Strona główna BIP
Urząd Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Plan zagospodarowania przestrzennego
Pomoc publiczna / de minimis
Deklaracja dostępności
Petycje
Konsultacje
Rejestr instytucji kultury
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Informacja Urzędowa
Adopcja zwierząt
Informacje
Plany polowań
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring
Umowy IOD

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Spis rolny / ludności
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Wójt Gminy
Sołectwa
Rada Gminy

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006
Raporty o stanie gminy

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Ogłoszenie o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych
Wójt Gminy Iwaniska – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Narodowym Spisie Powszechnym ludności i mieszkań 2011 r.

Wójt Gminy Iwaniska – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Narodowym Spisie Powszechnym ludności i mieszkań 2011 r. Kandydat na rachmistrza spisowego winien spełniać następujące warunki: 1. mieć ukończone 18 lat, 2. posiadać co najmniej średnie wykształcenie 3. zamieszkiwać, pracować lub pobierać naukę na terenie Gminy Iwaniska, 4. być w pełni sprawny fizycznie ze względu na specyfikę pracy, 5. być asertywny, uprzejmy, cierpliwy i opanowany, umieć nawiązywać kontakty, 6. posiadać podstawowe umiejętności obsługi komputera, 7. mieć orientację w terenie na podstawie map cyfrowych i systemu GPS. Wymagane dokumenty 1. podanie, w tym telefon kontaktowy i adres e-mail 2. kserokopie dokumentu potwierdzającego ukończenie szkoły średniej 3. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, oraz o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. Składanie oferty Wymagane dokumenty należy złożyć w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy Iwaniska lub przesłać pocztą w terminie do 20 grudnia 2010r. (liczy się data wpływu wniosku do urzędu) pod adres: Urząd Gminy Iwaniska ul. Rynek 3 27-570 Iwaniska z dopiskiem: „Zgłoszenie kandydata na rachmistrza spisowego w Narodowym Spisie Powszechnym ludności i mieszkań 2011 r. " Oferty niekompletne lub takie, które wpłyną po dniu 20 grudnia 2010r. nie będą rozpatrywane.

Zobacz również:
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Iwaniska z dnia 20.10.2021r. - 2021-10-20 20:56:14
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Iwaniska z dnia 14.10.2021r. -RG.6733.16.2021 - 2021-10-14 14:13:26
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Iwaniska z dnia 06.10.2021r. - 2021-10-06 22:08:18
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Iwaniska z dnia 30.09.2021r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestyc - 2021-10-01 07:39:23
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Iwaniska z dnia 09.09.2021r. - 2021-09-19 17:49:30
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Iwaniska że w dniu 17.09.2021r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znak RG.6220.2.2021, dla przedsięwzięcia pod nazwą „„Wykonanie urządzenia um - 2021-09-17 21:07:36
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Iwaniska z dnia 07.09.2021r. o wszczęciu postępowania - 2021-09-07 13:39:30
w dniu 18.08.2021r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Wykończenie i doposażenie budynku Domu Pomocy Społecznej w Przepiórowie w zakresie • Wykonanie gruntowej pompy ciepła o m - 2021-08-18 09:56:16
w dniu 18.08.2021r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Wykończenie i doposażenie budynku Domu Pomocy Społecznej w Przepiórowie - 2021-08-18 09:53:14
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Iwaniska że w dniu 02.07.2021r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod n - 2021-07-05 21:50:18

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl