Strona główna BIP
Urząd Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Plan zagospodarowania przestrzennego
Pomoc publiczna / de minimis
Deklaracja dostępności
Petycje
Konsultacje
Rejestr instytucji kultury
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Informacja Urzędowa
Adopcja zwierząt
Informacje
Plany polowań
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring
Umowy IOD

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Spis rolny / ludności
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Wójt Gminy
Sołectwa
Rada Gminy

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006
Raporty o stanie gminy

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Iwaniska na rok 2005.Do druku

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Iwaniska na rok 2005

  

         Rada Gminy w Iwaniskach zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2002 r. Nr 147, poz. 1231, Nr 167, poz. 1372 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, uznaje za konieczne podjęcie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych zmierzających do zmniejszenia rozmiarów tych, które aktualnie występują oraz zwiększenia zasobów niezbędnych do pokonywania już istniejących problemów.

Działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych obejmują następujące zadania:

 

  1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, która realizowana będzie poprzez:

 

1)     Dofinansowanie Punktu Pomocy dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin, w tym opłacanie kosztów powołania lekarza i psychologa orzekających w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

2)     Doposażenie w/w Punktu w materiały niezbędne do prowadzenia terapii i profilaktyki uzależnień.

3)     Finansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych w zakresie psychoterapii uzależnień i współuzależnień.

 

  1. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, realizowane będzie poprzez:

 

1)     Zwiększanie skuteczności interwencji prawno – administracyjnej wobec przemocy w rodzinie.

2)     Podejmowanie interwencji w sprawach przemocy domowej z uwzględnieniem procedury „Niebieskiej Karty”.

a)     udzielanie pomocy psychologicznej i prawnej ofiarom przemocy w rodzinie,

b)     udzielanie pomocy psychologicznej i prawnej dorosłym członkom rodziny z problemem alkoholowym.

3)     Udzielanie pomocy psychologicznej i socjoterapeutycznej dzieciom i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym:

a)     tworzenie i finansowanie działalności świetlic i klubów środowiskowych profilaktyczno – wychowawczych,

b)     finansowanie prowadzenia zajęć i programów socjoterapeutycznych dla osób korzystających ze świetlic środowiskowych,

c)      dofinansowanie kolonii i obozów socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym,

d)     finansowanie szkoleń z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania zjawisku przemocy w rodzinie oraz szkoleń i kursów specjalistycznych w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą z rodzin z problemem alkoholowym a także rozwijania umiejętności prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych.

 

3.     Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, obejmującej:

 

1)     Organizowanie i finansowanie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, prowadzonych na terenie szkół i innych placówek oświatowych.

2)     Finansowanie zakupu materiałów informacyjno – edukacyjnych dotyczących uzależnień, dla szkół, świetlic środowiskowych, służby zdrowia.

3)     Wyposażenie biblioteki gminnej w literaturę fachową dotyczącą problemów alkoholizmu i narkomanii.

4)     Organizowanie i dofinansowanie imprez sportowych i kulturalnych, festynów, mających wyraźne odniesienie profilaktyczne.

5)     Prowadzenie w szkołach sondaży i ankiet dotyczących problemów uzależnień od substancji psychoaktywnych.

6)     Prowadzenie na lekcjach wychowawczych pogadanek dotyczących problemów uzależnień.

7)     Wspieranie działań promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania czasu przez dzieci i młodzież – rozwój organizowanych zajęć pozalekcyjnych w świetlicach, klubach, placówkach oświatowych (w tym dożywianie dzieci biorących udział w tych zajęciach).

8)     Wspieranie alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież poprzez finansowanie sportowych zajęć pozalekcyjnych, w szczególności placówkach oświatowych, oraz rozwoju funkcjonowania bazy.

9)     Wspieranie i finansowanie programów i przedsięwzięć profilaktycznych opracowanych i realizowanych przez młodzież, skierowanych do grup rówieśniczych.

10)           Wspieranie i finansowanie inicjatyw środowiskowych w zakresie promocji zdrowego i trzeźwego życia.

11)           Podejmowanie i finansowanie działań o charakterze oświatowo – edukacyjnych, przeznaczonych dla rodziców, których celem jest wspieranie abstynencji dziecka i przygotowanie go do świadomych i odpowiedzialnych decyzji związanych z używaniem substancji uzależniających.

12)           Organizowanie i finansowanie różnego rodzaju konkursów plastycznych, widowisk słowno – muzycznych o tematyce przeciwalkoholowej, przygotowanych przez nauczycieli i uczniów.

13)           Organizowanie i finansowanie profesjonalnych spektakli teatralnych o charakterze profilaktycznym.

14)           Finansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych w zakresie profilaktyki uzależnień, przygotowujących do pracy z dziećmi i młodzieżą.

15)           Prowadzenie lokalnych kampanii edukacyjnych związanych z profilaktyką uzależnień oraz współudział w ogólnopolskich kampaniach medialnych dotyczących tej problematyki.

16)           Zakup materiałów biurowych i środków czystości na potrzeby Punktu Pomocy dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin oraz na potrzeby GKRPA.

17)           Zakup materiałów edukacyjnych, literatury, broszur, czasopism, plakatów, ulotek itp. na potrzeby związane z profilaktyką uzależnień.

 

4.    Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, w szczególności poprzez:

 

1)     Współpraca z organizacjami pozarządowymi w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.

2)     Wspomaganie działalności stowarzyszeń oraz organizacji młodzieżowych promujących zdrowy tryb życia i abstynencję, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji harcerskich.

3)     Wspieranie uczniowskich klubów sportowych i organizacji sportowych.

4)     Dofinansowanie realizowanego przez Powiatową Komendę Policji w Opatowie „Programu oddziaływań profilaktycznych wobec osób zatrzymanych w Izbie Wytrzeźwień”.

5)     Współpraca z posterunkiem Policji w Iwaniskach w realizacji programu „Bezpieczny Powiat – Bezpieczna Gmina”.

 

5.     Podejmowanie interwencji w związku z naruszaniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego, które realizowane będą w szczególności poprzez:

 

1)     Przeprowadzanie kampanii informacyjnej wśród prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych.

2)     Zorganizowanie i sfinansowanie szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych.

3)     Zbieranie opinii społecznej w zakresie przestrzegania przez prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych, zakazu reklamy i promocji napojów alkoholowych oraz sprzedaży ich osobom znajdujący się w stanie nietrzeźwym, osobom do lat 18-tu, sprzedaży na kredyt i pod zastaw.

4)     Podejmowanie przez GKRPA we współpracy z Policją działalności kontrolnej i interwencyjnej w stosunku do przedsiębiorców handlujących napojami alkoholowymi.

  

6.    Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Iwaniskach zwana dalej komisją, realizuje zadania w szczególności w zakresie:

 

1)     Przygotowania projektu gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Iwaniska.

2)     Inicjowania działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, stanowiących zadania własne gmin, w oparciu o ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3)     Podejmowania czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

4)     Składanie wniosków o wszczęcie postępowania o zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

5)     Kierowanie osób nadużywających na badanie w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego.

6)     Wydanie opinii dotyczących wniosków na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych co do zgodności ich z uchwałami Rady Gminy.

7)     Współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1953
Utworzył: Ireneusz Ciepiela, data utworzenia: 2007-06-01 10:58:06
Opublikował: Ireneusz Ciepiela, data publikacji: 2007-06-01 10:58:28
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl