Strona główna BIP
Urząd Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Plan zagospodarowania przestrzennego
Pomoc publiczna / de minimis
Deklaracja dostępności
Petycje
Konsultacje
Rejestr instytucji kultury
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Informacja Urzędowa
Adopcja zwierząt
Informacje
Plany polowań
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring
Umowy IOD

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Spis rolny / ludności
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Wójt Gminy
Sołectwa
Rada Gminy

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006
Raporty o stanie gminy

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Wójt Gminy Iwaniska ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora
Wójt Gminy Iwaniska ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora: Zespołu Publicznych Szkół w Mydłowie- Publiczna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Mydłowie; Mydłów1, 27-570 Iwaniska

I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz.U.Nr 184,poz.1436). II. Oferta osób przystępujących do konkursu powinna zawierać następujące dokumenty: 1. Uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju placówki, 2. Poświadczoną przez kandydata za zgodność z orginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata, 3. Życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej- w przypadku nauczyciela, albo stażu pracy dydaktycznej w przypadku nauczyciela akademickiego, stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem, 4. Orginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z orginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy,o którym mowa w pkt 3, 5. Orginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z orginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą, 6.Zaświadczenie lekarskie (od lekarza medycyny pracy) o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, 7. Oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne, dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie, 8. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, 9. Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art.31 ust. 1 pkt.4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U.z 2005r. Nr 14, poz. 114 z późn. zmianami lub art.147 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z2003r. Nr 15, poz.148 z p. zm.) 10. Oświadczenie o dopełnieniu obowiązku o którym mowa w art. 7 ust.1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. z 2007r. Nr 63,poz. 425, z p.zm.)- w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły, 11.Orginał lub poświadczona przez kandydata za zgodnośc z orginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przyradku nauczyciela, 12. Orginał lub poświadczona przez kandydata za zgodnośc z orginałem kopia karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego- w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego, 13. Oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art.76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z p. zm.)lub w art.140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r.- Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz.1365,z p. zm.)- w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego, 14. Oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych- w przypadku osoby niebędącej nauczycielem, 15 Oświadczenie ,że kandydat wyraża zgodę na przetwarzenie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926, z p.zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora. III. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Iwaniskach ul.Rynek 3, 27-570 Iwaniska, drogą pocztową (decyduje data wpływu) lub osobiście, w zamkniętych kopertach z podaniem adresu zwrotnego i dopiskiem "Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Publicznych Szkół w Mydłowie", w terminie 14 dni od ogłoszenia konkursu zamieszczonego na stronie internetowejhttp://iwaniska.pl/bip i na tablicy ogłoszeń w miejscu ogólnodostępnym Urzędu Gminy w Iwaniskach tj.do dnia 07 lipca 2010 do godziny 15.00. IV. Konkursprzeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Iwaniska. V. O terminie i miejcsu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie przez Przewodniczącego Komisji Konkursowej nie później niż 7 dni przed terminem posiedzenia. VI. Wszelkie dokumenty sporządzone osobiście przez kandydata winny być własnoręcznie podpisane. VII.Złożone kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z orginałem. Informujemy, iż na żądanie kandydaci zobowiązani są do przedstawienia orginałów dokumentów z pkt 2,4,5,11,12 niniejszego ogłoszenia. VIII. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Wójt Gminy Marek Staniek

Zobacz również:
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Iwaniska z dnia 20.10.2021r. - 2021-10-20 20:56:14
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Iwaniska z dnia 14.10.2021r. -RG.6733.16.2021 - 2021-10-14 14:13:26
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Iwaniska z dnia 06.10.2021r. - 2021-10-06 22:08:18
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Iwaniska z dnia 30.09.2021r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestyc - 2021-10-01 07:39:23
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Iwaniska z dnia 09.09.2021r. - 2021-09-19 17:49:30
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Iwaniska że w dniu 17.09.2021r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znak RG.6220.2.2021, dla przedsięwzięcia pod nazwą „„Wykonanie urządzenia um - 2021-09-17 21:07:36
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Iwaniska z dnia 07.09.2021r. o wszczęciu postępowania - 2021-09-07 13:39:30
w dniu 18.08.2021r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Wykończenie i doposażenie budynku Domu Pomocy Społecznej w Przepiórowie w zakresie • Wykonanie gruntowej pompy ciepła o m - 2021-08-18 09:56:16
w dniu 18.08.2021r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Wykończenie i doposażenie budynku Domu Pomocy Społecznej w Przepiórowie - 2021-08-18 09:53:14
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Iwaniska że w dniu 02.07.2021r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod n - 2021-07-05 21:50:18

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl