzył: Ireneusz Ciepiela, data utworzenia: 2005-03-15 15:02:50
Opublikował: Ireneusz Ciepiela, data publikacji: 2005-03-15 15:03:47
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl